This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Arbetsmiljöverkets arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


 
 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2012-12-19 
JR 2012/101565 
1 (6) 
 
 
 
 
Enheten för registratur och arkiv 
Mona Malmkvist, 010-730 9727 
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xx 
 
 
 
 
 
 
Arkivbeskrivning för Arbetsmiljöverket  
Giltig fr.o.m. 2013-01-01 
 
 
 
 
1 Historik 
Arbetsmiljöverket bildades den 1 januari 2001. Detta skedde genom att 
Arbetarskyddsverket, som utgjordes av: 
 
-  Arbetarskyddsstyrelsen, (ASS) och  
-  Yrkesinspektionens tio distrikt (Yrkesinspektionen i Falun, Göteborg, 
Härnösand, Linköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Umeå, Växjö samt Örebro), 
 
gick samman och bildade en myndighet. 
 
 
2 Organisation 
Arbetsmiljöverket leddes fram till 31 december 2007, en lekmannastyrelse som bestod 
av generaldirektören, sex ledamöter med allmänt kunnande om arbetslivet och två 
personalföreträdare. Styrelsemötena föregicks av samråd, utan formell beslutanderätt, 
med representanter från arbetsmarknadens parter.  
 
Sedan 1 januari 2008 är Arbetsmiljöverket en enrådighetsmyndighet och leds av en 
generaldirektör, tillsatt av regeringen. Samrådsförfarandet finns kvar. Dessutom finns 
ett insynsråd bestående av fem ledamöter inklusive generaldirektören. Av övriga 
ledamöter är tre riksdagsledamöter och en professor i arbetsmiljöpsykologi. 
 
De tidigare Yrkesinspektionerna utgör tio distrikt och ingick t.o.m. 31 oktober 2008 i 
Avdelningen för inspektion. Distrikten är idag fördelade på tre avdelningar, vilka 
benämns Avdelningen för inspektion syd (IS), Avdelningen för inspektion mitt (IM) och 
Avdelningen för inspektion nord (IN). Vid huvudkontoret i stockholm finns Avdelningen 
 
Postadress: 112 79 Stockholm • Besöksadress: Lindhagensgatan 133, Stockholm 
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 
E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xx • Webbplats: www.av.se 
Organisationsnummer: 202100-2148 
 


 
 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2012-12-19 
JR 2012/101565 
2 (6) 
 
 
 
 
 
 
 
för regler och expertstöd, Kommunikationsavdelningen, juridiska avdelningen samt 
Administrativa avdelningen. 
 
http://www.av.se/omoss/orgschema/ 
 
 
3 Verksamhet 
Syftet med Arbetsmiljöverkets verksamhet är att minska riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 
Arbetsmiljöverket arbetar för detta genom att se till att arbetsmiljö- och 
arbetstidslagstiftningen följs samt, när det gäller frågor om genteknik och 
bekämpningsmedel, även tobakslagen och miljöbalken. Arbetet drivs genom 
utfärdande av juridiskt bindande föreskrifter, inspektion av arbetsställen samt 
spridning av information. 
 
Tillsynen av arbetsmiljön utförs av inspektörer vid de tio distrikten. Distrikten har till 
uppgift att kontrollera att arbetsgivaren lever upp till de krav som ställs i 
Arbetsmiljölagen och i de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Denna kontroll 
sker vanligtvis genom inspektion. Vid inspektionen kontrolleras arbetsmiljön utifrån ett 
helhetsperspektiv avseende de fysiska, psykiska och sociala riskerna i verksamheten.  
Det kontrolleras även att arbetsgivaren bedriver ett väl fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM). Om en arbetsgivare inte uppfyller sina skyldigheter i enlighet 
med Arbetsmiljölagen och andra föreskrifter kan Arbetsmiljöverket komma att rikta 
krav mot arbetsgivaren och besluta om förelägganden och förbud.  
 
Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter och allmänna råd med stöd av arbetsmiljö-, 
arbetstids- samt i viss mån miljölagstiftningen, samt ger råd, upplysningar samt sprider 
information inom arbetsmiljöområdet.  
 
Arbetsmiljöverket är statistikansvarig myndighet inom områdena arbetsmiljö och 
arbetsskador. Arbetsmiljöverket ansvarar för ett informationssystem om arbetsskador, 
ISA. 
 
