Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)'.


       RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER
Riksförsäkringsverkets författningssamling
ISSN 0348-582X 
         
RFFS 1998:13
Utkom från trycket
den 29 juni 1998
Riksförsäkringsverkets föreskrifter
om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid
resa till och från arbetet, m.m.;

beslutade den 23 juni 1998.
Med stöd av 3 § förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg
m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall, 2 § 3 och 3 § 1 förordningen (1998:562)
med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
och
9 kap. 6 § studiestödsförordningen (1973:418) föreskriver Riksförsäkringsver-
ket följande.
Inledande bestämmelser
1 § I denna författning avses med
  1. försäkran och särskild försäkran i sjukpenningärenden försäkran som anges
i 3 kap. 8 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring respektive
försäkran som anges i tredje stycket samma paragraf,
  2. läkarintyg och särskilt läkarutlåtande i sjukpenningärenden intyg som anges i
3 kap. 8 § andra stycket lagen om allmän försäkring respektive utlåtande som
anges i tredje stycket samma paragraf.
Anmälningsdag
2 § Om sjukpenning utges för tid före anmälan skall vid tillämpningen av
3 kap. 8 § andra och tredje styckena lagen (1962:381) om allmän försäkring
sjukperiodens första dag anses som sjukanmälningsdag.
Försäkran och särskild försäkran i sjukpenningärenden
3   § För försäkrad som i omedelbar anslutning till sjuklöneperiod enligt lagen
(1991:1047) om sjuklön gör anspråk på sjukpenning gäller, såvitt avser ingivande
av försäkran och särskild försäkran, att endast särskild försäkran skall ges in.
Den särskilda försäkran skall styrka nedsättning av arbetsförmåga på grund av
sjukdom från och med den första dagen för vilken sjukpenning kan utges.
4 § För den försäkrade gäller undantag från skyldigheten att lämna försäkran
eller särskild försäkran om det skäligen inte kan fordras att försäkran lämnas.
5 § Försäkringskassan får för bedömning av fortsatt rätt till sjukpenning begära
att den försäkrade skall, utöver försäkran och särskild försäkran, ge in en för-
enklad försäkran för sjukpenning till kassan. Sådan försäkran skall innehålla
uppgifter om sjukdomen och arbetsförmågans nedsättning.
Läkarintyg och särskilt läkarutlåtande i sjukpenningärenden

6 § Om sjukpenning inte kan utges i direkt anslutning till läkarintygsfri tid enligt
3 kap. 8 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring får denna tid
förlängas fram till den dag för vilken sjukpenning tidigast kan utges.
7 § För den försäkrade gäller undantag från skyldigheten att lämna läkarintyg
eller särskilt läkarutlåtande, om det skäligen inte kan fordras att intyget eller
utlåtandet lämnas.
8 § Sjukpenning får utges utan hinder av att den försäkrade inte kunnat förete
läkarintyg eller särskilt läkarutlåtande för att styrka nedsättning av  arbetsför-
måga, om det ändå av omständigheterna i ärendet kan anses visat att han lidit av
sjukdom som avses i 3 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.
9 § I ärende om sjukpenning skall användas formulär för läkarintyg och särskilt
läkarutlåtande som fastställts av Riksförsäkringsverket i samråd med Socialsty-
relsen.
Ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet
10 § I ärende om ersättning för merutgifter till och från arbetet skall den för-
säkrade ge in skriftlig försäkran för reseersättning. Sådan försäkran skall inne-
hålla uppgifter om vilka dagar förhinder på grund av sjukdom förelegat att an-
vända det färdsätt som normalt används och vilket färdsätt som använts i stället.
Kassan får även kräva att behovet av annat färdsätt än det som normalt utnytt-
jas vid färd till och från arbetet styrks genom läkarintyg.
11 § Resekostnaden skall vid resa med egen bil beräknas till det ersättningsbe-
lopp per kilometer som anges i 7 § tredje stycket förordningen (1991:1321) om
rehabiliteringsersättning. Kostnaden för resa med hyrd bil får beräknas enligt
därför gällande taxa, dock högst till kostnad för resa med taxi.
Försäkran, läkarintyg och läkarutlåtande i ärenden om godkännande av
sjukperiod för studerande

12 § I fråga om sjukperiod som försäkringskassan har att pröva för godkän-
nande enligt 4 kap. 34 § eller 7 kap. 17 § studiestödslagen (1973:349) skall den
studerande till försäkringskassan ge in en skriftlig försäkran som innehåller upp-
gifter om sjukdomen, hur studierna bedrivs och den studerandes egen bedöm-
ning av studieförmågan. Uppgifterna i försäkran skall lämnas på heder och
samvete.
13 § I fråga om sjukperiod som anges i 12 § skall den studerande inge ett lä-
karintyg till försäkringskassan för att styrka nedsättning av studieförmåga på
grund av sjukdom senast från och med den fjortonde dagen efter sjukanmäl-
ningsdagen till dess läkarutlåtande som anges i 14 § ges in till kassan.
    Om sjukperioden börjar inom 20 dagar efter föregående sjukperiods slut skall
dock läkarintyget ges in för att styrka nedsättning av studieförmåga senast från
och med den sjunde dagen efter sjukanmälningsdagen till dess läkarutlåtande
som anges i 14 § ges in till kassan.
14 § Den studerande skall till försäkringskassan ge in ett läkarutlåtande för att
styrka nedsättning av studieförmåga på grund av sjukdom senast från och med
den tjugoåttonde dagen efter sjukanmälningsdagen. Läkarutlåtandet skall inne-
hålla uppgift om pågående och planerad behandling eller rehabiliteringsåtgärd,
behovet av övrig rehabilitering samt beräknad återstående tid med hel oförmåga
att bedriva studier på grund av sjukdom.

15 § Om särskilda omständigheter motiverar att kontroll utförs i ett pågående
sjukdomsfall får försäkringskassan ålägga den studerande att förete läkarintyg
eller läkarutlåtande från och med en tidigare dag än som gäller enligt 13 §  re-
spektive 14 §.
16 § Om det kan anses nödvändigt för godkännande av sjukperiod får försäk-
ringskassan
  1. infordra utlåtande av viss läkare eller annan sakkunnig
  2. göra förfrågan hos den studerande, läkare eller någon annan som kan antas
kunna lämna nödvändiga uppgifter
  3. besöka den studerande.
17 §  Om sjukperiod för tid före sjukanmälan godkänns skall vid tillämpningen
av 13 och 14 §§ sjukperiodens första dag anses som anmälningsdag.
18 § I kontroll- eller rehabiliteringssyfte får försäkringskassan ålägga den stude-
rande att vid framtida sjukdomsfall förete läkarintyg från och med den första
dagen i sjukperioden. Åläggandet får gälla under högst tolv månader.
19 § Sjukperiod får godkännas utan hinder av att den studerande inte kunnat
förete läkarintyg eller läkarutlåtande om det ändå  av omständigheterna i ären-
det kan anses visat att den studerande på grund av sjukdom varit helt oförmö-
gen att bedriva sina studier.
--------------------------------------------
1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 1998.
2. Genom författningen upphävs Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS
1995:19) om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid
resa till och från arbetet, m.m.
RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET
ANNA HEDBORG
                   Arne Edström               Eva Maria Magnusson