This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Arbetsmiljöverkets arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
1 (17) 
 
 
 
 
 
 
Interna styrdokument 
 
Arbetsordningen – 
Regler 
Beslutsdag: 2018-12-18 
Ansvarig avdelning: Avdelningen för juridik 
Verksamhetsområde: Styra verksamheten 
Process: Styra och planera arbetet 
 
 
 
 

link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 6 link to page 7 link to page 7 link to page 7 link to page 7 link to page 8 link to page 8 link to page 8 link to page 9 link to page 9 link to page 10 link to page 10 link to page 11 link to page 11 link to page 12 link to page 13 link to page 13 link to page 14 link to page 14 link to page 15 link to page 15 link to page 15 link to page 16 link to page 16 link to page 17
 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
2 (17) 
 
 
 
 
 
 
Innehåll 
REGLER ARBETSORDNING ............................................................................................... 4
 
SYFTE ..................................................................................................................................... 4 
UPPGIFTER OCH UPPDRAG .............................................................................................. 4 
VERKETS LEDNINGSFORM ................................................................................................ 4 
GENERALDIREKTÖREN................................................................................................................ 4 
INSYNSRÅDET ............................................................................................................................. 4 
LEDNINGSGRUPPEN .................................................................................................................... 4 
STYRFORMER ............................................................................................................................. 5 
STYRANDE DOKUMENT ............................................................................................................... 5 

ORGANISATION .................................................................................................................... 5 
AVDELNINGAR ............................................................................................................................. 5 
ENHETER .................................................................................................................................... 6 
SEKTIONER ................................................................................................................................. 7 
SÄKERHETSORGANISATION ........................................................................................................ 7 
KRISLEDNINGSGRUPP ................................................................................................................. 7 
PERSONALANSVARSNÄMND........................................................................................................ 7 
DATASKYDDSOMBUD .................................................................................................................. 8 
ANSVARSOMRÅDEN INOM ARBETSMILJÖVERKET ..................................................... 8 
AVDELNINGEN FÖR INSPEKTION ................................................................................................. 8 
AVDELNINGEN FÖR HR ............................................................................................................... 9 
AVDELNINGEN FÖR REGLER ....................................................................................................... 9 
AVDELNINGEN FÖR ADMINISTRATION OCH ANALYS .................................................................. 10 
AVDELNINGEN FÖR KOMMUNIKATION ....................................................................................... 10 
AVDELNINGEN FÖR MYNDIGHETSGEMENSAM KONTROLL ......................................................... 11 
AVDELNINGEN FÖR JURIDIK ...................................................................................................... 11 
STÄLLFÖRETRÄDANDE GENERALDIREKTÖREN ......................................................................... 12 
ANSVAR OCH BESLUTSBEFOGENHETER .................................................................... 13 
GENERALDIREKTÖREN.............................................................................................................. 13 
AVDELNINGSCHEFER ................................................................................................................ 14 
ALLA CHEFER ............................................................................................................................ 14 
ALLA ANSTÄLLDA ...................................................................................................................... 15 
DELEGERING OCH STÄLLFÖRETRÄDARE .................................................................................. 15 

Delegering ........................................................................................................................... 15 
Stäl företrädare ................................................................................................................... 16 
Gemensam beredning....................................................................................................... 16 
Föredragning ...................................................................................................................... 17 
 
 
 
 


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
3 (17) 
 
 
 
 
 
Bilaga 1 Chefstitlar 
Bilaga 2 Organisationsplan 
Bilaga 3 Förkortningar 
Bilaga 4 Verksamhetsområden och processer 
 


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
4 (17) 
 
 
 
 
 
Regler Arbetsordning 
Dessa regler träder i kraft 1 januari 2019. Ändringarna är markerade med streck 
i marginalen. Samtidigt upphör Arbetsordning, diarienummer 2018/024916, att 
gälla. 
 
Syfte 
1 § Syftet med arbetsordningen är att beskriva Arbetsmiljöverkets ledningsform, 
organisation, arbetsfördelning, ansvar och beslutsbefogenheter som vilar på 
Arbetsmiljöverkets chefer och andra medarbetare samt hur ärenden ska 
förberedas för beslut.  
 
Uppgifter och uppdrag 
2 § De grundläggande bestämmelserna för verksamheten vid verket finns i 
förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket, regleringsbrev, 
myndighetsförordningen (2007:515) och andra beslut av riksdag och regering 
som rör Arbetsmiljöverket.  
 
Generaldirektören preciserar, inom ramen för riksdagens och regeringens 
beslut, målen för verksamheten och verksamhetens inriktning. Preciseringarna 
framgår i första hand av en årlig verksamhetsplanering och internbudget. 
 
Verkets ledningsform 
Generaldirektören 
3 § Av instruktionen för Arbetsmiljöverket framgår att Arbetsmiljöverkets 
generaldirektör är chef för verket. Generaldirektörens ansvar och uppgifter 
framgår av myndighetsförordningen (2007:515). 
 
Insynsrådet 
3a § Av instruktionen för Arbetsmiljöverket framgår att det ska finnas ett 
insynsråd som består av högst sju ledamöter. Insynsrådets uppgifter framgår av 
myndighetsförordningen (2007:515). 
 
