Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Länsstyrelsen I Västernorrlands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


Arkivbeskrivning
Sida 1 av 15
 
2018-03-19
Dnr 116-2070-18
 
 Version 1:2018
 
Förord
Denna arkivbeskrivning1 är upprättad enligt Arkivlagen (1990:782) 6 § punkt 2 och 
beskriver myndighetens allmänna handlingar enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen 4 kap 2 §. Beskrivningen är upplagd enligt Riksarkivets föreskrifter 
om statliga myndigheters utformning av arkivbeskrivningen (RA-FS 2008:4 6 kap. 5 
och 6 §§).
Från och med 1 januari 2013 inleds en ny arkivbildningsperiod för länsstyrelsen som 
en arkivbildare.
19 mars 2018
Ylva Berg
Arkivansvarig
1 Arkivbeskrivningens samtliga uppgifter om verksamhet och organisation är 
hämtade från; Länsstyrelsens hemsida xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx 2013-
2017, verksamhetsplaner och gällande arbetsordningar för åren 2013-2017.
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00
E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Besöksadress: Nybrogatan 15 / Pumpbacksgatan 19
Fax: 0611-34 93 72 
 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 Arkivbeskrivning
Sida 2 av 15
 
2018-03-19

Dnr 116-2070-18
 
 
1. Historik i korta drag
Landets första länsindelning genomfördes 1634 och länsstyrelsen är sedan 
dess den statliga regionala förvaltningens huvudorgan. På den tiden följde 
flera län så långt som möjligt landskapsindelningen, men Norrland, inklusive 
Österbotten i Finland, delades i två län, varav Österbotten blev Vasa län och 
det andra länet fick namnet Norrlands län. 
Tre år senare delades Norrlands län upp i två län. Västerbottens län som då 
omfattade Västerbotten, Norrbotten samt Lappland och det södra länet, som 
omfattade Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Gästrikland, fick 
namnet Västernorrlands och Gävleborgs län.
År 1645 ändrades länsgränserna och Medelpad, Ångermanland och Jämtland 
bildade Härnösands län med Härnösand som residensstad. Gästrikland och 
Hälsingland utgjorde tillsammans med Härjedalen Hudiksvalls län, med 
Hudiksvall som residensstad. År 1654 slogs de två länen tillsammans till ett 
län, Västernorrlands län med Hudiksvall som residensstad i början men 
byttes 1664 till Gävle. Sammanslagningen varade i mer än hundra år men 
1762 gick man tillbaka till 1645 års indelning men nu med Sundsvall som 
länets residensstad. År 1778 beslutade Gustav III:s regering att länsstyrelsen 
åter skulle flytta till Härnösand. Ett viktigt skäl var att Härnösand erbjudit 
sig uppföra ett residens, vilket Sundsvall inte hade gjort. 
När Sverige 1809 avträdde Finland skedde en ny länsindelning, då avskildes 
Jämtland från Västernorrlands län som tillsammans med Härjedalen kom att 
utgöra ett nytt län, Jämtlands län.
Länsstyrelsen var t.o.m. 1971 organiserad i ett landskansli och ett 
landskontor under ledning av landshövdingen. Den 1 juli 1971 genomfördes 
en partiell omorganisation av länsstyrelserna. Omorganisationen innebar att 
länsstyrelserna fick som en huvuduppgift att leda och samordna 
samhällsplaneringen inom den statliga länsförvaltningen. Länsstyrelsen fick 
samtidigt en lekmannastyrelse med landshövdingen som ordförande. 
Under 1970- och 1980-talen skedde flera organisatoriska förändringar, bl.a. 
överfördes länsveterinärens verksamhet till länsstyrelsen 1972, 
domstolsorganen (länsskatterätt, fastighetstaxeringsrätt och länsrätt) bröts 
ut och bildade Länsrätten 1979, socialkonsulentorganisationen överfördes till 
länsstyrelsen 1981 och skatteavdelningen bröts ut 1987 och bildade en 
självständig länsskattemyndighet.
Länsstyrelsen var länets högsta polismyndighet åren 1965–1989.
Från och med 1 juli 1990 flyttades fastighetsregistermyndigheten från 
länsstyrelsens lantmäterienhet till det statliga lantmäteriet. Alla arkiv som 
hörde till fastighetsregistermyndigheten överfördes till Lantmäteriet, inga 
handlingar från verksamheten finns kvar på länsstyrelsen.
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00
E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Fax: 0611-34 93 72 
 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 Arkivbeskrivning
Sida 3 av 15
 
