Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.

Statens museer för världskultur 
2015-04-09 
 
Camilla Svensson 
 
 
Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar på 
Statens museer för världskultur 
Enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska varje myndighet 
upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar enligt punkt 1 – 6 
nedan. I högerkolumnen beskrivs vad som gäller på Statens museer för världskultur. 
1.  Myndighetens organisation och 
Se arbetsordning och arkivbeskrivning 
verksamhet i syfte att underlätta 
sökande efter allmänna handlingar 
2.  Register, förteckningar eller andra 
Se tabellen nästa sida 
sökmedel till myndighetens 
allmänna handlingar 
3.  Tekniska hjälpmedel som enskilda 
Sådan utrustning saknas 
själva kan få använda hos 
myndigheten för att ta del av 
allmänna handlingar 
4.  Vem hos myndigheten som kan 
Se tabellen nästa sida 
lämna närmare upplysningar om 
myndighetens allmänna handlingar, 
deras användning och 
sökmöjligheter 
5.  Vilka bestämmelser om sekretess 
18 kap. 8 § Handlingar rörande föremål  
som myndigheten vanligen tillämpar  18 kap. 8 – 9 §§ Handlingar rörande säkerhet 
på uppgifter i sina handlingar 
18 kap. 13 § Säkerheten i Statens betalningar  
19 kap. 3 § Handlingar i upphandlingar  
21 kap. Handlingar rörande utställningar 
39 kap. Handlingar rörande 
personaladministrativ verksamhet   
 
 
6.  Myndighetens rätt till försäljning av  Myndigheten har ingen rätt att sälja 
personuppgifter  
personuppgifter 
 
 
 

 

Punkt 2 och 4 på föregående sida beskrivs i tabellen nedan över helt eller delvis 
automatiserade register och förteckningar. Bibliotekssystemet Micromarc innehåller inte 
några allmänna handlingar/uppgifter och ingår därför inte i denna förteckning. 
Registrets benämning  Ansvarig som kan  Ändamål med 
Vilka uppgifter som 
(IT-system/ 
lämna närmare 
registret 
registreras och på 
förteckning) 
upplysningar om 
vilket sätt uppgifterna 
registret 
inhämtas och/eller 
lämnas vidare 

Active Directory (AD)  
Närmare 
En katalog där alla 
Innehåller efternamn, 
upplysningar om 
användarkonton finns 
förnamn, titel, enhet, 
registret och dess 
som används för att 
avdelning, 
användning lämnas  logga in på en dator.  
telefonnummer, 
av IT-ansvarig eller 
mobiltelefon, fax, e-
den han/hon 
Till detta 
postadress, 
hänvisar till. 
användarkonto finns 
besöksadress, box, 
flera attribut som t.ex. 
postnummer, postort, 
telefonnummer, adress  arbetsuppgift och 
och enhetstillhörighet.   specialistområde.  
Agresso kundreskontra  
Närmare 
Används vid 
Innehåller namn och 
(ekonomisystem) 
upplysningar om 
fakturering, bevakning  adress på personer som 
registret och dess 
samt eventuell 
faktureras. 
användning lämnas  indrivning. 
av IT-ansvarig eller 
den han/hon 
hänvisar till. 
Agresso 
Närmare 
Används vid 
I leverantörsreskontran 
leverantörsreskontra 
upplysningar om 
bokföring, utbetalning 
registreras personer 
(ekonomisystem) 
registret och dess 
av leverantörsfakturor 
som innehar F-
användning lämnas  samt ersättning till 
skattsedel samt 
av IT-ansvarig eller 
dem som innehar F-
personer som erhåller 
den han/hon 
skattesedel samt övrig 
skattefri ersättning, t.ex. 
hänvisar till. 
skattefri ersättning. 
vittnen. Registrering 
sker av plusgirokonto/ 
bankgiro och/eller 
namn och adress.  
Blå boken 
Närmare 
Används för 
Innehåller 
(diariesystem) 
upplysningar om 
registrering av 
avsändare/mottagare, 
registret och dess 
nytillkomna 
diarienummer, 
användning lämnas  administrativa 
inkommandedatum, 
av IT-ansvarig eller 
handlingar och 
utgåendedatum m.m.  
den han/hon 
återsökning av tidigare 
hänvisar till. 
registrerade 
I registret förekommer 
administrativa 
inga sekretessbelagda 
handlingar till 
uppgifter. 
myndigheten. 
 
 Carlotta 
Närmare 
Används för att 
Uppgifter inhämtas från 
(föremålsdatabas) 
upplysningar om 
registrera och arbeta 
analoga 
 
registret och dess 
med 
föremålsregister. 
användning lämnas  föremålssamlingar och 
av IT-ansvarig eller 
utställningar.  
den som han/hon 
hänvisar till. 
En webbversion 
används internt. 
 