Ledningsgruppen 
4 § Till stöd för generaldirektören finns en ledningsgrupp som tillsammans med 
generaldirektören leder verksamheten genom att strategiska och 
verksövergripande frågor förs upp till ledningsgruppen för analys, diskussion 
och, i förekommande fall, ställningstagande innan generaldirektören fattar 
beslut.  
 


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
5 (17) 
 
 
 
 
 
Ledningsgruppen består av generaldirektören, ställföreträdande 
generaldirektören samtliga avdelningschefer och chefsjuristen. Därutöver kan 
generaldirektören i särskild ordning besluta att annan ska ingå i 
ledningsgruppen.  
 
Styrformer 
4a § Verksamheten bedrivs i linjeorganisation som kompletteras av processer.  
 
Inom linjeorganisationen finns avdelningar med olika ansvarsområden. 
Processerna hör till olika verksamhetsområden och ansvaret för 
verksamhetsområdena ligger på olika avdelningar, se bilaga 4.  
 
Styrande dokument 
4b § Arbetsmiljöverkets interna styrdokument är policyer, regler och rutiner.  
 
Organisation 
5 § Verket indelas i avdelningar, enheter och sektioner. Enhet inom avdelningen  
för inspektion kan också benämnas region. Generaldirektören beslutar om 
avdelningar och enheter ska inrättas eller avskaffas.  
 
Cheferna benämns avdelningschefer, enhetschefer respektive sektionschefer. 
Gällande chefstitlar finns i bilaga 1. 
 
6 § Arbetsmiljöverkets organisationsplan framgår av bilaga 2.  
 
Avdelningarnas, enheternas och sektionernas förkortningar framgår av  
bilaga 3. 
 
Avdelningar 
7 § Direkt underställda generaldirektören finns sju avdelningar med följande 
benämningar 
1.  avdelningen för inspektion  
2.  avdelningen för HR 
3.  avdelningen för regler 
4.  avdelningen för administration och analys  
5.  avdelningen för kommunikation 
6.  avdelningen för juridik och internationella frågor 
7.  avdelningen för myndighetsgemensam kontroll. 
Avdelningarnas ansvarsområden framgår av 19-23 a §§. 
 


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
6 (17) 
 
 
 
 
 
7 a § Direkt underställda generaldirektören finns även chefsjuristen och 
ställföreträdande generaldirektören. 
 
Enheter 
8 § Avdelningen för inspektion består av sex enheter med följande benämningar 
och geografiska områden 
1.  region nord som omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och 
Västernorrlands län 
2.  region mitt som omfattar Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Örebro, 
Uppsala och Västmanlands län 
3.  region öst som omfattar Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och 
Gotlands län 
4.  region väst som omfattar Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län 
5.  region syd som omfattar Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län 
och 
6.  enheten för avdelningsstab inspektion. 
 
9 § Upphävd. 
 
10 § Avdelningen för HR består av två enheter med följande benämningar 
1. enheten för kompetensförsörjning, lokaler och service 
2. enheten för HR. 
 
11 § Avdelningen för regler består av fem enheter med följande benämningar  
1.  enheten för användarregler 
2.  enheten för kemi, mikrobiologi och toxikologi 
3.  enheten för människa och omgivning 
4.  enheten för produktsäkerhet 
5.  enheten för rörligt arbete och stab. 
 
12 § Avdelningen för administration och analys består av fem enheter med 
följande benämningar 
1.  enheten för ekonomi, planering och anskaffning 
2.  enheten för statistik och analys 
3.  enheten för utveckling- och metodstöd 
4.  enheten för infrastruktur  
5.  enheten för svarstjänst. 
 
13 § Avdelningen för kommunikation består av två enheter med följande 
benämning 
1.  enheten för strategisk kommunikation 
2.  enheten för press och digitala medier. 
 


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
7 (17) 
 
 
 
 
 
14 § Avdelningen för juridik och internationella frågor består av sex enheter 
med följande benämningar 
1.  enheten för juridik 
2.  enheten för inspektionsjuridik mitt och öst 
3.  enheten för inspektionsjuridik nord, väst och syd 
4.  enheten för registratur och utlämnande 
5.  enheten för utveckling 
6.  enheten för internationella frågor. 
 
14 a § Upphävd. 
 
14 b § Avdelningen för myndighetsgemensam kontroll består av en enhet med 
följande benämning 
1.  enheten för myndighetsgemensam kontroll. 
 
Sektioner 
15 § Varje enhet kan bestå av en eller flera sektioner. Beslut om bildande och 
upphävande av sektion tas av berörd avdelningschef. Innan beslut ska samråd 
ske med avdelningschefen för administration och analys samt avdelningschefen  
för juridik och internationella frågor. 
  
Säkerhetsorganisation 
16 § Säkerhetsorganisationen har en styrande och stödjande funktion och har ett 
särskilt ansvar för att aktivt driva och utveckla säkerhetsfrågor. 
 
Avdelningschefen för administration och analys är myndighetens säkerhetschef 
och säkerhetsskyddschef.   
 
Krisledningsgrupp 
17 § Inom Arbetsmiljöverket finns en krisledningsgrupp. Gruppen består av 
ledningsgruppen. Gruppens uppgift är att träda in vid krissituationer. 
Generaldirektören gör en bedömning av situationen och avgör om gruppen ska 
sammankallas.  
 
