Hej, jag vill ta del av:

1. Föreningen Svenskt Porträttarkivs ansökan som resulterade i bidraget som meddelades i ett pressmeddelande den 30 maj 2022.
2. RAÄs beslutsunderlag inklusive eventuell kommunikation med föreningen.
3. RAÄs kriterier för digitaliseringsprojekt inom denna utlysning.

Med vänliga hälsingar
Albin Larsson

Tove Holm, Riksantikvarieämbetet

8 Bilagor

Hej Albin,

alla ansökningshandlingar i ärendet och övrigt beslutsunderlag i form av e-post kommer här.

Kriterier för projekt som gäller digitalisering hittar du här: https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag...

"Ansökningar som rör digitalisering
För digitaliseringsprojekt gäller särskilda villkor. Till ansökan ska organisationen bifoga en förvaltningsplan. Förvaltningsplanen ska beskriva plattformen och hur det digitaliserade materialet ska komma slutanvändarna till del. Beständiga identifierare och maskinläsningsbara licenser är ett krav för att vi ska bevilja bidrag (se förklaring nedan). Undantag från kravet kan göras för enkla digitaliseringsprojekt, som inte innefattar några stora mängder data.

Beständiga identifierare (även kallat persistenta identifierare) är en unik kodsträng som är kopplad till ett digitalt objekt. Mer information om beständiga identifierare finns på http://www.digisam.se/bestaendiga-identi....

Maskinläsningsbara licenser anger hur det digitaliserade materialet får användas (t.ex. copyright eller någon av Creative Commons licenser). Att de är maskinläsningsbara innebär att de kan läsas av på ett automatiserat sätt av en dator."

Utöver detta har vi möjlighet att fatta beslut om särskilda villkor för varje enskilt projekt som beviljas bidrag. Vi har ännu inte fattat beslut om villkor för de ansökningar som beviljats medel i år, men vi brukar ställa krav på att det digitaliserade materialet ska tillgängliggöras på ett sätt som möjliggör en så bred användning och spridning som möjligt.

Vänliga hälsningar

Tove Holm
handläggare statsbidrag

Riksantikvarieämbetet
Box 1114
SE-621 22 Visby
 
Besök: Storgatan 41, Stockholm

[e-postadress]
+46 (0)8-5191 80 16
www.raa.se
twitter.com/raa_se
facebook.com/riksantikvarieambetet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: A Larsson <[Registrators #1390 e-postadress]>
Skickat: den 31 maj 2022 08:28
Till: Registrator Riksantikvarieämbetet <[RÄA e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Freedom of Information request - Underlag för för beslut om bidrag till Föreningen Svenskt Porträttarkiv

Hej, jag vill ta del av:

1. Föreningen Svenskt Porträttarkivs ansökan som resulterade i bidraget som meddelades i ett pressmeddelande den 30 maj 2022.

2. RAÄs beslutsunderlag inklusive eventuell kommunikation med föreningen.

3. RAÄs kriterier för digitaliseringsprojekt inom denna utlysning.

Med vänliga hälsingar

Albin Larsson

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:

[Registrators #1390 e-postadress]

Is [RÄA e-postadress för begäran om allmän handling] the wrong address for Freedom of Information requests to National Heritage Board? If so, please contact us using this form:

https://handlingar.se/en/change_request/...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:

https://handlingar.se/en/help/officers

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Tack Tove!

Anses beredningens kommentarer vara arbetsmaterial som inte lämnas ut?

Med vänliga hälsningar,

Albin Larsson

Tove Holm, Riksantikvarieämbetet

Hej!

Vi har huvudsakligen haft muntliga diskussioner. Det finns mötesanteckningar från beredningsmötet, men det är skrivet på en mer övergripande nivå och innehåller inga detaljer om enskilda ansökningar. Mailväxlingen med föreningen (som du fick i mitt förra mail) är skriven utifrån de synpunkter som har framkommit under beredningens gång.

Jag är lite osäker på vad som gäller för arbetsmaterial i ärendet (som alltså är ett pågående ärende som inte har avslutats ännu), men jag har ställt frågan till våra jurister. Ber att få återkomma.

Vänliga hälsningar
Tove Holm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: A Larsson <[Registrators #1390 e-postadress]>
Skickat: den 31 maj 2022 15:07
Till: Tove Holm <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - Underlag för för beslut om bidrag till Föreningen Svenskt Porträttarkiv

Tack Tove!

Anses beredningens kommentarer vara arbetsmaterial som inte lämnas ut?

Med vänliga hälsningar,

Albin Larsson

visa citerade sektioner

Solveig Mckenzie, Riksantikvarieämbetet

Hej,

Beredningens kommentarer behandlas som arbetsmaterial som kommer att gallras när ärendet är klart - de lämnas därmed inte ut. De handlingar som varit avgörande för beslutet har diarieförts och det är de handlingarna du fått ta del av.
Du har rätt att få ett skriftligt beslut om att myndigheten inte lämnar ut arbetshandlingarna. Det beslutet kan överklagas till domstol.

Vänliga hälsningar
Solveig

Solveig McKenzie
Enhetschef / Enheten för förvaltningsärenden och bidrag
 
Riksantikvarieämbetet  /  Swedish National Heritage Board
Box 1114
SE-621 22 Visby
 
[e-postadress]
+46 (0)8-5191 8177
www.raa.se
twitter.com/raa_se
facebook.com/riksantikvarieambetet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: A Larsson <[Registrators #1390 e-postadress]>
Skickat: den 31 maj 2022 15:07
Till: Tove Holm <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - Underlag för för beslut om bidrag till Föreningen Svenskt Porträttarkiv

Tack Tove!

Anses beredningens kommentarer vara arbetsmaterial som inte lämnas ut?

Med vänliga hälsningar,

Albin Larsson

visa citerade sektioner

Hej Solveig Mckenzie,

Jag skulle vilja ta del av ett skriftligt beslut om att RAÄ inte lämnar ut mer underlag kring beslutet att ge Föreningen Svenskt Porträttarkiv bidrag.

Det kan skickas till:
Albin Larsson
Himlinge Östergård
64 197 Katrineholm

Med vänliga hälsningar,

A Larsson