Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Kommunens arkivbeskrivning och eller beskrivning av kommunens allmänna handlingar'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013-12-02
Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden 
 
Historik 
Vid sammanslagningen av kommunerna Lenhovda, Nottebäck, Åseda och 
Älghult till Uppvidinge kommun år 1971 inrättades en skolstyrelse med 
ansvar för den samlade utbildningsverksamheten i kommunen. 
Grundskolans  verksamhetsområde delades in i två rektorsområden, 
Åseda rektorsområde  och Älghults rektorsområde  med en rektor  och 
studierektor i vardera. En av rektorerna var tillika skolchef. 
 
Gymnasieskola  och komvux,  uppdragsutbildning och SFI organiserades 
under  en rektor.  För musikskolan ansvarade  en musikledare (numera 
rektor). 
 
1986 genomfördes  en administrativ  omorganisation  som medförde  att en 
heltidstjänst  som skolchef  inrättades. 
Från och med 1 juli 1991 omorganiserades  ledningsfunktionen  för 
grundskolan på så vis att varje skolenhet fick en egen rektor, 
Alstermoskolan  och Frösekeskolan  fick en gemensam rektor. 
 
Från och med  1992 breddades Musikskolan  till Kulturskola. 
 
Från och med 1 januari 1996 överfördes ansvaret för all 
särskoleverksamhet till kommunen. 
 
Nuläge 
Från och med 1 januari  1998 integrerades barnomsorg  och skola och en 
barn-  och utbildningsnämnd inrättades. Barn- och utbildningsnämnden 
är den nämnd som enligt skollagen (2010:800) ansvarar för det 
offentliga skolväsendet i Uppvidinge kommun. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det offentliga skolväsendet i Uppvidinge kommun omfattar 
förskola och skolbarnomsorg 
grundskola 
särskola 
gymnasieskola med kunskapslyftet 
kommunal vuxenutbildning (komvux) 
svenskundervisning för invandrare (SFI) 
 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar också för 
kulturskola 
kommunens simskoleverksamhet 
hälsovård för sexåringar i Uppvidinge kommun 
öppen förskola 
handläggning av ärenden enligt lag om kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola är indelade i fyra 
områden 
Uppvidinge barn- och utbildning, Lenhovda 
Uppvidinge barn- och utbildning, Nottebäck 
Uppvidinge barn- och utbildning, Åseda 
Uppvidinge barn- och utbildning, Älghult där också Alstermo och 
Fröseke ingår 
 
Gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI är samlat under Uppvidinge 
gymnasieskola. 
 
Från och med 2001 finns ytterligare ett verksamhetsområde, Elevhälsa, 
med övergripande ansvar för elevvård och särskola. 
 
Förvaltningskontoret är sedan 1 januari 2004 förlagt till Åseda. 
 
Handlingar 
Handlingar för tiden före kommunslagningen finns i centralarkivet, Åseda. 
Mellan åren 1971-1988 finns två diarier. Ett som förts på skolkontoret i 
Älghult (tillika rektorsexpedition i Älghults rektorsområde)och ett som 
förts på rektorsexpeditionen i Åseda. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedan 1998 finns ett elektroniskt diarium för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde (skolstyrelsens 
verksamhetsområde till och med 1997). En stor del av handlingarna finns 
diarieförda. 
 
I barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan redovisas 
handlingar, förvaringsplats, ordningar på handlingar, vad som ska bevaras 
alternativt gallras samt uppgifter om leveransår till centralarkiv. 
 
Utlämnande av handlingar sker enligt tryckfrihetsordningen och 
sekretesslagen. Beslut om utlämnande respektive sekretessbeläggande av 
handlingar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har 
delegerats till förvaltningschefen. 
 
Arkivansvarig 
Arkivansvarig är förvaltningskoordinator på förvaltningskontoret. 
 
Arkivredogörare 
Arkivredogörare är de administrativa assistenterna (en för varje barn- och 
utbildningsområde samt en assistent för vardera gymnasieskola/komvux 
och kulturskola).