Till krisledningsgruppen kan andra personer adjungeras, beroende på vilken 
typ av händelse som är aktuell. Krisledningsgruppen bedömer allvaret i 
situationen samt utser operativt krisledningsansvarig. 
 
Personalansvarsnämnd 
18 § Vid Arbetsmiljöverket finns en personalansvarsnämnd som består av 
generaldirektören som ordförande, chefsjuristen, avdelningschefen för HR,  


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
8 (17) 
 
 
 
 
 
chefen för den avdelning som ärendet rör samt två personalföreträdare. 
Generaldirektören får utse annan chef att ersätta ledamot vid eventuellt jäv. 
Personalföreträdarna utses enligt personalföreträdarförordningen (1987:1101).  
Närmare bestämmelser om personalansvarsnämnd finns i 25-26 §§ 
myndighetsförordningen (2007:515). 
 
Dataskyddsombud 
18 a § Inom Arbetsmiljöverket finns ett dataskyddsombud för utförande av 
uppgifter enligt artikel 39 i EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter). I dataskyddsombudets uppgifter ingår: 
  att informera och ge råd om skyldigheter enligt förordningen 
  att övervaka efterlevnaden av förordningen – bland annat genom att  
övervaka registret över personuppgiftsbehandlingar 
  att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende 
dataskydd och övervaka genomförandet 
  att samarbeta med och vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten. 
 
Myndighetens dataskyddsombud har mandat och befogenhet att fullgöra sitt 
uppdrag och utföra sina uppgifter på ett oberoende sätt. Dataskyddsombudet 
får inte instrueras om hur en fråga ska hanteras. Dataskyddsombudet har ett 
rapporteringsansvar till generaldirektören. 
 
Ansvarsområden inom Arbetsmiljöverket 
Avdelningen för inspektion  
19 § Chefen för avdelningen ansvarar för verksamhetsområdet bedriva 
inspektion och är ansvarig för processerna enligt bilaga 4. 
 
Chefen för avdelningen ansvarar också för ansvarsområdena 
1.  kontrollera, genom bl.a. inspektion, att arbetsmiljölagen, dess 
föreskrifter och annan lagstiftning för vilken Arbetsmiljöverket är 
tillsynsmyndighet följs samt fatta de beslut som behövs med anledning  
av kontrollen, med undantag för 20 § p 6-7 och 22 a § p 6 
2.  utföra inspektioner på begäran av behörig myndighet i ett annat land 
inom EES enligt 9 c § utstationeringslagen (1999:678) 
3.  ansöka om utdömande av vite hos förvaltningsrätt i ärenden som 
avdelningen beslutat i 
4.  genomföra olycksutredningar 
5.  följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet och samverka med intressenter 
inom avdelningens geografiska område 


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
9 (17) 
 
 
 
 
 
6.  genomföra inspektionsverksamheten så att enhetlighet och rättssäkerhet 
uppnås 
7.  ansvara för samordningen av driften av avdelningens lokaler. 
 
Avdelningen för HR 
19a § Chefen för avdelningen är ansvarig för processerna enligt bilaga 4.  
 
Chefen för avdelningen ansvarar också för ansvarsområdena  
1.  kompetensförsörjning, personalpolitik och personaladministration 
2.  lokalförsörjning och service  
3.  generaldirektörens sekretariatsfunktion 
4.  interna arbetsmiljöarbetet inklusive rehabilitering 
5.  sammankalla till och bereda ärenden i personalansvarsnämnden 
6.  besluta om yttranden till Statens överklagandenämnd i 
tillsättningsärenden. 
 
Avdelningen för regler 
20 § Chefen för avdelningen ansvarar för verksamhetsområdena bedriva 
regelarbete och bedriva marknadskontroll och är ansvarig för processerna enligt 
bilaga 4. 
 
Chefen för avdelningen ansvarar också för ansvarsområdena 
1.  bedriva författningsarbete 
2.  medverka i EU- och standardiseringsarbete  
3.  samordna, följa och utveckla övergripande tillsynsfrågor så att verkets 
bedömningar sker på ett enhetligt sätt 
4.  utarbeta vetenskapligt underlag för hygieniska gränsvärden för verkets 
föreskrifts- och tillsynsarbete  
5.  följa och analysera utvecklingen på arbetsmiljöområdet och säkerställa 
att nödvändiga åtgärder vidtas samt samverka med andra myndigheter 
och intressenter på nationell nivå 
6.  kontrollera att reglerna om innesluten användning av genetiskt 
modifierade organismer följs samt fatta de beslut som behövs med 
anledning av kontrollen 
7.  besluta i ärenden om marknadskontroll med stöd av Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter eller lag  
8.  besluta i ärenden om tillstånd, undantag och medgivanden enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:2) om 
innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska 
arbetsmiljörisker – smitta, toxin, överkänslighet  


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
10 (17) 
 
 
 
 
 
9.  begära åtalsprövning, ansöka hos och yttra sig till förvaltningsrätten i 
ärenden om utdömande av vite eller sanktionsavgift som avdelningen 
beslutat i 
10. avgöra ärenden enligt lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa 
arbetstagare med radiologiskt arbete 
11. ansvara för funktionshinders- och tillgänglighetsfrågor inom 
arbetsmiljöområdet. 
 