T o m 8 april 2008 skulle, enligt arbetsmiljölagen, skulle arbetsgivaren anmäla  
skyddsombud till Arbetsmiljöverket. T o m 1 juli 2007 registrerades alla anmälningar i 
ett ADB-register.  
 
 
Författningar som styr verksamheten 
Organisation 
Myndighetsförordningen 
Förordning med instruktion för Arbetsmiljöverket (SFS 2007:913) 
 


 
 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2012-12-19 
JR 2012/101565 
3 (6) 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsordning A- föreskrift 6/2008 
 
Arbetsuppgifter 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 
Arbetstidslagen (1982:673) 
Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete (1970:943)  
Lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete (2005:395)  
Miljöbalken (1998:808) 
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 
 
 
4 Arkivbildning 
Vid Arbetsmiljöverket finns följande arkivbildare: 
 
Kanslibyråns arkiv 1949 – 1973 
Tekniska byråernas arkiv 1949 – 1973 
Medicinska sektionens (överläkarens) arkiv 1949 – 1973 
Sociala sektionens arkiv 1949 – 1973 
Skogssektionens arkiv 1949 – 1973 
Trafiksektionens arkiv 1949 – 1973 
Arbetstidsbyråns arkiv 1949 – 1982 
Enhetens för medicinska och sociala frågor arkiv 1973 – 1981 
Tillsynsavdelningens arkiv 1973 – 1989 
Administrativa avdelningens arkiv 1973 – 1989 
Forskningsavdelningens arkiv 1973 –  30 juni 1987 har överlämnats till 
Arbetsmiljöinstitutet (senare Arbetslivsinstitutet).  
Handingarna har överlämnats till Riksarkivet. 
 
Arkivförteckningar till ovanstående arkiv återfinns i Administrativa avdelningens arkiv 
1973 – 1989, serie D2.  
 
Arkiven för åren 1949 – 1973 har överlämnats till Riksarkivet. I Riksarkivets Nationella 
Arkivdatabas (NAD) finner du information om arkiv som förvaras i Riksarkivet samt i 
Landsarkiven. 
 
http://www.nad.riksarkivet.se/ 
 
1990 bröts alla tidigare arkivbildningar och en ny gemensam startades: 
Arbetarskyddsstyrelsens arkiv 1990 – 2000. Arkivförteckning till denna återfinns i 
Arbetarskyddsstyrelsens arkiv 1990 – 2000, serie D2. 
 
 


 
 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2012-12-19 
JR 2012/101565 
4 (6) 
 
 
 
 
 
 
 
2001 bröts alla arkivbildningar inom Arbetarskyddsverket och en ny gemensam 
arkivbildare, Arbetsmiljöverket, startade sin verksamhet. 
 
Arkivbildningen är organiserad så att varje distrikt förvarar, organiserar och förtecknar 
de arkivhandlingar som inkommer och upprättas inom distriktet. Varje distrikt har 
därför en egen arkivförteckning.  
 
Arkivbildningen vid avdelningar och enheter som organisatoriskt är lokaliserade till 
huvudkontoret redovisas i en gemensam arkivförteckning. 
 
 
5 Inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom sekretess och 
gallring 
 
Sekretess 
När en handling bedöms innehålla sekretessbelagda uppgifter är det vanligt att detta 
sker med stöd av någon av följande paragrafer: 
 
17 kapitlet 1§ Sekretesslagen 
18 kapitlet 1§ Sekretesslagen 
18 kapitlet 3§ Sekretesslagen 
18 kapitlet 8§ Sekretesslagen 
28 kapitlet 14 § Sekretesslagen 
28 kapitlet 15 § Sekretesslagen 
39 kapitlet 1-5 §§ Sekretesslagen 
 
Även andra paragrafer kan vara tillämpliga. 
 
Gallringsföreskrifter 
RA-MS 2007:4 
RA-MS 2007:37 
Internt gallringsbeslut efter RA-FS 1997:6, ADP 2005/29995. 
Internt gallringsbeslut, ADP 2006/9672. 
Internt gallringsbeslut, ADP 2006/15561. 
Internt gallringsbeslut AD 2007/5576. 
 
