Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Underlag för dataportal.se'.


 
 
Ansökningsinbjudan 
2022-12-28 
Diarienr. 2022-3770 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansökningsinbjudan 
Utveckling och förvaltning 
avseende webbplatsen  
Sveriges Dataportal

 

link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 6 link to page 6 link to page 6 link to page 6 link to page 6 link to page 7 link to page 7 link to page 7 link to page 7 link to page 8 link to page 9 link to page 9 link to page 9 link to page 10
 
 
Ansökningsinbjudan 
2022-12-28 
Diarienr. 2022-3770 
 
 
 
 
 
  Innehåll 
 
 
1.  Al män orientering ...................................................................................................................... 1 
1.1  Upphandlande myndighet .................................................................................................. 1 
1.2 Omfattning ............................................................................................................................ 1 
1.3 Tidplan ................................................................................................................................... 4 
2. Administrativa föreskrifter ....................................................................................................... 4 
2.1  Upphandlingsförfarande .................................................................................................... 4 
2.2  Elektronisk upphandling .......................................................................................................... 4 
2.3  Kompletterande upplysningar, frågor och svar.......................................................................... 4 
2.4  Kvalificering och urval ............................................................................................................. 5 
2.5  Krav på anbudsansökan .......................................................................................................... 5 
2.6  Upphandlingssekretess ........................................................................................................... 5 
2.7  Kommersiel  sekretess ............................................................................................................ 5 
2.8  Prövning av anbudssökande .................................................................................................... 6 
2.9  Bedömning av urvalskriterier ................................................................................................... 7 
3. Til delningsbeslut ...................................................................................................................... 7 
4. Avtal ........................................................................................................................................... 7 
5. Förteckning över dokument till ansökningsinbjudan ............................................................. 8 
 
 
 
 
 


 
 
Ansökningsinbjudan 
2022-12-28 
Diarienr. 2022-3770 
 
 
 
 
1. Allmän orientering 
 
1.1  Upphandlande myndighet 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), org.nr. 202100-6883, (nedan benämnd 
”den upphandlande myndigheten” och ”bestäl aren”) inbjuder er att inkomma 
med anbudsansökan i rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument och 
tillhörande bilagor. 
 
Myndighetens uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma 
digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. 
Med den offentliga förvaltningen menas kommuner, regioner och statliga myndigheter. DIGG 
ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen såsom den beskrivs i 
myndighetens instruktion. Vidare bistår myndigheten regeringen med underlag för utvecklingen 
av digitalisering i den offentliga förvaltningen, och följer och analyserar utvecklingen. 
 
För vidare information, se www.digg.se. 
 
1.2 Omfattning 
Upphandlingen omfattar basförvaltning samt nyutveckling/vidareutveckling avseende 
webbplatsen för Sveriges dataportal www.dataportal.se som även finns i en betaversion som 
ska färdigställas under våren 2023: https://beta.dataportal.se/. 
 
Upphandlingen omfattar webbutveckling mot olika innehållskällor, t.ex. Strapi och Entryscape. 
 
Följande kompetenser och erfarenheter efterfrågas: 
  Agilt förhållningssätt och arbetsmetodik enligt scrum 
  Open source, vana att arbeta med öppen käl kod 
o  Se: Anskaffning, utveckling och publicering av öppen programvara: Policy och 
Riktlinjer | DIGG 
  Kompetens inom Headless CMS inkl. utveckling och anpassningar 
  Erfarenhet av att hantera och vidareutveckla community/forum 
  Erfarenhet av att arbeta med system för datadelning 
  Samarbetsförmåga, samverkan med andra leverantörer 
 
 
 
 
 
 1 
  
 
Ansökningsinbjudan 
2022-12-28 
Diarienr. 2022-3770 
 
 
 
Avgränsningar 
Strategisk kommunikationsplanering ingår inte i uppdraget. 
Webbplatsen använder Entryscape som en av flera innehållskällor. Förvaltning och utveckling 
av Entryscape hanteras av annan leverantör. 
 
