This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Mötesprotokoller dagarna 9-13 mars 2020'.

 
 
 
Minnesanteckningar från enhetsmöte LL-HS 
2020-03-12 
Närvarande:  
Jannike, Anna, Agnetha, Ulla, Kajsa, Marita, Suzanne, Pia och Kenisha 
(sekreterare) 
Föregående minnesanteckningar 
Gicks igenom och kommentarer och åtgärder återfinns under rubriker nedan. 
•  Utformning av möblemang inklusive kreativitetskapande miljöer. Agnetha 
och Ulla sammanfattade kort möte kring möblering, materialval etc och att 
information finns uppsatt i glaskorridoren utanför matsalen och på webben. 
•  IT-Mattias Sorah. Ska komma på enhetsmöte den 19 mars 2020 för att 
svara frågor, ge tips och råd om vardagliga problemet som kan uppstår 
med teknik på jobbet. Frågan ställs av Anna om vi vill ha informationen 
om Onenote. Alla funderar på vad vi vill ta upp och mejla till Anna. 
•  Avdelningsmöte 20 respektive 21 februari. Anna ska framföra till Anna B 
att det är önskvärt med mer tid för presentationer som rör vår avdelning 
och tid för frågor och diskussion. Vi efterfrågar också mer fokus på 
framtidsperspektiv.  Pia föreslog att avdelningen har ett nyhetsbrev där vi 
uppdateras på alla enhets arbete pågående. 
Omvärldsbevakning 
•  Ingen ny information i omvärldsbevakning Excel-fil. 
•  På världsfetmadag den 4 mars, släppte vi nya webbtext, nyhet på webben 
och på social media om utvecklingen och förekomsten av övervikt och 
fetma i alla åldersgrupp 
Info   
•  Erbjudan på FOHRUM till en kurs i Centuri (gamla folkdok) den 
23/3 och 27/3 i Stockholm. Anna ska kolla upp om det finns tillfälle 
i Östersund? Länk för anmälningar: 
http://intranet.folkhalsomyndigheten.se/kalender/2020/utbildning-
centuri--fler-tillfallen-att-anmala-sig-till/ 
 
•  Myndighetens medarbetarkonferens flyttades till Stockholm, och ska 
hållas den 7-8 december. Mer information finns här: 
http://intranet.folkhalsomyndigheten.se/kalender/2020/boka-in-
datum-for-arets-medarbetarkonferens/ 
 
  
 
 
 
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. 
B esök: Forskarens väg 3. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 


Sida 
2 (3) 
•  T3, för 2019 där vi ska avsluta arbeten. Syfte är att vi ska försöka 
blicka tillbaka och indikerar hur vi bedöma enhetens presentation 
från oktober till december 2019.  
 
•  Flera på enhet ska delta i ett möte mellan LL-HS och Kunskapsstöd 
miljöhälsa om gemensamma arbete mellan våra verksamheter. 
 
•  Pia tog upp frågan om myndigheten ska ta in extra hjälp/kompetens 
som ska hjälpa till i andra område med tanken på att Corona virus 
utbrott har lett till en stor arbetsbelastning på några enhet och ned 
prioritering i flera område. 
 
•  LL-DP bad om hjälp med årsredovisningen. Specifikt, granskning av 
frågorna som finns i tabellen nedan.  
 
 
 
Arbetsmiljö 
•  Pia gick genom förhållningssätt i olika zonerna och riktlinjerna om andra 
arbetsmiljö frågan som ätande på kontoret i den nya arbetsplatsen. Marita 
lyfter frågan om vad det innebär att vi kan inte äter på kontoret, till 
exempel, är det möjligt att äter frukt eller är det tillåten att snusa.  Mer 
information om detta finns i mappen:  
 G:\Folkhälsomyndigheten\Arbetsplats 2020\Referensgrupper Arbetsplats 2020 
Övriga frågor 
•  Coronas påverkan på mötena och arbetsform lyftes av Pia. Annas råd är att 
vi helt enkelt håller oss informerad om förändringar, och att vi är medveten 
att upplaget och deltagandet på mötena kan förändras snabbt. 
•  I och med att Anna efterlyser inspel kring hur vi kan få mer energi i 
nuvarande enhetsmöten skickade ut Pia information om en seminarieserie 
som arrangeras av Healthy Cities Sverige tillsammans med högskolan i 
Skövde, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. Temat handlar 
om digitalisering och jämlik hälsa och hur dessa påverkar välfärds och 
demokratiuppdraget generellt, kopplat till äldre respektive barn och unga. 
Flera på enhet utryckte ett intresse att delta. Ulla föreslog att ’vi boka ett 
rum i Östersund och ett i Solna så att vi inte belastar deras webblänk alltför 
  
 
 
 
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. 
B esök: Forskarens väg 3. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

Sida 
3 (3) 
mycket och att det trevligare att titta tillsammans’. Datum för seminarier 
är: 
2/4 13.30 -16.00  Generellt perspektiv 
5/5 13.30–16.00 Perspektiv äldre 
2/9 13.30–16.00 Perspektiv barn och unga.  
•  Marita föreslog att vi bjuda in Rikard Henriksson till enhetsmöte för att 
presenterar analysen som gjordes om användning av alkohol och jämlikhet 
i hälsan. Anna ska bjuda in hen för 26/3
•  Andra idéer för att få påfyllning och lyfter beröringspunkter på enheten är 
att presenterar statistik eller uppdaterar varandra om pågående information. 
•  När det gäller Blodomloppet lade jag in en länk för alla på enheten som är 
intresserad. Just nu fyllde jag in alla som har sagt ja, men om det finns 
intresse i Östersund att delta med ett lag kan ni också fylla in den relevant 
information och jag ta hand om anmälan. Snälla fylla in detta senast den 20 
mars.  Mappen finns här: 
          G:\LL\LL-HS\Blodomloppet\Blodomloppet_AnmalMigNu_Deltagare.xlsx 
 
  
 
 
 
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. 
B esök: Forskarens väg 3. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

Document Outline