This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Upphandlade avtal för Trygghetslarm'.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avrop A-020-2022 
Trygghetslarm Ordinärt boende, Högsby 
 
Kontrakt 
Ramavtal för Trygghetslarm och larmmottagning 2019 
 
Projektnummer 10453 
 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 4 link to page 4 link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 6  
 
 
 
 
 
 
Innehål sförteckning 
1  Parter ............................................................................................................................................... 3 
2  Kontaktpersoner ............................................................................................................................. 3 
3  Kontraktshandlingar och deras inbördes ordning .......................................................................... 3 
4  Kontraktsperiod .............................................................................................................................. 4 
5  Kontraktets omfattning och utförande .......................................................................................... 4 
6  Ändringar och tillägg ....................................................................................................................... 5 

Optioner ..................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
8  Priser och ersättning ....................................................................................................................... 5 
9  Faktureringsadress och fakturering ................................................................................................ 5 
10  Undertecknande .............................................................................................................................. 6 
 
 
 
2 (6) 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c


 
 
 
 
 
1  Parter 
 
Högsby kommun (212000-0688) och Camanio AB (559215-8785) har slutit detta kontrakt 
efter avrop från SKL Kommentus Inköpscentral ABs ramavtal för Trygghetslarm och 
larmmottagning 2019. 
2  Kontaktpersoner 
 
Kontaktperson/-er för avropande myndighet är: 
 
Catrin Gustavsson Dahlberg
Systemförvaltare 
xxxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx 
 
 
Kontaktperson/-er för leverantören är: 
Jasmine Dahlberg, 
Chief Revenue Officer 
xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx 
 
 
 
Angivna kontaktpersoner ska vara behöriga att fatta de beslut som krävs för att 
genomföra uppdraget. Om en kontaktperson byts ut ska detta omgående meddelas 
motpartens kontaktperson/-er. 
3  Kontraktshandlingar och deras inbördes ordning 
 
I kontraktet ingår följande handlingar. Handlingarna kompletterar varandra vid en 
tolkning av kontraktet. Om avtalshandlingarna är motsägelseful a gäller de i följande 
ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder något annat. 
1.  Ändringar och tillägg till kontraktet inklusive eventuella bilagor (upprättas vid 
behov under kontraktstiden). 
2.  Kontraktet inklusive eventuella bilagor. 
3.  Den avropande myndighetens avropsförfrågan vid den förnyade 
konkurrensutsättningen inklusive eventuella skriftliga förtydliganden. 
4.  Ramavtal med avtalshandlingar i den ordning som framgår av 3.1 i ramavtalet. 
5.  Leverantörens avropssvar i den förnyade konkurrensutsättningen inklusive 
eventuella skriftliga förtydliganden. 
3 (6) 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c 
 
 
 
 
Inga andra handlingar än dessa gäl er vid tolkning av kontraktet. Villkor i leverantörens 
avropssvar eller anbud i den förnyade konkurrensutsättningen som är till nackdel för den 
avropande myndigheten i jämförelse med motsvarande vil kor i ramavtalet är ogiltiga. 
 
Bilagor till kontraktet 
Bilaga 1 – Den avropande myndighetens underlag för avrop 
Bilaga 2 – Kontraktets omfattning, avropade produkter, til behör och tjänster 
Bilaga 3 – Frågor och svar under den annonserade anbudstiden 
Bilaga 4 – Personuppgiftsbiträdesavtal 
Bilaga 5 – Uppförandekod 
4  Kontraktsperiod 
Kontraktet gäl er för perioden 2023-06-01 – 2025-05-30. 
Kontraktet löper under två (2) år. Beställaren har därefter ensidig rätt att förlänga 
kontraktet med ytterligare 1 + 1 år. (totalt 2 år). 
5  Kontraktets omfattning och utförande 
 
Leverantören ska tillhandahålla trygghetslarm och larmmottagning (tjänsten) inom 
delområde 1 – Hela larmkedjan. 
För omfattning, se bilaga 2 ”A-020-2022 Omfattning”. 
5.1.1 
Leveransgodkännande/införande 
Leverantören ska kunna leverera tjänsten till senast 2023-06-01. 
Leveransen av tjänster och/eller produkter är driftsatt när instal ation och 
implementering av tjänsterna och/eller produkterna har genomförts och detta har 
godkänts av den avropande myndigheten. 

5.1.2 
Tidplan 
Avropande myndighet och Leverantören ska senast 2023-01-31 ha upprättat en leverans- 
och genomförandeplan. 
5.1.3 
Var uppdraget ska utföras 
Högsby kommun. 
5.1.4 
Uppföljning 
Leverantören ska aktivt delta i de uppföljningar som årsvis sker på Beställarens initiativ. 
4 (6) 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

 
 
 
 
 
6  Ändringar och tillägg 
 
De ändringar och til ägg som görs til  uppdraget ska godkännas skriftligen av behöriga 
personer för båda parter, om inget annat överenskoms. Båda parter ska upprätta eller 
spara dokumentation där det framgår vilka justeringar av uppdraget som 
överenskommits.  
7  Priser och ersättning 
 
För priser – se Leverantörens anbud. 
8  Faktureringsadress och fakturering 
 
Av ramavtalet framgår vilka uppgifter som ska framgå av fakturorna. 
 
Högsby kommun 
579 80 Högsby 
Referens: Terese Stenander 
 
 
5 (6) 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

 
 
 
 
 
 
9  Undertecknande 
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 
För Högsby kommun 
För Camanio AB 
 
 
 
 
__________________________ 
__________________________ 
Ort och datum 
Ort och datum 
 
 
__________________________ 
__________________________ 
Underskrift 
Underskrift 
 
 
__________________________ 
__________________________ 
Namnförtydligande 
Namnförtydligande 
 
 
___________________________ 
__________________________ 
Befattning 
Befattning 
 
 
 
6 (6) 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48cBilaga 1 - Avrop A-020-2022 Trygghetslarm
Trygghetslarm och larmmottagning 2019 
Projektnr: 10453 
A-020-2022 Trygghetslarm Ordinärt Boende
Högsby kommun 
Avrop A-019-2022 
Trygghetslarm Ordinärt boende, Högsby 
Trygghetslarm och larmmottagning 2019 
Projektnummer 10453
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

link to page 9 link to page 9 link to page 9 link to page 9 link to page 9 link to page 9 link to page 9 link to page 11 link to page 11 link to page 11 link to page 11 link to page 11 link to page 12 link to page 12 link to page 12 link to page 13 link to page 13 link to page 14
Trygghetslarm och larmmottagning 2019 
Projektnr: 10453 
 
A-020-2022 Trygghetslarm Ordinärt Boende  
Högsby kommun 
 
 
Innehåll 
1.  Avropande myndighet ..................................................................................................................... 3 
2.  Ramavtal .......................................................................................................................................... 3 
3.  Bakgrund och syfte med avropet .................................................................................................... 3 
4.  Handlingar ....................................................................................................................................... 3 
5.  Kontraktets giltighetstid .................................................................................................................. 3 
6.  Beskrivning av avropande myndighets organisation ....................................................................... 3 
7.  Administrativa krav .......................................................................................................................... 3 
8.  Avropets omfattning ........................................................................................................................ 5 
9.  Förutsättningarna hos den avropande myndigheten ...................................................................... 5 
10.  Ort för utförande ............................................................................................................................. 5 
11.  Personuppgifter ............................................................................................................................... 5 
12.  Uppgifter om anbudsgivare (ramavtalsleverantör) ......................................................................... 5 
13.  Beslut om tilldelning ........................................................................................................................ 6 
14.  Prövning och utvärdering av avropssvar ......................................................................................... 6 
15.  Kravspecifikation ............................................................................................................................. 6 
16.  Utvärderingskriterier ....................................................................................................................... 7 
17.  Pris ................................................................................................................................................... 7 
18.  Fakturainformation och fakturamärkning ....................................................................................... 8 
 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c


Trygghetslarm och larmmottagning 2019 
Projektnr: 10453 
 
A-020-2022 Trygghetslarm Ordinärt Boende  
Högsby kommun 
 
1.  Avropande myndighet 
Socialförvaltningen, Högsby Kommun. 
Organisationsnummer: 212000-0688. 
Nedan kallad Beställaren. 
2.  Ramavtal 
Detta avrop görs från ramavtalet för Trygghetslarm och larmmottagning 2019, 
projektnummer 10453.  
3.  Syfte med avropet 
Syftet med avropet är att tillsätta ett nytt trygghetslarm inom ordinärt boende då nuvarande 
avtal går ut. 
4.  Avropsförfrågans handlingar 
Avropsförfrågan A-020-2022 består av följande handlingar: 
-  Avropsförfrågan (detta dokument) 
-  Svarsmall delområde 1 (bilaga 1) 
-  Personuppgiftsbiträdesavtal (bilaga 2) 
-  Utkast till kontrakt (bilaga 3) 
5.  Kontraktets giltighetstid 
Planerad avtalstid är 2023-06-01 – 2025-05-30. 
Kontraktet löper under två (2) år. Beställaren har därefter ensidig rätt att förlänga kontraktet 
med ytterligare 1 + 1 år. (totalt 2 år). 