2018-03-19

Dnr 116-2070-18
 
 
Vid länsstyrelsereformen 1991 upphörde den av regeringen fastställda 
indelningen av länsstyrelserna i enheter. Från och med 1 juli 1991 beslutar 
länsstyrelserna själva sin organisation. Den s.k. samordnade 
länsförvaltningen innebar att verksamheterna vid dåvarande 
Lantbruksnämnden, Fiskenämnden och Länsvägnämnden överfördes till 
länsstyrelsen. Samtidigt överfördes samfällighetsregistret med tillhörande 
arkiv från länsstyrelsens lantmäterienhet till den statliga 
fastighetsregistermyndigheten. Länsstyrelsens lantmäterienhet upphör 
därmed.
Från och med 1 juli 1991 ska länsstyrelsen förteckna sitt arkiv som en 
arkivbildare med en för myndigheten gemensam arkivförteckning. 
Länsstyrelsen Västernorrland gjorde av olika skäl ett avsteg från kravet för 
åren 1989-1997 och fortsatte att arkivera enheterna som delvis egna 
arkivbildare. Se PM i arkivförteckningen för perioden.
Handels- och föreningsregistret överfördes till Patent- och 
registreringsverket, PRV, 1992. 
Länsbostadsnämndens verksamhet överfördes till länsstyrelsen 1 januari 
1994.
Länsstyrelsens styrelse ersattes den 1 januari 2008 av ett insynsråd. 
Insynsrådet är ett rådgivande organ till landshövdingen och består av åtta 
personer som utses av regeringen efter förslag från landshövdingen.
Djurskyddstillsynen överfördes från kommunerna till länsstyrelsen 1 januari 
2009.
Efter regeringens beslut överfördes verksamheterna för yrkesmässig trafik 
och körkort till nybildade Transportstyrelsen från och med 1 januari 2010. 
Samtidigt överfördes den sociala omvårdnaden till Socialstyrelsen.
Efter regeringens beslut koncentrerades vissa verksamheter till sju län 
från och med 1 juli 2012. Vår länsstyrelse övertog verksamheter från 
länsstyrelsen i Jämtlands län. Tillsynen och registreringen av stiftelser 
överförs redan den 1 januari 2010. 
Vid koncentrationen övergick Miljöprövningsdelegationens (MPD) 
ärenden från och med 1 juni 2012 och den 1 juli samma år övergick 
ärendegrupperna medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor, 
patentlåneverksamhet, frågor enligt aktiebolagslagen och lagen om 
ekonomiska föreningar, bilskrotning, ensamrätt till sjunket gods, 
lönegaranti, deponerade medel, allmänna arvsfonden, 
häradsallmänningar, bevakningsföretag, lotterier och bingo samt bitillsyn. 
Handlingar till samtliga pågående ärenden överlämnades från 
länsstyrelsen i Jämtlands län och införlivades i vår länsstyrelses arkiv. Se 
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00
E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Fax: 0611-34 93 72 
 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 Arkivbeskrivning
Sida 4 av 15
 
