This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Mötesprotokoller dagarna 9-13 mars 2020'.

 
 
 
Från: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  
Skickat: den 13 mars 2020 09:23 
Till: Vårdhygien telefonmöten <vardhygien-
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
; Samordningsmittskydd 
<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Kopia: Registrator <xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Ämne: Minnesanteckningar extrainsatt telefonmöte vårdhygien 11/3 2020 
Diarienr: 00061-2020 
 
Hej, 
Här kommer minnesanteckningar från extrainsatt telefonmöte för Vårdhygien 
onsdag 11/3. 
Trevlig helg! 
 
Upprop enligt lista. Först de 
vårdhygieniska enheterna som 
vanligt och efter det 
smittskyddsenheterna 
Info om uppdaterade 
FOHM informerar om uppdateringarna i 
rekommendationer för 
dokumenten; bl.a 
handläggning av misstänkta resp 
andningsskydd/munskyddsanvändning. 
konstaterade fall av covid-19 
Kort om bakgrunden till ändringen; jmf 
med publikationer kring SARS, större 
överensstämmelse med WHOs 
rekommendationer etc. Diskussion 
angående vilka procedurer som bör 
betraktas som aerosolbildande; det finns 
för närvarande mindre skillnader i 
bedömningarna i olika delar av landet. 
Fråga ang rumskraven/ventilation/sluss 
kvarstår i relation till tillgång och risker - 
FOHM tittar på skrivningen och tydliggör i 
uppdateringar. 
Info om kommande dokument 
FOHM  informerar; ramdokument ang 
från FOHM 
personal och revidering av 
smittskyddsblad. 
 
Föranmälda ämnen: 
Region Blekinge, Region 
Se skrivning om andningsskydd resp 
Norrbotten, Region 
munskydd i uppdaterade 
Västernorrland. Önskvärt med 
handläggningsdokumenten. Diskussion om 
stöd för andningsskydd endast 
skyddstiden/egenskaper hos munskyddet 
vid aerosolbildande 
vid användning av visir som täcker 
luftvägsåtgärder i enlighet med 
munskyddet.  
WHO:s rekommendation. 
 
 
 
 
 
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. 
B esök: Campusvägen 20. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

Sida 
2 (3) 
Skyddsutrustning för 
Skyddsutrustning gäller principiellt även 
hemtjänstpersonal respektive 
här. FOHM tar frågan med till uppdatering 
vård- och omsorgspersonal vid 
av rek. 
konstaterad covid-19. 
Munskydd eller 
Info finns i uppdaterade 
andningsskydd  vid provtagning 
handläggningsdokumenten. 
utomhus, bil , tält eller 
liknande.       
Region Västra Götaland. 
Diskussion om svårigheter med och 
Karenssättning av vårdpersonal i 
konsekvenser av karantän för 
samband med svårbedömbar 
vårdpersonal. FOHM tar med sig frågan. 
exponering i tjänsten.  
Övrig information 
FOHM - SKR kommer att ta upp frågan 
kring provtagning av personal och 
regionala lösningar etc. Mer info framöver. 
 
Några är drabbade fn av viss fördröjning av 
endel mailutskick från FOHM. Det förklaras 
med att vissa servrar tolkar den ökade 
mängden mail från FOHM som spam. 
Problemet behöver åtgärdas lokalt från 
respektive drabbad server.  
 
Sos - Rekommendationer för tandvården 
är under framtagande och publiceras inom 
kort.  
Övriga frågor 
Risk för brist på bl.a visir. Behövs skydd när 
man vistas i rummet? Principdiskussion om 
att utgå från vårdmoment och skydda mot 
droppar och stänk, motsvarande basala 
hygienrutiner.  
 
Diskussion om skillnader i förhållningssätt 
mellan regionerna, det är en 
jämlikhetsfråga och blir också svårt för tex 
1177. Viktig med strävan efter likartade 
förhållningssätt i mån av möjlighet . 
 
Svårt med tillgång till skyddsutrustning för 
kommunerna, hur ser man på det 
nationellt?  Socialstyrelsen tar med frågan. 
 
Evidens för långärmade förkläden? FOHM 
tar med frågan. 
 
Mötet avslutas 
 
 
Vänliga hälsningar, 
Lotta Edman och Fanny Bergman 
 
 
 
Folkhälsomyndigheten 
Enheten för Antibiotika och vårdhygien 
xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
 
 
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. 
B esök: Campusvägen 20. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

Sida 
3 (3) 
Folkhälsomyndigheten är en nationel  kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten 
genom att utveckla och stödja samhäl ets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår 
vision är en folkhälsa som stärker samhäl ets utveckling. För ytterligare information besök gärna: 
www.folkhalsomyndigheten.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. 
B esök: Campusvägen 20. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se