This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Mötesprotokoller dagarna 9-13 mars 2020'.


 
 
Avdelningen  för Folkhälsoanalys  och datautveckling 
Enheten för folkhälsorapportering 
 
Dagordning Enhetsmöte 
Tid:  11 mars,  kl. 13.00–14.00 
Lokaler:  Brunnsviken  (Solna)  och Blåsjön  (Östersund) 
Anteckningar:  Agota 
Agenda 
Idag 
Ansvar 
1.  Dagordning/före- 
Krisledningsorganisation 
NL 
gående minnes- 
Förra veckan  togs  frågan  upp vad som gäler  under 
anteckningar 
kris  för  myndigheten.  Nina  har  uppmanat  oss ala  att 
gå på informationsmötet  om  krisledningen.  Behöver  vi 
på enheten  prata mer  om detta eler  klarnade  det efter 
informationen.   
Synpunkt  att nu  när  risken  är mycket  hög  för almän 
smittspridning  bör vi  få  tydligare  instruktioner  om  hur 
medarbetare  ska veta  hur  vi  ska förhålla  oss til  al  ny 
information  som kommer.  Vi  bör reflektera  över  hur 
och om  vi  behöver  ändra beteende  pga smittrisk. 
Kommer  inte  komma  enhetsspecifika  riktlinjer 
avseende  beteende  och smittrisk,  vi  utgår  från 
myndighetens  linje.   
Observera  att krigsplacering/läge  och 
krisledningsorganisation  inte  är samma  sak. De skiljer 
sig  åt.  
Viktigt  att ha koll  på intranätet,  vara uppdaterad  om 
nya  händelser  och  uppmaningar  från  ledningen.   
Inte  sannolikt  att FR påverkas  av att få  ändrade 
arbetsuppgifter,  men  det kan man  inte  veta säkert. 
Enheten  har  inga  större  resor eler  möten  inplanerade 
på ett tag  men  det får  vi  ta stälning  til  i  enskilda  fal. 
 
2.  Info från 
Ingen ny info 
 
ledningsgruppen 
 
3.  Verksamhetsfrågor  
Leave noone behind 
RCW 
Pågående aktiviteter 
SCB har  regeringsuppdrag  att samordna  regeringsuppdrag  om  MN 
inkl. diskussion 
uppföljning  av Agenda  2030. Den första  oktober 2019 
publicerade  SCB den statistiska  lägesbilden  för  Agenda  2030 
och uppföljningen  av de globala  målen  i  Sverige.  SCB har 
tagit  beslut  om att det inte  blir  någon  statistisk  lägesbild  i år. 
Istälet  kommer  en specialrapport  med fokus  på ”Leave   
noone  behind”  att publiceras.  Rapporten  kommer  att fokusera 
på de grupper  som  i Agenda  2030 omnämns  som  utsatta 
grupper  samt  även  andra  grupper  som i  Sverige  har 

 


 
 
Avdelningen  för Folkhälsoanalys  och datautveckling 
Enheten för folkhälsorapportering 
 
identifierats  som  särskilt  utsatta.  SCB efterfrågar  synpunkter 
om vilka  särskilda  grupper  som  rapporten  kan fokusera  på. 
Rosita  ingår  i SCB:s  arbetsgrupp  ”Leave  no one behind”. 
Rosita  visar  dokument  med  de redan identifierade  grupperna. 
Ala  uppmanas  att kika  på dokumentet  och lägga  til 
synpunkter  och tankar  senast  16 mars.  Använd  spåra 
ändringar.   
 
Teku översyn och Teku 2021 
Två  aktiviteter  som just  påbörjats. Översyn  av TEKU-
konceptet  men  också hur  framtagandeprocessen  går til 
Uppdraget  är att komma  fram  til  ett koncept  alternativt 
komma  på en annan  uppföljning.  Flera  representanter  från 
olika  avdelningar  deltar.    
TEKU  2021 – bestämma  tema  för 2021. Nästa tema  blir 
förtida  dödlighet,  två  stycken  delar.  Första blir  redovisning  av 
kunskapsläget  och en litteraturöversikt.  Nästa del  följa  upp av 
en kvantitativ  analys.  Beslutades  att nästa  TEKU blir  förtida 
död, men  mer underlag  behövdes,  därför  behövdes  en 
förstudie  som  nu  är påbörjad. Finns  en arbetsgrupp.   
Tanken  bakom  är att nå de som  har alra  sämst  hälsa,  dvs. de 
som  dör tidigt.  Vid  frågor  kan man  kontakta  Mikael.   
4.  Samverkan 
Enhetsgemensamma  aktiviteter  och  trivsel,  forts.   
Ala 
 
Inget  nytt  ännu.  Förmiddagsfika  i  Folkan  på måndagar  och 
 
 
onsdagar  gäler  fortfarande.   
Finns  även  möjlighet  att boka stående  bord i Folkan, 
exempelvis  på onsdagar  innan  enhetsmötet.    
5.  Arbetsmiljö 
Arbetsplats  2020 
Ala 
Pågår olika  möten  i  arbetsgrupper  i relation  til  arbetsplats 
2020.  
6.  Omvärlds-
Hearing  om ANDT, fokus  prevention.  Revision  av  ANDT-
Ala 
bevakning 
strategin  pågår.   
 
7.  Gemensam 
Nästa vecka  inspomöte,  temat  blir  tidiga  livets  villkor. 
Ala 
kalender FD-FR samt 
frånvaro  
8.  Nya punkter/Övrigt  
Riktlinje  för  informationssäkerhet 
 
Kommer  hamna  på intranätet  inom  kort. Om vi  samlar  in 
 
information  kommer  vi  bli  berörda för  informationen  ska 
säkerhetsklassas.  Finns  en informationssäkerhetsspecialist 
som  heter  Carina  som  finns  i  Östersund  som  man  kan 
kontakta  vid  behov.   
För FD-s räkning  är det främst  datahantering  som  berörs.  

 


 
 
Avdelningen  för Folkhälsoanalys  och datautveckling 
Enheten för folkhälsorapportering 
 
 
9.  Nästa möte 
  Nästa vecka  Inspomöte  18/3 
 
  Nästa infomöte  25 mars 
  Inspomöten:  22/4, 6/5 samt  ev även  1/4 och 27/5 
 
Brainstorming   
Inget  nytt 
 
10 min