Inloggning krävs om 
den anställde behöver 
komma åt all 
information.  
För registrering av 
information krävs 
nedladdning av en 
registreringsklient 
med 
inloggningsuppgifter.  
Det finns även en 
extern webbversion. 
In- och 
Närmare 
Används för fördelning  Innehåller uppgifter om 
utpasseringssystem, 
upplysningar om 
och bevakning av 
anställdas namn, 
registret och dess 
personalens personliga  bricknummer, 
 
användning lämnas  koder för in- och 
giltighetstid, behörighet 
av IT-ansvarig eller 
utpassering i 
och organisatorisk 
den han/hon 
myndighetens lokaler. 
enhet. 
hänvisar till. 
För uppgifter i 
registreringen gäller  
39 kap. 3 § 
offentlighets- och 
sekretesslagen 
(2009:400). 
Intranät 
Närmare 
Innehåller bl.a. aktuell  Kontaktuppgifter 
upplysningar om 
information till 
inhämtas från AD (se 
registret och dess 
personalen och länkar 
ovan). Namn, titel, 
användning lämnas  till administrativa 
funktion eller 
av IT-ansvarig eller 
söksystem. Innehåller 
ansvarsområde, enhet, 
den han/hon 
även en funktion där 
avdelning, e-postadress 
hänvisar till. 
man kan söka efter 
och telefonnummer  
medarbetare inom 
myndigheten. 
I registret förekommer 
inga sekretessbelagda 
uppgifter. 
Loggningsfiler för 
Närmare 
Programmet används 
Loggningsfilerna 
e-post och internet 
upplysningar om 
som hjälpmedel för 
upprättas automatiskt. 
registret och dess 
kontroll av 
användning lämnas  datoranvändning. 
I registret förekommer 
av IT-ansvarig eller 
inga sekretessbelagda 
den han/hon 
uppgifter. Se DV:s 
hänvisar till. 
Information om loggar
 
 
 
 


Loggningsfiler för 
Närmare 
Filerna upprättas 
I filerna registreras 
inpasseringssystem 
upplysningar om 
automatiskt och 
bricknummer och 
registret och dess 
används som 
passeringstid. 
 
användning lämnas  hjälpmedel för kontroll 
av IT-ansvarig eller 
av användningen av 
I registret förekommer 
den han/hon 
in- och utpassering 
inga sekretessbelagda 
hänvisar till. 
med s.k. ”Brickor.” 
uppgifter. 
Microsoft Exchange 
Närmare 
Programmet hanterar 
I programmet 
(e-postprogram) 
upplysningar om 
e-post och används 
registreras namn, 
registret och dess 
som hjälpmedel för 
använd- 
användning lämnas  administration av 
arid och 
av IT-ansvarig eller 
användare. 
telefonanknytning. 
den han/hon 
hänvisar till. 
I programmet 
förekommer inga 
sekretessbelagda 
uppgifter. 
Palasso (personal- och 
Närmare 
Används som 
Innehåller namn, 
lönesystem) 
upplysningar om 
systemstöd för 
adress, 
registret och dess 
egenrapportering av 
anställningsuppgifter, 
användning lämnas  enklare lönehändelser,  personnummer. 
av IT-ansvarig eller 
löneberäkning och 
Inhämtas från 
den han/hon 
personalstatistik.  
myndigheten. Den 
hänvisar till. 
enskilde rapporterar 
vissa delar själv. 
Telefonregister 
Närmare 
Används som 
Innehåller uppgifter om 
upplysningar om 
hjälpmedel, för 
anställdas namn, titel, 
registret och dess 
anvisningar till 
arbetsställe i 
användning lämnas  telefonväxeln, 
tingsrätten, 
av IT-ansvarig eller 
upplysningar till 
teleanknytning, 
den han/hon 
medarbetare och 
frånvaroorsak samt 
hänvisar till. 
allmänhet samt för 
tidpunkter för frånvaro. 
upprättande av 
telefonlistor. 
I registret förekommer 
inga sekretessbelagda 
uppgifter. 
Visual arkiv 
Närmare 
Används för att 
Personuppgifter 
(arkivförtecknings-
upplysningar om 
förteckna och söka 
förekommer i allmänhet 
program) 
registret och dess 
arkivhandlingar. 
inte, med undantag av 
användning lämnas 
då det gäller donerade 
av IT-ansvarig eller 
arkiv och tjänstemäns 
den han/hon 
efterlämnade 
hänvisar till. 
handlingar. 
I registret förekommer 
inga sekretessbelagda 
uppgifter.