This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


 
 
Till Regeringen 
Infrastrukturdepartementet 
Energi- och digitaliseringsministern 
   
Med anledning av EU:s pågående översyn av e-handelsdirektivet och utarbetande av en Digital 
Services  Act  (DSA)  vil   Svenska  Föreningen  mot  piratkopiering  (Swedish  Anti-Counterfeiting 
Group, SACG) lämna följande synpunkter. Vi vill i första hand framföra behovet av skärpta krav 
för  att  förmå  digitala  plattformar  att  vara  mer  aktiva  i  att  förhindra  försäljning  av  il egala 
produkter. Bristen på krav på ansvarstagande från plattformarna är en starkt bidragande orsak 
til  ökningen av försäljningen av piratkopierade produkter digitalt samt att den s.k. counterfeit-
industrin växer globalt. 
Vi hänvisar också til  den hearing som Regeringskansliet höll den 23 juni 2020 om plattformars 
ansvar  och  den  stundande  revisionen  av  e-handelsdirektivet  m.m.,  då  vi  uppmanades  att 
inkomma med synpunkter inför Sveriges stäl ningstagande om DSA. Vi hoppas vi lyckas tydliggöra 
behovet av skärpta krav och att vi kan bidra til  Sveriges position i kommande förhandlingar inom 
EU.  Vi  har  naturligtvis  gärna  fortsatt  kontakt,  t  ex  för  att  svara  på  frågor  el er  förtydliga  våra 
synpunkter. 
 
1.  Sammanfattade kommentarer på Digital Services Act (DSA)   
SACG  stäl er  sig  positiv  til   en  mer  genomgående  revision  av  nuvarande  reglering  kring 
plattformars  ansvar  under  e-handelsdirektivet.  Plattformar  spelar  idag  en  central  rol   som 
sammanbindande  länk  mel an  den  il egala  counterfeit-industrin  och  europeiska  konsumenter. 
Bristen på ansvarstagande från plattformar såsom digitala marknadsplatser och sociala medier 
har  varit  en  kraftigt  bidragande  orsak  til   att  piratkopiering  ökat  som  samhällsproblem  under 
2000-talet. 
Nuvarande ansvarsregler bör uppdateras och förbättras i syfte att få plattformar att ta ett mer 
proaktivt ansvar för att motverka försäljning av piratkopierade och andra il egala varor. Detta bör 
särskilt inbegripa följande: 
•  Ett allmänt horisontel t åtagande från plattformarnas sida att til gripa de tekniska 
verktyg de har til  sitt förfogande i syfte att förebygga att deras kommersiel a kunder 
använder deras tjänster för il egal verksamhet (duty of care-principen); 
•  Krav på plattformar att genomföra Know your customer (KYC)-kontroller på sina 
kommersiella användare; 
•  Tydlig reglering för s.k. takedowns inklusive skarpa staydown-krav. Detta bör även 
innefatta krav på plattformar att til handahålla enkla lösningar för anmälan av multipla 
intrång och möjliggöra flaggande av repeated infringers
•  Definitionen av s.k. aktiva vs. passiva plattformar bör förtydligas och förstärkas, i syfte 
att ansvarsundantagen inte missbrukas och får bredare til ämpningsområde än vad som 
från början varit avsett vid e-handelsdirektivets til komst; 
•  Krav på att plattformar informerar konsumenter som har köpt piratkopierade eller 
annars il egala produkter från en anmäld säljare.   
 
Internet har visat sig vara en gynnsam miljö för il egala aktörer och särskilt counterfeit-industrin 
att verka i. Detta är bl.a. kopplat til  de goda möjligheter som finns online att verka under falskt 
alias samt svårigheten för konsumenter att skilja på falsk och äkta vara i digital annonsering. 
Vidare  har  plattformar  som  digitala  marknadsplatser  gett  kriminella  aktörer  helt  nya 
kommersiella  förutsättningar  att  illojalt  kunna  konkurrera  och  ta  marknadsandelar  från  den 
lagliga industri de kopierar. Utöver de möjligheter til  gränsöverskridandeförsäljning som dessa 
plattformar ger så bistår många marknadsplatser idag sina kommersiella kunder även med lager, 
leverans,  betallösningar,  kundtjänst  m.m.  samt  marknadsföringsrådgivning  and  andra 
försäljningsoptimerande åtgärder. 
Problemen med il egal försäljning online har ytterligare accentuerats under COVID-19 pandemin 
och de lockdowns som genomförts på flera europeiska marknader, detta har även innefattat en 
ökning av förfalskade medicinska produkter och sanitetsartiklar.7 Även bortsett från nu rådande 
världsläge har den allmänna trenden sedan länge varit att online-handel ökar och traditionel  
”offline”  handel  i  sin  tur  minskar.  Om  inte  nuvarande  lagstiftning  kring  plattformars  ansvar 
förbättras kommer piratkopiering fortsätta accelerera som samhäl sproblem.   
 