 
1.2.1  Basförvaltning 
Förvaltningsuppdraget består av en basförvaltning med tillgång till support. Uppdragen kan 
variera i storlek och innehåll. I dagsläget har Sveriges dataportal följande lösningsarkitektur: 
 
 
 
Minst följande ska ingå i basförvaltningen: 
 
•  Hantering av förändringskrav från verksamheten med anledning av regulatoriska 
förändringar, uppdateringar till plattformen, förbättringar avseende tillgänglighet och 
användbarhet, förbättringsförslag från förvaltningsteam, buggfixar m.m.  
•  Tillgång till kontaktperson avseende nyutveckling/vidareutveckling 
•  Tillgång till support/helpdesk vardagar 08.00-17.00 (eventuellt med avvikelser för 
helg/sommartid). Hantering av akuta situationer och incidenter.  
 
 
 
 
 
 2 
 

link to page 5
 
 
Ansökningsinbjudan 
2022-12-28 
Diarienr. 2022-3770 
 
 
 
För basförvaltningsuppdraget ska leverantören kunna tillhandahålla följande kompetenser: 
 
•  Fullstack-utvecklare med erfarenhet av Headless CMS och möjlighet att bidra till 
frontend-utveckling och test 
•  Incidenthantering 
 
Volymen för basförvaltningsuppdraget bedöms til  40 – 60 tim/vecka under avtalstiden. Specifik 
volym kan inte garanteras. Det agila arbetssättet bygger på att leverantören/fullstack-
utvecklaren hanterar ärenden i Digg:s ärendehanteringssystem Jira, blir säkerhetsklassade och 
får tillgång till dator från Digg. 
 
 
1.2.2  Nyutveckling/vidareutveckling 
Enskilda uppdrag bestäl s skriftligt efter att leveransomfattning och pris dokumenterats i en 
uppdragsbestäl ning. 
 
För nyutveckling/vidareutveckling ska leverantören kunna til handahål a följande roller och 
kompetenser: 
 
•  Uppdragsledare 
•  Arkitekt 
•  Kravfångare/behov 
•  UX-designer (inkl prototyping) 
•  Testare (inkl. PEN) 
•  Tillgänglighetsgranskare (enligt den europeiska standarden EN 301 5491
•  Utredare för t.ex. teknisk förstudie 
•  Utvecklare 
 
Volymen för Nyutveckling/Vidareutveckling bedöms variera mellan 2,0 – 10,0 mkr/år under 
avtalstiden. Specifik volym kan inte garanteras. 
 
1.2.3  Takvolym 
Takvolym för ramavtalet är 60 mkr under avtalstiden. 
 
 
 
 
1 Läs mer på Digg.se: https://www.digg.se/kunskap-och-stod/digital-til ganglighet 
 
 
 3 
 


 
 
Ansökningsinbjudan 
2022-12-28 
Diarienr. 2022-3770 
 
 
 
1.3 Tidplan 
Preliminär tidplan för upphandlingsprocessen: 
 
2022-12-28  Annonsering av upphandlingen 
2023-01-20  Sista dag för att ställa frågor avseende ansökningsinbjudan 
2023-01-27  Sista ansökningsdag 
2023-02-03  Distribution av anbudsinbjudan til  kvalificerade och selekterade anbudssökande 
2023-02-27  Sista anbudsdag 
2023-02-28  Anbudsöppning 
2023-03-20  Tilldelningsbeslut 
2023-04-03  Avtalstecknande 
 
2. Administrativa föreskrifter  
 
2.1  Upphandlingsförfarande 
Upphandlingen genomförs med ett förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt 
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Med förhandlat förfarande avses ett 
förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta, men endast leverantörer som av 
den upphandlande myndigheten inbjuds att delta får lämna anbud. 
 
2.2  Elektronisk upphandling 
Den upphandlande myndigheten använder sig av upphandlingsverktyget e-Avrop för hantering 
av upphandlingsdokument och anbud. Leverantör kan kostnadsfritt registrera anbudskonto på 
webbplatsen https://www.e-avrop.com. Den e-postadress som är kopplad till den användare 
som hämtar upphandlingsdokumenten eller lämnar anbud i systemet, är den som gäller för all 
vidare kommunikation i upphandlingen både från och til  Bestäl aren. 
Anbud ska lämnas elektroniskt via https://www.e-avrop.com. Personlig support i 
upphandlingsverktyget e-Avrop kan erhållas helgfri vardag fram till kl. 17.00 via e-Avrops 
supportfunktion (kontaktuppgifter redovisas på https://www.e-avrop.com). Anbudssökanden 
rekommenderas att lämna sitt anbud innan supportfunktion stänger för dagen.  
 
