This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy'.

Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors 
 
Utfärdad av 
Godkänd av 
Reg nr 
IT-Samverkansgruppen 
 
 
Avsnitt 
Datum 
Bilaga 
2005-04-04 
 
 
IT-Strategi 
Utgåva 
Sida 

Sidan 1 av 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IT-Strategi 
för 
Munkfors, Forshaga, Kils och Grums 
kommun 
 
April 2005 av 
IT-samverkansgruppen 
 
 
 
                            
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors 
Utfärdad av 
Godkänd av 
Reg nr 
IT-Samverkansgruppen 
 
 
Avsnitt 
Datum 
Bilaga 
2005-04-04 
 
 
IT-Strategi 
Utgåva 
Sida 

Sidan 2 av 5 
 
 
1 Inledning 
 
För att leva upp till målet ”en välskött kommun” med avseende på infrastruktur, service och 
demokrati skall Grums, Kils, Forshaga och Munkfors kommuner använda modern 
informationsteknik. 
 
Användningen av modern informationsteknik (IT), blir alltmer en del i vårt dagliga liv både 
i och vid sidan av arbetet. I begreppet informationsteknik omfattas all teknik som underlättar 
informationshantering, d v s data, telefoni, fax, datakommunikation, multimedia m m. 
 
För att ge en optimal lösning för kommunerna ska användning av IT inom Munkfors, 
Forshaga, Kil och Grums kommun och dess olika verksamheter samordnas på central nivå 
(kommunstyrelse och kommunfullmäktige) genom ett övergripande måldokument. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med IT-strategin är: 
•  att utifrån kommunledningarnas vision om framtida omvärld, organisation och 
arbetsformer ge kommunernas verksamheter förutsättningar, mål och riktlinjer för ett 
ekonomiskt och effektivt utnyttjande av informationstekniken 
•  att internt och externt redovisa kommunernas mål och ambitioner avseende 
informationstekniken.  
•  IT-strategin är ett dokument som kontinuerligt omprövas och förändras.  
 
1.2 Omfattning 
IT-strategin består av:  
•  visionen för den framtida användningen av informationsteknik inom kommunen 
•  övergripande målbeskrivning och bakgrund för IT-verksamheten.  
•  beskrivning av ansvarsfördelning, organisation och arbetsformer för IT-frågorna.  
 
IT-strategin kompletteras av följande dokument:  
•  IT-systemförvaltningspolicy 
•  IT-säkerhetspolicy 
•  IT-teknisk policy 
 
1.3 IT-vision och mål 
Användandet av IT ska: 
•  skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice. 
•  skapa möjligheter för handlingsfrihet vad gäller organisationsfrågor och 
arbetsformer. 
•  vara en gemensam resurs inom hela kommunförvaltningen och de kommunala 
bolagen och skall omfatta samtliga verksamhetsområden.  
•  bidra till kvalitetshöjning och effektivisering av den kommunala verksamheten.  
 
IT-strategin ska fungera som beslutsunderlag för förvaltningschefer, politiker och andra med 
delegerat ansvar. Strategin ska göras känd för kommunernas anställda. 
 

Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors 
 
Utfärdad av 
Godkänd av 
Reg nr 
IT-Samverkansgruppen 
 
 
Avsnitt 
Datum 
Bilaga 
2005-04-04 
 
 
IT-Strategi 
Utgåva 
Sida 

Sidan 3 av 5 
 
 
2 Organisation 
 

2.1 Ansvar 
Kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige fastställer kommunernas IT-strategi. 
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelserna beslutar om strategiska IT-dokument, projekt som berör flera 
kommuner och förvaltningar samt säkerhets- och offentlighetsansvar. De har också ansvaret 
för de kommunövergripande IT-systemen, det administrativa IT-stödet, den övergripande 
IT-planeringen samt relationerna med samarbetskommunerna och näringslivet.  
 
Övriga nämnder och styrelser 
Respektive nämnd och bolagsstyrelse har ansvaret för att IT-stödet utnyttjas på ett rationellt 
och effektivt och säkert sätt inom sina verksamhetsområden. De ansvarar för sina 
förvaltningsspecifika IT-system, utser systemägare och framtagande av en handlingsplan i 
enlighet med de övergripande målen. 
 
Förvaltningar och kommunala bolag 
På de större förvaltningarna och bolagen behövs en samordning vad gäller planering och 
utnyttjandet av IT-stöd. Det kan därför finnas anledning utse en lokal IT-samordnare som 
biträder förvaltningschefen i dessa och andra frågor. 
   
Förvaltningar och kommunala bolag ska också utse en lokal resursperson som ansvarar för 
det dagliga användarstödet till sina användare i samverkan med den centrala IT-funktionen. 
 
