Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Högskolan I Borås arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


Innehållsförteckning
Arkiv enligt allmänna arkivschemat 1977-2012
A
PROTOKOLL
A1
HÖGSKOLESTYRELSEN
A2
KANSLIPROTOKOLL
A3
INSTITUTIONSPROTOKOLL
A3a
INSTITUTIONEN BHS
A3b
INSTITUTIONEN PED
A3c
INSTITUTIONEN IDA/HIT
A3d
INSTITUTIONEN THS
A3da
CENTRUM FÖR TEXTILFORSKNING
A3e
INSTITUTIONEN IH
A3f
INSTITUTIONEN VHB
A4
BIBLIOTEKSRÅDET/RÅDET FÖR STYRGRUPP BADA
A5
FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN INKLUSIVE
UTSKOTT
A6
PROTOKOLL FÖRHANDLINGAR ENLIGT MBL
A7
TJÄNSTEFÖRSLAGSNÄMNDEN
A8
ARBETSMILJÖNÄMNDER OCH KOMMITTÉER
A9
INFORMATIONS- OCH SAMVERKANSGRUPPEN
A10
REKTORS BESLUTSMÖTE
A11
DISCIPLINNÄMNDEN
A12
LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN
A13
NÄMNDEN FÖR KONSTNÄRLIGT
UTVECKLINGSARBETE/NÄMNDEN FÖR KONSTNÄRLIG
FORSKNING OCH UTVECKLING
A14
DATA- OCH IT-RÅDET
A15
ÖVRIGA PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR
A16
FACKLIGA PROTOKOLL
B
UTGÅENDE OCH UPPRÄTTADE HANDLINGAR
B1
KOMPENDIER
B1a
INSTITUTION BHS
B1b
INSTITUTION IDA/HIT
B1c
INSTITUTIONEN THS
B1d
INSTITUTION IH
B1e
INSTITUTION PED
B2
TENTAMENSTESER
B2a
INSTITUTION BHS


Innehållsförteckning
B2b
INSTITUTION PED
B2c
INSTITUTION  IDA/HIT
B2d
INSTITUTION THS
B2e
INSTITUTION IH
B2f
INSTITUTION VHB
B2g
HÖGSKOLEGEMENSAMMA
B3
UTBILDNINGSBEVIS
B3a
UTBILDNINGSBEVIS LINJER
B3b
KURSBEVIS
B3c
EXAMENSBEVIS, KANDIDATEXAMEN
B3d
EXAMENSBEVIS, MAGISTEREXAMEN
B3e
UTBILDNINGSBEVIS, HÖGSKOLEEXAMEN
B3f
UTBILDNINGSBEVIS, YRKESEXAMEN
B3g
ÖVRIGT UTBILDNINGSBEVIS
B3h
UTBILDNINGSBEVIS, EJ AVSLUTADE PROGRAMSTUDIER
B3i
EXAMENSBEVIS, MASTEREXAMEN
B3j
EXAMENSBEVIS, DOKTORSEXAMEN
B4
RAPPORT- OCH SKRIFTSERIER
B4a
HUVUDSERIE
B4b
INSTITUTION BHS
B4c
INSTITUTION PED
B4d
INSTITUTION IDA/HIT
B4e
INSTITUTION THS
B4f
INSTITUTION VHB
B4g
CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING
B4h
FOU SJUHÄRAD
B5
AVHANDLINGAR
B6
INFORMATIONSMATERIAL
B6a
HUVUDSERIE
B6b
TRYCKSAKER, HÖGTIDER
B6c
UTBILDNINGSKATALOGER
B6d
FOTOKATALOGER
B6e
STUDENTUTSKICK
B6f
PERSONALKATALOGER
B6g
HEMSIDA
B6h
EVENEMANG OCH KONFERENSER
B7
PERSONALTIDNING
B8
BADA-AVTAL


Innehållsförteckning
B9
ENKÄTER FREKVENSTABELLER
C
DIARIER
C1
HUVUDDIARIER OCH REGISTER
C1a
HUVUDDIARIUM
C1b
DIARIER I ALFABETISK ORDNING
C1c
SAKREGISTER TILL DIARIER
D
LIGGARE OCH REGISTER
D1
DIARIE-/DOSSIÉPLAN
D2
BETYGSJOURNALER / MATRIKELKORT
D2a
BETYGSJOURNALER BIBLIOTIKARIELINJEN
D2b
BETYGSJOURNALER PED
D2c
MATRIKELKORT HIT
D2d
BETYGSJOURNALER TEKO / YTH / THS
D2e
STUDIEKORT/STUDIEMERITFÖRTECKNING IH
D3
REGISTER ÖVER UPPSATSER/EXAMENSARBETEN
D3a
INSTITUTION BHS
D3b
INSTITUTION PED
D3c
INSTITUTION IDA/HIT
D3d
INSTITUTION THS
D3e
INSTITUTION IH
D3f
INSTITUTION VHB
D4
ARKIVFÖRTECKNING
D5
KORTREGISTER FÖR BIBLIOTEKARIEUTBILDNINGAR
E
INKOMNA HANDLINGAR
E1
EJ DIARIEFÖRD KORRESPONDENS
E2
ANSÖKNINGAR TILL UTBILDNING
E2a
INSTITUTION BHS
E2b
INSTITUTION THS
E3
UPPSATSER/EXAMENSARBETEN
E3a
INSTITUTION BHS
E3b
INSTITUTION PED
E3c
INSTITUTION IDA/HIT
E3da
TEXTILEKONOM, TEXTILINGENJÖR, MODE- OCH
TEXTILDESIGN.
E3db
HANDVÄVNING
E3dc
YTH
E3e
INSTITUTION IH


