Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Uppgifter om övning mot terrorism.'. 
Svar      
         
      
Datum 
Beteckning 
 
2023-09-06 
FM2023-20144:2 
Sida 1 (1) 
 
         
         
 
 
      
 
 
         
 
 
 
 
Försvarsmaktens ärendenummer FM2023-20144  
 
Begärd handling: 
Jag behöver även den utvärdering som beskrivs i det utlämnade dokumentet med benämning: 
Order FM2017-7290:1 på sidan 2. 
 
Svar: 
-  Den begärda handlingen/informationen/uppgiften kan inte återfinnas inom 
Försvarsmakten och kan därför inte lämnas ut till Dig. 
 
 
Försvarsmakten upplyser Dig om att Du, enligt 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
har möjlighet att begära ett skriftligt överklagbart myndighetsbeslut.