Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter'.


Ärendenummer  
Dokumentdatum  
TRV 2023/113107 
2023-11-21 
Ert ärendenummer 
Sidor 
[Motpartens ärendeID NY] 
1(1) 
 
 
Kopia till: 
 
Besked angående din begäran om allmän handling 
 
Du har begärt att få ta del av bilaga A och bilaga B till Internrevisionen rapport.  
Vi skickar över bilaga B som är ett samtal med ekonomiansvarig på NTF. I handlingarna förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess enligt 32 kap. 3b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vi har därför maskat 
uppgifter i bilaga B. 
Det finns en sammanställning över vad bilaga A innehåller. I sammanställningen förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess enligt 32 kap. 3b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vi har därför maskat 
uppgifter i sammanställningen. Detsamma gäller för nr 1 (visselblåsningen) och nr 2 (skrivelse om misstänkta 
oegentligheter) i sammanställningen som vi kommer att skicka till dig när vi har gjort sekretessprövningen.  
Följande underlag omfattas inte av någon sekretess, nr 3 (detaljerad budget), nr 4 (fakturering) och nr 1 (avtal 
avseende projektbidrag) som finns med under nr 2. 
Underlagen i dropbox innefattar tio filer i form av mejl och mejltrådar. Underlagen i sms innefattar 34 filer där 
urklipp av sms finns. Den information som Internrevisionen ansåg vara viktigt i underlagen från dropbox och från 
sms finns med i den rapport från Internrevisionen som du har fått. Du får höra av dig igen om du begär ut 
underlagen från dropbox och från sms då det i så fall blir förknippat med en kostnad för dig. Dessutom kommer de 
underlagen av bli föremål för prövning av ovan nämnda sekretess. Då materialet är relativt omfattande så kan det 
komma att ta tid att göra sekretessprövningen.   
I samband med att du gjorde din begäran om utlämnade av allmän handling fick du följande information. Vi tar ut 
en avgift enligt avgiftsförordningen. Det kostar ingenting att begära ut upp till nio sidor om materialet är analogt. 
Detsamma gäller upp till nio filer om materialet är digitalt. Den tionde sidan eller filen kostar 50 kronor, och 
därefter kostar det 2 kronor per sida eller fil. Du har i och med detta utskick fått åtta filer skickade till dig. Om du 
begär ut ytterligare handlingar som överstiger nio filer så behöver vi ditt personnummer, namn och adressuppgift 
för att kunna upprätta en faktura.  
 
.0
1
 
 v 
g
nlid
Begära prövning av detta besked 
n
a
h nä
Du kan begära att Trafikverket prövar detta besked. Skicka din begäran om myndighetsprövning till Trafikverket. 
mlla
Trafikverkets beslut från myndighetsprövningen kan överklagas.  
 
m
 o
n
Med vänlig hälsning 
aräge
 
 b
d
 vi
Leif Eriksson 
e
d
n
ka
Utredningsledare  
e
 N
8
5
Internrevisionen  
2

 
L
L
A
M
 
T