3.  Brister i nuvarande reglering kring plattformars ansvar 
De  ansvarsundantag  som  plattformar  åtnjuter  under  e-handelsdirektivet  til hör  bland  de  mer 
omdebatterade  frågorna  inom  den  moderna  immaterialrätten.  Under  nuvarande  ordning  kan 
plattformar i regel enkelt undvika ansvar när det kommer til  olaglig verksamhet bedriven av deras 
användare, i synnerhet vid försäljning av piratkopierade produkter. Monitoreringsansvaret för 
lagligheten i plattformars verksamhet ligger i nuläget i praktiken på rättighetshavarna. Så länge 
plattformar vidtar åtgärder genom att plocka ner il egalt content efter anmälan, til  exempel efter 
en  rättighetshavare  detekterat  förfalskade  varor  til   försäljning  på  en  marknadsplats,  kan 
plattformar undgå legalt ansvar. 
I teorin kan ovan låta som en rimlig ordning. Verkligheten är dock att detta inte skapar til räckliga 
incitament  för  plattformar  att  proaktivt  arbeta  för  att  motverka  il egal  användning  av  deras 
tjänster. 
Vidare saknar nuvarande lagstiftning tydliga krav på plattformar att motverka att rapporterade 
intrång  sker  på  nytt.  Det  är  därför  vanligt  förekommande  il egalt  nedtaget  content  eller 
nedstängda säljare på nytt återuppstår på en plattform efter att en s.k. takedown genomförts. 
Avsaknaden  av  tydliga  stay  down-krav  i  nuvarande  lagstiftning  är  en  brist  som  skapar  stora 
problem i praktiken för rättighetshavare att kunna bekämpa piratkopiering online. Merparten av 
dagens plattformars rapporteringssystem innefattar inte hel er möjlighet för rättighetshavare att 
kunna flagga återkommande intrångsgörare. Det saknas dessutom i regel möjlighet att i en och 
samma anmälan kunna rapportera multipla intrång från en och samma intrångsgörare. 
Det saknas vidare tydliga krav på att plattformar, som exempelvis digitala marknadsplatser, ska 
genomföra grundläggande ”know your customer” kontrol er på sina kommersiella användare. Til  
skil nad från den vardagliga handeln ”offline”, där det vore omöjligt att tänka sig en varuhusägare 
som inte känner til  identiteten på de kommersiel a kunder som hyr dennes butikslokaler, kan 
 
 
7 Incopro, Pulling together in the age of COVID-19, 2020 (https://www.incoproip.com/pulling-together/) 
 
 


 
 
illegala aktörer online ofta enkelt bedriva sin verksamhet under falskt alias och därmed undgå risk 
att drabbas av uppföljande straff- eller civilrättsliga sanktioner. Organiserad brottslighet ligger 
ofta bakom handeln med counterfeits eftersom det ses som en lukrativ marknad med låg risk. 
Handeln utgör då ofta bara en del av organisationens verksamhet.8  Handeln med counterfeits, 
som  underlättas  väsentligt  av  den  anonymitet  som  i  många  fall  präglar  online-handel  på 
plattformar, ger därmed ett relativt säkert intäktsflöde för kriminella organisationer som annars 
ägnar sig åt annan brottslig verksamhet, som pengatvätt, utpressning, narkotikasmuggling och 
liknande, och til  och med terrorism. 
Vad gäller de konsumenter som köpt piratkopierade el er farliga produkter på en plattform förblir 
dessa i regel även ovetande om detta efter en counterfeit-säljare rapporterats til  plattformen. 
Detta eftersom nuvarande lagstiftning inte ålägger några krav på plattformarna att delge sådan 
konsumentinformation. 
 
