This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
 
 
 
Tack för möjligheten att delta i fredagens sakråd. Sveriges Tidskrifter följer lagstiftningsprocessen 
kring DSA/DMA nära och avser att löpande inkomma med synpunkter om hur de föreslagna reglerna 
förhåller sig till media och publicister. Frågeställningarna nedan ska därför inte ses som uttömmande 
utan som ett inspel i det skede av processen vi befinner oss i nu. 
  
I grunden välkomnar vi ambitionen att förbättra balansen mellan plattformarna och deras 
användare, något som är viktigt även i relation till medierna. Tonvikten för våra initiala synpunkter 
ligger därför på behovet att stärka DMA för att förbättra förutsättningarna för en fri och pluralistisk 
press och media.  
  
 
Icke-diskriminering 
  
DMA innehåller inga tydliga krav på att de största plattformarna (grindvakter/”gatekeepers”) – och 
då specifikt söktjänster – ska vara icke-diskriminerande i hur de presenterar sina resultat. En sådan 
regel är rimlig givet plattformarnas dominerande roll, och givet hur de påverkar andra 
marknadsaktörers möjligheter att nå sina kunder/användare. Reglerna i DMA bör därför stärkas i 
detta avseende. 
  
  
Samstämmigheten med upphovsrättsdirektivet 
  
De största plattformarna påverkar i hög grad hur svenska och europeiska invånare söker och 
tillgodogör sig information. Därmed påverkas viktiga förutsättningarna för media och 
journalistik. The Digital Markets Act (DMA) syftar bland annat till att förbättra konkurrensen och 
skapa en bättre balans mellan de som tillhandahåller de största plattformarna och de som använder 
dem, vilket är lovvärt. Samtidigt pågår införandet av det nya upphovsrättsdirektivet som slår fast att 
upphovsrätten är en nyckelförutsättning för en fri och pluralistisk media. Upphovsrättsdirektivet 
betonar bland annat utmaningar kopplade till nyhetsaggregatorer och återanvändning av 
journalistiskt material, och innehåller ett specifikt skydd  - en s k presspublishers right  - för tidningar  
och tidskrifter. De två lagstiftningarna är därför närliggande.   
  
Upphovsrättsdirektivets särskilda skydd för journalistiskt material (presspublikationer) bör refereras 
till i DMA för att påskynda utvecklingen av välfungerande avtal mellan till exempel Google och 
medierna.    
  
Publicistiskt ansvar ska aldrig sammanblandas med plattformarnas innehållsansvar 
  
Sverige har ett särskilt ansvar att säkerställa publicistiskt oberoende i DSA-processen. Detta eftersom 
vi dels har världens äldsta tryckfrihetslagstiftning, dels en digital utveckling i världsklass. I DSA är det 
avgörande att skilja på redaktionellt innehåll (och redaktionellt ansvar) och plattformarnas 
innehållsansvar. Det senare ska gälla illegalt ansvar så som det definieras i nationell lagstiftning. 
  
Därtill är det avgörande att redaktionellt material kan fortsätta nå sin publik via plattformar utan att 
någon form av påverkan eller inblandning sker. DSA behöver därför ytterligare förtydligas kring att 

redaktionellt material från publicistiska medier inte kommer att falla inom plattformarnas juridiska 
ansvar, utan att det ansvaret tas genom respektive lands lagstiftning och modell på området. 
  
 Särskilda regler bör gälla för små aktörer  
  
Vissa av de föreslagna reglerna i the Digital Services Act (DSA) ska gälla alla plattformar oavsett 
storlek. 
  
Eftersom förutsättningarna starkt skiljer sig åt mellan små och stora aktörer är rimligt att de minsta 
aktörerna undantas från så mycket som möjligt av reglerna. Vi genomför nu tillsammans med våra 
medlemmar en analys av hur reglerna skulle slå för små aktörer i syfte att kartlägga eventuella 
problem, och avser att återkomma med hur frågeställningen kan hanteras. 
 
 
 
Stockholm 2021-02-08 
 
Kerstin Neld 
Vd Sveriges Tidskrifter