Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Underlag för dataportal.se'.

Avropsförfrågan 
Programvaror och tjänster 
Programvarulösningar 
 
Drift, underhåll och support av Entryscape 
inklusive specialist inom metadata 
 
 
 
 
Box 2218, 103 15 Stockholm 
Fakturaadress: 
Telefon 08-700 08 00 
Organisationsnummer 202100-0829 
Birger Jarlsgatan 16, Stockholm 
Box 2068, 103 15 Stockholm 
Telefax 08-20 49 69 
www.kammarkollegiet.se 
 

link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 4 link to page 7 link to page 8 link to page 8 link to page 8 link to page 8 link to page 9 link to page 9  
 
Sida 1 av 9 
Innehåll 
1 Avropande organisation .......................................................................................................................... 2 
2 Ramavtal .................................................................................................................................................. 2 
3 Syfte med avropet ................................................................................................................................... 2 
4 Kontraktets giltighetstid ......................................................................................................................... 2 
5 Beskrivning av avropande organisation................................................................................................. 2 
6 Beskrivning av nuvarande it-miljö .......................................................................................................... 3 
7 Beskrivning av behov av olika karaktär av support och teknisk rådgivning ........................................ 6 
8 Leverans och tidplan ............................................................................................................................... 7 
9 Fakturering .............................................................................................................................................. 7 
10 Uppgift om underleverantörer .............................................................................................................. 7 
11 Priser ..................................................................................................................................................... 7 
12 Tidpunkter och frågor ........................................................................................................................... 8 
13 Kvalificering och utvärdering ............................................................................................................... 8 
 
 
 
Avropsförfrågan programvarutjänster Dataportalen dnr 2022-
Version 1.2 
 
 
2531PL 
 
 
 
 
 

 
 
Sida 2 av 9 
1 Avropande organisation 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), organisationsnummer 202100-6883, Box 14, 
8521 02 Sundsvall.  
Ansvarig upphandlare: Cathrine Dahlén, xxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx, tel. 010- 484 74 08.  
2 Ramavtal 
Detta avrop görs från ramavtal Programvaror och tjänster – Programvarulösningar 
med diarienummer 23.3-5562-17. 
3 Syfte med avropet 
DIGG avropar drift, förvaltning och support av den öppna källkodsprodukten Entryscape. 
samt med tillhörande expertrådgivning inom metadata. 
Leverantören ska även tillhandahålla drift av den tillhörande statistiska webbsidan för 
dokumentation1 av tjänsterna.  
4 Kontraktets giltighetstid 
Kontraktet gäller från och med 2022-11-02-2024-11-01 med möjlighet till två (2) 
förlängningar á ett (1) år.  
5 Beskrivning av avropande organisation 
DIGG ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen av offentlig 
förvaltning. Myndigheten har en roll att bistå regeringen med underlag inom sitt 
verksamhetsområde. DIGG ansvarar för infrastruktur och tjänster som ska användas av 
många olika offentliga aktörer. Vi arbetar också för att samordna och utveckla en bättre 
hantering av grunddata, ett effektivare och säkrare informationsutbyte. Därutöver är 
DIGG nationella samordnare för EU-förordningen om en gemensam digital ingång till 
Europa. 
Mer information finns på DIGGs webbplats: https://www.digg.se/utveckling-av-digital-
forvaltning 
och https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/samordning-sdg 
                                                      
1 docs.dataportal.se 
Avropsförfrågan programvarutjänster Dataportalen dnr 2022-
Version 1.2 
 
 
2531PL 
 
 
 
 
 

 
 