6.  Beskrivning av avropande myndighets organisation 
Socialförvaltningen i Mönsterås kommun utför insatser hos den enskilde i dennes hem.  
I detta ingår även att utföra oplanerade insatser som initieras av ett trygghetslarm.  
Beställaren har idag ca 200 digitala larm inom ordinärt boende och avtal med en 
trygghetscentral som ringer upp personalen och påkallar behovet. 
Observera att detta antal trygghetslarm inte är garanterat. Antalet kan komma att öka eller 
minska. 
Beställarens kontaktperson är Terese Stenander, xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx. 
Förvaltningsansvarig kommer att beslutas i samband med projektuppstart. 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c


Trygghetslarm och larmmottagning 2019 
Projektnr: 10453 
 
A-020-2022 Trygghetslarm Ordinärt Boende  
Högsby kommun 
 
7.  Administrativa krav  
Frågor och svar under avropstiden 
Sista dag för ramavtalsleverantörer att ställa frågor: 2022-11-11. 
Sista dag för avropande myndighet att svara på frågor: 2022-11-15. 
Frågor ställs via:   
Mercell TendSign. 
Svar på frågor distribueras via:  
Mercell TendSign. 
Under anbudstiden är det inte tillåtet för Avropande myndighet att diskutera avropssvar, 
utvärdering etc. med ramavtalsleverantörer på ett sådant sätt att någon leverantör gynnas 
eller missgynnas. Finner ramavtalsleverantören att avropsförfrågan eller tillhörande 
dokument i något avseende är oklart eller har något att anföra mot dess innehåll, ska detta 
omedelbart och under svarstiden skriftligen meddelas till Avropande myndighet. 
Ramavtalsleverantören ska själv se till att denne tar del av svar på frågor och eventuell övrig 
information under svarstiden. Ställda frågor av allmänt intresse, som avidentifierats, och svar 
samt eventuell ytterligare information om inbjudan (såsom förtydliganden och ev. rättelser) 
kommer att skickas till samtliga ramavtalsleverantörer som fått avropsförfrågan.  
Inlämnande av avropssvar 
Avropssvaret ska vara formulerat på svenska.  
Avropssvar ska lämnas via:  
Mercell TendSign. 
Ramavtalsleverantören ska lämna efterfrågade svar och redovisningar i svarsrutorna i denna 
förfrågan samt i de eventuella bilagor som efterfrågas.  
Samtliga krav ska vara uppfyllda för att avropssvar ska prövas.  
Alternativa avropssvar accepteras ej. Avropssvaret får inte innehålla reservationer eller 
avvikande villkor.  
Avropssvaret ska innehålla följande dokument för att prövas: 
-  Komplett ifylld avropsförfrågan (detta dokument) 
-  Svarsmall delområde 1 (bilaga 1) 
 
Genom inlämnande av avropssvar accepterar ramavtalsleverantören samtliga krav och villkor 
i avropsförfrågans handlingar. 
 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c


Trygghetslarm och larmmottagning 2019 
Projektnr: 10453 
 
A-020-2022 Trygghetslarm Ordinärt Boende  
Högsby kommun 
 
Sista dag att inkomma med anbud 
Avropssvaret ska ha inkommit till Avropande myndighet senast 2022-11-21.  
Denna dag betecknas som ”sista svarsdag”.  
Avropssvar som inkommer efter detta datum prövas inte. 
Avropsvarets giltighetstid 
Avropssvaret ska vara bindande t.o.m. 2022-12-31. 
8.  Avropets omfattning 
Förfrågan avser avrop inom delområde: 1 – Stationära trygghetslarm och larmmottagning – 
hela larmkedjan. 
Av bifogad svarsmall (bilaga 1) framgår vilka tjänster och produkter som avropsförfrågan 
avser.  
9.  Förutsättningarna hos den avropande myndigheten 
Tekniska förutsättningarna hos den avropande myndigheten:  
Under kontraktstiden kan kopplingar till tjänst för nyckelfria lås och digital tillsyn bli aktuell. 
10.  Ort för utförande 
Högsby kommun. 
11.  Personuppgifter 
Inom ramen för uppdraget kommer ramavtalsleverantören (Personuppgiftsbiträde) att för 
Beställaren (Personuppgiftsansvarig) räkning komma att behandla personuppgifter. Detta 
regleras i bifogat personuppgiftsbiträdesavtal (bilaga 2). 
 
12.  Uppgifter om anbudsgivare (ramavtalsleverantör) 
Ramavtalsleverantörens företagsnamn: Klicka eller tryck här för att ange text. 
Organisationsnummer: Klicka eller tryck här för att ange text. 
Adress: Klicka eller tryck här för att ange text. 
Postadress: Klicka eller tryck här för att ange text. 
Telefonnummer (växel): Klicka eller tryck här för att ange text. 
Kontaktperson för avropssvaret 
Namn: Klicka eller tryck här för att ange text.  
Telefonnummer: Klicka eller tryck här för att ange text. 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c


Trygghetslarm och larmmottagning 2019 
Projektnr: 10453 
 
A-020-2022 Trygghetslarm Ordinärt Boende  
Högsby kommun 
 
E-post: Klicka eller tryck här för att ange text. 
Eventuell underleverantör som anlitas för uppdraget 
Företagsnamn: Klicka eller tryck här för att ange text.  
Organisationsnummer: Klicka eller tryck här för att ange text. 
13.  Beslut om tilldelning 
Beslut om vilken ramavtalsleverantör som kommer att tilldelas kontrakt samt information 
om utvärderingen kommer att meddelas samtliga ramavtalsleverantörer som inkommit med 
avropssvar till samma e-postadress som mottagit denna avropsförfrågan. 
Tilldelningsbeslut utgör inte en accept i avtalsrättslig mening. 
Bindande kontrakt uppkommer först när båda parter skriftligt undertecknat kontraktet. 
Avropet är avslutat först när kontraktet undertecknats eller avropet avslutats på annat sätt.  
Det avropssvar som antas utgör för ramavtalsleverantören en förbindelse att leverera de 
offererade tjänsterna.  
Avropande myndighet tillämpar frivillig avtalsspärr på tio (10) dagar. Kontrakt tecknas därför 
tidigast elva dagar efter att beslut meddelats enligt bestämmelsen om avtalsspärr.  
14.  Prövning och utvärdering av avropssvar 
Stegvis prövning 
Prövning av avropssvar sker i två steg: 
1. I det första steget kontrolleras att avropssvaren uppfyller samtliga krav som angetts i 
avropsförfrågan. I det fall ramavtalsleverantören inte uppfyller samtliga ställda krav kommer 
avropssvaret inte att gå vidare till utvärdering. 
 