2018-03-19

Dnr 116-2070-18
 
 
RA-MS 2012:24 för MPD-ärenden och RA-MS 2012:25 för 
förvaltningsärenden och lönegarantier.
Länsstyrelsens arbetsuppgifter framgår av länsstyrelseinstruktionen (SFS 
2007:825) ändrad 1 november 2017, (SFS 2017:868). Närmare bestämmelser 
om organisation, arbetsuppgifter, uppgifternas fördelning mellan 
avdelningarna (eller motsvarande), beslutsordning m.m. finns i 
Länsstyrelsens arbetsordning och Verksamhetsplanering.
2. Organisation 
Länsstyrelsen är en enrådsmyndighet med ett rådgivande insynsråd 
bestående av åtta ledamöter utsedda av regeringen. 
Länsstyrelsen Västernorrland är även Vattenmyndighet för Bottenhavets 
vattendistrikt. Vattenmyndigheten ansvarar för förvaltningen av 
vattenmiljön i distriktet och samordnar miljöarbetet enligt EU:s ramdirektiv 
för vatten. Beslut i Vattenmyndigheten om frågor som rör förvaltning av 
vattenkvaliteten fattas av vattendelegationen. I delegationen finns bland 
annat representanter för olika kompetenser från länsstyrelser som ingår i 
Bottenhavets vattendistrikt, vissa vattenutnyttjare samt kommunala 
företrädare från distriktet. Ledamöterna förordnas av regeringen.
Inom länsstyrelsen finns även en viltförvaltningsdelegation och en 
miljöprövningsdelegation. Viltförvaltningsdelegationen ska bland annat 
besluta om övergripande riktlinjer och principer för viltförvaltningen och i 
vissa jaktfrågor. Det kan till exempel handla om skötsel av älgstammen, 
licensjakt och skyddsjakt inom länet och godkännande av förslag på 
regionala miniminivåer för björn och lo.
Miljöprövningsdelegation har till uppgift att pröva ärenden om nya tillstånd, 
omprövning av tillstånd samt ändring och upphävande av villkor med mera 
för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken.
3. Verksamhet 
Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och 
goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil 
arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna, det vill säga en hållbar 
utveckling i länet.
Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen 
genomförs i länet, och samordnar den statliga verksamheten. När det gäller 
länets utveckling ska länsstyrelsen tillvarata och arbeta för både enskilda 
människors och samhällets intressen. 
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation som arbetar tvärsektoriellt med 
många olika sakfrågor. Kompetensområdena spänner över samhällsfrågor av 
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00
E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Fax: 0611-34 93 72 
 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 Arkivbeskrivning
Sida 5 av 15
 
2018-03-19

Dnr 116-2070-18
 
 
vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till 
integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer. 
Länsstyrelsen har haft mindre lokalkontor i Örnsköldsvik och Ånge, kontoren 
i stängdes under 2014 respektive 1 januari 2017.
Enligt länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007:825) ska länsstyrelsen bland 
annat arbeta med
 livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
 regional tillväxt
 infrastrukturplanering
 hållbar samhällsplanering och boende 
 energi och klimat
 kulturmiljö
 skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar
 naturvård samt miljö- och hälsoskydd
 lantbruk och landsbygd
 fiske
 jämställdhet
 integration
Länsstyrelsens arbetsuppgifter omfattar även:
 de allmänna valen
 medborgarskap
 tillsyn inom överförmyndare
 begravningsfrågor
 näringsrättsliga frågor
 tillsyn av stiftelser
 utbetalning av lönegaranti
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00
E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Fax: 0611-34 93 72 
 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1
Arkivbeskrivning
Sida 6 av 15
 
2018-03-19

Dnr 116-2070-18
 
 
 deponeringar, administration och fördelning av medel, allmänna 
arvsfonden mm.
 tillsyn av åtgärder mot penningtvätt
 kameraövervakning
 bevakningsföretag
 ärenden enligt ordningslagen mm. 
 delgivningar och viten
 tillstånd till lotteri och bingo
 jakt och viltvård
 trafikföreskrifter
 tillsyn över avveckling av jordbruksfastigheter enligt Ärvdabalken 18 
kap. 7 §
4. Intern organisation 2013 – 31 mars 2014
Länsstyrelsen organiserades i elva enheter, en ledningsstab och 
vattenmyndigheten för Bottenhavets distrikt. 
 