Sida 3 av 9 
6 Beskrivning av nuvarande it-miljö 
Till Sveriges dataportal finns ett antal stödjande och bakomliggande tjänster. Tjänsterna 
bygger på moduler i den öppna källkods-applikationssuiten EntryScape informations-
hanteringsplattform för länkade och öppna data. De programvaror/moduler som idag 
används är Entryscape Terms, Entryscape Registry, Entryscape Workbench, Entryscape 
Blocks tillsammans med den underliggande databasen Entrystore.2 
Informationsinnehållet gällande metadata till applikationen dataportalen levereras av 
API:er från Entryscape Entrystore. Sveriges dataportal använder Entryscape Blocks för att 
bädda in information som är lagrad i EntryScape Registry i dataportalens sökgränssnitt. 
Denna funktion används för att visa upp metadatan i landningssidorna för datamängder, 
API:er, begrepp och specifikationer. Entryscape används också för att leverera metadata 
till den Europeiska dataportalen.  
Hemsida där olika vägledningar för slutanvändare som använder systemen samt tekniskt 
ramverk finns publicerad här:  https://docs.entryscape.com/en/ 
Driftsmiljö: 
•  Idag driftas applikation och databas för Entryscape på operativsystemet Ubuntu 
Server LTS 20.04. 
•  RDF4J, Solr och PostgreSQLär de databaser som används idag. 
•  Backup sker nattligen. 
•  Brandväggar tillåter enbart inkommande trafik på TCP-portarna 80 och 443, 
lastbalanserare finns. 
•  Entryscape finns driftsatta på ett flertal sidor;  
admin.dataportal.se, sandbox.admin.dataportal.se, editera.dataportal.se, 
catalog.digg.se) samt statiska webbsidor (docs.dataportal.se). 
•  Backend-tjänsterna EntryStore och RowStore körs i en container-baserad miljö, 
statiskt innehåll levereras genom en "vanlig" webbserver utan containerisering. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
2 Tjänstedokumentation för Entryscape och Entrystore finns på följande länk; 
https://entrystore.org/#!index.md 
Avropsförfrågan programvarutjänster Dataportalen dnr 2022-
Version 1.2 
 
 
2531PL 
 
 
 
 
 


 
 
Sida 4 av 9 
Arkitekturskiss över deploymenten.  
 
 
 
Närmare om Applikationen Admin.dataportal.se 
Tjänsten ”Admin”, dvs Admin.dataportal.se är en bakomliggande applikation till Sveriges 
dataportal, som hanterar skördningen av metadata från externa organisationer till en 
central och cachad databas (Entrystore). Tjänsten bygger på öppna källkodsapplikationen 
EntryScape Registry.   
Admin erbjuder därför ett gränssnitt som riktar sig därför till de som levererar information 
(metadata) till Sveriges dataportal. I tjänsten kan användare logga in för sin organisation, 
ställa in vilken källa som ska skördas, se skördningsstatus för sin metadata och 
övergripande statistik samt ställa in notifieringar.  
Avropsförfrågan programvarutjänster Dataportalen dnr 2022-
Version 1.2 
 
 
2531PL 
 
 
 
 
 

 
 
Sida 5 av 9 
Skördningen av metadata till Admin sker i enlighet med specifikationen DCAT-AP-SE 
v.2.0.0. 
Närmare om applikationen Sandbox.admin.dataportal.se 
Applikationen är en testmiljö som speglar admin.dataportal.se. De som registrerar ett 
konto kan kontrollera att deras metadata följer standarden för DCAT-AP-SE och testa att 
skördningsprocessen fungerar korrekt.  
För att kontrollera hur metadata presenteras utåt på dataportalen används webbplatsen: 
https://www-sandbox.dataportal.se/sv/ (Ej föremål för detta avrop).  
Närmare om applikationen Editera.dataportal.se 
Tjänsten ”Editera”, dvs Editera.dataportal.se är en bakomliggande applikation till Sveriges 
dataportal, som ger användare möjlighet att skapa och förvalta terminologier och samt 
förvalta och samarbeta kring öppna specifikationer med hjälp av länkade data. Editera 
bygger på applikationen EntryScape Terms och Entryscape Workbench. 
Närmare om applikationen Docs.dataportal.se 
Docs.dataportal.se samlar vägledningar och dokumentation för Admin och Editera samt 
tekniskt ramverk för skördning av metadata. Fler typer av innehåll kan komma att bli 
aktuellt, utifrån framtida behov. Målgruppen som docs.dataportal.se riktar sig till är de 
användare som vill leverera information till Sveriges dataportal. I dagens version av docs 
(okt 2020) är metadataspecifikationen samt ramverk för skördning av metadata publicerad 
på docs samt tillhörande vägledningar för användning av systemet.  
Dokumentationen underhålls i två git repositorys under DIGGs organisationsanvändare på 
GitHub, https://github.com/DIGGSweden/DCAT-AP-SE och 
https://github.com/DIGGSweden/dataportal-docs. Dokumentationen i sig förvaltas som en 
mängd markdown filer samt några konfigurationsfiler som specificerar hur de ska byggas 
ihop till en navigationsstruktur. För att dokumentationen ska uppdateras krävs att man 
uppdaterar en specifik branch. När så sker detekteras detta av dokumentationsservern 
som hämtar hem markdown filerna och bygger ett antal statiska webbsidor av 
dokumentationen via ramverket.  
För rendering av sidan används ett tema. Temat är anpassad med Sveriges dataportals 
färger och logotyp. Justeringar av sidorna och temat är genomförda så att Lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service är uppfylld inklusive att en 
tillgänglighetsredogörelse är publicerad.  
Ett undantag från Markdown-formatet görs för metadataspecifikationen DCAT-AP-SE2.0 
som genereras från de konfigurationsfiler som är skrivna i JSON formatet för att kunna 
renderas till både svenska och engelska versioner. Notera att detta undantag inte gäller de 
längre texter som skrivits i anslutning till DCAT-AP-SE2.0 som t.ex. Introduktion, 
rekommendationer, FAQ osv förvaltas i Markdown. 
Avropsförfrågan programvarutjänster Dataportalen dnr 2022-
Version 1.2 
 
