Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Lantmäteriet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


 
 
2019-04-10 
 
 
 
 
Dnr: LM2019/005226 
 
ARKIVBESKRIVNING LANTMÄTERIET 20181101- 
 
 
Tidpunkt för myndighetens tillkomst 
Lantmäteriet bildades 2008 i och med en sammanslagning av Lantmäteriverket, 
statliga lantmäterimyndigheterna och Inskrivningsmyndigheterna. Den första no-
vember 2018 började Lantmäteriet tillämpa den verksamhetsbaserade arkivredovis-
ningen. Förändringen genomfördes i samband med att ett nytt ärendehanteringssy-
stem (LISA) infördes. I och med denna övergång påbörjades en ny arkivbildare, 
Lantmäteriet 20181101. Historik och information om Lantmäteriets föregångare 
hittas i arkivredovisningsprogrammet Klara på respektive arkivbildare. 
 
Myndighetens verksamhet 
Lantmäteriet har till uppgift att verka för en ändamålsenlig fastighetsindelning och 
en effektiv försörjning med grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. 
 
Myndighetens arbetsuppgifter 

Ansvara för de geodetiska rikssystemen och stöd för mätning som innefat-
tar satellitbaserad lägesbestämning och navigering 

Bedriva utvecklingsverksamhet inom myndighetens verksamhetsområde 
och forskning inom området geodesi 

Ansvara för den nationella försörjningen av grundläggande geodata 

Sammanställa geografisk information till stöd för samhällsskyddande in-
stitutioner såsom Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 

Som sektorsansvarig myndighet på geodataområdet bidraga till den 
svenska krisberedskapen 

Bedriva nationell och regional samordning inom mätnings- och geodata-
området  

Verka för ett ändamålsenligt ortnamnsskick och fastställa ortnamn  

Ansvara för redovisning, tillsyn och skötsel av Sveriges riksgräns mot Fin-
land och Norge  

Lösa frågor om markåtkomst genom rättssäkra lantmäteriförrättningar 

Mot avgift bedriva myndighetsservice som har ett naturligt samband med 
myndighetsutövningen vid lantmäteriförrättningar 

Registrera inskrivningsärenden med information om ägare, inteckningar 
och andra rättigheter i inskrivningsdelen i Fastighetsregistret 

Hantera uppbörd av stämpelskatt och avgifter i inskrivningsärenden samt 
dödande av förkomna pantbrev 

Genom pantbrevssystemet lämna ett rättssäkert stöd till kreditinstituten  
Lantmäteriet  TELEFON 0771-63 63 63  E-POST xxxxxxxxxxxx@xx.xx  INTERNET www.lantmateriet.se 
 LANTMÄTERIET 
 

Utreda och avge yttranden i ärenden eller mål som rör myndighetens verk-
samhetsområden hos domstolar, länsstyrelser eller andra statliga myndig-
heter på framställning av sådan myndighet 

Delta i bistånds- och utvecklingsprojekt utomlands, i samarbete med andra 
statliga myndigheter, främmande stater, företag samt biståndsorganisat-
ioner 

Ta fram Lantmäteriets författningssamling 

Bedriva tillsyn över de kommunala lantmäterimyndigheterna 
 
Myndighetens organisation 
Lantmäteriet är en samorganisering av Lantmäteriverket, de statliga lantmäteri-
myndigheterna och inskrivningsmyndigheterna. Denna samorganisation ägde rum 
under 2008 och genomfördes i två etapper. Den första juni överfördes Inskrivnings-
verksamheten från Domstolsverket till Lantmäteriet och den sista augusti lades de 
statliga lantmäterimyndigheterna ned och verksamheten överfördes till Lantmäte-
riet.   
Lantmäteriets kärnverksamhet är för närvarande organiserad i tre divisioner: 

Fastighetsbildning 

Fastighetsinskrivning 

Geodata 
Förutom kärnverksamheten finns enheten för myndighetsuppdrag (MU), stöden-
heter samt ledning och styrning. 
Lantmäteriets verksamhet är rikstäckande med cirka 50 kontor spridda på flera 
platser i landet. Dessutom bedrivs en omfattande utlandsverksamhet som bl.a. inne-
bär att delta i uppbyggnad av infrastruktur i utvecklingsländer. 
Den första maj 2011 bolagiserades enheten Metria som hade hand om en stor del 
av Lantmäteriets uppdragsverksamhet. 
 
 
2(5) 

LANTMÄTERIET 
 
Sökmedel till arkivet 
Lantmäteriet har flera verksamhetssystem och administrativa stödsystem som fun-
gerar som sökingångar till myndighetens allmänna handlingar. 
Samtliga förrättningshandlingar är digitaliserade och nås genom ingångar till det 
digitala arkivet och Fastighetsregistret. Allt förrättningsmaterial äldre än 1928 kan 
nås i tjänsten Historiska kartor via Lantmäteriets hemsida. Förrättningar av senare 
datum nås via Arkivsök eller Fastighetsregistret. 
Fastighetsinskrivningens handlingar skannas till stor del och finns sökbara digitalt i 
deras Handläggningsstöd eller i Fastighetsregistret. 
För analoga allmänna handlingar hos myndigheten finns förvaltningsdiariet samt 
flertalet verksamhetssystem med registreringsfunktion, arkivförteckningar, mikro-
filmsregister och andra materialspecifika sökingångar ex. stråköversikter till flyg-
bildsarkivet. 
Ingången till myndighetens arkiverade handlingar är arkivredovisningssystemet 
Klara. 
Inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom sekretess och    
gallring 