Innehållsförteckning
E3f
INSTITUTION VHB
E4
STUDIEUPPEHÅLL OCH STUDIEAVBROTT
E4a
INSTITUTION BHS
E4b
INSTITUTION PED
E4c
INSTITUTION IDA/HIT
E4d
INSTITUTION THS
E4e
INSTITUTION IH
E4f
INSTITUTION VHB
E5
TENTERA PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS/TENTERA PÅ ANNAN ORT
E6
VALIDERINGSAKTER
E7
AVTAL AVSEENDE LÅN AV PERSONDATOR
F
HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F1
DIARIEFÖRDA HANDLINGAR
F2
KURS- OCH PROGRAMDOSSIÉER
F2a
INSTITUTION BHS
F2b
INSTITUTION PED
F2c
INSTITUTION IDA/HIT
F2d
INSTITUTION THS
F2e
INSTITUTION IH
F2f
INSTITUTION VHB
F2g
CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING/BIBLIOTEK
OCH LÄRANDRESURSER
F2h
ÖVRIGA KURS- OCH PROGRAMDOSSIÉER
F3
RESULTATLISTOR HEL KURS
F3a
INSTITUTION BHS
F3b
INSTITUTION PED
F3c
INSTITUTION IDA/HIT
F3d
INSTITUTION THS
F3e
INSTITUTION IH
F3f
INSTITUTION VHB
F3ga
MANUELLA RESULTATLISTOR IH
F3gb
MANUELLA RESULTATLISTOR BHS
F4
RESULTATLISTOR PROV/MOMENT
F4a
INSTITUTION BHS
F4b
INSTITUTION PED
F4c
INSTITUTION IDA/HIT
F4d
INSTITUTION THS
F4e
INSTITUTION IH


Innehållsförteckning
F4f
INSTITUTION VHB
F4g
MANUELLA RESULTATLISTOR
F5
FORSKNINGSPROJEKT
F5a
INSTITUTION VHB
F5b
INSTITUTION BHS
F5c
INSTITUTION PED
F5d
INSTITUTION IDA/HIT
F5e
INSTITUTION THS
F5ea
SMART TEXTILLES
F5f
INSTITUTION IH
F5g
FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD
F6
INTERNATIONELLA UTBYTESPROGRAM
F6a
EM EURASIA
F6b
UTBYTESPROGRAM THS
F6c
UTBYTESPROGRAM BHS
F6d
MFS-STIPENDIER
F6e
LINNAEUS-PALME
F6f
ERASMUS
F6g
ÖVRIGT
F7
ARVODESUPPGIFTER
F7a
INSTITUTION BHS
F7b
INSTITUTION PED
F7c
INSTITUTION HIT/IDA
F7d
INSTITUTION THS
F7e
INSTITUTION IH
F7f
INSTITUTION VHB
F7g
GEMENSAM FÖRVALTNING
F7h
ÖVRIGT ARVODE
F7i
UTLÄNDSKA GÄSTFÖRELÄSARE
F7j
ARVODESUPPGIFTER ORDNADE EFTER NAMN
F8
TJÄNSTGÖRINGSJOURNALER
F9
KONTROLLUPPGIFTER LÖNER
F10
UNDERRÄTTELSE OM BISYSSLA
G
RÄKENSKAPER
G1
GRUNDBOK, HUVUDBOK, SIDORDNAD BOKFÖRING
G2
ANLÄGGNINSGREGISTER
G3
DELEGERING ATTESTRÄTT


Innehållsförteckning
G4
ANVÄNDARE I EKONOMISYSTEMET
G5
ÖVRIGT BANK
G6
INVENTERINGSPROTOKOLL KASSA
G7
INVENTERINGSPROTOKOLL ANLÄGGNINGAR
G8
KONTOPLAN/OBJEKTSPLAN
G9
EKONOMICHEFSBESLUT
G10
ÖVRIGT BEVARANDE
G11
SPECIFIKATIONER TILL ÅRSREDOVISNINGEN
G12
LÖNELISTOR
Ö
ÖVRIGA HANDLINGAR
Ö1
BAKGRUNDSMATERIAL TILL BOK "KUNSKAPENS TRÅDAR"
Ö2
TEXTILPROVER INSTITUTIONEN THS (VÄFSKOLAN)
Ö3
PRESSKLIPP OCH PRESSMEDDELANDEN