This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


 
 
 
 
 
SWEDMA tackar för möjligheten att delta i EU-sakrådet och återkommer enligt följande. 
 
SWEDMA har förståelse för viljan att reglera ”digitala plattformar” och delar uppfattningen 
att det finns ett behov att uppdatera dagens e-handelsdirektiv. Utformningen av Digital 
Service Act (DSA) innefattar emellertid en önskan och ett uttryck att reglera allmän och 
redaktionell kommunikation (såsom åsiktsbildning) och kommersiell kommunikation 
(sedvanlig annonsering) i samma rättsakt. Därtill kommer vissa rent kriminella handlingar att 
omfattas. 
 
En samlad lagstiftning kan medföra nackdelar 
 
Sverige har traditionellt valt att i lagstiftningsarbetet hålla isär det som i praxis benämns 
redaktionell text (alltså grundlagsskyddad åsiktsbildning/yttrandefrihet) och kommersiell 
kommunikation (marknadsföring). EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är härvid ett 
avsteg som medfört tillämpningsproblem vid t.ex. SMS-kommunikation med politiskt 
budskap (GDPR omfattar databehandlingen men budskapet skyddas av grundlagen). Den 
tolkning som de flesta övriga medlemsstater ger uttryck för skulle innebära att GDPR 
inskränker grundlagsskyddad yttrandefrihet. Därmed finns en uppenbar risk att DSA kan 
medföra motsvarande och SWEDMA förespråkar en tydligare uppdelning mellan dessa olika 
områden. SWEDMA vill även understryka vikten av att det fortlöpande görs en bedömning 
av helhetskonsekvensen av varje reglering, det finns annars en risk att en reglering av t.ex. 
”fake news” ger en oönskad men oförutsedd effekt på möjligheten för företagen att 
kommunicera. 
 
Tillsyn och efterlevnad 
 
Avgörande för hur väl en reglering lyckas är hur den efterlevs vilket bland annat beror på hur 
effektiv tillsynen är eller kan göras. Angående frågan om tillsyn kopplad till DSA ser SWEDMA 
vissa utmaningar.  
DSA ska respektera/inte inskränka respektive medlemsstats grundlag. Vilket innehåll som 
definieras som illegalt ska bygga på nationell lagstiftning. Frågan uppkommer då hur 
tillsynen ska bedrivas; vilket lands myndighet som ska ha tillsyn när, och hur ska tillsynen 
förhåll sig till de olika ländernas grundlagar/lagstiftning utan att det blir 27 olika tolkningar. 
En sådan spretig tillämpning ger påtagligt negativ effekt gör företag, likt vissa av våra 
medlemmar, som har verksamhet i flera EU-länder. Även här fungerar GDPR som något av 
ett mindre lyckat exempel. 
 
Det finns vidare anledning att redan nu fundera över om tillsynen ske i linje med AVMS-
direktivet om sändarlandsprincip (som ju idag omfattar t.ex. YouTube och därmed i sin 
helhet hamna på Irland)? Eller ska det likt dagens e-handelsdirektiv vara 
ursprungslandsprincipen (till exempel det medlemsland där annonserande företag har sitt 
säte)? Det sistnämnda är lämpat för företag men mer svår applicerat på ”hate speech/fake 
news”. Om utgångspunkten blir det sistnämnda kan konsekvensen bli negativ för företagens 
möjlighet att kommunicera. Därtill kommer frågan om nationella myndigheters begränsade 
möjligheter att ingripa över nationsgränserna.  
____________________________________________________________________________________________________________ 
SWEDMA – Swedish Data & Marketing Association 
Klara Östra Kyrkogata 2 B, 111 52 Stockholm | 08 534 802 60 | xxxxxx@xxxxxx.xx | swedma.se 


 
 
 
 
 
Sverige bör således inte bara fokusera på de materiella reglerna i kommande förhandlingar 
utan även på frågan om tillsynen över regelverket.   
 
Eftersom förslagen till DSA och DMA är omfattande, och horisontella, avser SWEDMA att 
fortlöpande analysera och inkomma med synpunkter och kommentarer, och ser därför fram 
mot fortsatt dialog  
 
 
Stockholm 2021-02-08 
 
 
 
Malin Anglert   
 
 
 
 
Mattias Grundström 
VD SWEDMA    
 
 
 
 
Förbundsjurist SWEDMA 
____________________________________________________________________________________________________________ 
SWEDMA – Swedish Data & Marketing Association 
Klara Östra Kyrkogata 2 B, 111 52 Stockholm | 08 534 802 60 | xxxxxx@xxxxxx.xx | swedma.se