Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Högskolan I Borås arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.

Klassificeringsstruktur för Högskolan i Borås
Version 2.0  
Bilaga till beslut med dnr 755-17 
1
Styra verksamhet
1.1
Hantera extern styrning
1.2
Hantera intern styrning
1.2.1
Upprätta internt styrande dokument
1.2.2
Utforma och bemanna organisationen
1.2.3
Administrera möten och fatta beslut
1.3
Planera, följa upp och redovisa verksamhet
1.3.1
Planera och budgetera verksamhet
1.3.2
Följa upp och redovisa verksamhet
1.4
Utveckla verksamhet
1.5
Hantera granskning av verksamheten
1.5.1
Hantera extern revision och granskning
1.5.2
Genomföra intern revision
1.5.3
Hantera kvalitetssäkring
1.6
Hantera externa remisser och enkäter
2
Stödja verksamhet
2.1
Hantera personalfrågor och lön
2.1.1
Rekrytera personal
2.1.2
Administrera anställning
2.1.3
Avsluta anställning
2.1.4
Kompetensutveckla personal
2.1.5
Hantera arbetsanpassningar och rehabilitering
2.1.6
Betala ut lön
2.1.7
Hantera arbetsmiljö
2.1.8
Samarbeta med partsgemensamma grupper
2.1.9
Hantera ansökan om docentur 
2.2
Administrera ekonomi
2.2.1
Hantera intäkter
2.2.2
Hantera kostnader
2.2.3
Redovisa ekonomi
2.2.4
Hantera stiftelser
2.3
Hantera inköp och upphandling
2.4
Til handahål a IT-stöd och telefoni
2.4.1
Tillhandahålla IT-stöd och telefoni
2.4.2
Hantera support av IT-system och telefoni
2.5
Förvalta information
2.5.1
Hantera, registrera och arkivera allmänna handlingar
2.5.2
Hantera utlämnande av uppgifter/allmänna handlingar
2.5.3
Hantera informationssäkerhet
2.6
Hantera lokaler, fastigheter och säkerhet
2.6.1
Planera lokaler
2.6.2
Drifta lokaler
2.6.3
Hantera fysisk säkerhet och skalskydd
2.6.4
Hantera kris/katastrofincident
2.7
Utreda anmälningar och klagomål

2.7.1
Hantera klagomål och synpunkter
2.7.2
Utreda anmälan om trakasserier och diskriminering
2.7.3
Utreda disciplinära åtgärder rörande student 
2.7.4
Utreda disciplinära åtgärder rörande personal
2.7.5
Utreda oredlighet i forskning
2.8
Erbjuda biblioteksservice
2.8.1
Tillhandahålla biblioteksmaterial
2.8.2
Utbilda i informationskompetens
2.8.3
Hantera bibliotekets digitala infrastruktur
2.9
Hantera stöd til  student och forskarstuderande 
2.9.1
Bedriva studenthälsovård
2.9.2
Ge pedagogiskt stöd
2.9.3
Vägleda student
2.10
Hantera internationel  samverkan och utbytesprogram
2.10.1
Hantera internationell samverkan
2.10.2
Hantera frågor rörande inresande
2.10.3
Hantera frågor rörande utresande
2.11
Hantera nationel  samverkan och nyttiggörande
2.11.1
Hantera nationell samverkan
2.11.2
Verka för nyttiggörande av forskningsresultat och innova
 
2.11.3
Samverka med studentgrupper
2.12
Kommunicera högskolans verksamhet
2.12.1
Hantera marknadsföring
2.12.2
Hantera interna och externa kommunikationskanaler
2.12.3
Hantera omvärldsbevakning
2.13
Hantera högtider och evenemang
2.13.1
Arrangera högtider och evenemang
2.13.2
Delta i externa evenemang
3
Bredriva utbildning på grund- och avancerad nivå
3.1
Hantera utbildningsutbudet på grund och avancerad nivå
3.1.1
Inrätta huvudområde
3.1.2
Inrätta utbildningsprogram
3.1.3
Avveckla utbildningsprogram
3.1.4
Fastställa utbildningsplaner
3.1.5
Fastställa kursplaner och hantera avveckling av kurser
3.1.6
Faststäl a utbildningsutbud
3.2
Genomföra utbildning på grund- och avancerad nivå
3.2.1
Hantera antagning och registrering
3.2.2
Hantera stipendier och studieavgifter
3.2.3
Hantera individärende under pågående studier
3.2.4
Genomföra kurstillfälle
3.2.5
Examinera kurstillfälle
3.2.6
Hantera utfärdande av examen
3.3
Genomföra utbildningsuppdrag åt externa parter
4
Bedriva forskarutbildning
4.1
Til handahål a forskarutbildning
4.1.1
Hantera allmän studieplan

4.1.2
Hantera kursplan för kurser på forskarnivå
4.2
Genomföra forskarutbildning
4.2.1
Hantera antagning och registrering
4.2.2
Hantera individuell studieplan
4.2.3
Hantera individärende under pågående forskarstudier
4.2.4
Genomföra och examinera kurstillfälle
4.2.5
Hantera licenciatseminarium
4.2.6
Hantera disputation
4.2.7
Hantera utfärdande av examen
5
Bedriva forskning
5.1
Hantera planering och finansiering av forskningsprojekt
5.2
Genomföra forskningsprojekt
5.3
Publicera forskningsprojekt

Document Outline