Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Allmänna Reklamationsnämndens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


 
 
 
 
Arkivbeskrivning  
Myndighetens uppdrag 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till uppgift att opartiskt 
- och utan avgift för parterna - pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare som härrör 
från ett avtal om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.  Prövning kan ske endast på begäran 
av konsumenten och under förutsättning av att det gäller något som är avsett huvudsakligen för 
konsumentens enskilda bruk. Förfarande är förenklat och enbart skriftligt.   
Historik 
ARN kom till 1968 som en självständig försöksverksamhet med Statens konsumentråd som 
huvudman, som 1973 gick upp i det nybildade Konsumentverket. ARN blev en självständig 
myndighet den 1 januari 1981 och hör till finansdepartementet. Sedan den 1 juli 1991 har det 
också funnits möjlighet för konsumentombudsmannen eller en sammanslutning av konsumenter 
att i vissa fall väcka grupptalan vid nämnden. Antal nyttigheter som nämnden kan pröva tvister 
om har successivt ökat, vilket grovt avspeglas i en ökning av antalet avdelningar vid nämnden. 
1968 
ARN tillkom som en självständig försöksverksamhet med Statens 
konsumentråd som huvudman. 
1968 
Följande avdelningar inrättades 1968: allmänna, el, motor, resor samt textil. 
1971 
Båtavdelningen tillkom 
1973 
Det då nybildade Konsumentverket blev huvudman för ARN. 
1973 
Skinn- och pälsavdelningen, skoavdelningen samt tvättavdelningen tillkom. 
Tidigare hade det funnits särskilda reklamationsnämnder för päls-, sko- och 
tvättärenden. 
1975 
Försäkringsavdelningen tillkom 
1976 
Det första digitala diariet (IMDOC) infördes. 
1981 
ARN blev en självständig myndighet vars uppdrag specificerades i 
instruktion SFS 1980:872 
1981 
Bostadsavdelningen tillkom 
1990 
Bankavdelningen tillkom 
1991 
Diariesystemet SIR infördes. 

 
 
 
1991 
Det blev möjligt att för konsumenter i vissa fall väcka grupptalan vid nämn-
den. 
1997 
Diariesystemet BRS/Ärende infördes 
1997 
Nämnden ges möjlighet att avgöra vissa tvister av principiell betydelse i ple-
num. 
1998 
Skinn- och pälsavdelningen upphör som egen avdelning och gick upp i andra. 
2004 
Fastighetsmäklaravdelningen tillkom. 
2005 
Möbler separerades från textilavdelningen och blev en egen avdelning. 
2008 
ARN börjande använda e-post i kommunikationen med parterna genom att 
skapa utrymme för e-postadress i anmälningsblanketterna. 
2009 
Nämnden ges möjlighet att pröva tvister i utökad sammansättning. 
2011 
Det elektroniska dokument- och ärendehanteringssystemet iipax införs och 
myndigheten flyttar till Kungsholmstorg.   
2012 
Övergång till processbaserad arkivredovisning och e-arkivering av 
tvisteärenden och avdelningsprotokoll införs.  
2016 
ARN fick en ny instruktion den 1 januari, SFS 2015:739. 
2017 
Fastighetsmäklaravdelningen upphör. 
Organisation och verksamhet 
ARN leds av en ordförande som också är chef för myndigheten. ARN består av ett kansli samt 
12 avdelningar. Nämnden har en ordförande, en vice ordförande och flera avdelningsordförande 
som är jurister med erfarenhet som domare. Samtliga tillsätts av regeringen och är inte knutna till 
någon viss avdelning. Regeringen utser de organisationer och myndigheter som får föreslå övriga 
ledamöter. Dessa utses sedan av nämnden och på ett sammanträde finns lika många ledamöter 
från konsument-  respektive näringsidkarsidan, vanligen två från vardera sida. Antalet ledamöter 
uppgår till ca 280 personer.  
Nämnden sammanträder avdelningsvis och kansliets resurser är fördelade på tre 
beredningsenheter. Enklare tvisteärenden kan avgöras direkt på kansliet (kanslibeslut), medan 
mer komplexa ärenden avgörs på sammanträde med nämnd (nämndbeslut).   
ARN tog fram sin klassificeringsstruktur i enlighet med RA-FS 2008:4 i samband med 
införandet av iipax och den består av fyra verksamhetsområden (hela strukturen finns i slutet av 
arkivbeskrivningen): 
1. Styra och leda verksamheten 
2. Stödja verksamheten 
3. Rättslig prövning 

 
 