 
2531PL 
 
 
 
 
 

 
 
Sida 6 av 9 
7 Beskrivning av behov av olika karaktär av support och 
teknisk rådgivning 
Idag tillhandahåller DIGG 1st line support åt slutanvändare av Entryscape samt 
tillhörande frågor rörande metadatahantering. Nuvarande leverantör tillhandahåller 
teknisk support och utökad användarsupport (2nd line). Vid förekommande fall har DIGG 
behov av, med stöd från leverantören, tillhandahålla särskild teknisk rådgivning utifrån 
överenskommelse med DIGG.  
Teknisk bassupport: Avser de tekniska fel, driftfel, annat som relaterar till funktionalitet 
i EntryScape. Ex: kan vara fel i funktionalitet som hindrar användning, systemkrasch, 
kompatibilitetsproblem, etc.  
Utökad support - 2nd line: Detta avser stöd till användarna av Entryscape i anslutning 
till Sveriges dataportal. DIGG:s ansvarar för att ta emot och registrera ärendet. Generellt 
för enklare typer av frågor, supporterar och besvarar DIGG:s kundtjänst frågeställaren 
direkt, ofta i samråd med DIGG:s livscykelteam. DIGG har framtagen FAQ och 
adminrättighet till Entryscape vilket innebär att frågor i första hand hanteras direkt utan 
inblandning av nuvarande leverantör. När frågor är av sådan karaktär att varken DIGG:s 
kundtjänst eller livscykelteam kan besvara frågan, skickar DIGG vidare frågan till 
leverantör för Utökad support - 2nd line. Exempelvis och vanligtvis handlar det då om 
frågor och felsökning som är kopplade till dataproducenters metadatakatalog, 
skördningsfrågor, men det kan även vara frågeställningar om administrering i Entryscape 
om osäkerhet eller problem uppstår.  
Det är vanligare att en organisation ställer frågor i anslutning till sina första publiceringar 
men även då ansvarig person i organisationen byts ut. Det kan vara både "hur ska jag 
göra", till "det blir inte det utfall som förväntas" då DIGG eller användaren försöker nyttja 
en funktion. Ex: jag kan inte ändra min användare, min organisation har bytt namn, då jag 
provar validera min datakatalog första gången fungerar det inte - jag har läst guider men 
ser inte vad gör jag för fel, hur kan jag använda sandbox då jag ska testa.  
 
Teknisk rådgivning: 
När frågorna som ställs är av mer teknisk karaktär och kräver en utredningsinsats, 
hanteras ärendet som teknisk rådgivning. Ibland behöver insats och ärende först utredas i 
dialog med DIGG där DIGG i samråd med leverantören får komma överens om vad som är 
rimligt och vilken insats som ska göras. Teknisk rådgivning ges till DIGG i första hand och 
i förekommande fall och på uppdrag av DIGG, kan direktkontakt upprättas mellan DIGG 
och extern frågeställare och/eller samverkanspart. Teknisk rådgivning ges vid t.ex 
implementation av DCAT-AP-SE, vid integration/användning av 
dataportalens/Entryscapes API, avancerat stöd för utvecklare.  
Andra typer av teknisk rådgivning är exempelvis att identifiera och hantera 
incidenter/felaktigheter i metadata samt felsökning av dataproducenters och 
samkatalogers metadatakataloger. Felhantering, föreslå hantering och åtgärder för 
förbättringar samt ge förslag och inkomma med lösningsförslag på förbättringar.  
Avropsförfrågan programvarutjänster Dataportalen dnr 2022-
Version 1.2 
 
 
2531PL 
 
 
 
 
 

 
 
