Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)'.


Från:
Johan Camber
Till:
"xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx"
Ärende:
Angående er ansökan om tillstånd för internetförsäljning av tobaksvaror - begäran om komplettering,
remissbegäran skatteverket.
Datum:
den 4 februari 2020 16:26:00
Bilagor:
image001.png
Remiss Skatteverket.pdf
Hej Hannah,
 
Vänligen se bifogad remissbegäran.
 
Avseende rutinerna för kontroll vid utlämnign av tobaksvaror har förvaltningen tagit del
av er inställning.
 
Förvaltnignen finner ingen anledning att ändra tidigare gjord bedömning.
Egenkontrollprogrammet bedöms i dagsläget ej uppfylla LTLPs krav avseende
ålderskontroll.
 
Vidare efterfrågas att ni tydliggör hur en korrekt märkt produkt ska se ut enligt er Bilaga
1 i e-postmeddelande av 2020-01-29.
 
Avseende marknadsföringen ber vi er tydliggöra vad för bedömning som görs, detta
framförallt avseende huruvudia marknadsförningen är uppmunutrande till bruk,
uppsökande eller påträngande.
 
Vidare anför ni att ni införskaffat ny lagerlokal i Haninge, ni ombeds inkomma med
hyresavtal, lagfart eller annan dokumentation som visar på er dispositionsrätt för
lokalen.
 
Det är sökanden som har bevisbördan för att de uppfyller lagens krav på lämplighet.
Sökanden ska inkomma med de handlingar som behövs för utredningen. Väljer
sökanden att inte inkomma med efterfrågade handlingar kan förvaltningen inte bedöma
om det föreligger förutsättningar att bevilja det sökta försäljningstillståndet och ansökan
avslås.
 
Med vänlig hälsning
Johan Camber
Tobakshandläggare
 
Tillståndsenheten

Socialförvaltningen
Box 44
123 21 Farsta 
Telefon: 08-508 25 097
E-post: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
www.stockholm.se/tillstandsenheten
 
E-tjänster för alla ärenden, enkelt och säkert med e-legitimation.

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna,

som är personuppgiftsansvarig. 
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.