Avdelningen för administration och analys  
21 § Chefen för avdelningen ansvarar för verksamhetsområdena styra 
verksamheten, ge verksamhetsstöd, bedriva analysarbete och hantera 
transfereringar och är ansvarig för processerna enligt bilaga 4. 
 
Chefen för avdelningen ansvarar också för ansvarsområdena 
1.  uppdraget som ansvarig myndighet för den officiella statistiken för 
arbetsskador och arbetsmiljö 
2.  upphävd 
3.  transferera medel för regional skyddsombudsverksamhet 
4.  finansiering, organisations- och verksamhetsutveckling, IT- och 
teleutveckling och miljöledning 
5.  intern styrning och kontroll genom bl.a. strategisk planering och 
omvärldsanalys, verksamhetsplanering och uppföljning, 
ekonomistyrning, ekonomimodell inklusive konto- och objektplan, 
övergripande interna styrdokument samt mallar och blanketter 
6.  kontakter och möten med regeringskansliet på tjänstemannanivå 
avseende myndighetens övergripande frågor 
7.  anskaffningar, redovisning, ekonomi och löneadministration, 
krishanterings- och säkerhetsfrågor samt IT och telefoni  
8.  svarstjänstfunktion 
9.  övergripande ansvar för digitalisering 
10. upphävd 
11. upphävd 
12. förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information 
från statliga myndigheter  och krav på tillgänglighet för öppen data 
13. samordning av arbetet med jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering 
14. lagreglerad anmälan till andra myndigheter om incidenter rörande 
personuppgifter eller andra informationssäkerhetsbrister. 
 
Dataskyddsombudet hör organisatoriskt till denna avdelning. 
 
Avdelningen för kommunikation  
22 § Chefen för avdelningen ansvarar för verksamhetsområdet bedriva 
kommunikation och är ansvarig för processerna enligt bilaga 4.  


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
11 (17) 
 
 
 
 
 
 
Chefen för avdelningen ansvarar också för ansvarsområdena  
1.  utveckla kommunikationen strategiskt 
2.  samordna Arbetsmiljöverkets interna och externa kommunikation 
3.  ha en styrande roll i kommunikationsarbetet 
4.  ge stöd i kommunikationsarbetet 
5.  driva det löpande kommunikationsarbetet 
6.  förvalta kommunikationskanaler och material 
7.  vara ansvarig utgivare för periodiska skrifter. 
 
Avdelningen för myndighetsgemensam kontroll 
22 a § Chefen för avdelningen ansvarar för ansvarsområdena  
1.  samordna myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, 
regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet 
2.  det operativa arbete som utgår från EU-komissionens plattform mot 
odeklarerat arbete samt det nordeuropeiska samarbetet kring dessa 
frågor 
3.  hantera anmälningsskyldigheten för utstationerad arbetskraft inom 
ramen för förvaltning av registret 
4.  samordna Arbetsmiljöverkets uppdrag som behörig myndighet vid 
bistånd enligt 9 c § utstationeringslagen (1999: 678) 
5.  handlägga sanktionsavgifter kopplade till utstationering där 
underlaget kommer från avdelningen för inspektion   
6.  utföra registerkontroll av utstationeringsregistret samt handlägga 
och besluta om sanktionsavgifter kopplade till registerkontrollen 
7.  handlägga ärenden som följer av verkets funktion som 
förbindelsekontor enligt 9 § utstationeringslagen 
8.  besvara och ställa frågor genom EU:s informationssystem för den 
inre marknaden, IMI 
9.  handlägga och besluta om statsbidrag till arbetsmarknadens parter 
för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i 
syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet 
enligt förordningen (2018:1404). 
 
 
Avdelningen för juridik  
23 § Chefen för avdelningen ansvarar för verksamhetsområdet hantera tillstånd 
och är ansvarig för processerna enligt bilaga 4.  
 
Chefen för avdelningen ansvarar också för ansvarsområdena  
1.  samordna, utveckla och kontrollera rättsfrågor inom myndighetens 
verksamhetsområde samt förvaltningsrättsliga frågor, registrering 


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
12 (17) 
 
 
 
 
 
och arkivering så att verkets myndighetsutövning sker på ett 
rättssäkert och enhetligt sätt 
2.  kontrollera rättsfrågor inom offentlig upphandling så att verkets 
handläggning sker på ett rättssäkert och enhetligt sätt 
3.  handlägga överklaganden och yttranden till domstol  
4.  handlägga ärenden om klagomål på verkets myndighetsutövning 
samt begäran om yttrande från JO och JK 
5.  handlägga sekretessfrågor som hänskjutits till myndigheten  
6.  handlägga ärenden om tillstånd, undantag och medgivande enligt 
arbetstidslagen (1982:673), arbetsmiljöförordningen (1977:1166), 
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter med undantag för de situationer som 
anges i 20 § p. 8 
7.  handlägga åtalsprövning rörande arbetsmiljöbrott och brott mot 
arbetsmiljölagen (1977:1160) enligt 8 kap. 2 §, brott mot 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas 
arbetsmiljö, brott mot arbetstidslagen (1982:673) enligt 23–24 §§  
8.  upphävd 
9.  hålla arbetsordningen aktuell 
10. fastställa, förvalta och utveckla verkets arkivredovisning samt 
registrera och arkivera handlingar  
11. fastställa och förvalta förteckning över begrepp och definitioner  
12. handlägga ärenden om erkännande av yrkeskvalifikationer inom de 
ansvarsområden Arbetsmiljöverket tilldelats enligt förordning 
(2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer 
13. utlämna allmänna handlingar 
14. fastställa och förvalta förteckning över metadata 
15. handlägga och besluta vid begäran om registerutdrag enligt artikel 
15 i EU:s dataskyddsförordning 
16. handlägga och besluta när någon begärt rättelse eller radering av 
personuppgifter eller har invänt mot myndighetens behandling av 
personuppgifter, se artikel 16, 17 och 21 EU:s dataskyddsförordning 
17. ansvara för övergripande internationella frågor. 
 
