This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Allmänna Reklamationsnämndens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


 
2019-08431 
 
 
 
 
 
Beskrivning av ARN:s allmänna handlingar  enligt 4 kap. 2 § 
offentlighets- och sekretesslagen 
 
I 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ställs följande krav på 
beskrivning av myndigheters allmänna handlingar. 
Varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information om 
1.  myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter 
allmänna handlingar, 
2.  register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna 
handlingar, 
3.  tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för 
att ta del av allmänna handlingar, 
4.  vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens 
allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter, 
5.  vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på 
uppgifter i sina handlingar, 
6.  uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra 
samt hur och när detta sker, och 
7.  myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter. 
1.  Myndighetens organisation och verksamhet 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till uppgift att 
opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare som härrör från ett avtal om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet. 
Prövning kan ske endast på begäran av konsumenten och under förutsättning av att det 
gäller något som är avsett huvudsakligen för konsumentens enskilda bruk. Förfarande är 
förenklat och enbart skriftligt. 
ARN leds av en ordförande som också är chef för myndigheten. ARN består av ett kansli 
samt 12 avdelningar. Nämnden har en ordförande, en vice ordförande och flera externa 
ordförande som är jurister med erfarenhet som domare. Samtliga tillsätts av regeringen 
och är inte knutna till någon viss avdelning. Regeringen utser de organisationer och 
myndigheter som får föreslå övriga ledamöter. Dessa utses sedan av nämnden och på ett 
sammanträde finns lika många ledamöter från konsument- respektive näringsidkarsidan, 
vanligen två från vardera sida. Antalet ledamöter uppgår till ca 240 personer. 
Nämnden sammanträder avdelningsvis och kansliets resurser är fördelade på tre 
beredningsenheter. Enklare tvisteärenden kan avgöras direkt på kansliet (kanslibeslut), 
medan mer komplexa ärenden avgörs på sammanträde med nämnd (nämndbeslut). 

 
 
 
2.  Register m.m. 
Information om register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna 
handlingar framgår av tabellen nedan.  
3.  Tekniska hjälpmedel 
ARN tillhandahåller inga tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan använda hos 
myndigheten för att ta del av allmänna handlingar.  
4.  Kontaktperson hos myndigheten 
Vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om ARN:s allmänna 
handlingar, deras användning och sökmöjligheter framgår av tabellen nedan.  
5.  Sekretessbestämmelser 
De allra flesta uppgifter som förekommer i ARN:s allmänna handlingar är offentliga. De 
sekretessbestämmelser som kan vara tillämpliga för nämndens tvisteärenden är följande 
(hänvisningar till offentlighets- och sekretesslagen);  
21 kap. 1 §  
Hälsa och sexualliv 
21 kap. 3 §  
Adress, telefon m.m. 
21 kap. 7 §  
Behandling i strid med dataskyddsregleringen 
De sekretessbestämmelser som kan vara tillämpliga i nämndens administrativa ärenden är 
följande (hänvisningar till offentlighets- och sekretesslagen); 
18 kap 8 §  
Säkerhets- eller bevakningsåtgärd 
19 kap 3 §  
Upphandling m.m. 
19 kap 6 §  
Facklig förhandling 
19 kap 7 §  
Facklig stridsåtgärd 
31 kap 16 §   Enskilds affärs- och driftsförhållanden 
39 kap 1-3 §  Personaladministrativ verksamhet 
6.  Uppgifter som myndigheten hämtar från och lämnar till andra  
I tvisteärenden hämtar ARN uppgifter från parterna (konsument och företag). Uppgifter 
som kommer in från den ena parten kommuniceras med (lämnas ut till) den andra parten.  
Därutöver lämnar ARN på begäran ut uppgifter till allmänheten, massmedier och andra 
externa aktörer (t.ex. Konsumentverket, konsumentvägledare och rådgivningsbyråer).   
7.  Försäljning av personuppgifter 
ARN har ingen rätt att sälja personuppgifter.  

 
 
 
Information om register, förteckningar eller andra sökmedel till ARN:s allmänna 
handlingar 
Registrets benämning   Ändamål med registret 
Ansvarig 
ARN:s externa 
För att ge information om ARN 
Kommunikatör 
webbplats och intranät 
Palasso  
Systemstöd för egenrapportering av enklare 
Ekonomiansvarig 
lönehändelser, löneberäkning och personalstatistik 
Visma Proceedo 
Ett hjälpmedel vid bokföring och utbetalning av 
Ekonomiansvarig 
leverantörsfakturor 
Agresso 
Ett hjälpmedel vid bokföring och utbetalning av 
Ekonomiansvarig. 
ersättningar till uppdragstagare 
Iipax 
ARN:s ärendehanteringssystem som används både 
Vice ordförande, 
för tvisteärenden och administrativa ärenden.  
verksjurist, IT-strateg 
Statistiksystem för analys och uppföljning av 
verksamheten. 
Active Directory –AD   AD är den katalog där alla användarkonton finns, 
IT-strateg 
det som används för att logga in på en dator. Till 
 
detta användarkonto finns flera attribut som t.ex. 
telefonnummer, adress och myndighetstillhörighet 
 
Loggar över 
Sammanställning för att vid behov spåra 
IT-strateg 
Internettrafik  
Internettrafik 
Microsoft Outlook  
E-postsystem för intern och extern kommunikation 
IT-strateg 
samt kalender 
Passagesystem med 
System för registrering av in- och utpasseringar av 
Verksjurist 
loggningsfiler 
anställda  
Arkivbeskrivning 
Beskrivning av myndighetens arkivbildning och 
Verksjurist 
allmänna handlingar 
Arkivförteckning 
Systematisk förteckning över myndighetens bestånd  Verksjurist 
av allmänna handlingar och dess förvaring 
Inventarieförteckning 
Register över inventarier och anläggningstillgångar 
Ekonomiansvarig 

 
 
 
 
 
Beskrivningen är upprättad av Jenny Hjukström (ARN:s vice ordförande) 
Senast uppdaterad 2019-05-28