Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter'.


Ärendenummer  
Dokumentdatum  
TRV 2023/113107 
2023-10-26 
Ert ärendenummer 
Sidor 
[Motpartens ärendeID NY] 
1(1) 
 
 
Kopia till: 
 
Besked angående din begäran om allmän handling 
 
Du har begärt att få ta del av två rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om 
ekonomiska oegentligheter. Det är en rapport upprättad av Internrevisionen på Trafikverket och en rapport som är 
upprättad av Ernest & Young.  
I handlingarna förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt 32 kap. 3b § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Vi har därför maskat uppgifter i Internrevisionens rapport. 
 
Begära prövning av detta besked 
Du kan begära att Trafikverket prövar detta besked. Skicka din begäran om myndighetsprövning till Trafikverket. 
Trafikverkets beslut från myndighetsprövningen kan överklagas.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Leif Eriksson 
Utredningsledare  
Internrevisionen  
 
 
 
 
.0
 
1
 v 
g
n
 
li
d
n
a
h nämlla m onaräge bd
 vi
e
d
n
ka
e
 N
8
5
2
0 LLAMT