2. I det andra steget utvärderas avropssvaren och de utvärderingskriterier som den 
avropande myndigheten har angivit i svarsmallen som bifogas avropsförfrågan. Den 
avropande myndigheten tecknar avtal med den ramavtalsleverantör vars anbudssvar har det 
bästa förhållande mellan pris och kvalitet.   
Utvärdering 
Avropande myndighet ingår kontrakt med den ramavtalsleverantör vars avropssvar har det 
bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. För att fastställa vilket anbudssvar som har det 
bästa förhållandet mellan pris och kvalitet används mervärdesmodellen vilket innebär att 
prisavdrag erhålls för de utvärderingskriterier som anbudet kan uppfylla.  
I bilaga 1 – A-020-2022 Svarsmall framgår vilka utvärderingskriterier som omfattas av avropet 
och vilket prisavdrag som erhålls vid uppfyllande av dessa. 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c


Trygghetslarm och larmmottagning 2019 
Projektnr: 10453 
 
A-020-2022 Trygghetslarm Ordinärt Boende  
Högsby kommun 
 
Ramavtalsleverantörens anbudssumma minskat med det totala prisavdraget för de 
utvärderingskriterier som kan uppfyllas, utgör avropssvarets utvärderingspris.  
Formeln för utvärderingen är följande:  
Utvärderingspris = Totala anbudssumman i SEK – Totala prisavdraget i SEK för 
utvärderingskriterierna 
 
Den ramavtalsleverantör som har lägst utvärderingspris kommer tilldelas kontrakt. Observera 
att utvärderingspriset endast används i utvärderingssyfte.  
Om två eller flera avropssvar får samma utvärderingspris kommer den ramavtalsleverantör 
vars avropssvar erhåller högst prisavdrag för kvalitet antas. Om det ändå inte går att skilja 
anbuden åt kommer lottning att genomföras för att få fram det vinnande avropssvaret. 
15.  Kravspecifikation 
Det är av stor vikt att projektorganisationen för införandeprojektet är fastställd, 
överenskommen och erkänd av både ramavtalsleverantören och kommunen. Leverantörens 
ansvariga kontaktpersoner ska aktivt delta i införandet av detta projekt samt vara behjälplig 
och samarbetsvillig i förhållande till det larmsystem som finns för närvarande. 
Projektuppstart ska ge en tydlig bild av hur samarbete kommer att ske med våra befintliga 
installatörer, tidsplan för införandet, leveranser av hårdvara, utbildningar, vidareutbildningar 
och SLA avseende support för beställaren.    
I bilaga 1, ”A-020-2022 Svarsmall” framgår ytterligare preciseringar som Beställaren har 
behov av att göra i avropet för att kunna fullgöra det enskilda kontraktet. I svarsmallen 
framgår även de i ramavtalsupphandingen ställda utvärderingskriterier som avropande 
myndighet i avropet har ställt som krav. 
16.  Utvärderingskriterier  
Se bilaga 1, ”A-020-2022 Svarsmall” 
17.  Pris 
Ramavtalsleverantören ska prissätta de tjänster och produkter som Avropande myndighet 
anger att de ska avropa i svarsmallen som har bilagts avropsförfrågan. Vilka tjänster och 
produkter som ska prissättas framgår av bilaga 1, ”A-0120-2022 Svarsmall”. Priserna anges i 
svenska kronor exklusive mervärdesskatt. 
Observera att ramavtalsleverantören inte får offerera högre priser än det takpris som 
ramavtalsleverantören har angett i ramavtalet för aktuell prispost. Offererade priser ska 
inkludera samtliga kostnader och utgifter som är förenade med fullgörandet av uppdraget 
enligt ramavtalsupphandlingen. Inga ytterligare kostnader eller andra avgifter får debiteras 
Avropande myndighet. Kostnader och resor som ramavtalsleverantören utfört ska ingå i 
angivna priser.  
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c


Trygghetslarm och larmmottagning 2019 
Projektnr: 10453 
 
A-020-2022 Trygghetslarm Ordinärt Boende  
Högsby kommun 
 
18.  Fakturainformation och fakturamärkning 
Faktura märkt med namn och referensnummer sänds till beställarens fakturaadress: 
Högsby kommun 
579 80 Högsby 
Referens: Terese Stenander 
 
Antagen leverantör ska vara beredd att, tillsammans med Upphandlande myndighet, 
under avtalstiden införa elektronisk fakturering. 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c


Trygghetslarm och larmmottagning 2019
Bilaga 2 - A-020-2022 Omfattning
Produkt - Hyra
Uppskattat antal
Stationära trygghetslarm – Hela larmkedjan (hyra)
– Fast IP-nät
0
– Mobilt IP-nät
200
– Fast och Mobilt IP-nät
0
Tillbehörslarm - Hyra
Uppskattat antal
Sänglarm
10
Rökdetektorlarm
10
Dörrlarm
10
Passagelarm
10
Fall-larm
10
Mattlarm
10
Rörelsevakt
10
Röstlarm
10
Extra larmknapp
10
EP-larm
2
Installation  
Uppskattat antal larm 
Installation
10
Uppskattat antal 
Utbildning  
utbildningstimmar
Utbildning 
8
Service och support
Antal brukare (fylls i av UM)
– Service och support exklusive utökad servicenivå
200
Uppskattat antal brukare (fylls i av 
Implementering av information
UM)
Implementering av information
200
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c


Bilaga 3 - A-020-2022 Frågor och svar
Frågor och svar
Köpare
Upphandling
Köpare:
Högsby kommun
Namn:
Trygghetslarm Ordinärt boende
Handläggare:
Fredrik Lindström
Referensnr:
A-020-2022
Telefon:
+46(0)490 25 40 32
Beskrivning:
Avrop från Addas ramavtal Trygghetslarm 
2019, delområde 1.
E-post:
xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
 1 Publik fråga
Datum:
2022-11-10  11:30
Från:
Dold
Till:
Alla
Är det korrekt uppfattat att Tidplan för implementation och de aktiviteter som krävs för införande är något 
leverantören upprättar efter att avtal tecknats? Eller ska det bifogas generell tidplan i samband med svar på 
avropsförfrågan?
Publikt svar
Datum:
2022-11-11  11:54
Från:
Högsby kommun
Till:
Alla
Tack för er fråga
Ja
 2 Publik fråga
Datum:
2022-11-10  11:43
Från:
Dold
Till:
Alla
Är det rätt tolkat att ljudfiler i nedan kravformulering är ett börkrav?
Det bör också gå att få fram ljudfiler i de fall där kommunikation har skett via röstsamtal antingen via 
systemet eller via leverantören.
Publikt svar
Datum:
2022-11-11  11:57
Från:
Högsby kommun
Till:
Alla
Tack för er fråga avseende "A-020-2022 Trygghetslarm Ordinärt boende".
Ja, detta är ett börkrav som inte utvärderas. 
Om Leverantören har funktionen vill upphandlande myndighet ha möjlighet att kunna använda den 
under avtalstiden.
Vänliga hälsningar,
Fredrik
 3 Publik fråga
Datum:
2022-11-11  17:30
Från:
Dold
Till:
Alla
Avropsförfrågans punkt 6 inleds med texten ”Socialförvaltningen i Mönsterås kommun utför insatser…”. Vi 
antar att ”Mönsterås kommun” är en felskrivning och att beskrivningen i stället ska avse Högsby kommun, 
kan UM bekräfta att vårt antagande är korrekt?
Publikt svar
Datum:
2022-11-14  08:02
Från:
Högsby kommun
Till:
Alla
Tack för er fråga gällande "A-020-2022 Trygghetslarm Ordinärt boende".
Ja, antagandet är korrekt. Avropsförfrågan avser Högsby kommun.
Hälsningar,
Fredrik
Utskrivet: 2022-12-21  11:49
Sida 1 av 2
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

 4 Publik fråga
Datum:
2022-11-11  17:32
Från:
Dold
Till:
Alla
Ska trygghetslarmen för den mobila kommunikation kunna kommunicera via de mobila näten 2G, 3G och 4G 
för att säkerställa funktion under avtalsperioden i och med de pågående och kommande nätförändringar 
som är aviserade av teleoperatörerna?
Publikt svar
Datum:
2022-11-14  08:10
Från:
Högsby kommun
Till:
Alla
Tack för er fråga gällande "A-020-2022 Trygghetslarm Ordinärt boende".
Ja, det är korrekt.
Hälsningar,
Fredrik
 5 Publik fråga
Datum:
2022-11-11  17:31
Från:
Dold
Till:
Alla
Bilaga 1 svarsmall flik 4 prisuppgifter rad 68. Antal månader för kontraktet saknas i cell C68 för service och 
support, bör vara 36 månader i den här avropsförfrågan för att motsvara angivet antal månader i cell C12 
och C41. Vid avsaknad av värde i cell C68 tas ej det totala priset för vald servicenivå med vidare i 
utvärderingen. Kan UM korrigera och publicera ny svarsmall?
Publikt svar
Datum:
2022-11-14  09:15
Från:
Högsby kommun
Till:
Alla
Tack för er fråga gällande "A-020-2022 Trygghetslarm Ordinärt boende".
Jag beklagar detta och korrigerar svarsmallen. 
Rättad mall, "Bilaga 1 - A-020-2022 Svarsmall v2 221114" publiceras tillsammans med detta svar.
Hälsningar,
Fredrik
Bilaga 1 - A-020-2022 Svarsmall v2 221114.xlsx
Utskrivet: 2022-12-21  11:49
Sida 2 av 2
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c


