Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter'.


 
Avtal  1(3)   
Datum: 2019-10-10 
Diarienummer: TRV 2019/108100 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avtal avseende projektbidrag till ideella organisationer 
år 2019 
 
Bidragsgivare: 
Trafikverket 
VO Planering 
Enhet Trafiksäkerhet väg 
781 89 Borlänge 
 
 
 
Kontaktperson: Ida Shoaibi 
 
Bidragstagare: 
 
NTF  
Skytteholmsvägen 4  
171 44 Solna 
 
Organisationsnummer: 802002–4173  
Bankgiro: 5784–5018 
 
Beviljat projekt: Mätningar 2020 
 
1.  Bidrag 
Trafikverket har beviljat ett projektbidrag till ett belopp av 1  909 650 kr. 
 
2.  Genomförande 
Projektet ska genomföras i enlighet med projektansökan daterad 2019-10-01. 
 
Del av projektet är beviljat på ovanstående belopp. Ni får inkomma med en ny projektansökan 
under år 2020.  
 
Projekttid: 2020-01-01 – 2020-12-31 
 
Slutrapporten ska vara tillhanda 2021-02-26. 
 
3.  Eventuella ändringar i genomförande och tidplan 
Trafikverket skall underrättas skriftligen i god tid om eventuella ändringar i genomförande och 
tidplan. Skäl för ändringarna ska anges och där så behövs ska reviderad projektplan bifogas. 
Detta skall sedan för att äga giltighet bekräftas av Trafikverket. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet är elektroniskt undertecknat


 
 
 
 
 
  
 
 
 

4.  Ansvar 
Bidragstagaren ansvarar gentemot Trafikverket för att Projektet genomförs rationellt och 
effektivt. Utföraren skall ha tillgång till kompetens och övriga resurser som krävs för att 
genomföra projektet.  
 
5.  Utbetalning 
Utbetalning av medel sker med 100 % av beviljat belopp efter avtalstecknande.  
 
6.  Press  
Inför  presentation  av  projektresultat  med  eventuella  mediala  aktiviteter  -  presskonferenser, 
artiklar i media mm, ska Trafikverkets presstjänst informeras - telefonnummer 0771-31 15 00, 
e-postadress xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.  
 
Vid spridning av resultatet skall ”Bidrag till ideella organisationer, Trafikverket”, omnämnas 
som bidragsgivare. Bidragstagaren ansvarar för såväl kompetensförsörjning som projektets 
innehåll och resultat. Vid spridning av resultat ska inte Trafikverket framstå som part i 
projektet eller att resultatet är framtaget i samarbete med eller på uppdrag av Trafikverket, 
om inte Trafikverkets roll tydligt och avgränsat angivits i godkänd projektansökan, som ligger 
till grund för beslut. 
 
7.  Allmän tillgänglighet 
Trafikverket äger rätt att, i och för Trafikverkets verksamhet, utan ersättning sprida och på 
andra sätt nyttja vad som producerats inom ramen för projektet. Bidragstagaren skall tillse att 
tillförsäkra sig all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter kring projektet, så att 
Trafikverkets rätt att nyttja projektresultatet tillgodoses. 
 
Slutrapporten blir när den inkommer till Trafikverket en allmän handling, och ska innehålla - 
för projektet - relevanta resultat och fakta. 
 
Bidragstagaren godkänner härmed att slutrapporten – samt en kort presentation av den - får 
publiceras på Trafikverkets internetsida.  
Presentationen kommer också att innehålla namn, adress samt telefonnummer och/eller e-
postadress till kontaktperson för projektet. Bidragstagaren ska i samband med överlämnande 
av slutrapporten säkerställa och visa att kontaktpersonen medger sådan publicering. 
 
8.  Slutrapport 
Slutrapport  skickas  in  via  e-post  till  xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx  senast  ovan  angivet  datum 
och skrivs i mall för slutrapport som hittas på www.trafikverket.se/ideella.  
 
Om slutrapport ej inkommer inom angiven tid, och ej heller senast 4 veckor efter påminnelse, 
skall bidragstagaren betala ett vite om 10 % av projektbidraget till Trafikverket. 
 
  
 
 
 
 
 
 
2(3) 
Dokumentet är elektroniskt undertecknat


 
 
 
 
 
  
Om Trafikverkets projektbidragsbelopp överskrider fem (5) prisbasbelopp, (232.500 kr för 2019) ska 
den ekonomiska redovisningen vara granskad av en auktoriserad eller godkänd revisor. 
Granskningen ska utföras i enlighet med ISA 800 eller på ett motsvarande sätt. 
 
 
9.  Granskningsrätt 
Trafikverket eller den som Trafikverket utser, har rätt att följa arbetet och ta del av handlingar 
som kan lämna upplysningar om arbetets fortgång och den ekonomiska utvecklingen av 
projektet. Trafikverket har även rätt att låta revisorer gå igenom räkenskaperna för Projektet, 
såväl löpande som efter ingiven slutrapport. Medverkande i Projektet är skyldiga att, utan 
särskild ersättning, vara behjälpliga i utvärderingar om Trafikverket så beslutar, även detta 
såväl löpande som efter ingiven slutrapport. 
 
10. Återkrav 
Trafikverket har rätt att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om  
 
1.  mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på 
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 
2.  bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 
3.  det framkommer att projektet inte kan antas bli slutfört inom angiven tid, och 
dröjsmålet är mer än oväsentligt, 
4.  bidraget inte används för det ändamål det har beviljats, eller,  
5.  villkor i beslutet inte har följts. 
 
Offentliga myndigheter är inte tillåtna att lämna statsstöd som kan snedvrida konkurrenser. 
Trafikverkets bedömning är att detta bidrag inte är att betrakta som ett sådant stöd. Om bidraget 
ändå i efterhand skulle bedömas som ett sådant kan föreningen bli återbetalningsskyldig till 
utbetalande myndighet. Mer information om statsstöd finns hos regeringen. 
 
 
 
 
Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
 
Borlänge        /       2019 
 
 
                                /           2019 
 
 
_______________________   
 
_________________________ 
Sofia Gjerstad  
 
 
Marie Nordén 
 
Tf chef  
   
 
 
Firmatecknare  
Enhet Trafiksäkerhet väg samverkan, Trafikverket                 NTF 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3(3) 
Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Document Outline