This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Mötesprotokoller dagarna 9-13 mars 2020'.

Logg för 
arbete 
Mail til /från privatperson/företag finns i outlook
Grönt = färdigt rött = att göra
Signatur 
Datum 
Kl
Händelse
Åtgärd
loggare
Exempel
10.15
Mejl från SoS med fråga  om risker angående spridningen av Z
ISS får frågan
IN
09-mar 08.47
Region Värmland karantänssätter alla hemvändande från Italien
PJ
Kontakt med UD angående reseavrådan hela Italien och Tyrolen 
utifrån att vi kommer att ändra vår provtagningsindikation. 
Informerar om att vi inte ser anledning för avrådan til  Tyrolen i 
nuläget pga smittskyddskäl. För resten av Italien är nog situationen i 
09-mar 12.13
samhäl et och sjukvården skäl nog men upp til  UD.
uppdaterar provtagningsrekommendationerna med resenärer som 
09-mar 14.00
varit i den Österrikiska delstaten Tyrolen. 
DS
Nyhet publicerad: Folkhälsomyndigheten rekommenderar 
09-mar 14.00
provtagning av sjuka som varit i Tyrolen
DS
provtagningsindikation misstänkt fal  av covid-19, version 7 skickad 
09-mar 14.53
til  SME
PJ
09-mar 18.18
[Inquiry] From Japanese Embassy
DS
09-mar 18.23
Embassy of Moldova. COVID-19. Info Infection Moldovans
DS
Kontakt med Jakob Werneman (operativ chef) på MSB angående 
09-mar 18.15
karantänsplatser, mm
Vi utser en kontaktperson och återkommer
BB
TIB meddelar WHO att Sverige frångått WHO-formulär för covid-19 
09-mar 19.00
fal  sedan i fredags. 
AS
Fråga från Ungerska ambassaden: n Hungarian citizens affected by 
10-mar 09.45
COVID-19
DS
DN begärt att få ta del av mötesprotokoll från samtliga 
samverkansmöten som Folkhälsomyndigheten har haft med 
regionernas smittskyddsenheter. Önskad period är de senaste två 
10-mar 09.50
veckorna.
Fredrik et al tar fram
DS
Samtalat med Michael Sjöö (ansvarig läk) - ang flygfrågor - 
10-mar 12.45
fortfarande stor oro bland personal.
AR

Samtal med Swedavia som undrar om danskarnas förföringssätt att 
hantera danska flygplan på plattan. Framkommer att det är dansksa 
transportstyrelsen som fattat detta beslut inte danska 
10-mar 12.00
folkhälsomyndihgeten.
Ar
10-mar 13.00
Deltar på samverkansmöte med UD och Ambassaden i Rom
AR
Fråga från Stramaordförande om Antibiotikabrist til  följd av 
10-mar 14.40
Coronaepidemin?
Charlotta Edlund svarat
DS
Fråga från Statens institutionsstyrelse "Som en statlig myndighet 
som bedriver tvångsvård undrar vi om vi ska ställa in våra 
10-mar 14.51
internutbildningar? Majoriteten av dessa hål s i Sverige."
Åtgärd?
DS
Fråga från Mongoliets ambassad: is there any legal fines or other 
procedures for person who is not obeying home isolation or home 
10-mar 14.56
quarantine for coronavirus threat?
DS
10-mar 15.30
Kontakt med MSB angående samverkan til  deras lägesbilder
MSB kontaktar SoS för deras input och återkommer til  oss
BB
Telefonmöte med ett par smittskyddsläkare (Birgitta Arnhem, Per 
Hagstam, Andreas Jacks, Peter Gröön och Johan Struwe, Åsa 
10-mar
Leufven) idag ang smittskyddsblad mm.
DS
Fråga från RJL med anledning av att FOHMs hemsida legat nere: Hur 
säkerställer vi att sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden på telefon 
10-mar 15.55
arbetar säkert i patientarbetet? Vem ansvarar? Inera?
Åtgärd?
DS
Internt beslut Avsluta internationel a smittspårningar av covid-19 på 
10-mar 17.01
flyg.
DS
11-mar 08.27
Riksidrottsförbundet efterfrågar tydliga direktiv
DS
11-mar 08.30
Fråga från Folktandvården om sanering och desinficering
Åsa B svarat
DS
Fråga från region Östergötland om det är på gång något nationel t 
11-mar 10.24
informationsmaterial att sätta upp utanför äldreboenden
Åtgärd?
DS
Påminnelse från TS om förfrågan om kunskapsstöd inom 
11-mar 13.25
karantänsåtgärder och sanering av lokal
Åtgärd?
DS
11-mar 13.50
Utskick EWRS: Decision to stop contact tracing on flights 
DS
Fråga från Rättsmedicinalverket med anledning av testning för 
11-mar 14.27
smitta Covid-19
Åsa B har svarat
DS
Hemställan om föreskrifter för att begränsa samhällsspridning av 
11-mar 15.07
covid-19 skickad til  RK
DS