 
 
 
 
 Personuppgiftsbiträdesavtal 
 
Högsby Kommun     
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

link to page 20 link to page 20 link to page 22 link to page 22 link to page 22 link to page 23 link to page 23 link to page 24 link to page 25 link to page 25 link to page 26 link to page 26 link to page 27 link to page 27 link to page 28 link to page 28 link to page 28 link to page 28 link to page 29 link to page 29 link to page 29 link to page 29 link to page 30 link to page 30 link to page 30 link to page 30 link to page 30 Sida 1 av 17 
 
Innehållsförteckning 
1. PARTER, PARTERNAS STÄLLNING, KONTAKTUPPGIFTER OCH KONTAKTPERSONER .2 
2. DEFINITIONER ...............................................................................................................2 
3. BAKGRUND OCH SYFTE ................................................................................................3 
4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH SPECIFIKATION ........................................4 
5. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES ANSVAR .............................................................4 
6. PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ÅTAGANDEN ................................................................4 
7. SÄKERHETSÅTGÄRDER .................................................................................................5 
8. SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT.........................................................................................6 
9. GRANSKNING, TILLSYN OCH REVISION ........................................................................6 
10. HANTERING AV RÄTTELSER OCH RADERING M.M. ...................................................7 
11. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER ...................................................................................7 
12. UNDERBITRÄDE ..........................................................................................................8 
13. LOKALISERING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND ........9 
14. ANSVAR FÖR SKADA I SAMBAND MED BEHANDLING ..............................................9 
15. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING ......................................................................................9 
16. PUB-AVTALETS TECKNANDE, AVTALSTID OCH UPPSÄGNING...................................9 
17. ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING MED OMEDELBAR VERKAN M.M. ......................... 10 
18. ÅTGÄRDER VID PUB-AVTALETS UPPHÖRANDE ...................................................... 10 
19. MEDDELANDEN INOM RAMEN FÖR DETTA PUB-AVTAL OCH INSTRUKTIONER ... 10 
20. KONTAKTPERSONER ................................................................................................ 11 
21. ANSVAR FÖR UPPGIFTER OM PARTERNA OCH KONTAKTPERSONER SAMT 
KONTAKTUPPGIFTER
 ..................................................................................................... 11 

22. PARTERNAS UNDERTECKNANDEN AV PUB-AVTALET ............................................ 11 
 
BILAGOR 
VERSIONSHANTERING ................................................................................................... 13 
PERSONUPPGIFTSANSVARIGES INSTRUKTION FÖR BEHANDLING AV 
PERSONUPPGIFTER
........................................................................................................ 14 

LISTA ÖVER UNDERBITRÄDEN ...................................................................................... 17 
 
 
 
 
 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Sida 2 av 17 
 
                         PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 
Avtal enligt artikel 28.3 i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/6791 
 
1. PARTER, PARTERNAS STÄLLNING, KONTAKTUPPGIFTER OCH KONTAKTPERSONER   
 
Personuppgiftsansvarig 
Personuppgiftsbiträde 
Högsby kommun 
Camanio AB 
Organisationsnummer 
Organisationsnummer 
212000-0688 
559215-8785 
Postadress 
Postadress 
579 80 Högsby 
Hästholmsvägen 32, 13130 Nacka 
Kontaktperson för administration av 
Kontaktperson för administration av detta 
detta personuppgiftsbiträdesavtal  
personuppgiftsbiträdesavtal 
Namn: Susanne Winsth 
Namn: Johanna Lethin Jacobson 
E-post: xxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx 
E-post: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx 
Tfn: 0491-29000 
Tfn: 070 2970 007 
 
 
Kontaktperson för parternas samarbete 
Kontaktpersoner för parternas samarbete 
om dataskydd  
om dataskydd 
Namn: Kerstin Lagensjö 
Namn: Catharina Borgenstierna 
E-post: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx 
E-post: 
xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
 
Tfn: 0491-29000 
Tfn: 0733 930 007 
 
 
2. DEFINITIONER 
Utöver de begrepp som definieras i löptext, i detta personuppgiftsbiträdesavtal, ska 
dessa definitioner oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller 
obestämd form, ha nedanstående innebörd när de anges med versal som 
begynnelsebokstav. 
Behandling  
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 
Personuppgifter eller uppsättningar av 
Personuppgifter, oberoende av om de utförs 
automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, 
 
1 Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets 
Behandling av Personuppgifter för Den personuppgiftsansvariges räkning. 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Sida 3 av 17 
 
organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller 
ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning 
genom överföring, spridning eller tillhandahållande på 
annat sätt, justering eller sammanförande, 
begränsning, radering eller förstöring. 
Dataskyddslagstiftning 
Avser all integritets- och personuppgiftslagstiftning, 
samt all annan eventuell lagstiftning (inklusive 
förordningar och föreskrifter), som är tillämplig på den 
Behandling som sker enligt detta PUB-avtal, inklusive 
nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning. 
Personuppgiftsansvarig 
Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som ensamt eller 
tillsammans med andra bestämmer ändamål och 
medlen för Behandlingen av Personuppgifter.  
Instruktion 
De skriftliga instruktioner som närmare anger föremål, 
varaktighet, art och ändamål, typ av Personuppgifter 
 
samt kategorier av Registrerade och särskilda behov 
som omfattas av Behandlingen. 
Logg 
Logg är resultatet av Loggning. 
Loggning 
Loggning är ett kontinuerligt insamlande av uppgifter 
om den Behandling av Personuppgifter som utförs 
enligt detta PUB-avtal och som kan knytas till en 
enskild fysisk person.  
Personuppgiftsbiträde 
Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som Behandlar 
 
Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges 
räkning. 
Personuppgift 
Varje upplysning som avser en identifierad eller 
identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar 
 
fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 
 
identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare 
som ett namn, ett identifikationsnummer, en 
 
lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en 
 
eller flera faktorer som är specifika för den fysiska 
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 
Personuppgiftsincident 
En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller 
olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till 
 
obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
Personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat 
sätt Behandlats. 
Registrerad 
Fysisk person vars Personuppgifter Behandlas. 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Sida 4 av 17 
 
Tredje land 
En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller 
inte är ansluten till Europeiska ekonomiska 
 
samarbetsområdet (EES). 
Underbiträde 
Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som i egenskap av 
underleverantör till Personuppgiftsbiträdet Behandlar 
Personuppgifter för   Personuppgiftsansvariges 
räkning.  
 
 
3. BAKGRUND OCH SYFTE 
 
3.1 Med detta Personuppgiftsbiträdesavtal jämte Instruktioner och en eventuell förteckning 
över Underbiträden (nedan gemensamt ”PUB-avtalet”) reglerar den 
Personuppgiftsansvarige Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter åt den 
Personuppgiftsansvarige. PUB-avtalets syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och 
rättigheter vid Behandlingen, i enlighet med vad stadgas i artikel 28.3 i Allmänna 
dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”).  
 
3.2 När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal 
benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet.  
 
3.3 För det fall något av det som stadgas i punkterna 1, 16, 17, 18.2, 19–22 i PUB-avtalet 
regleras på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde. 
 
3.4 Hänvisningar i PUB-avtalet till nationell eller unionsrättslig lagstiftning, avser vid var tid 
tillämpliga bestämmelser.  
 
 
4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH SPECIFIKATION 
 
4.1 Den Personuppgiftsansvarige utser härmed Personuppgiftsbiträdet att utföra 
Behandlingen för den Personuppgiftsansvariges räkning enligt vad som stadgas i detta PUB-
avtal.  
 
4.2 Den Personuppgiftsansvarige ska ge skriftliga Instruktioner till Personuppgiftsbiträdet 
om hur det ska utföra Behandlingen.  
 
4.3. Personuppgiftsbiträdet får endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-avtalet och 
vid var tid gällande Instruktioner.  
 
