Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Utdrag av löner för Marknadsanalytiker.'. 
Svar      
         
      
Datum 
Beteckning 
 
2023-06-09 
FM2023-15166:2 
Sida 1 (1) 
 
         
         
 
 
      
 
 
         
 
 
Försvarsmaktens ärendenummer FM2023-15166 
Begärd handling: 
Till Försvarsmakten, jag skulle vilja få ut en lista över lönerna på anställda marknadsanalytiker. Både 
Junior och senior ifall det är uppdelat. 
 
Svar: 

Den begärda uppgiften kan inte återfinnas inom Försvarsmakten och kan därför inte lämnas ut till 
Dig. 
Försvarsmakten upplyser Dig om att Du, enligt 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
har möjlighet att begära ett skriftligt överklagbart myndighetsbeslut.