 
23 a §  Upphävd. 
 
Ställföreträdande generaldirektören 
23 b § Den ställföreträdande generaldirektören bistår generaldirektören och 
utför de uppgifter som generaldirektören särskilt beslutar. 
 
 
 


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
13 (17) 
 
 
 
 
 
Chefsjuristen 
23 c §  Chefsjuristen ansvarar för att bevaka, utreda och avgöra rättsfrågor inom 
myndighetens verksamhetsområde samt förvaltningsrättsliga frågor så att 
verkets myndighetsutövning sker på ett rättssäkert och enhetligt sätt. 
 
Myndighetens chefsjurist är utgivare av verkets författningsamling och 
ansvarar för att upprätta ett register över verkets författningar, se 10 § 
författningssamlingsförordningen (1976:725). 
 
 
Ansvar och beslutsbefogenheter 
Generaldirektören 
24 § Generaldirektörens ansvar och beslutsbefogenheter framgår av 3-4 §§ 
myndighetsförordningen (2007:515). Därutöver beslutar generaldirektören om 
ärenden som avser: 
1.  verksamhetsplanen 
2.  att säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning och 
kontroll som fungerar på ett betryggande sätt 
3.  andra ärenden som har principiell karaktär eller större betydelse, om 
ärendena inte ska avgöras av personalansvarsnämnden  
4.  beslut om föreskrifter 
5.  framställningar och yttranden till regeringen, departement och 
myndigheter som inte är av enklare karaktär 
6.  interna styrdokumenten policyer och regler samt inrättande av 
verksamhetsområden och processer enligt bilaga 4 
7.  personalramar och internbudget på avdelningsnivå samt inrättande av 
chefsbefattningar  
8.  delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av 
ärenden och formerna i övrigt för verksamheten 
9.  lokalhyresavtal för Arbetsmiljöverket 
10. beslut i ärenden som avser inköp på 1 miljon SEK eller mer. 
 
Generaldirektören beslutar dessutom i frågor och ärenden i övrigt som inte 
ankommer på annan befattningshavare enligt arbetsordningen. 
 
24 a § Chefsjuristen beslutar om 
1.  att lämna trycklov till verkets författningar  
2.  yttranden till fövaltningsrätten förutom yttranden enligt 20 § p 9  
3.  överklaganden och yttranden till kammarrätten  
4.  sekretessfrågor som hänskjutits till myndigheten  
5.  tillstånd, undantag och medgivande enligt arbetstidslagen (1982:673), 
arbetsmiljöförordningen (1977:1166), förordningen (2014:425) om 


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
14 (17) 
 
 
 
 
 
bekämpningsmedel och Arbetsmiljöverkets föreskrifter med undantag 
för de situationer som anges i 20 § p. 8 
6.  åtalsprövning rörande arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen 
(1977:1160) enligt 8 kap. 2 §, brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö, brott mot arbetstidslagen 
(1982:673) enligt 23–24 §§  
7.  erkännande av yrkeskvalifikationer inom de ansvarsområden 
Arbetsmiljöverket tilldelats enligt förordning (2016:157) om erkännande 
av yrkeskvalifikationer 
8.  att anmäla brott, som begåtts mot Arbetsmiljöverket som juridisk 
person, till polisen. 
 
Avdelningschefer 
25 § Om ett ärende avser fel eller försummelse i tjänsten av tjänsteman inom 
Arbetsmiljöverket ska generaldirektören alltid informeras. Här avses fel eller 
försummelse som kan medföra krav på skadestånd eller att ett disciplinärende 
måste tas upp. 
 
26 § Avdelningschefer har rätt att inom sin avdelning fördela arbetsuppgifter 
mellan enheterna. 
 
27 § Avdelningschefer ansvarar för respektive verksamhetsområde och  
ansvarsområde enligt 19-23 a §§, och har rätt att fatta beslut inom  
dessa områden med de undantag som följer av 24-24 a § §, om 
generaldirektören inte bestämmer annat.  
 
Alla chefer 
28 § Alla chefer har ansvar för sin verksamhet, direkt underlydande personal 
och ekonomi samt fattar beslut i löpande personalärenden som inte ankommer 
på överordnad chef. De ska även 
1.  ange riktning och på ett rättssäkert, effektivt och systematiskt sätt leda, 
planera, utveckla och följa upp verksamheten i enlighet med 
överenskomna mål och riksdagens och regeringens uppdrag samt på ett 
sätt som tydligt visar en helhetssyn på uppdraget 
2.  verka för effektiva arbetsformer  
3.  vid regelbundna uppföljningar redovisa för närmast överordnad chef 
resultatet av genomförd verksamhet och kostnader enligt 
verksamhetsplan, och budget 
4.  ansvara för arbetsmiljön 
5.  verka för personalens och verksamhetens säkerhet och motivera till ett 
risk- och säkerhetsmedvetande hos sin personal 


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
15 (17) 
 
 
 
 
 
6.  bidra till och skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling och 
kompetenshöjning 
7.  ansvara för omvärldsbevakning inom ansvarsområdet och säkerställa att 
ärenden för beslut är beredda i enlighet med 35 § 
8.  vid behov rådgöra och samverka med andra avdelningar inför beslut  
9.  ansvara för goda kommunikations- och informationskanaler inom 
ansvarsområdet 
10. svara för att överordnad chef informeras om ärenden som är av särskild 
vikt inom ansvarsområdet. 
 