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00
E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Fax: 0611-34 93 72 
 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 Arkivbeskrivning
Sida 7 av 15
 
2018-03-19

Dnr 116-2070-18
 
 
5. Förändringar i verksamheten under 2013
Från och med 2013 sker all handläggning av jordbrukarstöd (SAM-ärenden) 
elektroniskt. Inkomna pappershandlingar skannas i Stockholm. Ärendena 
registreras i Jordbruksverkets handläggningssystem Ararat.
Arkivering av stiftelseärenden i dossiésystem upphör från och med 1 januari 
2013 och ärendeakterna arkiveras bland övriga diarieförda ärenden. Alla 
handlingar finns dessutom digitalt lagrade i Platina och ärenden kan lätt 
sökas fram med hjälp av organisationsnumret.
Den 1 januari 2013 bryts kopplingen mellan Tillväxtverkets 
handläggningssystem NYPS och diarieföringssystemet Diabas. Öppna 
ärenden per den 28 februari avslutas i Diabas och ärendena registreras 
fortsättningsvis endast i NYPS. Ärendena arkiveras efter avslutsdatum och 
ID-nummer. Verifikat plockas ut och gallras enligt tillämpningsbeslut med 
dnr. 116-578-13.
Delfinansiering från europeiska fiskerifonden (EFF) har diarieförts på VÄS 
622 men från och med 1 januari 2013 registreras ärendena enbart i 
Jordbruksverkets handläggningssystem LB.
Från och med 1 november 2013 övergår vissa associationsrättsliga ärenden 
från länsstyrelsen till Bolagsverket, se RA-MS 2013:48. 
 Anmälan om kallelse till bolagsstämma eller föreningsstämma enligt 
aktiebolagslagen (2005:551), lagen (2004:575) om europabolag, lagen 
(1987:667) om ekonomiska föreningar, lagen (1995:1570) om 
medlemsbanker och lagen (2006:595) om europakooperativ. 
 Ansökningar om förordnanden av revisor, medrevisor eller granskare 
enligt aktiebolagslagen (2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska 
föreningar och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 
 Beslut om auktoriserad eller godkänd revisor enligt lagen (1987:667) 
om ekonomiska föreningar. 
 Beslut om entledigande av obehörig revisor enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
Länsstyrelsen hade inga öppna ärenden att överlämna till Bolagsverket.
6. Förändringar i den interna organisationen under 
2014
Den 1 februari flyttar verksamheten djurskydd och veterinär från 
förvaltningsenheten till enheten för jordbrukarstöd. Enhetens namn ändras 
till enheten för jordbrukarstöd och veterinär. 
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00
E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Fax: 0611-34 93 72 
 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1
Arkivbeskrivning
Sida 8 av 15
 
2018-03-19

Dnr 116-2070-18
 
 
Från och med 1 april 2014 upphör enheten för kultur och välfärd och 
verksamheten på denna enhet har fördelats till enheterna regional utveckling 
(integration och jämställdhet) och samhällsplanering (ANDT-frågor och våld 
i nära relationer), som bytt namn till samhällsbyggnadsenheten. 
Organisationsförändringen innebar ingen förändring i arkivbildningen.
7. Förändringar i verksamheten under 2014
Diarieföringsprogrammet Diabas stängs den 1 januari, alla öppna ärenden 
avslutas och handläggningen fortsätter i Platina. Det finns ingen koppling 
mellan Diabas och Platina så det nya ärendet startar med ett registerutdrag 
ur Diabas. Handlingar diarieförda i Diabas samlas i ett särskilt aktomslag och 
förvaras tillsammans med det nya ärendet.
Landsbygdsprogrammet (LB) introducerar ett nytt handläggningssystem 
under 2014. Den första ansökan inkom i september och all handläggning sker 
därefter enbart elektroniskt. Inkomna pappershandlingar skannas av 
företaget Recall i Överkalix. Ärendena registreras i Jordbruksverkets 
handläggningssystem FLIT.
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00
E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Fax: 0611-34 93 72 
 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1
Arkivbeskrivning
Sida 9 av 15
 
