Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Kommunens arkivbeskrivning och eller beskrivning av kommunens allmänna handlingar'.


 
 
 
 
 
   
  
  
  
  
 
2016-10-03 
 
Arkivbeskrivning för kommunkansliet och 
kommunledningsförvaltningen 
 
Enligt arkivlagen ska en arkivbeskrivning vara upprättad hos samtliga 
myndigheter. Syftet med beskrivningen är att visa myndighetens 
arbetsuppgiftet och organisation från och med tidpunkten för senaste 
större omorganisation, arkivets struktur samt vilka gallringsregler som 
tillämpas. Den ska också upplysa om vem eller vilka som ansvarar för 
myndighetens arkivvård. 
 
1. Verksamheten och organisationen 
Kommunkansliet 
Kommunkansliet leds av kommunchefen som har till uppgift att ansvara 
för verksamheten, ekonomi, personal och arbetet inom följande beskrivna 
verksamhetsområden. 
Kommunkansliet är organiserat i följande funktioner: 
-  Näringslivsutveckling 
-  Planering/utveckling 
-  Krisberedskap 
-  Information/kommunikation 
-  Personalavdelningen 
-  Administrativa enheten (nämndsadministration, arkiv och 
reception) 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen leds av en förvaltningschef som har till 
uppgift att ansvara för verksamheten, ekonomi, personal och arbetet inom 
följande beskrivna verksamhetsområden. 
-  Avdelning för IT 
-  Avdelning för kultur och fritid 
-  Ekonomiavdelningen 
-  Tekniska avdelningen 
-  Etablerigsenheten 
-  HVB-verksamheten 
Kansli · Administrativ enhet 
Box 59, 364 21  Åseda Besök: Kyrkbacken Mobil: 073-336 79 45  
magda.gyllenfjel @uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

 
 
2. Historik 
Uppvidinge kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Åseda och 
Lenhovda köpingar samt Nottebäcks- och Älghults landskommuner. 
Administrativa enheten bildades i februari 2016 och har med 
omorganisationen tagit över nämndsadministrationen för kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige samt arkivfrågor från tidigare ansvarig 
kommunkansli. 
 
3. Viktigare handlingstyper 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt de olika utskottens protokoll, 
avtal, personalakter, ekonomi- och redovisningshandlingar med mera 
behandlas av administrativa enheten. För en mer detaljerad genomgång av 
handlingar, de dokumenthanteringsplan inklusive gallringsplan för 
kommunledningsförvaltningen och kommunkansliet. 
 
4. Förvaring 
Kommunledningsförvaltningens och kommunkansliets handlingar 
förvaras i kommunhusets olika närarkiv samt i centralarkivet i Åseda. 
Dokumenthanteringsplan inklusive gallringsplan för 
kommunledningsförvaltningen och kommunkansliet talar om exakt var 
handlingen ska förvaras och under hur många år. 
 
5. Gallringsbeslut 
Redogörs för i dokumenthanteringsplan inklusive gallringsplan för 
kommunledningsförvaltningen och kommunkansliet av kommunstyrelsen 
2012-06-12 § 90, reviderad 2016-01-25, delegeringsbeslut kommunchef. 
 
6. Sökingångar 
Det digitala ärenderegistere för sökning i diariet. 
 
7. Sekretess 
Beslut om utlämnande samt sekretessbeläggande av handlingar har 
delegerats till kommunchefen. 
 
8. Arkivansvar 
Arkivansvarig: Kommunstyrelse 
Arkivredogörare: Nämndsekreterare 
 
 
 
Kansli · Administrativ enhet 
Box 59, 364 21  Åseda Besök: Kyrkbacken Mobil: 073-336 79 45  
magda.gyllenfjel @uppvidinge.se www.uppvidinge.se