Alla anställda 
29 § Var och en ska 
1.  känna till och följa de lagar och förordningar som gäller för 
verksamheten 
2.  känna till och följa Arbetsmiljöverkets styrdokument 
3.  sträva mot måluppfyllelse och resultat med hög kvalitet 
4.  medverka till en effektiv och miljömedveten resursanvändning 
5.  medverka till en god arbetsmiljö 
6.  fortlöpande vidmakthålla och utveckla en god kompetens 
7.  ha ett risk- och säkerhetsmedvetande och rapportera inträffade 
incidenter 
8.  delta i planeringen och utvecklingen av verksamheten 
9.  ge förslag på förbättringar 
10. aktivt söka och ge information. 
 
Varje anställd ska se till att det samråd som behövs sker innan ärendet avgörs. 
 
Den som handlägger ett ärende svarar för vården av handlingarna i ärendet 
under handläggningstiden. 
 
Delegering och ställföreträdare 
Delegering 
30 § Generaldirektören har, i den utsträckning denne finner lämpligt, rätt att 
delegera sin beslutsrätt enligt 24 § första stycket p 5-11 samt andra stycket. 
 
Avdelningschefer och chefsjurist har i den utsträckning de finner lämpligt rätt  
att delegera sin beslutsrätt enligt 24 a § och 27 §, med undantag för sitt ansvar  
för verksamhetsområden enligt bilaga 4. De kan delegera till enhetschef, 
sektionschef eller annan befattningshavare som har tillräcklig kunskap och 
erfarenhet för att kunna fullgöra uppgifterna samt känner till vad som följer 
med uppdraget. Enhetschefer har på motsvarande sätt rätt att delegera vidare 


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
16 (17) 
 
 
 
 
 
till sektionschef eller till annan befattningshavare. Sektionschef har på 
motsvarande sätt rätt att delegera vidare till annan befattningshavare. 
 
Avdelningschef, säkerhetschef och chefsjurist har rätt att utse ställföreträdare, se 
33-34 §§. 
 
Den som har gett en delegation behåller sin rätt att besluta i ärenden som har 
delegerats. 
 
31 § Av delegationsbeslutet ska framgå om delegeringen avser endast 
beredning eller innefattar rätt att besluta i ärendet eller bådadera. Delegering 
kan avse enstaka ärende eller viss grupp av särskilt specifika ärenden. 
Delegering ska vara tidsbestämd. Ett beslut om delegering innebär inte 
ansvarsfrihet för den som delegerar sina arbetsuppgifter.  
 
32 § Den som får bereda ett ärende eller besluta i ett ärende får också begära in 
förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendet om inget annat framgår av 
det delegationsbeslut som meddelats. 
 
Ställföreträdare 
33 § Ställföreträdare är den som enligt särskilt beslut förordnats att vara 
ställföreträdare för att inom ramen för sin ordinarie befattning utföra göromål 
som ankommer på en chef när denne på grund av semester, sjukdom eller 
tjänstledighet är förhindrad att utöva ledningen av verksamheten. Förordnande 
som ställföreträdare ska vara tidsbegränsat.  
 
Om en chef som inte har någon ställföreträdare, eller om förordnad 
ställföreträdare och ordinarie chef samtidigt är frånvarande en vecka eller mer 
t.ex. på grund av semester, får chefen tillfälligtvis förordna om tillförordnad på 
sin egen befattning.  
 
Vid tjänstgöring som ställföreträdare eller tillförordnad ska tjänstebeteckningen 
föregås av förkortningar stf. respektive tf.  
 
34 § Om inte annat sägs i förordnandet har ställföreträdaren eller den som 
tillförordnats samma ansvar och behörighet som den ordinarie chefen då hon 
eller han tjänstgör för denne. Beslut av större ekonomisk, verksamhetsmässig 
eller principiell natur ska dock fattas av ordinarie chef eller hänskjutas till 
dennes chef. Förordnande får inte delegeras vidare till annan. 
 
Gemensam beredning 
35 § Ärenden som i sak berör flera avdelningar ska beredas i samråd med 
berörda avdelningschefer. Den avdelningschef som har ansvar för ett ärende 


 
INTERNA STYRDOKUMENT - REGLER 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2018-12-18 
2018/068180 
17 (17) 
 
 
 
 
 
ska se till att cheferna för andra berörda avdelningar ges tillfälle till gemensam 
beredning. Det åligger den som berörs att delta aktivt.  
 
Föredragning 
36 § Ärenden föredras av den tjänsteman som generaldirektören, 
avdelningschef eller en enhetschef utser.  
 