4.  Rekommendationer för DSA 
Det finns ett starkt behov av att uppdatera och förbättra nuvarande lagstiftning i syfte att få 
plattformar att ta ett tydligare ansvar för att motverka il egal användning av deras tjänster. SACG 
ställer sig därför bakom en mer genomgående revision och modernisering av e-handelsdirektivets 
ansvarsregler  i  linje  med  policy  option  2  i  EU-kommissionens  impact  assessment  för  DSA, 
potentiel t kompletterat av ett utbyggt system för regelefterlevnad och tvistelösning, jfr. policy 
option 3 
i EU-kommissionens impact assessment för DSA.9 
SACG vil  särskilt lyfta fram följande önskemål vad gäller DSA’s närmare innehåll: 
•  Ett horisontel t och bindande åtagande för alla plattformar att til gripa samtliga de 
tekniska verktyg som står til  deras förfogande för att undvika intrång och il egalt 
nyttjande av deras tjänster (den s.k. ”duty of care”-principen). Detta innefattar bl.a. 
användandet av filter etc. (algoritmer) för att proaktivt upptäcka il egalt nyttjande av 
deras tjänster. Plattformar använder idag redan avancerade filter för kommersiella 
syften, det finns ingen anledning att plattformar inte hel er skulle kunna använda dessa 
för att motverka il egal användning. Under COVID-19 pandemin har det dessutom visats 
att plattformar har den tekniska kapaciteten för att proaktivt upptäcka farligt content 
som exempelvis fake news. Det bör rimligen vara ännu enklare att til ämpa sådana filter 
för att proaktivt upptäcka piratkopierade produkter och misstänkta il egala säljare.  
 
•  Ett tydligt krav på att alla plattformar måste genomföra ”Know your Customer (KYC)”-
kontrol er på sina kommersiella användare för att de ska få nyttja plattformens tjänster. 
KYC-kontrol er är idag standard i stora delar av näringslivet och det finns ingen anledning 
att plattformar ska vara befriade från att genomföra det på sina kommersiel a kunder. 
Särskilt  eftersom  försäljning  av  piratkopierade  produkter  är  ett  vanligt  missbruk  av 
plattformars tjänster och piratkopiering i sin tur ofta är kopplat till penningtvätt och olika 
former  av  skattebrott.  Införande  av  KYC-kontrol er  skul e  även  förbättra 
förutsättningarna  för  rättighetshavare  och  brottsbekämpande  myndigheter  att  vidta 
 
8  EUIPO,  Europol,  Intellectual  Property  Crime  Threat  Assessment  2019,  2019  (https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report
/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report.pdf) 
9 European Commission, Digital Services Act - deepening the Internal Market and clarifying responsibilities for digital 
services, Inception impact assessment
, 2020 (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12417-Digital-Services-Act-deepening-the-Internal-Market-and-clarifying-responsibilities-for-digital-services) 
 
 


 
rättsliga åtgärder mot de aktörer som nyttjar plattformarna för il egala ändamål. Även 
från  konsumentperspektiv  vore  KYC-kontrol er  mycket  värdeful a,  eftersom  det  kan 
förväntas minska möjligheterna för oseriösa aktörer att enkelt upprätta nya konton hos 
e-handelsplattformarna för att fortsätta bedriva exempelvis försäljning av counterfeits 
när de har stängts ned. Konsumenter skulle då ha en bättre trygghet i att en säljare är 
den hen utger för sig att vara, vilket kan vara viktigt vid reklamationer och liknande. 
 
•  Harmoniserade  och  effektiva  bestämmelser  för  ”notices  and  takedowns”.  Dessa 
bestämmelser bör innehålla tydliga staydown-regler, dvs. att nedtaget il egalt content 
också  ska  förbli  nere.  Bestämmelserna  bör  även  innehålla  krav  på  att  plattformars 
rapporteringssystem  innehåller  smidiga  och  enkla  möjligheter  för  rättighetshavare  att 
kunna flagga för repeated infringers. Det måste även vara möjligt för rättighetshavare att 
genom  en  och  samma  anmälan  kunna  rapportera  flera  intrång  av  en  och  samma 
intrångsgörare. 
 