2018-03-19

Dnr 116-2070-18
 
 
Från och med 19 maj 2014 är länsstyrelsen ansluten till Statens servicecenter 
vilket innebär ett nytt fakturahanteringssystem. Den 14 augusti beslutade 
regeringen att Länsstyrelsen Västernorrland ska delta i Statens 
Servicecenters utveckling av en förvaltningsgemensam e-arkivstjänst och 
tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms län utgöra pilotmyndighet för e-
arkiv. Samarbete sker med Länsstyrelsen Stockholm och med IT-avdelningen 
vid Länsstyrelsen Västra Götalands län. 
8. Förändringar i verksamheten under 2015
Från och med 1 september 2015 handläggs ärenden rörande tillsyn över 
avveckling av jordbruksfastigheter enligt Ärvdabalken 18 kap. 7 § endast 
elektroniskt. Handlingarna till avvecklade dödsbon lagras i mapp på G: till 
dess de ska gallras enligt RA-MS 2012:40. I de fall ett dödsbo inte avvecklats 
innan föreskriven tid diarieförs ärendet och bevaras.
9. Förändringar i den interna organisationen under 
2016
En justering av länsstyrelsens organisation genomförs från och med den 1 
januari 2016. Huvudsyftet är att införliva Vattenmyndighetens uppdrag i 
enheten för miljöutredningar och fiske och i ett verksamhetsförbättrande 
syfte flytta ärendegrupper mellan enheter samt säkerställa att enheternas 
storlek förblir på en rimlig nivå. 
Organisationsförändringen innebar ingen förändring i arkivbildningen.
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00
E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Fax: 0611-34 93 72 
 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 Arkivbeskrivning
Sida 10 av 15
 
2018-03-19

Dnr 116-2070-18
 
 
10. Förändringar i verksamheten under 2016
Från och med 1 januari 2016 införs elektronisk handläggningen av ärenden 
där länsstyrelsen prövar kommuns beslut samt om länsstyrelsens beslut blir 
överklagade till nästa instans för VÄS 403 (planärenden) och 505 (beslut 
enligt miljöbalken). Inga elektroniska handlingar skrivs ut på papper. 
Handlingar som inkommer i papper skannas i vanlig ordning och arkiveras 
bland övriga diarieförda ärenden när ärendet avslutas.
På uppdrag har vår länsstyrelse handlagt ärenden inom VÄS 411, 412 och 413 
för länsstyrelsen i Jämtlands läns räkning. Uppdraget upphör från och med 1 
januari 2016.
På uppdrag har länsstyrelsen i Jämtlands län skött handläggningen av våra 
ärenden rörande bitillsyn. Uppdraget upphör från och med 1 april 2016.
11. Förändringar i den interna organisationen under 
2017
Efter regeringsbeslut överförs det regionala utvecklingsansvaret från 
länsstyrelsen till landstinget Västernorrland från och med den 1 januari 2017. 
Landstinget ombildas samtidigt till region Västernorrland.
Omorganisationen innebär att de delar av enheterna regional utveckling och 
näringsliv, som inte omfattas av verksamhetsövergång till landstinget, 
tillsammans med ledningsstaben bildar en ny enhet, stabs- och 
utvecklingsenheten. Enheten har ett särskilt uppdrag att stödja 
länsledningen i arbetet kopplat till de olika regionfrågorna. 
Pågående ärenden, diarieförda i tillväxtverkets ärendehanteringssystem 
NYPS, rörande regional utveckling överförs till landstinget, se reversal till 
Riksarkivet diarienummer 116-9280-16. Inga andra ärenden eller handlingar 
har överlämnats.
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00
E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Fax: 0611-34 93 72 
 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1
Arkivbeskrivning
Sida 11 av 15
 
2018-03-19

Dnr 116-2070-18
 
 
12. Förändringar i verksamheten 2017
Från och med 4 september 2017 utökas den elektroniska handläggningen till 
att omfatta ytterligare 16 verksamhetsområden, VÄS 106, 204, 206, 207, 218 
endast tillståndsansökningar, 281, 402, 404, 407, 511 endast 
avverkningsanmälningar, 525, 526, 561, 562, 566, 606. Utökningen ingår i en 
pilot med en arbetsgrupp som tillsammans med en samordnare genomför 
kvalitetskontroller i Platina och som ska vara ett stöd för berörda 
handläggare. Piloten ska utvärderas innan övriga verksamheter övergår till 
elektronisk handläggning.
13. Sökingångar till arkivet 
13.1 Verksamhets- och ärendestruktur - VÄS
Myndighetens ärenden klassificeras enligt länsstyrelsernas gemensamma 
Verksamhets- och ärendestruktur, VÄS (tidigare benämnd diarieplan).
13.2 Diarium
Myndighetens ärenden diarieförs i det länsstyrelsegemensamma diarie- och 
ärendehanteringssystemet Platina. Vissa ärenden finns registrerade från och 
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00
E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Fax: 0611-34 93 72 
 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 Arkivbeskrivning
Sida 12 av 15
 