2.3  Kompletterande upplysningar, frågor och svar 
Frågor om ansökningsinbjudan ska ställas till den upphandlande myndigheten via 
https://www.e-avrop.com. Eventuella svar, förtydliganden och kompletteringar lämnas 
skriftligt via https://www.e-avrop.com. Alla frågor som publiceras är vid behov avidentifierade. 
Leverantören är själv skyldig att hålla sig uppdaterad och ta del av den information som den 
upphandlande myndigheten publicerar under ansöknings- och anbudstiden. 
 
Sista dag för att ställa frågor avseende ansökningsinbjudan är 2023-01-20. Frågor som ställs 
senare kommer inte att besvaras.  
 
 
 4 
 


 
 
Ansökningsinbjudan 
2022-12-28 
Diarienr. 2022-3770 
 
 
 
 
2.4  Kvalificering och urval 
Den upphandlande myndigheten avser att bjuda in tre (3) till fem (5) anbudssökande att lämna 
anbud, om så många återstår efter kvalificeringsprövning. Detta för att ta hänsyn til  de 
resurser som den upphandlande myndigheten har att tillgå för att genomföra en utvärdering 
med god kvalitet. Vid denna begränsning kommer hänsyn att tas til  lämnade uppgifter i 
formulär 01_Svarsformulär. 
 
2.5  Krav på anbudsansökan 
Anbudsansökan ska vara den upphandlande myndigheten til handa senast 2023-01-27 kl. 23.59 
och omfatta 
-  besvarat skakravsformulär (strukturerat dokument) 
-  besvarat formulär 01_Svarsformulär (ska inlämnas i redigerbart Excel-format) 
 
 
Vid behov ska även följande bilagor fyllas i och bifogas anbudsansökan: 
  -  11_Förteckning grupp av leverantörer 
-  12_Förteckning underleverantörer 
-  13_Sekretessbegäran (mall) 
 
Anbudsansökan inlämnas genom att begärda dokument laddas upp på https://www.e-
avrop.com. 
 
2.6  Upphandlingssekretess 
Upphandlingen följer bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400), 
vilket innebär att absolut sekretess gäller om uppgifter i anbudsansökningar och anbud tills 
dessa blir offentliga efter underrättelse om beslut. 
 
Den upphandlande myndigheten har ingen möjlighet att se innehållet i anbudsansökningar el er 
anbud innan den formel a öppningen av anbudsansökningar respektive anbud har genomförts. 
Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) gäller absolut anbudssekretess tills dess 
att underrättelse om beslut har fattats. 
 
2.7  Kommersiell sekretess 
Efter att underrättelse om beslut har annonserats blir anbud och andra i upphandlingen 
ingående handlingar som huvudregel offentliga. Anbud el er delar av dessa dokument kan dock 
omfattas av sekretess på grund av andra bestämmelser enligt Offentlighets- och sekretess-
lagen. Den upphandlande myndigheten prövar detta varje gång en allmän handling begärs 
utlämnad. Det faktum att en anbudsgivare har begärt sekretess innebär dock inte att uppgiften 
ifråga kommer anses omfattas av sekretess. För kommersiellt skydd för en anbudsgivares 
 
 
 5 
 


 
 
Ansökningsinbjudan 
2022-12-28 
Diarienr. 2022-3770 
 
 
 
uppgifter erfordras att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt 
att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. Om 
anbudsgivaren anser att uppgifter som anbudsgivaren lämnat i upphandlingsärendet uppfyl er 
vad som erfordras enligt ovan för kommersiell sekretess, ska anbudsgivaren till sitt anbud 
bifoga skriftlig begäran om kommersiell sekretess innehållande precisering av: 
 
a) vilka uppgifter som avses, samt 
b) vilken skada som av särskild anledning skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. 
 