 
4. Information  
Verksamhetsområde 3 utgörs endast av två processer och merparten av nämndens ärenden 
hanteras i 3.1 Pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. ARN har valt inte ytterligare 
fördela dessa ärenden i den övergripande strukturen, men vid registrering anges en rad andra 
metadata som möjliggör uppföljning och återsökning. ARN har även en informationsspridande 
roll och detta har samlats i verksamhetsområde 4.  
Arkivet och sökingångar 
Verksjuristen är arkivansvarig, vilket följer av 20 § ARN:s arbetsordning (Änr 2019-03787). 
Personal på stödenheten och i beredningsenheterna samt arkivarien svarar för daglig hantering 
och praktiskt arbete med arkivet. 
I november 2011 infördes iipax för registrering, lagring och beredning av tvisteärenden. Mellan 
1997 och 2011 användes det egenutvecklade diarieföringssystemet BRS/Ärende. Äldre digitala 
diarier har gallrats med stöd av RA-MS 1987:60. Utskrifter har bevarats på papper för perioden 
1976-1986 medan data fr.o.m. 1984 har konverterats till BRS/Ärende och i samband med 
övergången till iipax konverterades informationen från BRS till det nya systemet. Till och med 
tvisteärende dnr 2011-07452 finns det pappersakter i arkivet, därefter finns enbart digitala 
ärendeakter. Tvisteärenden (serie F1A) till och med 2001 förvaras på Riksarkivet medan 
pappersärenden 2002-2011 förvaras hos Recall.  
Det finns en arkivförteckning över bevarandehandlingar enligt allmänna arkivschemat fram till 
och med 2011. Dokumenthanteringsplanen redovisar myndighetens samtliga handlingar utifrån 
den framtagana klassificeringsstrukturen och från 2012 redovisas arkivet också enligt den.  
Delar av arkivet har i omgångar levererats till Riksarkivet, senast i oktober 2005. Aktuell 
förvaringsplats för volymerna framgår för varje serie av förteckningen. Vid leveransen år 2005 
överlämnades även ARN:s datoriserade diarium avseende åren 1976-2003 till arkivmyndigheten. 
Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 
18 kap 8§ 
Säkerhets- eller bevakningsåtgärd 
19 kap 3§  
Upphandling 
19 kap 6§ 
Facklig förhandling 
19 kap 7§ 
Facklig stridsåtgärd 
21 kap 1§ 
Hälsa och sexualliv 
21 kap 3§ 
Adress och telefon mm 
21 kap 7§ 
Dataskyddsreglering 

 
 
 
31 kap 24 § 
Enskilds affärs- och driftsförhållanden 
39 kap 1-3§  Personaladministrativ verksamhet  
Tillämpliga gallringsbeslut 
RA-MS 2014:39 
handlingar i tvisteärenden, pappersoriginal efter skanning mm 
RA-FS 1997:6  
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 
RA-FS 2004:1  
vissa ansökningshandlingar 
RA-FS 2006:5  
löne- och personaladministrativ verksamhet 
RA-FS 2011:7  
vissa bokföringsskyldiga myndigheter 
RA-FS 2013:1  
handlingar vid upphandling 
RA-FS 2015:2  
räkenskapshandlingar 
Klassificeringsstruktur för myndighetens allmänna handlingar  

Styra och leda verksamheten 
1.1 
Planera och samordna verksamheten 
 
Processen avser hanteringen av externa styrdokument (instruktion och regleringsbrev) samt 
arbetet med att ta fram verksamhetsplaner och budget för kommande år.  
  
1.2 
Hantera myndighetens ledningssystem  
 
Processen avser arbetet med att ta fram och revidera styrande handlingar gällande såväl miljö 
som andra aspekter genom policys, planer, strategier och rutiner. 
 
1.3 
Följa upp, redovisa och kontrollera verksamheten  
 
Processen avser redovisning av såväl verksamhetsresultat som ekonomiska resultat 
(årsredovisning). Vidare ingår externa inspektioner och kontroller från myndigheter som kan 
granska ARN:s verksamhet. 
 
1.4 
Hantera ARN:s möten 
 
1.4.1 
Göra sammanträdesplanering 
För varje termin fastställs en plan för nämndavdelningarnas sammanträden. 
Avdelningsordförandena tillfrågas skriftligen under vår och höst om lämpliga 
sammanträdesdagar kommande termin.  
 
1.4.2 
Hantera nämndavdelningarnas sammanträden 
 
Kallelser till sammanträden ska vara ordförande och ledamöter tillhanda senast en vecka i 
förväg. Med kallelsen följer promemorior över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet. 
Efter ett sammanträde skrivs beslut i de ärenden som har prövats av nämnden. Besluten justeras 
av ordföranden. Vid sammanträde med avdelning förs protokoll, där parterna, tvisten och 
ärendets utgång antecknas. Handläggning av ärendena redovisas i process 3.1.  
 
1.5.3 
Hantera insynsrådet och dess möten 
 

 
 
 
Till nämnden är ett råd knutet som har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge 
nämndens ordförande råd. Insynsrådet ledamöter utses av regeringen. 
  
1.5.4 
Hantera personalansvarsnämnden och dess möten 
 

Stödja verksamheten 
2.1 
Bemanna myndigheten och hantera personal 
2.1.1. 
Nominera och utse ledamöter och externt föredragande 
 
Intresseledamöterna utses efter förslag från de myndigheter och konsument- och 
branschorganisationer som regeringen bestämt. 
 