 
 
 
 


 
 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2012-12-19 
JR 2012/101565 
5 (6) 
 
 
 
 
 
 
 
6 Sökmedel till arkivet 
 
Samband mellan myndighetens uppgifter och viktigare handlingsslag 
Styrelsebeslut finns i serie A1, Styrelseprotokoll med bilagor fram t o m 2007. Fr.o.m. 
2008 finns en ny serie Beslut av generaldirektören. 
 
Författningsprojektärenden, tillsynsärenden och standardiseringsärenden återfinns i de 
diarieförda handlingarna, serie F1A. 
 
Ärenden som rör tillsyn av arbetsställen är sökbara i det gemensamma diarie- och 
verksamhetssystemet SARA. De återfinns främst i distriktens separata 
arkivförteckningar i de diarieförda handlingarna, serie F1A.  
 
Ett undantag är dock handlingar i arbetsställebundna ärenden som avslutades under 
2001. Dessa registrerades i det äldre diariesystemet SARA 1 som upphörde 31 
december 2001 och sorteras efter arbetsställenummer. Dessa ärenden arkiveras i 
respektive Yrkesinspektions arkiv. 
 
Handlingar tillhörande informationssystemet om arbetsskador är sökbara genom ADB-
registret ISA och återfinns i serierna H1AA – H1BD. 
 
Ekonomihandlingar som ska bevaras återfinns i serierna G1 – G6. Gallringsbara 
räkenskaper för åren fr.o.m. 2001 redovisas, med gallringsfrister, i anslutning till 
arkivförteckningen.  Detta gäller även andra gallringsbara handlingar. 
 
Handlingarna ska avställas och förtecknas årligen. 
 
Vissa handlingar från Arbetarskyddsverket har fått införlivas i Arbetsmiljöverkets 
arkivbildning. Det gäller pågående ärenden per den 31 december 2000 och 
personalakter för fortfarande anställd personal. 
 
 
Diarieföring 
Under 2001 hade Arbetsmiljöverket två diariesystem Paralogs ärendehanterings-
system, PÄR, och Samordnat arbetsställeregister för 
Arbetarskyddsverket/Arbetsmiljöverket, SARA 1. Sedan 2002 har Arbetsmiljöverket ett 
nytt gemensamt diarie- och verksamhetssystem Samordnat arbetsställeregister för 
Arbetsmiljöverket, SARA, där alla allmänna handlingar som ska diarieföras diarieförs 
och är sökbara. 
 
Fr.o.m  den 1 september 2009 sker registrering i diarieföringssystemet Public 360 vid 
Huvudkontoret för alla ärenden, med undantag för genetiskt modifierade 
 


 
 
Datum 
Vår beteckning 
Sid 
2012-12-19 
JR 2012/101565 
6 (6) 
 
 
 
 
 
 
 
mikroorganismer  GMM och biologiska agens. För distrikten sker registrering tills vidare 
enbart för icke arbetsställebundna ärenden. 
 
 
ADB-register 
Agresso ekonomi och fakturahantering (EFH) 
Agresso tidredovisning 
Exponeringsregistret  
Informationssystem om arbetsskador, ISA 
Order Lager Fakturering 
Palasso personalsystem (avställt) 
PER (diarieföringssystem) (avställt) 
Public 360 
SARA I (avställt) 
SARA II 
Skyddsombudsregistret (upphörde 1 juli 2007) 
 
 
 
7 Arkivverksamhetens organisation 
Det övergripande ansvaret för arkivverksamheten återfinns inom enheten för 
registratur och arkiv (JR). Enheten ansvarar för och följer upp registrering, arkivering 
och övrig dokumenthantering inom myndigheten. All, till myndigheten, inkommande 
post öppnas och fördelas av registratur (undantaget allmänna frågor inkomna till 
Svarstjänsten). Vid varje distrikt finns en ansvarig för distriktets registrering och 
arkivering i enlighet med regelverket.  Ansvarig för arkivverksamheten är enhetschefen 
för enheten och för den operativa verksamheten svarar verksarkivarien. Varje distrikt 
ansvarar och svarar för att de allmänna handlingarna hanteras, vårdas och förvaras i 
enlighet med gällande lagstiftning och interna riktlinjer. Verksarkivarien svarar för vård 
och förvaring av arkivet vid huvudkontoret.