2.8  Prövning av anbudssökande 
Efter ansökningstidens utgång kommer inkomna anbudsansökningar att registreras vid särskild 
förrättning där minst två personer vid den upphandlande myndigheten deltar. 
 
Inledningsvis kontrolleras att anbudsansökan är komplett och innehåller samtliga begärda 
upplysningar. 
 
Därefter sker prövning av anbudsansökan i två (2) steg. Det första steget är kvalificering av 
anbudssökande och det andra är urval av anbudssökande. Urvalet kommer att ske på objektiv 
grund och i enlighet med lagens intentioner och formuleringar och med beaktande av de 
grundläggande principerna i 4 kap. 1 - 3 §§ Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
 
Steg 1 
Kvalificering av anbudssökande genomförs genom att kontrollera att lämnade uppgifter 
uppfyller  
-  ställda krav som anges i det strukturerade dokumentet Skakrav 
-  de kvalificeringskrav som anges under avsnitt 3 i formulär 01_Svarsformulär 
 
Anbudssökande som i anbudsansökan inte uppfyl er samtliga dessa kvalificeringskrav kommer 
att uteslutas. 
 
Steg 2 
De anbudssökande som passerat kvalificeringsfasen kommer att bedömas enligt följande 
urvalskriterier som anges under avsnitt 4 i formulär 01_Svarsformulär: 
 
4.1 Erfarenhet 
4.2 Tjänsteutbud och införande 
4.3 Organisation och samverkan 
 
 
 
 6 
 


 
 
Ansökningsinbjudan 
2022-12-28 
Diarienr. 2022-3770 
 
 
 
2.9  Bedömning av urvalskriterier 
För varje urvalskriterium kommer den anbudssökande att tilldelas en samlad poäng mellan 0 
och 4, baserat på anbudssökandens svar på urvalskriterier under rubrik 4.1, 4.2 och 4.3 i 
formulär 01_Svarsformulär. Poängen för kriterierna summeras.  Vid urval kommer de 
anbudssökande (3 – 5 st) som erhål it högst total poängsumma att inbjudas att lämna anbud. 
 
4 poäng 
Utmärkt förmåga och/eller kapacitet för aktuellt kriterium 
3 poäng 
Mycket god förmåga och/eller kapacitet för aktuellt kriterium 
2 poäng 
God förmåga och/eller kapacitet för aktuellt kriterium 
1 poäng 
Godtagbar förmåga och/eller kapacitet för aktuellt kriterium 
0 poäng 
Svar saknas alternativt ej godtagbar förmåga och/eller kapacitet för aktuellt kriterium 
 
För varje delkriterium (rubrikerna 4.1 – 4.3 i formulär 01_Svarsformulär) kan den 
anbudssökande erhålla maximalt 4 poäng. Totalt kan den anbudsökande erhålla maximalt 12 
poäng. 
 
3. Til delningsbeslut 
Tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling kommer att delges samtliga anbudssökande via 
https://www.e-avrop.com. Tilldelningsbeslutet är inte civilrättsligt bindande. Avtal sluts mellan 
parterna, efter att avtalsspärren löpt ut, genom parternas underskrifter på upprättat 
upphandlingskontrakt. Den upphandlande myndigheten har för avsikt att teckna avtal med en 
(1) leverantör. 
 
4. Avtal 
Beställaren avser att teckna avtal med en (1) leverantör. 
Avtalsperioden är 2 år med möjlighet till förlängning med 1 år vid 2 tillfällen. 
 
 
 
 
 
 7 
 


 
 
Ansökningsinbjudan 
2022-12-28 
Diarienr. 2022-3770 
 
 
 
 
5. Förteckning över dokument til  ansökningsinbjudan 
 
Följande dokument och bilagor tillhör denna ansökningsinbjudan: 
 
Dokument 
Det strukturerade dokumentet Skakrav 
00_Ansökningsinbjudan (detta dokument) 
01_Svarsformulär (.xlsx) 
 
 
Bilagor 
11_Förteckning grupp av leverantörer 
12_Förteckning underleverantörer 
13_Sekretessbegäran (mall) 
14_Allmänna villkor för konsulttjänster 1.0 
15_Säkerhetsskyddsavtal nivå 3 (mall) 
 
 
 8 
 

Document Outline