 
5. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES ANSVAR 
 
5.1 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att det vid var tid finns laglig grund för 
Behandlingen och för att utforma korrekta Instruktioner så att Personuppgiftsbiträdet och 
eventuellt Underbiträde kan fullgöra sitt eller sina uppdrag enligt detta PUB-avtal och 
Huvudavtal i förekommande fall.  
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Sida 5 av 17 
 
 
5.2 Den Personuppgiftsansvarige ska utan onödigt dröjsmål informera 
Personuppgiftsbiträdet om förändringar i Behandlingen vilka påverkar 
Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen. 
 
5.3 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att informera Registrerade om Behandlingen 
och för att tillvarata Registrerades rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen samt vidta 
varje annan åtgärd som åligger den Personuppgiftsansvarige enligt 
Dataskyddslagstiftningen. 
 
 
6. PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ÅTAGANDEN 
 
6.1 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast utföra Behandlingen i enlighet med 
PUB-avtalet och Instruktioner samt att följa Dataskyddslagstiftningen. 
Personuppgiftsbiträdet förbinder sig även att fortlöpande hålla sig informerad om gällande 
rätt på området.  
 
6.2 Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda Personuppgifterna mot alla slag 
av Behandlingar som inte är förenliga med PUB-avtalet, Instruktioner och 
Dataskyddslagstiftningen.  
 
6.3 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att säkerställa att samtliga fysiska personer som arbetar 
under dess ledning följer PUB-avtalet och Instruktioner samt att de fysiska personerna 
informeras om relevant lagstiftning. 
 
6.4 Personuppgiftsbiträdet ska på begäran från den Personuppgiftsansvarige bistå denne 
med att säkerställa att skyldigheterna enligt artikel 32–36 i Dataskyddsförordningen fullgörs 
och svara på begäran om utövande av den Registrerades rättigheter i enlighet med 
Dataskyddsförordningen, kap. III, med beaktande av typen av Behandling och den 
information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå.  
 
6.5 För det fall att Personuppgiftsbiträdet finner att Instruktioner är otydliga, i strid med 
Dataskyddslagstiftningen eller saknas och Personuppgiftsbiträdet bedömer att nya eller 
kompletterande Instruktioner är nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska 
Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige, tillfälligt 
upphöra med Behandlingen och invänta nya Instruktioner.  
 
6.6 För det fall att den Personuppgiftsansvarige förser Personuppgiftsbiträdet med nya eller 
ändrade Instruktioner ska Personuppgiftsbiträdet, utan onödigt dröjsmål från mottagandet, 
meddela den Personuppgiftsansvarige huruvida genomförandet av de nya Instruktionerna 
föranleder förändrade kostnader för Personuppgiftsbiträdet.  
 
 
7. SÄKERHETSÅTGÄRDER 
 
7.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder som krävs enligt Dataskyddslagstiftningen för att förhindra 
Personuppgiftsincidenter, genom att säkerställa att Behandlingen uppfyller kraven i 
Dataskyddsförordningen och att den Registrerades rättigheter skyddas.  
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Sida 6 av 17 
 
 
7.2 Personuppgiftsbiträdet ska fortlöpande säkerställa att den tekniska och organisatoriska 
säkerheten i samband med Behandlingen medför en lämplig nivå av konfidentialitet, 
integritet, tillgänglighet och motståndskraft.  
 
7.3 Eventuella tillkommande eller ändrade krav på skyddsåtgärder från den 
Personuppgiftsansvarige, efter parternas tecknande av PUB-avtalet, ska betraktas som nya 
Instruktioner enligt PUB-avtalet. 
 
7.4 Personuppgiftbiträdet ska genom behörighetskontrollsystem endast ge åtkomst till 
Personuppgifterna för sådana fysiska personer som arbetar under Personuppgiftsbiträdets 
ledning och som behöver åtkomsten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.   
 
7.5 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att kontinuerligt Logga åtkomst till Personuppgifterna 
enligt PUB-avtalet i den utsträckning det krävs enligt Instruktionen. Loggar får gallras först 
fem (5) år efter Loggningstillfället om inte annat anges i Instruktionen. Loggar ska omfattas 
av erforderliga skyddsåtgärder, i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.   
 
7.6 Personuppgiftsbiträdet ska systematiskt testa, undersöka och utvärdera effektiviteten 
hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa Behandlingens säkerhet.  
 
 
8. SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT 
 
8.1 Personuppgiftsbiträdet och samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning 
ska vid Behandlingen iaktta såväl sekretess som tystnadsplikt. Personuppgifterna får inte 
nyttjas eller spridas för andra ändamål, vare sig direkt eller indirekt, såvida inte annat 
avtalats.   
 
8.2. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att samtliga fysiska personer som arbetar under dess 
ledning, vilka deltar i Behandlingen, är bundna av sekretessförbindelse avseende 
Behandlingen. Detta krävs dock inte om dessa redan omfattas av en straffsanktionerad 
tystnadsplikt som följer av lag. Personuppgiftsbiträdet åtar sig även att tillse att det finns 
sekretessavtal med Underbiträdet samt sekretessförbindelser mellan Underbiträdet och 
samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning, vilka deltar i Behandlingen. 
 
8.3 Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt underrätta den Personuppgiftsansvarige om 
eventuella kontakter med tillsynsmyndighet avseende Behandlingen. 
Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att företräda den Personuppgiftsansvarige eller agera 
för den Personuppgiftsansvariges räkning gentemot tillsynsmyndigheter i frågor avseende 
Behandlingen. 
 
8.4 Om den Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man begär information från 
Personuppgiftsbiträdet vilken rör Behandlingen, ska Personuppgiftsbiträdet informera den 
Personuppgiftsansvarige om saken. Information om Behandlingen får inte lämnas till den 
Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man utan skriftligt medgivande från den 
Personuppgiftsansvarige, såvida det inte framgår av tvingande lag att information ska 
lämnas. Personuppgiftsbiträdet ska bistå med förmedling av den informationen som 
omfattas av ett medgivande eller lagkrav.  
 
 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Sida 7 av 17 
 
9. GRANSKNING, TILLSYN OCH REVISION 
 
9.1 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål som en del av sina garantier, enligt 
artikel 28.1 i Dataskyddsförordningen, på den Personuppgiftsansvariges begäran kunna 
redovisa vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som används för att 
Behandlingen ska uppfylla kraven enligt PUB-avtalet och artikel 28.3.h i 
Dataskyddsförordningen. 
 
9.2 Personuppgiftsbiträdet ska minst en (1) gång om året granska säkerheten avseende 
Behandlingen genom en egenkontroll för att säkerställa att Behandlingen följer PUB-
avtalet. Resultatet av sådan egenkontroll ska på begäran delges den 
Personuppgiftsansvarige. 
 
9.3 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att, själv eller genom annan av denne utsedd 
tredje part (som inte får vara en konkurrent till Personuppgiftsbiträdet), följa upp att 
Personuppgiftsbiträdet uppfyller PUB-avtalets, Instruktionernas och 
Dataskyddslagstiftningens krav. Personuppgiftsbiträdet ska vid sådan granskning bistå den 
Personuppgiftsansvarige, eller den som utför granskningen i den Personuppgiftsansvariges 
ställe, med dokumentation, tillgång till lokaler, IT-system och andra tillgångar som behövs 
för att kunna granska Personuppgiftsbiträdets efterlevnad av PUB-avtalet, Instruktioner och 
Dataskyddslagstiftningen. Den Personuppgiftsansvarige ska säkerställa att personal som 
genomför granskningen är underkastade sekretess eller tystnadsplikt enligt lag eller avtal.  
 
9.4 Personuppgiftsbiträdet äger alternativt till vad som stadgas i punkterna 9.2–9.3, rätt att 
erbjuda andra tillvägagångssätt för granskning av Behandlingen, exempelvis granskning 
genomförd av oberoende tredje part. Den Personuppgiftsansvarige ska i sådant fall äga rätt, 
men inte skyldighet, att tillämpa detta alternativa tillvägagångssätt för granskning. Vid 
sådan granskning ska Personuppgiftsbiträdet ge den Personuppgiftsansvarige eller en tredje 
part den assistans som behövs för utförandet av granskningen. 
 
9.5 Personuppgiftbiträdet ska bereda tillsynsmyndighet, eller annan myndighet som har 
laglig rätt till det, möjlighet att göra tillsyn enligt myndighetens begäran i enlighet med vid 
var tid gällande lagstiftning, även om sådan tillsyn annars skulle stå i strid med 
bestämmelserna i PUB-avtalet.   
 