Extern nyhet publicerad: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-
press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-inga-al manna-
11-mar
sammankomster-med-fler-an-500-personer/
DS
Möte med smittskyddsbladsgruppen för diskussion av uppdaterad 
11-mar 13.30
provtagningsindikation
PJ
11-mar 16.00
Utbrottssidan uppdaterad med tabel er etc
DS
Samtal från SoS Taha Alexandersson angående gemensam analys, 
följ upp med mail och de ska återkomma med kontaktpersoner med 
12-mar 10.45
medicinsk kunskap
BB
Frågor från miljökontoret Västerviks kommun om städning av 
12-mar 11.01
Skola/förskola 
Åtgärd?
DS
Fråga från miljökontoret Mjölby kommun: Har FOHM någon 
vägledning/rekommendation til  oss som är til synsmyndigheter 
12-mar 11.24
enligt miljöbalken?
Åtgärd?
DS
Fråga från region Jönköping 1177 Otydlighet i 
Folkhälsomyndighetens dokument "provtagningsindikation för covid-
12-mar 11.50
19"
Åtgärd?
DS
Fråga från Miljö och hälsoskydd Sundbyberg Stad om Til synsansvar - 
12-mar 13.44
Lokaler där många människor vistas 
Åtgärd?
DS
Kontakt med Skolverket Anders Lindquist för framtagande av text 
VI tar fram ett utkast baserat på tidigare text och WHOs riktlinjer, ny 
12-mar 14.00
om hur skolor kan arbeta för att minska smittspridning
kontakt i eftermiddag eller imorgon
BB
Regelbunden samverkanskonferens på nationel  nivå med SoS och 
13-mar 09.15
tibbar
David tar 
DS
13-mar
Åsa L et al möte med Läkemedelsverket ang läkemedelstil gång.
DS
Fråga från Länsstyrelsen i Hal ands län om bild på förskjutning av 
13-mar 12.00
smittspridningen
Madeleine svarat
DS
13-mar 13.00
Möte med skolverket om gemensam text om åtgärder i skolan
Planerar att skicka ut text med skolverkets nyhetsbrev på måndag
BB
13-mar
Extern nyhet publicerad: Ny fas kräver nya insatser mot covid-19
13-mar 14.00
MSB samverkanskonferens
David deltar
DS
Åsa L kontakt idag med socialstyrelsen ang materialtil gång.
13-mar 14.40
DS
Kontakt med Katrien Vanhaverbeke på SKR, sektionschef kultur- och 
fritid, angående stöd kring evenemang och vårt förbud. Skickar vårt 
13-mar 15.48
utkast til  riskbedömningsstöd.
SB

Samtal MSB om hemställan och hur arbetet ska förbättras. Operativ 
13-mar 17.00
chef. 
MSB hör av sig igen med förslag på förbättring
BB

Document Outline