Sida 7 av 9 
8 Leverans och tidplan 
Nuvarande avtal går ut den 5 dec 2022 och för att hinna med implementering och 
överlämning av avtalet börjar avtalet baserat på denna förfrågan att gälla 2022-11-02.  
9 Fakturering 
DIGG utbetalar ersättning för utförda och godkända prestationer månatligen i efterskott. 
Faktura skickas, om inte annat överenskommes, elektroniskt via PEPPOL till Statens 
Servicecenter, se instruktioner på ”Kontakta oss | DIGG” längst ned på sidan finns 
faktura- och betalningsinformation. 
PEPPOLID: 0007:2 021 006 883. 
Av fakturan ska framgå vilka veckor som avses samt hur många timmar konsult har 
debiterat. 
Fakturor betalas senast 30 dagar efter att de har inkommit till DIGG och godkänts. 
Slutfaktura ska vara DIGG tillhanda senast tre månader efter det att avropat uppdrag har 
slutförts och godkänts av DIGG. 
Faktureringsavgift eller motsvarande avgift får inte debiteras. 
DIGG arbetar med att utveckla sin e-handel, det kan komma att bli aktuellt att beställning 
skickas till leverantören via e-handeln. Som då ska kunna ta emot order via e-post och då 
säkerställa att ordernummer kommer med på rätt plats på fakturan för att säkra 
matchning. Mer information och rutin ges till leverantören om det blir aktuellt..  
10 Uppgift om underleverantörer 
I de fall underleverantör ska nyttjas för uppdraget ska ett samarbetsavtal upprättas där 
det framgår vad underleverantören den tjänst denna ska utföra. Samarbetsavtalet ska 
även innehålla underleverantörens namn, organisationsnummer, e-postadress och 
telefonnummer. 
Ett skriftligt samarbetsavtal mellan ramavtalsleverantören och underleverantören 
säkerställer att underleverantören följer ramavtalets villkor samt att 
ramavtalsleverantören ansvarar för underleverantören såsom för egen del. 
11 Priser 
Leverantören ska inkomma med priser enligt kravspecifikationen Flik Priser. Priserna 
ska omfatta samtliga med uppdraget förenade kostnader.  
Avropsförfrågan programvarutjänster Dataportalen dnr 2022-
Version 1.2 
 
 
2531PL 
 
 
 
 
 

 
 
Sida 8 av 9 
12 Tidpunkter och frågor 
Sista anbudsdag: 2022-10-03. 
Sista dag för frågor: 2022-09-29. 
Avropssvar/anbud ska vara bindande 90 dagar räknat från sista anbudsdag. 
Tilldelningsbeslut: planerat till v. 42. 
13 Kvalificering och utvärdering 
Anbuden kommer utvärderas utifrån principen ekonomiskt mest fördelaktiga.  
DIGG använder sig av mervärdesmodellen vid utvärderingen. 
Mervärdesmodellen bygger på principen att tilldelningskriterier värderas och ges ett 
ekonomiskt värde i kronor. I utvärderingen poängsätts uppfyllnaden av kriterier utifrån en 
angiven skala, baserat på det mervärde som det aktuella kriteriet ger. Erhållen poäng 
viktas sedan enligt angiven vikt för kriteriet. Mervärdet av respektive uppfyllt kriterium 
summeras och subtraheras från det framräknade anbudspriset. Resultatet av uträkningen 
blir anbudets jämförelsesumma. 
Jämförelsesumma = Anbudspris - avdrag för uppfyllda kriterier utöver pris 
(mervärdet)  

De bör-krav som kommer utvärderas återfinns i bilagan ”Kravspecifikation” under flik 1, 2 
och 3 och är märkta med B eller BR.  
Samtliga mervärdeskriterier (bör-krav) poängsätts enligt följande: 
0 poäng, uppfyller inte börkravet = 0 kr i avdrag på anbudspriset  
1 poäng, delvis uppfyllelse av börkravet = 3 500 kr i avdrag på anbudspriset 
2 poäng, uppfyller börkravet till fullo = 7 000 kr i avdrag på anbudspriset 
Anbudet med den lägsta jämförelsesumman (kan vara ett negativt tal) är det anbud som 
har fått mest avdrag på anbudspriset. I den händelse två eller flera anbud efter 
utvärderingen erhållit samma jämförelsesumma, kommer vinnande anbud att vara det 
anbud som erhåll det högsta mervärde av samtliga. Om även därefter två eller flera anbud 
skulle ha samma mervärde kommer ett lottningsförfarande att genomföras. 
Avropsförfrågan programvarutjänster Dataportalen dnr 2022-
Version 1.2 
 
 
2531PL