9.6 Personuppgiftsbiträdet ska tillförsäkra den Personuppgiftsansvarige rättigheter 
gentemot Underbiträdet vilka motsvarar den Personuppgiftsansvariges samtliga rättigheter 
gentemot Personuppgiftsbiträdet enligt punkten 9 i PUB-avtalet.   
10. HANTERING AV RÄTTELSER OCH RADERING M.M.   
 
10.1 För det fall den Personuppgiftsansvarige begärt rättelse eller radering på grund av 
Personuppgiftsbiträdets felaktiga Behandling ska Personuppgiftsbiträdet vidta lämplig 
åtgärd utan onödigt dröjsmål, senast inom trettio (30) dagar, från det att 
Personuppgiftsbiträdet mottagit erforderlig information från den Personuppgiftsansvarige. 
När den Personuppgiftsansvarige begärt radering får Personuppgiftsbiträdet endast utföra 
Behandling av den aktuella Personuppgiften som ett led i processen för rättelse eller 
radering. 
  
10.2 Om tekniska och organisatoriska åtgärder (t.ex. uppgraderingar eller felsökningar) 
vidtas av Personuppgiftsbiträdet i Behandlingen, vilka kan väntas påverka Behandlingen, 
ska Personuppgiftsbiträdet skriftligt informera den Personuppgiftsansvarige om detta i 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Sida 8 av 17 
 
enlighet med vad stadgas om meddelanden i punkten 19 i PUB-avtalet. Informationen ska 
lämnas i god tid innan åtgärderna vidtas.   
 
 
11. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER 
 
11.1 Personuppgiftsbiträdet ska ha förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till 
Personuppgifterna i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident enligt artikel 32.1.c i 
Dataskyddsförordningen. 
 
11.2 Personuppgiftbiträdet åtar sig att med beaktande av Behandlingens art, och den 
information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, bistå den Personuppgiftsansvarige 
med att fullgöra dennes skyldigheter vid en Personuppgiftsincident beträffande 
Behandlingen. Personuppgiftbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran även 
bistå med att utreda misstankar om eventuell obehörigs Behandling och/eller åtkomst till 
Personuppgifterna.  
 
11.3 Vid Personuppgiftsincident, vilken Personuppgiftbiträdet fått vetskap om, ska 
Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den 
Personuppgiftsansvarige om händelsen. Personuppgiftsbiträdet ska, med beaktande av 
typen av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, 
tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige en skriftlig beskrivning av 
Personuppgiftsincidenten.  
 
Beskrivningen ska redogöra för: 
1.  Personuppgiftsincidentens art och, om möjligt, de kategorier och antalet 
Registrerade som berörs samt kategorier och antalet personuppgiftsposter som 
berörs, 
2.  de sannolika konsekvenserna av Personuppgiftsincidenten, och 
3.  åtgärder som har vidtagits eller föreslagits samt åtgärder för att mildra 
Personuppgiftincidentens potentiella negativa effekter. 
 
11.4 Om det inte är möjligt för Personuppgiftsbiträdet att tillhandahålla hela beskrivningen 
samtidigt, enligt punkten 11.3 i PUB-avtalet, får beskrivningen tillhandahållas i omgångar 
utan onödigt ytterligare dröjsmål. 
 
12. UNDERBITRÄDE 
 
12.1 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita den eller de Underbiträden som framgår av 
bilagd förteckning över Underbiträden.  
 
12.2 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att teckna ett skriftligt avtal med Underbiträdet som 
reglerar Behandlingen som Underbiträdet utför å den Personuppgiftsansvariges vägnar 
samt att endast anlita Underbiträden som ger tillräckliga garantier för att genomföra 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att Behandlingen uppfyller kraven i 
Dataskyddsförordningen. I fråga om dataskydd ska avtalet ålägga Underbiträdet samma 
skyldigheter som åläggs Personuppgiftsbiträdet i detta PUB-avtal.  
12.3 Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut för Underbiträdets Behandling gentemot den 
Personuppgiftsansvarige.  
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Sida 9 av 17 
 
 
12.4 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita nya underbiträden och ersätta befintliga 
underbiträden.  
 
12.5 När Personuppgiftsbiträdet avser att anlita ett nytt eller ersätta ett befintligt 
Underbiträde ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa Underbiträdets kapacitet och förmåga 
att uppfylla sina skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet ska 
skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om  
1.  Underbiträdets namn, organisationsnummer och säte (adress och land), 
2.  vilken typ av uppgifter och kategorier av Registrerade som behandlas, och 
3.  var Personuppgifterna ska behandlas. 
 
12.6 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att inom trettio (30) dagar från dag för 
meddelande enligt punkten 12.5 invända mot Personuppgiftsbiträdets anlitande av ett nytt 
underbiträde och att, med anledning av sådan invändning, säga upp detta PUB-avtal att 
upphöra i enlighet med vad stadgas i PUB-avtalet, punkten 17.4.   
12.7 När Personuppgiftsbiträdet upphör med att anlita Underbiträdet ska 
Personuppgiftsbiträdet skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om att det upphör 
med att anlita Underbiträdet.  
 
12.8 Personuppgiftsbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran översända en 
kopia av det avtal som reglerar Behandling av Underbiträdets Behandling av 
Personuppgifter enligt punkten 12.2.  
 
 
13. LOKALISERING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND   
 
13.1 Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att Personuppgifterna hanteras och lagras inom 
EU/EES av en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU/EES, om inte PUB-
avtalets parter kommer överens om något annat.   
 
13.2 Personuppgiftsbiträdet äger endast rätt att överföra Personuppgifter till Tredje land 
för Behandling (t.ex. service, support, underhåll, utveckling, drift eller liknande hantering) 
om den Personuppgiftsansvarige på förhand skriftligen godkänt sådan överföring och 
utfärdat Instruktioner för detta ändamål.  
 
13.3 Överföring till Tredje land för Behandling enligt PUB-avtalet, punkten 13.2, får endast 
ske om den är förenlig med Dataskyddslagstiftningen och uppfyller de krav på Behandlingen 
vilka ställs i PUB-avtalet och Instruktioner. 
 
 
14. ANSVAR FÖR SKADA I SAMBAND MED BEHANDLING 
 
14.1 Vid ersättning för skada i samband med Behandling som, genom fastställd dom eller 
förlikning, ska utgå till den Registrerade på grund av överträdelse av bestämmelse i PUB-
avtalet, Instruktioner och/eller tillämplig bestämmelse i Dataskyddslagstiftningen ska artikel 
i 82 i Dataskyddsförordningen tillämpas. 
 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Sida 10 av 17 
 
14.2 Sanktionsavgifter enligt artikel 83 i Dataskyddsförordningen, eller 6 kap. 2 § lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska bäras av 
den av PUB-avtalets parter som påförts en sådan avgift.  
 
14.3 Om endera part får kännedom om omständighet som kan leda till skada för motparten 
ska parten omedelbart informera motparten om förhållandet och aktivt arbeta tillsammans 
med motparten för att förhindra och minimera sådan skada.   
 
14.4 Oaktat vad sägs i Huvudavtalet gäller detta PUB-avtal, punkterna 14.1 och 14.2, före 
andra regler om fördelning mellan Parterna av krav sinsemellan såvitt avser Behandlingen. 
 
 
15. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING 
15.1 För detta avtal gäller svensk rätt. Eventuell tolkning eller tvist i anledning av PUB-
avtalet, som parterna inte kan lösa på egen hand, ska avgöras av svensk allmän domstol. 
 
 
 
16. PUB-AVTALETS TECKNANDE, AVTALSTID OCH UPPSÄGNING   
 
16.1 PUB-avtalet gäller från och med den tidpunkt PUB-avtalet undertecknats av båda 
parter och tillsvidare. Parterna äger ömsesidig rätt att säga upp PUB-avtalet att upphöra 
med trettio (30) dagars varsel.  
 
 
17. ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING MED OMEDELBAR VERKAN M.M. 
 
17.1 Endera part i PUB-avtalet äger rätt att påkalla omförhandling av PUB-avtalet om 
motpartens ägarförhållanden ändras väsentligt eller om tillämplig lagstiftning, eller 
tolkningen av den, ändras på ett för Behandlingen avgörande sätt. Påkallande av 
omförhandling enligt första meningen innebär inte att PUB-avtalet till någon del upphör att 
gälla utan endast att en omförhandling om PUB-avtalet ska påbörjas. 
 
