Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)'.

Från:
Hannah Kaber
Till:
Johan Camber
Kopia:
Jan Jönsson; Alexandra Mattsson; xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx; Mariana
Moreira Duarte; xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Karin
Gustafsson; Arvid Vikman; xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx; xxxxxx.xxxxx@xx.xx;
xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; "Girzl, Jolanda"; xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxMarkus Lindblad
Ärende:
RE: Angående bedömning om kontroll vid både försäljning och leverans av tobaksprodukter.
Datum:
den 25 februari 2020 14:32:04
Bilagor:
image001.png
image002.gif
Hej Johan,
 
Vi återkommer till dig i anledning av ditt email den 5 februari 2020 och får lämna följande
kommentarer.
 
Snusbolaget Norden AB är av uppfattningen att förvaltningen har tolkat 5 kap 18 § LTLP på ett
felaktigt sätt. Av paragrafen framgår att
 
Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt
lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan vara
eller produkt ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder.
 
Syftet med skrivningen i denna paragraf (sälja eller på annat sätt lämna ut) är att täcka in och
göra olagligt att en butiksinnehavare både säljer men även lämnar ut tobaken på annat sätt, t.ex.
genom att ge bort den gratis eller byta den mot andra varor. 
 
Förvaltningen synes vara av uppfattningen att de företag som transporterar produkter på
uppdrag av Snusbolaget också måste säkerställa mottagarens ålder. Genom förvaltningens
tolkning behöver samtliga e-handlare i Sverige således införa dubbel åldersverifiering på alla köp
som görs och det skulle inte längre vara möjligt att t.ex. skicka snus direkt i konsumenters
brevlådor. Det finns enligt Snusbolaget inget stöd för denna tolkning, vare sig i lagtexten eller i
förarbetena till lagen. Tvärtom är vi av uppfattningen att förarbetena klart ger stöd för vår
tolkning, dvs att det är vid köpet som åldersverifieringen ska göras. Detta framgår även av
tobaksproduktdirektivet. I detta sammanhang kan tilläggas att lagtexten är 25 år gammal, att
Snusbolaget har sålt tobak online i 11 år och att något krav på dubbel åldersverifiering aldrig
någonsin förut har förekommit eller ens diskuterats.
 
Som tidigare angetts tillämpar Snusbolaget en strikt ålderskontroll vid varje köp på webbsidan. Vi
varken säljer snus eller lämnar ut snus på något annat sätt till någon som inte fyllt 18 år.
 
Förvaltningens oriktiga tolkning skulle medföra oerhört stora kostnader och en mycket
betungande administrativ börda för Snusbolaget som inte på något sätt står i proportion till de
eventuella fördelar som den dubbla åldersverifieringen skulle medföra. För att en underårig ska
få tag i tobaksprodukter via Snusbolagets webbsida krävs att denne antingen stjäl en försändelse
som t.ex. skickas med post till en brevlåda eller att denne använder sig av någon annans bank-ID.
Båda dessa tillvägagångssätt är kriminella.
 
Snusbolaget har vidare inhämtat extern legal analys via Advokatfirman Cederqvist som delats
med Stockholm Stad och som ger stöd för den uppfattning som redovisats här. Snusbolaget har
även erbjudit sig att demonstrera för Stockholm Stad hur åldersverifieringen praktiskt genomförs


via hemsidan.
 
Snusbolaget är mycket bekymrat över att den felaktiga tolkning som förvaltningen gör kan
komma att medföra stora konkurrensnackdelar för företaget gentemot fysisk handel. Vidare är vi
oroade över det faktum att samtliga kommuner i Sverige inte nödvändigtvis gör samma tolkning
som Stockholms stad, vilket skulle innebära ännu större konkurrensnackdelar för Snusbolaget.
 
I ljuset av det ovanstående önskar vi därför att Stockholms stad, innan beslut fattas, begär
vägledning från Folkhälsomyndigheten genom att inhämta ett yttrande i frågan om
tolkningen av 5 kap 18 § tobakslagen. Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning
när det gäller kommunens tillsyn enligt 5 kap 18 § tobakslagen, vilket framgår av 7 kapitlet 1§
samma lag. Syftet med vägledningen är enligt Folkhälsomyndigheten att skapa
förutsättningar i kommunerna för en enhetlig och rättssäker handläggning och utredning av
ansökningar om tillstånd att sälja tobaksvaror. Vägledningen syftar vidare till att vara ett stöd
för kommunerna när de prövar ansökan om tillstånd för detalj- eller partihandel.
Med vänlig hälsning
Hannah Kaber
 
Hannah Kaber
General Counsel
+46(0)70-2114807
xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
HAYPP GROUP AB    BIRGER JARLSGATAN 43    SE-111 45 STOCKHOLM    SWEDEN
ORG. NR: 559075-6796    STYRELSENS SÄTE: STOCKHOLM    HAYPPGROUP.COM
Privacy notice: Haypp Group AB processes your personal data in accordance with our privacy policy which is available here. This e-mail may
contain confidential/legally privileged information and is for the intended recipient only. If you are not the intended recipient, you are notified that
any disclosure, copying, distribution, or taking action based upon the information is prohibited. If you have received this e-mail in error, please
notify the sender and delete it.
 
 
From: Johan Camber <xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx> 
Sent: Wednesday, February 5, 2020 4:47 PM
To: Hannah Kaber <xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx>
Subject: Angående bedömning om kontroll vid både försäljning och leverans av tobaksprodukter.
 
Hej Hannah,
 
Förvaltningen utgår från formuleringen i 5 kap. 18 § LTLP om att tobaksvara ej på annat
sätt får lämnas ut till den som inte fyllt 18. 
Genom att ej kontrollera utlämningen av produkten bedömer förvaltningen att kraven i 5
kap. 18 § LTLP ej uppfylls.
 
För det fall ni vill få detta prövat kan förvaltningen fatta ett avslagsbeslut i ärendet som
ni sedan överklagar, det blir då förvaltningsrätten som får avgöra huruvida
förvaltningens tolkning av LTLP är korrekt eller ej.


 
Med vänlig hälsning
Johan Camber
Tobakshandläggare
 
Tillståndsenheten

Socialförvaltningen
Box 44
123 21 Farsta 
Telefon: 08-508 25 097
E-post: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
www.stockholm.se/tillstandsenheten
 
E-tjänster för alla ärenden, enkelt och säkert med e-legitimation.

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna,
som är personuppgiftsansvarig. 
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.