This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter'.

Date: Wed, 20 Dec 2023 08:32:36 +0000
Subject: VB: Sv: Ärende trv#1684993
From: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
To: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx

För hantering i Lime #1684993

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Trafikverket <xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Skickat: den 20 december 2023 05:51
Till: Diariecenter <xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: VB: Sv: Ärende trv#1684993-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Hugo Johansson <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx>
Skickat: den 19 december 2023 15:39
Till: Trafikverket <xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Re: Sv: Ärende trv#1684993

Till Trafikverket,

Tack Marie för ditt svar.

Men det du skrev visste jag redan. Att ni polisanmälde NTF efter att Ernst & Young hade rapporterat står till exempel på sida 13 i er rapport "Felaktiga utbetalningar – Uppdrag i Trafikverkets regleringsbrev 2023" ("Efter det att Internrevisionen utrett de misstänkta oegentligheterna anlitade Trafikverket en revisionsbyrå som genomförde en oberoende granskning av NTF. Denna granskning resulterade i att Trafikverket polisanmälde NTF."). Min fråga var ju varför ni inte samtidigt polisanmälde de regionala NTF-organisationerna. Det framgår ju mycket tydligt i både Trafikverkets egen rapport och i Ernst & Youngs att de försökte dölja fusket genom att redovisa mycket fler arbetstimmar i projekt efter att blivit uppmanade av generalsekreteraren att göra det. Att uppmana någon att begå ett brott är ju ett brott men det är ju också att verkligen begå brottet. Det är ett mycket allvarligare brott. Att det verkligen gick till så framgår även i det enda publika erkännandet som finns tillgängligt, NTF Skaraborgs. Det har sagts mig att man bestämde sig för att offra riksförbundet för att de andra skulle ha chans att klara sig undan.

Jag hoppas nu på ett ordentligt svar om orsaken. Jag själv har bakgrund inom skatteväsendet och är nu pensionär. Jag sörjde ofta över att "de som visste inte vågade". Men Trafikverket har väl ändå inte skäl att inte våga anmäla brott värda många miljoner?

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

-----Original Message-----

Hej Hugo!Efter Internrevisionens granskning av NTF Riks, med anledning av en till Trafikverket inkommen visselblåsning, har Trafikverket låtit revisionsföretaget Ernst & Young genomföra en fördjupad utredning av NTF Riks utifrån de avtal som gällt.Trafikverket har utrett frågan om ekonomiska oegentligheter avseende den part vi hade en avtalsrelation med, i det här fallet NTF Riks, varefter vi vidtog vissa åtgärder.Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern

Lev väl,

Marie Hagberg Backlund
Avdelningschef Transportkvalitet[1][e-postadress]
Direkt: 010-123 00 64
Mobil: 0702-79 59 26

Trafikverket
Solna Strandväg 98

171 54 Solna

Besöksadress: Solna Strandväg 98
Telefon: 0771-921 921
[2]trafikverket.se

[3]Facebook I [4]YouTube I [5]Twitter I [6]LinkedIn I [7]InstagramFrån: Johansson Karl-Johan, IR <[e-postadress]>
Skickat: den 18 december 2023 15:35
Till: Hagberg Backlund Marie, PLkv
<[e-postadress]>
Kopia: Kundärende <[e-postadress]>;
[Registrators #2029 e-postadress]
Ämne: VB: Ärende trv#1684993Hej Marie!Är du snäll och svarar Hugo på hans fråga nedan?Hugo och Kundtjänst för kännedom.Med vänlig hälsning

Kalle

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Kundärende <[8][e-postadress]>
Datum: 17 december 2023 15:48:18 CET
Till: Kundärende <[9][e-postadress]>
Ämne: Ärende trv#1684993Re: Sv: Angående ärende trv#1684993 hos Kundservice och DiariumTill Trafikverket,
Tack Karl-Johan Johansson för ditt brev.
Men jag förstår nog inte riktigt. Du skriver att det ska finnas en e-postadress till den chef Marie Haglund Backlund som ska tagit beslutet om polisanmälan av NTF som jag uppfattar det.
Jag tolkar det skrivna som att jag nu ska vänta på ett svar från henne om varför Trafikverket bara polisanmälde NTF riks och inte några regionala förbund hos NTF trots att utredningarna som sagt viasr mycket klart att också de medverkade i bedrägeriet. Och det är ju också väldigt tydligt att de tjänat mycket mer än NTF på bidragsfuskandet. Men jag ser ingen e-poostadress till henne. Och jag kan inte heller se något gulmarkerat som du skriver om men om det är just denna fråga i min förra mening du avser är det ju frid och fröjd.
Jag hoppas nu att jag får svar snabbt från Marie Haglund Backlund. Kanske skulle du kunna kontrollfråga att att hon kan läsa mitt meddelande nu?
Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.
Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2022818-om-den-offentliga-sektorns_sfs-2022-818

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------