17.2 Tillägg till, och ändringar i, PUB-avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda 
parter.   
 
17.3 När någon av parterna får kännedom om att motparten agerar i strid med PUB-avtalet 
och/eller Instruktioner ska parten utan dröjsmål meddela motparten om agerandet. 
Därefter äger parten rätt att med omedelbar verkan upphöra att utföra sina förpliktelser 
enligt PUB-avtalet till den tidpunkt motparten förklarat att agerandet upphört och 
förklaringen accepterats av den part som påtalat agerandet.   
 
17.4 Om den Personuppgiftsansvarige invänder mot Personuppgiftsbiträdets anlitande av 
ett nytt underbiträde, enligt detta PUB-avtal, punkten 12.6, har den 
Personuppgiftsansvarige rätt att säga upp PUB-avtalet att upphöra med omedelbar verkan.  
 
 
18. ÅTGÄRDER VID PUB-AVTALETS UPPHÖRANDE   
 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Sida 11 av 17 
 
18.1 Vid uppsägning av PUB-avtalet ska den Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål 
begära att Personuppgiftsbiträdet överlämnar samtliga Personuppgifter till den 
Personuppgiftsansvarige eller raderar dem, enligt dennes önskemål. Om Personuppgifterna 
överlämnas ska det ske i ett öppet och standardiserat format. Med samtliga 
Personuppgifter avses alla Personuppgifter vilka har omfattats av Behandlingen samt annan 
tillhörande information såsom Loggar, Instruktioner, systemlösningar, beskrivningar och 
andra handlingar som Personuppgiftsbiträdet erhållit genom informationsutbyte enligt 
PUB-avtalet. 
18.2 Överlämning och radering enligt PUB-avtalet, punkten 18.1, ska vara utförda senast 
trettio (30) dagar räknat från den tidpunkt uppsägning gjorts enligt detta PUB-avtal, 
punkten 16.1. 
 
18.3 Behandling som utförs av Personuppgiftsbiträdet efter den tidpunkt som stadgas i 
punkten 18.2 är att betrakta som en otillåten Behandling. 
 
18.4 Bestämmelser om sekretess/tystnadsplikt i punkten 8 enligt detta PUB-avtal ska 
fortsätta gälla även om PUB-avtalet i övrigt upphör av gälla. 
 
 
19. MEDDELANDEN INOM RAMEN FÖR DETTA PUB-AVTAL OCH INSTRUKTIONER 
 
19.1 Meddelanden om PUB-avtalet och dess administration inklusive uppsägning ska 
skickas till respektive parts kontaktperson för PUB-avtalet.   
 
19.2 Meddelanden om parternas samarbete om dataskydd, gällande Behandlingen, ska 
skickas till respektive parts kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.   
 
19.3 Meddelanden inom ramen för PUB-avtalet och Instruktioner ska skickas skriftligt. Ett 
meddelande ska anses ha kommit fram till mottagaren senast en (1) arbetsdag efter att 
meddelandet har skickats.  
 
 
20. KONTAKTPERSONER    
 
20.1 Parterna ska utse var sin kontaktperson för PUB-avtalet.  
 
20.2 Parterna ska utse var sin kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.  
 
 
21. ANSVAR FÖR UPPGIFTER OM PARTERNA OCH KONTAKTPERSONER SAMT 
KONTAKTUPPGIFTER  
 
21.1 Varje part ansvarar för att de uppgifter som anges i punkten 1 i PUB-avtalet alltid är 
aktuella. Ändring av uppgifter i punkten 1 ska meddelas skriftligen enligt punkten 19.1 i 
PUB-avtalet.   
 
 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Sida 12 av 17 
 
22. PARTERNAS UNDERTECKNANDEN AV PUB-AVTALET   
 
22.1 Detta PUB-avtal tillhandahålls antingen i digitalt format för elektroniskt tecknande 
eller i pappersformat för tecknande med penna. Om PUB-avtalet tillhandahålls i digitalt 
format utgår punkter 22.2–22.3. 
 
 
 
 
 
22.2 Den Personuppgiftsansvariges undertecknande av PUB-avtalet 
 
Ort och datum 
 
Ort och datum 
 
…………………………………………… 
…………………………………….. 
Undertecknande 
 
……………………………………………. 
……………………………………… 
Namnförtydligande 
 
22.3 Personuppgiftsbiträdets undertecknande av PUB-avtalet 
 
Ort 
 
Datum 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Undertecknande 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
Versionshantering 
 
Version 
Datum 
Förändringar 
Ansvarig 
1.1 
2018-12-19 
10.1, 14.1, 18.2, 
PR 
1.2 
2019-12-17 
2, 3.1, 3.3, 5.1, 6.3, 
NE 
6.4, 7.1, 8.2, 9.1, 9.2, 
9.6, 10.1, 10.2, 11.4, 
12, 13.3, 14.2, 14.3, 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Sida 13 av 17 
 
17.3, 17.4, 18.2, 
18.3, 18.4, 21.1, 22.1  
1.2.1 
2020-01-02 
17.4 
PR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personuppgiftsansvariges Instruktion för Behandling av Personuppgifter 
 
Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska Personuppgiftsbiträdet 
även följa nedanstående Instruktion: 
1. Ändamål, föremålet och arten 
Behandlingen av data sker utifrån de utryckta ändamål som definierats i upprättade 
tjänsteavtal mellan Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträde. Behandling 
innefattar felsökning, lagring och administrering av generella, extra skyddsvärda och 
känsliga persondata tillhörande Personuppgiftsansvarig. Administrering inkluderar 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Sida 14 av 17 
 
larmmottagning med tillhörande direktkommunikation mellan kund och 
Personuppgiftsbiträdet. 
2. Behandlingen omfattar följande typer av Personuppgifter 
a)  Generella personuppgifter såsom:  
 
i. 
Kunders 
namn, 
adressuppgifter, 
telefonnummer, 
e-postadress, 
positioneringsuppgifter 
(vid 
nyttjande 
av 
trygghetslarm 
med 
spårningsfunktionalitet) 
ii. 
Kontaktuppgifter  till  kunders  närstående,  förvaltare,  god  man,  eller  annan 
angiven kontaktperson. 
 
b)  Extra skyddsvärda 2 personuppgifter såsom: 
i. 
Kunders personnummer, samordningsnummer 
 
c)  Känsliga personuppgifter såsom: 
i. 
Kunders hälso- och sjukdomstillstånd.  
ii. 
Kunders behov av tolkning till annat språk (etnicitet) 
Not  1:  Kategorier  av  personuppgifter  varierar  mellan  de  olika  system  som  ingår  i 
larmmottagningstjänsten. 

Gällande 
tjänsteavtal 
mellan 
personuppgiftsansvarig 
och 
personuppgiftsbiträdet definierar berört/ berörda system. 
 
3. Behandlingen omfattar kategorier av Registrerade  
•  Kunder;  
Personer med trygghetslarm och/eller tjänst 
•  Kontaktperson; 
Närstående, förvaltare, god man, eller annan angiven kontaktperson till kund. 
•  Utförarenhet; 
Personer som ansvarar för att larm hänförligt till kund åtgärdas 
•  Systemanvändare; 
Personer som använder de system som ingår i den/de upphandlade tjänsten/tjänsterna 
 
Not  1)  Kategorier  av  registrerade  personer  varierar  mellan  de  olika  system  som  ingår  i 
larmmottagningstjänsten.  Vilket/vilka  system  som  används  för  databehandling  beror  på  den/de 
specifika tjänsten/tjänsterna som parterna tecknat ett tjänsteavtal för. 

Not 2) Endast personer med koppling till registrerad kund och/eller som nyttjar den upphandlande 
tjänsten, med tillhörande system, registreras. 
4. Ange särskilda hanteringskrav vad gäller Behandling av Personuppgifter som utförs 
av Personuppgiftsbiträdet/biträdena 

•  Personuppgiftsbiträde säkerställer att lämpliga organisatoriska och tekniska 
säkerhetsåtgärder implementeras i förhållande till den tjänst som levereras och rådande 
lagstiftning. Eventuella ytterligare kundspecifika säkerhetskrav regleras genom 
tjänsteavtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. 
Sekretessförbindelse ska upprättas med de personer som tar del av uppgifterna. 
 