•  En förtydligad och förstärkt definition av begreppet ”active platforms”, dvs. plattformar 
som til  följd av sin grad av inblandning och kontroll över en viss il egal aktivitet, inte 
längre kan åtnjuta de ansvarsundantag som e-handelsdirektivet föreskriver. Flera digitala 
marknadsplatser til ämpar idag hybridlösningar där marknadsplatsen är inblandad i och 
styr över flera av de centrala delarna i deras säljare transaktioner. Utöver att styra över 
hur säljare rankas och exponeras i konsumenters sökresultat kan marknadsplatsen även 
bistå säljaren med allmän marknadsföringsrådgivning, betallösningar, lager, leverans til  
kund,  kundtjänst  m.m.  Som  exempel  kan  nämnas  Amazon’s  samarbetsmodel  
“Fulfil ment  by  Amazon”.10  E-handelsdirektivets  ansvarsfrihetsregler  bygger  på 
grundtanken att en plattform är en teknisk mel anhand som saknar djupare vetskap om 
sina  användares  aktiviteter.  Det  finns  därför  behov  av  förtydligande  och  uppdatering 
kring  begreppen  aktiva  och  passiva  plattformar  i  lagstiftningen,  så  att  direktivets 
ansvarsundantag inte missbrukas och får bredare til ämpning än vad som från början varit 
avsett. 
 
•  Krav på plattformar att informera konsumenter som har köpt piratkopierade eller 
annars il egala produkter från en anmäld säljare. Det ingår inte i plattformars praxis idag 
att informera konsumenter som köpt piratkopierade eller annars olagliga produkter från 
en rapporterad säljare, trots att detta är synnerligt viktig information från 
konsumentskyddssynpunkt. Ett sådant krav skulle också vara ett incitament til  större 
proaktivitet. Det kan inte förväntas att plattformar, som digitala marknadsplatser, på 
frivil ig basis kommer ändra sina policys i detta avseende. Det finns därför ett starkt 
behov av att en ny bestämmelse förs in lagstiftningen som ålägger plattformar att göra 
detta. 
SACG är även principiel t positiv til  införande av ett nytt system på EU-nivå för granskning av 
plattformars regelefterlevnad (inklusive sanktioner liknande GDPR). Detta skul e både bidra til  
ökad  transparens  kring  hur  plattformar  hanterar  counterfeiting  samt,  i  kombination  med  en 
skärpt  ansvarsreglering,  skapa  incitament  för  plattformar  att  ta  ett  tydligare  ansvar  för  att 
motverka il egal verksamhet. 
I sammanhanget förtjänar också att nämnas att det finns vissa positiva exempel på plattformar 
som kommit att vidta mer proaktiva åtgärder for att motverka piratkopiering. Ett problem är dock 
 
10 https://www.amazon.com/fulfillment-by-amazon/b?ie=UTF8&node=13245485011 
 
 
 


 
alltjämt att det är svårt att närmare verifiera sådana åtgärder, eftersom nuvarande lagstiftning 
inte ställer några tydliga proaktiva krav. 
Vad gäller de förslag som förekommit i diskussionen kring DSA om inrättandet av ett nytt system 
för tvistlösning mel an rättighetshavare, plattformar och intrångsgörare är SACG också principiellt 
positivt. Effektiviteten och ändamålsenligheten av ett sådant system kommer dock vara beroende 
av vad för typ av tvister som ska hamna inom det, inklusive vad för typ av myndighet som ska 
hantera  det.  Eftersom  detta  alltjämt  ter  sig tämligen  öppet  kan  SACG komma  att  återkomma 
längre fram med ytterligare i kommentarer i denna del.  
_________________________________________ 
 
Som vi påpekat inledningsvis hoppas vi att vi har lyckats tydliggöra behovet av skärpta krav på 
plattformar  för  att  förhindra  försäljning  av  olagliga  produkter.  Även  fast  digitala  plattformar 
revolutionerat  företags  möjligheter  att  ta  sig  ut  i  världen,  har  de  också  skapat  helt  nya 
förutsättningar  för  il egala  aktörer  att  komma  ut  på  den  globala  marknaden.  Nuvarande 
lagstiftning behöver därför uppdateras och balanseras. 
Vi vil  också upprepa att vi naturligtvis gärna har fortsatt kontakt, t ex för att svara på frågor eller 
förtydliga våra synpunkter. 
För  frågor  kring  denna  skrivelse  m.m.  hänvisas  i  första  hand  til   Måns  Sjöstrand 
(mans.sjostrand@danielwel ington.com) eller Ludvig Holm (xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxx.xxx).  
 
Stockholm den 26 augusti, 2020 
Svenska Föreningen mot Piratkopiering/Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG) 
 
Denna skrivelse har utarbetats av SACG:s styrelsemedlemmar Måns Sjöstrand, Ludvig Holm, Lena 
Johansson och Sara Sparring.