Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From: 
Linn Berggren 
Sent: 
den 7 maj 2020 16:04 
To: 
I Registrator 
Subject: 
VB: Information angående Digital Services Act 
Attachments: 
CCIA Discussion Paper on the Digital Services Act - April 2020.pdf 
 
Categories: 
LWi 
 
Från: Heidi Jern <xxxxx@xxxxxx.xxx> 
Datum: torsdag 07 maj 2020 10:08 fm 
Till: Pia Högset <xxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Ämne: Information angående Digital Services Act 
 
Hej Pia, 
Mitt namn är Heidi och nu när Sara Övreby har inlett sin föräldraledighet, har jag 
hoppat in för att sköta Googles samhällspolitiska arbete även Sverige. Jag hoppas 
allt är väl, trots de rådande omständigheterna.  
Under de kommande veckorna planerar EU-kommissionen att inleda samrådet om 
den kommande Digital Services Act (DSA). Vi har förstått att kommissionen avser att 
diskutera dokumentet med EU:s medlemsländer de kommande dagarna och att rådet 
kommer att börja utbyta ståndpunkter kring DSA i början av juni. Eftersom du och 
dina kollegor arbetar med Sveriges position kring DSA vill jag dela med mig av 
underlag som förhoppningsvis kan vara till hjälp. 
Flera branschorganisationer har nyligen publicerat positionspapper angående DSA: 
   
  I dokumentet kallat 
  Responsibility Online, föreslår EDiMA ett ramverk för hur ansvar 
  online skulle möjliggöra och skapa incitament för online-leverantörer att göra mer för 
att skydda användarna från il egalt innehåll. Ett sådant system kan bara fungera om 
ansvaret har vissa begränsningar som tydligt framgår i det nya ramverket. EDiMA 
hävdar 
  också att DSA endast bör appliceras på olagligt innehål  eftersom det är tydligare 
definierat i nationell lagstiftning, än skadligt innehåll. EDiMA accepterar att en ny 
metod kan kräva någon form av övervakning eller uppföljning för att säkerställa att 
den 
  är effektiv för internetanvändarna. 
   
   
  Computer 
  & Communications Industry Association (CCIA) har nyligen sammanfattat 
nyckelfrågor för beslutsfattare att ta hänsyn til  i DSA. De framhål er att mellanhänder 
  online borde få incitament för att agera ansvarsful t och för att stävja olagligt innehåll. 
De menar också att det skulle vara värdefullt om processerna för så kallad “notice 
and takedown” inom EU blev tydliga, liksom att få ett förtydligande av ”il egal content” 

  samt “actual knowledge”. CCIA:s diskussionsdokument är bifogat i detta mejl. 
   
   
  Digital Europe 
  skriver i sitt positionsdokument att DSA behöver kompletteras 
  och ge större tydlighet kring E-handelsdirektivets grundläggande principer, och att det 
"bör tydliggöra olika aktörers roller och ansvar online samt stimulera snarare än att 
avskräcka mellanhänder från att ta bort olagligt och skadligt innehåll”. I 
positionsdokumentet 
  hävdar de också att DSA borde behål a ECD:s enkelhet och snäva fokus. 
   
   
  The Information Technology Industry Council (ITI) har 
  publicerat sina synpunkter på framtidens ramverk för digitala 
  tjänster i EU. De framhål er sitt stöd för kommissionens mål att öka rättssäkerheten, 
tydliggöra roller och definiera ansvar för aktörer online. De rekommenderar att man 
behål er ett effektivt system för notice and takedown även i det nya regelverket. 
   
   
  I december 2019 publicerade företrädare för de digitala avancerade 
teknikindustrierna i norra, 
  centrala och östra Europa sina 
  ståndpunkter angående utvecklingen av DSA. 
   
 
Covid-19 har också påverkat diskussionen kring kontroll av innehåll i relation till DSA: 
   
  Al ied 
  for Startups har publicerat ett inlägg angående hur startups och plattformar hjälper 
Europas medborgare och företag att anpassa sig til  det nya läget under 
  Covid-19. De uppmanar beslutsfattare att bejaka de globala förändringar som nu sker 
som ett resultat av Covid-19. De föreslår också att beslutsfattarna noggrant tänker 
igenom vilka regler som kan främja, snarare än att förhindra, utvecklingen av ett 
välmående 
  europeiskt ekosystem för startups. 
   
   
  Center for Democracy and Technology (CDT) organiserade nyligen ett webinar 
  angående moderering av innehåll i tider av kris. De drog slutsatsen att krisåtgärder 
måste vara tidsbegränsade och tas bort när krisen går över. En för strikt reglering 
  av content moderation bör inte gälla i normalläge. Tidigare har CDT publicerat 
  nio principer för framtida beslutsfattande av EU inom DSA. 
   
   
  Center 
  for Data Innovation (CDI) har gått igenom plattformarnas åtgärder mot desinformation 
kring Covid-19. Tidigare i år publicerade CDI ett dokument med titeln 
  ”What the EU Should Put in the Digital Services Act”. 


   
Jag hoppas att det här underlaget kan vara användbart för dig! Du får gärna höra av 
dig till mig om du har några frågor eller förslag på vad vi kan hjälpa till med. 
Med vänlig hälsning, 
Heidi 
 
 
 
 
• Heidi Jern 
• Public 
Policy 
Manager for 
Finland & 
Sweden 
• Kungsbron 
2, 111 22 
Stockholm, 
Sweden 
• 
hjern@google
.com 
• +46 704 09 
 
1905 
 
Please note: I am covering also Sweden until end 2020. During this time, Kristian Riber Kraaer covers 
Estonia.  

Document Outline