2.1.2 
Rekrytera medarbetare 
 
Processen avser arbete med att hantera rekryteringar, från kravställning till annonsering och 
tillsättning av tjänst. Här ingår även arbetet med att hantera frågor rörande företrädesrätt. 
 
2.1.3 
Anskaffa annan bemanning   
Processen avser sådan bemanning där ARN inte har det fulla arbetsgivaransvaret. 
Bemanningsföretag, utlån från andra myndigheter, praktikanter och motsvarande.  
 
2.1.4 
Administrera anställning 
 
Processen avser arbete med att hantera bl.a. anställningsvillkor, förordnanden, utmärkelser, 
tjänstledighet, uppsägning på egen begäran och entledigande. Här ingår även hanteringen av 
personer med anställningsliknande förhållanden t.ex. praktikanter, studenter med anledning av 
examensarbeten och personer som har anställningsstöd.  
 
2.1.5 
Hantera kompetensutveckling 
 
Processen avser arbete med att hantera bl.a. planerings- och utvecklingssamtal samt arbete med 
att hantera administration i samband med, och/eller genomförande av interna utbildningar, 
seminarier och konferenser. 
 
2.1.6 
Hantera arbetsmiljö, företagshälsovård och rehabilitering   
Processen avser arbetet med att skapa en bra arbetsmiljö och ett sunt arbetsklimat på ARN. Det 
kan handla om förebyggande arbete (arbetsmiljöronder, friskvård mm) och åtgärdande arbete i 
form av att hantera arbetsskador och rehabilitering. 
 
2.1.7 
Hantera försäkringar och pension 
 
Processen avser både den löpande avsättningen i olika försäkringslösningar och hanteringen i 
samband med enskilda medarbetares pensionering.  
 
2.2 
Administrera anskaffning och ekonomi 
2.2.1 
Anskaffa vara eller tjänst 
 
Processen avser både avrop mot ramavtal, direktupphandlingar och genomförande av formell 
upphandling. Även förvaltning av ingångna avtal hanteras inom denna process. 
  
2.2.2 
Hantera löpande bokföring   

 
 
 
Processen avser arbetet med att hantera leverantörs- och kundfakturor samt den löpande 
bokföring som sker i anslutning till ekonomisystemet. 
 
2.2.3 
Beräkna och redovisa lön 
 
Processen avser hela lönekedjan med rapportering, attest och löneutbetalningar som redovisas 
här samt arvoden till ledamöter mfl inklusive hantering av rese-, hotellrum- och 
traktamentsersättningar. 
 
2.2.4 
Hantera statsredovisning 
 
Processen avser ARN:s rapportering till statens koncernredovisning.  
 
2.3 
Tillhandahålla gemensamma funktioner 
2.3.1 
Förvalta och utveckla IT  
 
Processen avser kontakter med IT-leverantörer gällande infrastruktur, säkerhet och backuper 
mm, samt löpande drift och förvaltning av. bl.a. användarstöd, licens- och registerhantering och 
utveckling, främst av ärendehanteringssystemet.  
Anskaffning hanteras i process 2.2.1. 
 
 
2.3.2 
Hantera lokaler och inventarier 
 
Processen avser arbetet med att förvalta och underhålla lokaler och inventarier, såsom 
hyresfrågor, lokalvård och lokalplanering. Här ingår även skalskyddsfrågor, återvinning och 
avyttring av (IT-)utrustning.  
Anskaffning hanteras i process 2.2.1. 
 
2.3.3 
Hantera registratur och arkiv  
Processen avser postöppning, registrering, övrig dokument- och arkivhantering stöd som 
rådgivning, lånehantering och hantering av allmänna förfrågningar. Häri även uppdatering av 
arkivförteckning. 
3. 
Rättslig prövning 
 
3.1 
Pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare 
 
Processen avse merparten av de ärenden som bereds av ARN och dessa initierats av att en 
anmälan kommer in från en konsument. Efter registrering och kontroll ges näringsidkaren 
möjlighet att svara på anmälan. Därefter kan ärendet kompletteras och kommenteras av såväl 
anmälaren som näringsidkaren. Den rättsliga prövningen görs av ARN:s olika avdelningar och 
beslut tas vid de nämndsammanträden som redovisas i process 1.4.2.  
 
3.2 
Svara på remisser 
 
Processer avser när ARN, utifrån sin roll som sakkunnig, svarar på remisser och andra skrivelser 
gällande konsumenträtt. Andra typer av remisser hanteras också här.   
4.  
Information    
4.1 
Informera om nämndens praxis 
 

 
 
 
Processen avser det generella informationsarbetet som ARN bedriver via webben, genom 
referensärenden och vanliga fall samt genom att svara på frågor från allmänheten. Även 
studiebesök hanteras i denna process. 
  
4.2 
Stödja den kommunala konsumentverksamheten 
 
Processen avser när ARN medverkar vid utbildningar och svarar på frågor från kommunala 
konsumentvägledare. 
 
 
Arkivbeskrivningen är upprättad 2016-04-15 av Katharina Prager, arkivarie 
Senast uppdaterad 2019-05-29 av Maria Berge, verksjurist