IT-styrgrupp i respektive kommun 
IT-styrgruppen, som består av förvaltningscheferna, IT-ansvarig och IT-
säkerhetssamordnaren, ansvarar för långsiktig planering och uppföljning avseende den 
övergripande IT-utvecklingen. 
 
IT-funktion 
Kommunernas IT-funktioner har det övergripande samordningsansvaret för IT-frågor inom 
respektive kommun, IT-ledning, samt det operativa ansvaret för driften av de olika 
systemen, och ansvar för kommunens IT-tekniska infrastruktur, IT-drift. 
 
IT-samordningsgrupp 
För att samordna IT-användningen mellan kommunerna ska finnas ett samordningsorgan, 
IT-samordningsgrupp för kommunernas IT-frågor av strategisk betydelse. Gruppen är 
ansvarig för att IT-strategins dokument kontinuerligt omprövas och förändras. IT-
samordningsgruppen består av kommuncheferna eller delegerad samt IT-ansvariga. 
 

  Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors 
Utfärdad av 
Godkänd av 
Reg nr 
IT-Samverkansgruppen 
 
 
Avsnitt 
Datum 
Bilaga 
2005-04-04 
 
 
IT-Strategi 
Utgåva 
Sida 

Sidan 4 av 5 
 
 
2.2 Systemförvaltning 
En systemförvaltningspolicy skall finnas och beskriva ansvar, befogenheter och 
arbetsuppgifter för 
•  systemägare = förvaltningschef 
•  systemförvaltare 
•  användare 
•  IT-ledning 
•  IT-drift 
•  IT-säkerhetssamordnare 
•  systemleverantör 
 
2.3 IT-säkerhet 
En övergripande IT-säkerhetspolicy skall finnas, som skall beskriva ansvar, säkerhetsnivåer 
och systemsäkerhet, enligt den s k BITS-metoden framarbetad av Krisberedskapsmyndig-
heten. För de IT-system som bedöms som viktiga för verksamheten ska också kraven på 
säkerhetsåtgärder dokumenteras i en systemsäkerhetsplan. 
 
2.4 IT-utbildning 
Verksamhetschefer har ansvaret för att anställda erhåller en grundläggande utbildning 
omfattande dels en praktiskt inriktad del i användningen av verksamhetens 
datorarbetsplatser och dels en teoretiskt inriktad del kring kommunens IT-infrastruktur, IT-
säkerhet mm. Denna grundutbildning ska även ingå som en del i introduktionsprogrammet 
för nyanställda.  
Dessutom ska systemspecifik utbildning erbjudas i de kommunövergripande och 
verksamhetsspecifika system som används. 
Särskild utbildning ska dessutom regelbundet hållas för systemägare, systemförvaltare och 
lokala IT-resurspersoner för att stärka dem i deras roller. 
  
 
3 Kommunernas standard 
 
3.1 IT-samordning – syfte och omfattning 
Vid uppbyggnad och drift av kommunernas IT-infrastruktur skall samordning ske i 
respektive kommun avseende, behov, system, tekniska lösningar och ekonomi. 
  
Inom ramen för den samverkan som initierats mellan Forshaga, Grums, Kils och Munkfors 
kommun ska samordning också ske där sådan bedöms som önskvärd och möjlig. 
  
Samverkan skall också ske med övriga värmlandskommuner.   
 
Samordningen skall syfta till att 
•  bidra till hög säkerhet 
•  skapa enhetlig driftmiljö 
•  möjliggöra systemintegration 
•  möjliggöra samlad kompetens 
•  uppnå hög servicenivå 

Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors 
 
Utfärdad av 
Godkänd av 
Reg nr 
IT-Samverkansgruppen 
 
 
Avsnitt 
Datum 
Bilaga 
2005-04-04 
 
 
IT-Strategi 
Utgåva 
Sida 

Sidan 5 av 5 
 
 
 
 
3.2 IT-teknisk policy 
För att åstadkomma ett rationellt utnyttjande av resurser och att redan gjorda investeringar i 
teknik och mjukvaror skall kunna samverka skall en övergripande IT-teknisk policy finnas 
som skall beskriva  
•  nätverk 
•  hårdvara 
•  mjukvara 
•  kommunikationsprotokoll 
•  databaser 
 
4 Avslutning 
 
IT är en strategisk och viktig stödfunktion till kommunens samtliga verksamheter.  
Ansvarsrollerna i samband med systemförvaltning har en mycket central betydelse. För att 
uppnå en effektiv förvaltning av kommunens IT-system krävs därför ett gemensamt ansvar. 
 
Förutsättningen för en lyckad samverkan mellan kommunerna inom IT-området är därför en 
fungerande kommunikation mellan kommunernas ledningsfunktioner, verksamhetsansvariga 
och IT-funktioner.