Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Underlag för dataportal.se'.

link to page 2 link to page 2 link to page 3 link to page 4
BESTÄLLNING 
 
DATUM FÖR BESLUT: 2021-10-18 
DIARIENUMMER: 2021 - 2424 
Uppgjord av: Olle Holmberg 
 
  
 
 
 
 
Beställning för Uppdrag: Avveckling Episerver 
 
Innehåll 
1  Bakgrund och syfte .................................................................................................... 2 
2  Effektmål ..................................................................................................................... 2 
3  Uppdragsbeskrivning ................................................................................................ 3 
4  Uppdragets resultat .................................................................................................. 4 
 
 
 
 
Sid 1 av 4 


 
1  Bakgrund och syfte 
Arbetsgruppen för Schrems II lade den 3 mars 2021 fram en delrapport gällande 
Episerver.  I rapporten fastslog arbetsgruppen att det vid nyttjande av Episerver 
förekom överföringar till USA och andra tredjeländer och att det fanns stora 
problem med transparensen i hur Episervers underleverantörer (främst Microsoft, 
Amazon, Zendesk och Cloudflare) kommer åt och behandlar personuppgifter. 
Arbetsgruppen bedömde att det förelåg en förhöjd risk för att personuppgifter 
hanteras i strid med dataskyddsförordningen i och med att underleverantörerna 
omfattas av amerikansk lagstiftning.  
 
Arbetsgruppens primära rekommendation är att DIGG byter till en annan CMS-
lösning och att i första hand undersöka möjligheten att byta till Sitevision som 
Försäkringskassan erbjuder. Följande webbplatser berörs av beslutet: 
•  Digg.se 
•  Elegitimation.se 
•  Swedenconnect.se 
•  Dataportalen.se (och kommande utvecklarportal) 
2  Effektmål 
•  Genom att vi kan påbörja vidareutveckla digg.se och övriga webbplatser igen 
som idag omfattas av utvecklingsstoppet kan vi förbättra 
användarupplevelsen för webbplatsernas besökare.  Exempel på tjänster och 
funktioner som vi ta fram är prenumeration av nyheter, formulär och lämna 
feedback. 
•  Möjlighet att publicera och hantera personuppgifter på DIGG:s webbplatser 
skapar förutsättningar för så vi kan publicera nytt innehåll och nya tjänster. 
Till exempel videoplattform för att publicera och sända video live. 
•  Inspirationsartiklar på dataportalen.se är avpublicerade på grund av att de 
innehåller personuppgifter och dessa vill vi publicera igen. 
 
 
 
Sid 2 av 4 


 
3  Uppdragsbeskrivning 
Uppdragets leverans är att de webbplatser som idag använder Episerver ska vara 
migrerade till en ny CMS-lösning som uppfyller kraven i dataskyddsförordningen 
och som inte överför personuppgifter till USA och andra tredjepartsländer. 
Episerver kommer att ersättas med två CMS-lösningar för att på bästa möjliga sätt 
möta DIGG:s behov. DIGG har en policy om att i största möjliga mån använda 
programvara som har öppen källkod. 
•  Headless CMS med öppen källkod – för dataportalen.se (och kommande 
utvecklarportal) kommer vi migrera till ett headless cms med öppen källkod. 
Val av headless cms kommer att ske i uppdragsanalysen för uppdraget om att 
avveckla Episerver. Parallellt pågår utveckling av tjänsten DIGG 
Rekommenderar och där kommer vi att använda och utvärdera Strapi som 
är ett headless cms baserat på öppen källkod. 
 
•  Sitevision - att möta våra externa kommunikationsbehov för webbplatserna 
digg.se, elegitimation.se och swedenconnect.se kommer vi migrera dessa till 
Sitevison via den lösning som Försäkringskassan tillhandahåller. Det är den 
lösning som också bäst möter våra juridiska krav om att skyndsamt avveckla 
Episerver och migrera till en lösning som uppfyller kraven i 
dataskyddsförordningen och som inte överför personuppgifter till USA och 
andra tredjepartsländer.   
 
3.1 
Uppdragsmål 
Fyra migrerade webbplatser med samma funktionalitet som idag. 
 
3.2 
Uppdragsstrategi 
Uppdraget kommer ha en intern uppdragsledare och ett antal interna resurser vid 
behov. Vi kommer också ta hjälp av vår webbyrå Knowit. Även Försäkringskassan 
kommer involveras då det förmodligen blir dem som sköter driften. 
Huvudspåret för traditionel t CMS är Sitevision med drift via Försäkringskassan. 
Förslag för headless CMS är Strapi men detta ska utvärderas inom uppdraget. 
 
 
Sid 3 av 4 


 
 
3.3 
Beställaren och beställarens åtaganden 
Beställare av uppdraget för att avveckla Episerver är Maria Boija, leveransledare 
Kommunikation. Alla beslut av nya IT-system kommer att fattas i konsensus med 
Tomas Stenlund, leveransledare IT. 
 
3.4 
Nytto-/effektanalys 
Ett CMS där vi både kan publicera och hantera personuppgifter och på så sätt 
utveckla nytt innehåll och tjänster för besökare. 
4  Uppdragets resultat 
Ett nytt CMS som ersätter Episerver. Det ska hål a samma kvalitet som idag med 
tillägget att det ska vara Schrems II-kompatibelt. 
 
 
Sid 4 av 4 

Document Outline