Med stöd av myndighetsförordningen medges att ett ärende avgörs utan 
föredragning i följande fall: 
1.  avdelningschef och enhetschef i sin tur medger att ett ärende som 
vidaredelegerats från denne, och som inte avser myndighetsutövning 
mot någon enskild, avgörs utan föredragning  
2.  chefsjuristen i sin tur medger att ärenden avgörs utan föredragning om 
de har vidaredelegerats från denne och avser 
-  tillstånd, undantag och medgivande enligt arbetstidslagen 
(1982:673), arbetsmiljöförordningen (1977:1166), förordningen 
(2014:425) om bekämpningsmedel och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter, samt  
-  begäran om åtalsprövning rörande arbetsmiljöbrott, brott mot 
arbetsmiljölagen (1977:1160) enligt 8 kap. 2 §, brott mot 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas 
arbetsmiljö och brott mot arbetstidslagen (1982:673) enligt  
23–24 §§,  
3.  avdelningschefen för inspektion i sin tur medger att ärenden som 
vidaredelegerats från denne avseende omedelbara beslut vid omedelbar 
och allvarlig fara för liv eller hälsa avgörs utan föredragning. 
 
 
Har beslutats av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. 
_____________________________________________ 


 
 
 
 
2017-12-11 
 
 
 
 
 
Bilaga 1 
 
Chefstitlar 
 
Avdelningscheferna kan benämnas på följande sätt 
I: tillsynschef (tc I) 
R: tillsynschef (tc R) 
A: administrativ chef (ac A) 
K: kommunikationschef (ac K) 
J: internationell chef (ac J) 
HR: HR-chef (ac HR) 
 
Enhetschef för region kan benämnas regionchef (rc)  
 
Enhetschef för ekonomi- och planering kan benämnas ekonomichef (ec AE). 
Enhetschef för infrastruktur kan benämnas IT-chef (ec AI). 
 


Organisationsplan
Samråd
Generaldirektör
Insynsrådet
Stäl företrädande
generaldirektör
Chefsjurist
Inspektion
Regler
Juridik och 
Administration och 
Myndighetsgemensam 
internationella frågor
analys
Kommunikation
HR
kontroll
•  Avdelningsstab 
•  Användarregler
•  Juridik
•  Ekonomi,  
•  Strategisk 
•  Kompetensförsörjning, 
•  Myndighetsgemensam 
inspektion
•  Kemi, mikrobiologi och 
•  Inspektionsjuridik mitt 
planering och 
kommunikation
lokaler och service
kontroll
•  Region nord
toxikologi
och öst
anskaffning
•  Press och  
•  HR
•  Region mitt
•  Människa och 
•  Inspektionsjuridik nord, 
•  Statistik och analys
digitala medier 
•  Region öst
omgivning
väst och syd
•  Infrastruktur
•  Region väst
•  Produktsäkerhet
•  Registratur och 
•  Svarstjänst
•  Region syd
•  Rörligt arbete och stab
utlämnande
•  Utveckling och 
•  Utveckling
metodstöd
•  Internationella frågor


 
 
 
1 (2) 
 
 
 
 
Bilaga 3 
Förkortningar 
 
Namn och förkortningar på avdelningar, enheter , sektioner  
 
Generaldirektören 
 
 
 
(GD) 
 
Ställföreträdande generaldirektör 

 
 
(stf.GD) 
 
Chefsjurist   

 
 
 
(CJ) 
 
Avdelningen för administration och analys 
  
(A) 
 
enheten för ekonomi, planering och anskaffning 
 
(AE) 
 
enheten för statistik och analys 
 
 
(AS) 
enheten för infrastruktur   
 
 
(AI) 
enheten för svarstjänst 
 
 
 
(AT) 
enheten för utveckling och metodstöd   
 
(AU) 
 
 
Avdelningen för kommunikation 
 
 
(K) 
enheten för strategisk kommunikation   
 
(KS) 
enheten för press och digitala medier   
 
(KM) 
 
Avdelningen för juridik och internationella frågor   
(J) 
enheten för juridik 
 
 
 
(JU) 
enheten för inspektionsjuridik mitt och öst 
 
(JIA) 
enheten för inspektionsjuridik nord, väst och syd 
 
(JIB) 
enheten för registratur och utlämnande   
 
(JR) 
enheten för utveckling 
 
 
 
(JS) 
enheten för internationella frågor 
 
 
(JIF) 
 
 
Avdelningen för regler   

 
 
(R) 
enheten för användarregler 
 
 
(RA) 
enheten för kemi, mikrobiologi och toxikologi 
 
(RK) 
enheten för människa och omgivning   
 
(RM) 
enheten för produktsäkerhet 
 
 
(RP) 
enheten för rörligt arbete och stab 
 
 
(RS) 
 
 
 
 
Avdelningsledning inspektion 
 
 
(IA) 
avdelningsstab inspektion  
 
       
(IAS) 
 
inspektion region nord   
 
 
(IRN) 
sektion nord A, Umeå 
 
 
 
(IRNA) 
sektion nord B, Luleå 
 
 
 
(IRNB) 
 


 
 
 
2 (2) 
 
 
 
sektion nord C, Sundsvall   
 
 
(IRNC) 
 
inspektion region mitt    

 
 
(IRM) 
sektion mitt A, Örebro 
 
 
 