Som utgångspunkt är allmänna handlingar hos Lantmäteriet offentliga. I vissa fall 
innehåller handlingarna uppgifter där det förekommer sekretess. De vanligast före-
kommande sekretessbestämmelserna är inom områdena 

Affärssekretess 

Beredskapsplanering 

Fakturahantering (inkassohantering) 

Försvarssekretess 

Skydd för landskapsinformation 

Pantbrevssekretess 

Personaladministrativ sekretess  

Uppgifter rörande personer med skyddad identitet 

Upphandlingssekretess 
Handlingar som registreras i Lisa och ÄHS  
Fram till den 31 oktober 2018 registreras handlingar enligt diarie-/dossierplanen 
och arkiveringen skedde enligt allmänna arkivschemat. Från den 1 november 2018 
används klassificeringsstrukturen vid registrering och arkiveringen sker enligt den 
verksamhetsbaserade arkivredovisningen.  
Nya ärenden registreras från 1 november 2018 i ärendehanteringssystemet LISA, 
undantag från några handlingstyper, som även under en övergångsperiod registre-
ras i ÄHS (föregående ärendehanteringssystemet). Dessa ärenden kommer att arki-
veras enligt allmänna arkivschemat.  
Här följer en sammanställning av vilken information som även fortsättningsvis ef-
ter, sista oktober 2018, kommer att registreras i ÄHS (och därmed arkiveras enligt 
den äldre principen allmänna arkivschemat):  

Alla pågående ärenden i ÄHS avslutas i ÄHS. 

Alla startade ärenden med tillhörande Beslut i ÄHS avslutas i ÄHS. Be-
slutsnummer tas ut i ÄHS. 
3(5) 

LANTMÄTERIET 
 

RALS-beslut. Dessa är uttagna så de hanteras i ÄHS som pågående ärende 

Pågående samrådsärende görs klart i ÄHS (stängs när yttrandet skickas). 

Öppna 302:or i ÄHS – rekryteringsärenden. Avslutas i ÄHS inklusive Be-
slut  
Dessa ärenden registreras i ÄHS fram till årsskiftet 2018/2019: 

Samlingsnummer fortsätter i ÄHS fram till årsskiftet 
Dessa ärenden registreras i ÄHS fram till Fas 2 (under februari 2019): 

Avtal. Alla avtal som idag finns i AVA fortsätter i ÄHS/AVA fram till 
dess att avtalsakten är på plats i LISA (planerat till fas 2). 

Inköpsärenden. Allt från Inköp körs i ÄHS fram till dess att avtalsakten är 
på plats i LISA. 

Utvalda startprocesser: 
o  Plansamråd 
o  Spridningstillstånd 
o  Ortnamn 
Dessa ärenden registreras i ÄHS tills vidare (20181101 - ): 

E-ansökan, Back Office 
Överlämnande av arkiv från annan myndighet eller enskild 
Den föregående arkivbildaren Lantmäteriverkets arkiv för åren 1996-2008 förvaras 
hos Lantmäteriet.  
Flygbilder från 1934 och framåt samt geodetiska mätnings- och beräkningshand-
lingar från slutet av 1700-talet och framåt förvaras hos Lantmäteriet.  
Kommunala lantmäterikontor skannar kopior av förrättningar till Lantmäteriets sy-
stem Trossen. 
Vid samorganisationen beslutade Riksarkivet i RA-MS 2009:54 att införliva föl-
jande öppna ärenden från de regionala lantmäterimyndigheterna i Lantmäteriets ar-
kiv: 
 - plan och bestämmelseakter som inte var avslutade 2008-09-01 
 - förrättningsakter gällande fastighetsbildningsärenden som inte var avslutade 
2008-09-01 
 - register till förrättningsakter - register till plan- och bestämmelseakter 
 - vägföreningsregister - vägsamfällighetsföreningsregister 
 - gemensamhetsanläggningsregister  
 - register avseende allmänningar 
 
 
 
 
4(5) 

LANTMÄTERIET 
 
Överlämnanden av arkiv till annan myndighet eller                     
arkivmyndighet 

Handlingar som hör till myndighetens föregångare före 1995 förvaras hos Riksarki-
vet. 
Fastighetsinskrivningen har levererat handlingar för perioden 2008-06-01--2011-
11-11 till Riksarkivet i Härnösand. 
Förrättningsakter i analog form levereras fortlöpande till Riksarkivet i Härnösand. 
De akter som idag har analogt original är sådana akter som har påbörjats analogt 
och där beslutshandlingar är påskrivna analogt och är väldigt omfattande, tex omar-
rondering, ledningsrätter eller trädsäkringar. Materialet som är överlämnat till 
Härnösand är skannat och tillgängligt digitalt på myndigheten och till stor del till-
gänglig för allmänheten genom Fastighetsregistret.  
Övriga förrättningsakter arkiveras digitalt och papperskopiorna gallras efter 2 år, i 
enlighet med RA-FS 2016:57 bestämmelser.   
Vissa handlingar som tillhörde den tidigare enheten Metria förvaras hos bolaget 
Metria AB. Bland handlingarna finns personalakter, avtal och administrativa doku-
ment. 
Arkivverksamhetens organisation 
Lantmäteriets arkivfunktion består av två arkivarier, en arkivstrateg samt en arkiv-
assistent, samtliga tjänster tillhörande dokumentstyrningsenheten. Arkivfunktionen 
stöttar Lantmäteriets verksamheter i arkivfrågor.  
Ansvarig för arkivverksamheten 
Dokumentstyrningsfunktionen ansvarar för arkivverksamheten. 
 
5(5)