2 Datainspektionen. (2018). Känsliga personuppgifter. Hämtad 2019-01-05 från https://www.datainspektionen.se/lagar--
regler/dataskyddsforordningen/kansliga-personuppgifter/ 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Sida 15 av 17 
 
5. Ange särskilda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vad gäller Behandling 
av Personuppgifter som utförs av Personuppgiftsbiträdet/biträdena 

 
6. Ange särskilda krav på Loggning vad gäller Behandling av Personuppgifter samt vilka 
som ska ha tillgång till dem 

Systemloggar,  åtkomstloggar  och  larmloggar  innehållandes  persondata  kopplat  till 
Personuppgiftsansvariges  kunder  eller  användare  i  systemet  lagras  för  uppföljning-  och 
felsökningssyfte. 
Loggar hanteras och/eller överförs ej av/till personer eller system utanför EES. 
7. Lokalisering och överföring av Personuppgifter till Tredje land   
Personuppgifter hanteras och/eller överförs ej av/till personer eller system utanför EU/EES, om 
detta inte specifikt framgår av förteckningen på underbiträden tillhörande detta avtal, eller på 
förhand, skriftligt, har överenskommits mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. 
8. Övriga Instruktioner angående Behandling av Personuppgifter som utförs av 
biträdet/biträdena
 
Elektroniska och analoga strukturerade data som lagras i datasystem gallras i syfte att skydda den 
enskilda kunden och systemanvändaren vars personuppgifter lagras och hanteras.  
Elektroniska  och  analoga  ostrukturerade  data  gallras  om  detta  anses  rimligt  utifrån  rådande 
tekniska och ekonomiska förutsättningar. 
Lagringstid och gallringsrutiner definieras per system i förhållande till lagliga och kontraktsbaserade 
behov,  samt  de  tekniska  förutsättningar  som  ges.  Generellt  gäller  att  uppgifter  endast  lagras  så 
länge  dessa  anses  vara  adekvata  och  relevanta  för  ändamålet  med  behandlingen,  samt  att 
lagringsperioden är begränsad till ett strikt minimum.  
Manuell  gallring  görs  vid  skriftlig  begäran  från  personuppgiftsansvarig  i  enlighet  med  rådande 
lagstiftning. 
Automatiska gallringsrutiner tillämpas beroende på datasystem. 
 
Personuppgiftsansvarig  ansvarar  primärt  för  att  registrera  och  underhålla  den  kunddata  som 
behandlas av personuppgiftsbiträdets personal. Personuppgiftsbiträde är behjälplig att uppdatera 
denna data om detta överenskommits med och skriftligen efterfrågats av personuppgiftsansvarig. 
Felaktiga data som måste justeras för att personuppgiftsbiträdet ska kunna fullfölja sitt åtagande, 
liksom data som anses kränkande eller på annat sätt strider mot gällande lagstiftning, kan ändras 
av personuppgiftsbiträde och informeras personuppgiftsansvarig i efterhand. 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Sida 16 av 17 
 
Personuppgiftsbiträdet hanterar registrerade data i enlighet med det som reglerats i detta avtal och 
gällande  tjänsteavtal,  samt  försäkrar  att  arbetsrutiner,  utbildningsinsatser,  samt  organisatoriska 
och tekniska åtgärder motsvarar syftet med databehandlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista över underbiträden 
 
Inom parentes anges de länder där respektive bolag är etablerat och från vilka personal kan 
komma att behandla personuppgifter. 
Ta emot larmsamtal från kommunens brukare som är beviljade trygghetslarm, förmedla 
larmhändelser, dialog med kommunens personal angående larm. 
SOS Alarm Sverige AB, Org.nr 556159-5819 (Sverige) 
 
 
 
 
 
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Bilaga 5 - A-020-2022 Uppförandekod
Uppförandekod för hållbar utveckling
Produkter, tjänster och entreprenader som levereras till Högsby kommun ska vara framställda
under förhållanden som är förenliga med vår uppförandekod. Vi förutsätter att våra leverantörer
(avtalspartners) uppfyller tillämplig lagstiftning i tillverkningslandet samt utifrån de internationella
konventioner och förklaringar som uttrycks i FN:s Global Compact (www.globalcompact.org)
respekterar minst följande grundläggande principer:
• Mänskliga rättigheter
• Rättigheter i arbetslivet
• Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
• Minimering av miljöpåverkan
• Etiska och moraliska affärsregler
Mänskliga rättigheter
Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition.
Principer och anställdas rättigheter
Nationell lagstiftning
Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en
miniminivå för de anställdas villkor. Ställer nationell lagstiftning högre krav än ILO:s
konventioner, eller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ska alltid denna ha företräde.
Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182 samt FN:s barnkonvention, artikel 32)
Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma.
Barn får inte ha tvingats till skadligt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång eller hälsa.
Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105)
Att utnyttja någon form av tvångs- eller straffarbete accepteras inte.
Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111)
Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung,
funktionshinder, politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma.
Löner och arbetstider
Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt
lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Levnadslön är alltid eftersträvansvärd.
Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara kompenserad.
Skatter och avgifter ska betalas och redovisas korrekt.
Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska den utförande parten tillämpa villkor i
svenska kollektivavtal för de anställda.
Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska meddelarfrihet gälla för entreprenörens eller
underentreprenörens personal.
Föreningsfrihet och organisationsrätt (ILO 87 och 98)
I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till
att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa
konsekvenser.
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c

Jämställdhetsarbete
Leverantörer med mer än 25 anställda ska ha en jämställdhetsplan som uppfyller gällande lagkrav.
Leverantören har samma ansvar för att säkerställa och främja jämställdhet i sitt uppdrag som om
kommunen själv hade tillhandahållit tjänsten.
Miljö
Leverantören ska ha mål och handlingsplaner för att minska såväl sin energi- och
resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska
hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt.
Hälsa och säkerhet
Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer samt det
arbetarskydd, den arbetsrätt och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.
Anställda ska informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla anställda
ska ha tillgång till och använda relevant skyddsutrustning.
Etiska och moraliska affärsregler
Hög etisk standard
Vi kräver oss att våra leverantörer uppvisar hög affärsetik, att de följer gällande nationella lagar,
och att de inte på något sätt medverkar i korruption, bestickning, bedrägeri eller utpressning.
Transparenta affärsrelationer
Våra leverantörer ska varken erbjuda eller ta emot gåvor, betalningar eller andra förmåner som
kan vara ägnade att förleda mottagaren att handla mot sin plikt.
Uppföljning
Högsby kommun förbehåller sig rätten att på egen hand, eller genom tredje part, genomföra
uppföljning och kontroller på plats i produktionen.
Uppföljningarna är vid förfrågan enligt avtal obligatoriska att besvara. Vid kontroll ska leverantören
kunna visa verifikat eller annan dokumentation som styrker att kraven efterlevs. Finns behov av
komplettering av uppgifterna, exempelvis då uppgifter saknas, dokumentationen ej är tillräcklig eller
är av tvivelaktig äkthet, är leverantören skyldig att vara behjälplig med dessa för att samarbetet ska
kunna fortgå.
Skulle avvikelser upptäckas vid revisionstillfället ska leverantören vidta lämpliga åtgärder. Bedömer
Högsby kommun bristerna allvarliga nog förbehåller sig även kommunen rätten att vidta åtgärder så
som exempelvis begära vite eller avbryta samarbetet.
Genom att leverantören skriver under dokumentet intygas att leverantören, och eventuella
underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument.
FÖRETAGETS NAMN………………………………………….....
SIGNATUR…………………………………………………………
NAMNFÖRTYDLIGANDE………………………………………..
DATUM…………………………………………………………….
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48cDetta dokument är elektroniskt signerat.
Signed by: CATHARINA BORGENSTIERNA
Signed by: SUSANN WINST
Date: 2023-02-28 15:13:57
Date: 2023-02-28 16:06:20
BankID refno:  6d748d21-ebe0-4284-86ae-f85a1312258a
BankID refno:  146d7f3a-01d0-47f8-b925-99ee21f4166d
VD: Catharina Borgenstierna
Socialchef: Susanne Winsth
Signature reference: 582baf1e-9261-4961-b1f2-32e29d09e48c
Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Document Outline