(IRMA) 
sektion mitt B, Örebro 
 
 
 
(IRMB) 
sektion mitt C, Falun 
 
 
 
(IRMC) 
sektion mitt D, Falun 
 
 
 
(IRMD) 
 
inspektion region öst  
 
 
 
(IRÖ) 
sektion öst A, Stockholm   
 
 
(IRÖA) 
sektion öst B, Stockholm   
 
 
(IRÖB) 
sektion öst C, Stockholm   
 
 
(IRÖC) 
sektion öst D, Stockholm   
 
 
(IRÖD) 
sektion öst E, Linköping   
 
 
(IRÖE) 
sektion öst F, Linköping   
 
 
(IRÖF) 
sektion öst G, Stockholm   
 
 
(IRÖG) 
 
inspektion region väst 
 
 
 
(IRV) 
sektion väst A, Göteborg   
 
 
(IRVA) 
sektion väst B, Göteborg   
 
 
(IRVB) 
sektion väst C, Göteborg   
 
 
(IRVC) 
sektion väst D, Jönköping   
 
 
(IRVD) 
sektion väst E, Göteborg   
 
 
(IRVE) 
 
inspektion region syd  
 
 
 
(IRS) 
sektion syd A, Malmö 
 
 
 
(IRSA) 
sektion syd B , Malmö 
 
 
 
(IRSB) 
sektion syd C, Växjö 
 
 
 
(IRSC) 
sektion syd D, Malmö 
 
 
 
(IRSD) 
 
 
 
Avdelningen för HR 
 
 
 
(HR) 
enheten för kompetensförsörjning, lokaler och service 
(HRK) 
enheten för HR 
 
 
 
(HRH) 
 
Avdelningen för myndighetsgemensam kontroll 
 
(M) 
enheten för myndighetsgemensam kontroll 
 
(MM) 
 


 
Bilaga 4 
Datum 
Vår beteckning 
2017-12-11 
 
 
Bilagan uppdaterad enligt beslut 2016-10-18 om förändringar i processkartan (se dnr 2015/027543). 
 
 
Verksamhetsområden och processer 
 
Process- 
Verksamhetsområde 
Huvudansvar 
Processer 
Processägare 
Fastställd datum 
typ 
Styrande 
1. Styra verksamheten 
Ac A 
Styra och planera arbete 
Ac A 
2013-06-25  
Dnr 2013/102649 
Reviderad  
2016-03-30 
Dnr 2015/027543  
 
 
 
Följa upp arbetet 
Ac A 
2014-03-03 
Dnr 2014/103454 
Reviderad  
2016-03-30 
2015/027543 
 
 
 
Styrande personalfrågor 
Ac HR 
Ej beslutad 
 
 
 
Förhandling och samverkan 
Ac HR 
Ej beslutad 
 
 
 
Styrande ekonomi 
Ac A 
Ej beslutad 
 
 
 
Styrande infrastruktur 
Ac A 
Ej beslutad 
 
 
 
Miljöledning 
Ac A 
Ej beslutad 
Stödjande 
2. Ge verksamhetsstöd 
Ac A 
Stödjande personalarbete 
Ac HR 
Ej beslutad 
 
 
 
Administrera ekonomi 
Ac A 
Ej beslutad 
 
 
 
Administrera anskaffning – från beställning 
Ac A 
2017-11-27 
till betalning 
Dnr 2017/058896 
 
 
 
Administrera resor, förmånsfordon 
Ac HR 
Ej beslutad 
 


Process- 
Verksamhetsområde 
Huvudansvar 
Processer 
Processägare 
Fastställd datum 
typ 
 
 
 
Administrera infrastruktur 
Ac A 
Ej beslutad 
 
 
 
Kommunicera internt 
Ac K 
Ej beslutad 
 
 
 
Förvalta information 
Ac J 
2014-05-05  
dnr 2011/101431 
Kärn 
3. Bedriva analysarbete 
Ac A 
Internationellt arbete 
Ac J 
Ej beslutad 
 
 
 
Officiell statistik 
Ac A 
Ej beslutad 
 
 
 
Samla in och utveckla kunskap/utredningar  Ac A 
2012-12-11 
dnr 2012/101274 
 
4. Bedriva regelarbete 
Ac R 
Föreskrifter 
Ac R 
2012-06-26 
Dnr 2012/100717 
 
 
 
Direktivarbete 
Ac R 
Ej beslutad 
 
5. Bedriva kommunikation  Ac K 
Kommunicera externt 
Ac K 
Ej beslutad 
 
 
 
Hantera allmänna frågor 
Ac A 
2013-09-09  
dnr 2013/100768 
 
6. Bedriva inspektion 
Ac I 
Inspektion 
Ac I 
2012-12-18 
Dnr 2012/101499 
 
 
 
Åtalsanmälan 
Ac J 
2012-09-11 
Dnr 2012/100961 
 
 
 
Överklagande 
Ac J 
2012-09-11 
Dnr 2012/100961 
 
 
 
Avgiftsutdömande 
Ac J 
2012-09-11 
Dnr 2012/100961 
 
7. Bedriva 
Ac R 
Marknadskontroll 
Ac R 
2012-12-11 
marknadskontroll 
Dnr 2012/101089 
 
8. Hantera tillstånd 
Ac J 
Tillstånd 
Av J 
2012-09-11 
Dnr 2012/100960