2018-03-19

Dnr 116-2070-18
 
 
med 2005 men huvuddelen från 2013. Det äldre diariet Diabas (1989-2013) 
stängdes och avställdes den 1 januari 2014 men finns tillgängligt på 
intranätet på http://y-webapp/diaweb/diay/
Vissa verksamheter registrerar sina ärenden i andra myndigheters system 
t.ex. Tillväxtverkets system NYPS, Bolagsverkets system Bofinc, 
Jordbruksverkets system LB m.fl. se avsnitt 13.3 om verksamhetssystem 
nedan.
13.3 Verksamhetssystem som förvaltas av andra 
myndigheter
Länsstyrelsen använder verksamhetssystem i handläggningen som 
förvaltas av andra myndigheter och som fungerar som sökverktyg till 
myndighetens allmänna handlingar, och i vissa fall även förvarar 
länsstyrelsens allmänna handlingar. 
Lista över verksamhetssystem som förvaltas av andra myndigheter finns 
som bilaga 4 (2016-06-03) i Strategin för långsiktigt bevarande av 
elektronisk information (2016-09-05).
13.4 Interna dataregister
Tillsyn är en stor del av myndighetens verksamhet och det förekommer 
register över tillsynsobjekt inom ett flertal verksamheter. Dessa är i regel i 
form av Excellistor eller Accessdatabaser. Dessa register förtecknades i 
samband med en stor inventering 2010:
 Kameratillstånd (VÄS 211)
 Bilskrotare (VÄS 205)
 Djurförbud (VÄS 282)
 Tillstånd för yrkesmässig djurhållning (VÄS 282)
 Täktlistan (VÄS 555)
 Avfallstillstånd (VÄS 562)
 Avfallsanmälningar (VÄS 566)
Trenden bland verksamheterna är att utveckla system för att underlätta 
den dagliga verksamheten. De systemen ersätter då listorna. System har 
som regel koppling till länsstyrelsernas huvudsakliga 
ärendehanteringssystem vilket gör att Platina kan användas som 
sökverktyg till myndighetens allmänna handlingar.
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00
E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Fax: 0611-34 93 72 
 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 Arkivbeskrivning
Sida 13 av 15
 
2018-03-19

Dnr 116-2070-18
 
 
13.5 Arkivförteckning
Alla arkivförteckningar finns samlade på länsstyrelsen, även för de äldre 
arkiv som levererats till Landsarkivet. Arkiv från och med 1971 som förvaras 
på länsstyrelsen har förtecknats i förteckningssystemet KLARA och finns 
publicerade på intranätet på http://lst-
klaraarkiv:8080/klara/public/archiveorig/ArchiveOrigView.jsp?ArchiveOrig
ID=1076&from=archorig

13.6 Arkivbildningsplan
I arkivbildningsplanen redovisas rutiner kring bevarande och gallring samt 
tidpunkter för överföring till centralarkivet, dnr. 116-xx-18.
13.7 Arbetsordning
Arbetsordningen beskriver myndighetens organisation, samrådsformer, 
fördelning av ärenden, handläggning och beslut, postöppning, diarieföring 
och arkivering. Arbetsordning upprättas vid organisatoriska förändringar 
och revideras vid behov.
14. Förvaring av arkiv
Större delen av länsstyrelsens äldre arkiv har levererats till Landsarkivet i 
Härnösand.
 I länsstyrelsens centralarkiv finns i dagsläget:
 Länspolischefens expedition, 1965-1989
 Styrelsen, 1971-1989
 Planeringsavdelningen utom försvarsenheten, 1971-1989
 Planeringsavdelningen utom försvarsenheten, Länsveterinären, 1971-
1982
 Försvarsenheten, 1971-1989
 Försvarsenhetens hemliga arkiv, 1897-1989
 Allmänna enheten, 1971-1989
 Administrativa enheten, 1971-1989
 Länsstyrelsen Västernorrlands län, 1989-
15. Sekretess
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00
E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Fax: 0611-34 93 72 
 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 Arkivbeskrivning
Sida 14 av 15
 
