Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter'.

Till Trafikverket,

Jag såg nu att ett viktigt ord hade försvunnit alldeles i slutet av det jag skrev igår 9 februari i första hand avsett för Johan Lindberg men samtidigt Trafikverket i den mycket viktiga principiella frågan om ansvaret att polisanmäla brott och misstänkta brott.

Jag kopierar nu det stycke jag åsyftar och skriver in det saknade ordet med versaler:

Ni behöver INTE motivera att ni polisanmäler ett misstänkt brott, med mer än att ni just misstänker brott. Om ni däremot inte polisanmäler ett misstänkt brott måste ni ha en mycket trovärdig och för allmänheten acceptabel förklaring.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

-----Original Message-----

Hugo,

 

Den 9 januari svarade vi en Hugo Johansson på samma fråga som du har om
varför Trafikverket endast har valt att polisanmäla NTF Riks. Då ni har
olika mejladresser får även du del av samma svar:

 

Trafikverket har polisanmält NTF Riks som är den juridiska person som
Trafikverket haft samarbete och avtal med. Trafikverket har inte haft
direkt samarbete eller avtal med NTF:s länsförbund. Trafikverket har
överlåtit till Ekobrottsmyndigheten att utreda saken vidare i sin helhet.
Trafikverket känner till att ärendet idag överförts till Polisens
Bedrägerisektion. Trafikverket får sedan bedöma om polisens utredning ger
skäl till eventuellt ytterligare åtgärder från Trafikverkets sida.

 

Bifogar den anmälan som Trafikverket gjorde till Ekobrottsmyndigheten. 

 

Du ”Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter
visselblåsning om ekonomiska oegentligheter”. Det är för mig oklart vilka
pdf-rapporter som avses. Om begäran rör rapporter som Trafikverkets
Internrevision har upprättat vill jag hänvisa dig dit.

 

Om du önskar att begära en intern granskning av vår hantering av din
begäran vill jag hänvisa dig till Trafikverkets Internrevision.

 

Med vänlig hälsning

 

Johan Lindberg

Enhetschef Trafiksäkerhet väg Samverkan

VO Planering, avd Transportkvalitet

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-123 62 95

Mobil: 072-742 42 85

 

 

Gasverksgatan 7

721 30 Västerås

0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2022818-om-den-offentliga-sektorns_sfs-2022-818

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------