2018-03-19

Dnr 116-2070-18
 
 
Det finns en viss inskränkning i tillgängligheten för allmänhet och press 
genom att vissa handlingar/ärenden innehåller uppgifter med sekretess. Det 
rör främst djurskydd som kan röra uppgifter om enskildas förhållanden (OSL 
30 kap. 23 § p.2), naturvård och miljöskydd som kan röra skydd av djur och 
växter (OSL 20 kap. 1 §), ansökningar av regionalpolitiska stöd som kan 
innehålla känsliga uppgifter om ekonomi och affärshemligheter (OSL 30 kap. 
23 § p.1), handlingar rörande civilt försvar som rör rikets säkerhet (15 kap. 2 
§) kan i vissa fall helt eller delvis hemligstämplas. De anställdas 
personalakter kan även de innehålla uppgifter med sekretess (21 kap. 1 §). 
Ärenden som rör personer med skyddad identitet är helt belagda med 
sekretess (OSL 21 kap. 3 §). 
Prövning om eventuell sekretess sker av myndigheten vid begäran om 
utlämnande av allmän handling. 
16. Personuppgiftsbehandling
Personuppgifter behandlas då det är nödvändigt för länsstyrelsens 
ärendehandläggning, för att fullgöra avtal och överenskommelser och då det 
finns ett befogat skäl enligt enlighet Personuppgiftslagens, PUL,  
bestämmelser. De personuppgiftsbehandlingar som görs finns listade i 
myndighetens registerförteckning enligt § 39 personuppgiftslagen. 
Myndigheten har förordnat ett personuppgiftsombud. 
Diariet finns tillgängligt på länsstyrelsens webbplats, där har hänsyn tagits 
till PUL och inga personuppgifter syns i webbdiariet.
Länsstyrelsen Västernorrland har inte rätt att sälja personuppgifter och 
omfattas inte av någon särskilt registerförfattning som åsidosätter 
bestämmelserna i PUL.
17. Allmänhetens åtkomst av allmänna handlingar
Allmänheten har tillgång till myndighetens diarium genom publicering på 
webbplatsen http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/om-
lansstyrelsen/diarium/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen har ingen besöksdator för allmänheten. För att begära ut 
allmänna handlingar får kontakt tas med länsstyrelsens centraldiarium eller 
via myndighetens e-post.
18. Regelbundet automatiskt informationsutbyte
Myndighetens ärendehanteringssystem har en integration med Skatteverkets 
folkbokföring där det görs en nattlig slagning mot folkbokföringsregistret 
efter beställning i vissa ärenden. Den mottagna informationen registreras 
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00
E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Fax: 0611-34 93 72 
 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 Arkivbeskrivning
Sida 15 av 15
 
2018-03-19

Dnr 116-2070-18
 
 
som en handling i de aktuella ärendena. Denna koppling finns inom VÄS 206 
Stiftelser och håller på att utvecklas inom VÄS 202 Medborgarskap.
19. Riktlinjer för bevarande och gallring
Bevarande och gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och 
länsstyrelsens tillämpningsbeslut. Länsstyrelserna arbetar med 
gemensamma förlagor som underlag vid lokala tillämpningsbeslut. Detta för 
att besluten ska bli så ensade som möjligt.
20. Arkivorganisation och arkivansvar
Huvudansvaret för myndighetens arkivverksamhet ligger på enheten för 
verksamhetsstöd där arkivansvarig och dokumentcontroller har det 
övergripande ansvaret. 
Förutom centralarkivet finns ett närarkiv i centraldiariet där registratorerna 
delar ansvaret för arkivering och utlåning tillsammans med arkivansvarig. 
Tidigare närarkiv ute på enheterna har arbetats bort för bättre kontroll och 
skötsel.
21. Tidigare arkivbeskrivningar
För år 1995, dnr. 02-11913-95
För perioden 1995–2004, dnr. 107-2414-05
För perioden 2005–2012, dnr. 116-371-13
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00
E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Fax: 0611-34 93 72 
 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Document Outline