This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

Digital Markets Act – Svensk Handels första kommentarer  
Allmän hållning  
Svensk Handel välkomnar ambitionen med EU-kommissionens förslag till Digital Markets Act och syftet 
att  främja  en  väl  fungerande  digital  inre  marknad,  med  effektiv  konkurrens  inom  EU.  Globala 
plattformsföretag  har  idag  stor  påverkan  på  samhället  i  stort,  och  så  också  på  handelsföretagen. 
Handelsföretagen  använder,  och  är  många  gånger  kraftigt  beroende  av  plattformsföretagen  som 
leverantörer  för  en  rad  olika  tjänster.  Exempelvis  betaltjänster,  annonstjänster,  e-
handelsmarknadsplatser eller molntjänster. 
Plattformarna är kanske särskilt viktiga för handelsföretagen när det gäller att nå nya kunder på nya 
och befintliga marknader och att när handelsföretagen med hjälp av data kan effektivisera olika typer 
av  processer.  Kunddata  är  enormt  viktigt  för  handelsföretagens  möjligheter  till  innovation  och 
utveckling av nya tjänster. Exempelvis annonsering, prognostisering av efterfrågan och inköpsbehov, 
eller optimering av logistikkedjor och begränsning av miljöpåverkan.  
Tillgången  till  data  och  möjligheten  att  bygga  lönsamma  relationer med  slutkunder  hämmas  dock  i 
vissa fall när handelsföretagen är alltför beroende av att använda sig av plattformstjänsterna.   
Specifika kommentarer  
Artikel 3 – definition av centrala plattformstjänster (core platform) och betecknande av grindvakter 
(designation of gatekeeper)  

I EU-kommissionens motiv och syftesbeskrivning till DMA-förslaget menar kommissionen bl.a. att ”ett 
fåtal stora plattformar fungerar allt oftare som nätportar eller grindvakter mellan företagsanvändare 
och slutanvändare och […] att anhopningar av ekosystem runt deras centrala plattformstjänster […]  
förstärker befintliga hinder för inträde på marknaden.”1 
 
Vidare menar EU-kommissionen att ”grindvakterna har som sådana stor inverkan på och betydande 
kontroll över tillträdet till digitala marknader, och de är fast förankrade på dessa marknader, vilket 
leder till att många företagsanvändare blir starkt beroende av dessa grindvakter, och detta leder i vissa 
fall till otillbörligt beteende gentemot dessa företagsanvändare. Det leder också till negativa effekter 
för möjligheten att konkurrera”2  

EU-kommissionen menar slutligen att syftet och målsättningen med DMA-förslaget är ”att på EU-nivå 
ta itu med de mest framträdande fallen av otillbörliga metoder och bristande konkurrensmöjligheter, 
så att både slutanvändare och företagsanvändare kan dra full nytta av plattformsekonomin och den 
digitala ekonomin som helhet i en konkurrensutsatt och rättvis miljö.”
 
Utifrån EU-kommissionens ändamålsbeskrivning verkar alltså de s.k. grindvakterna och dess påverkan 
på konkurrensen vara det problem som förslaget syftar att åtgärda. Svensk Handels välkomnar denna 
ambition  och  delar  kommissionens  oro  för  att  situationer  med  grindvakter  kan  uppstå  på  digitala 
marknader.  Effektiv  konkurrens  bidra  till  innovation  och  gynnar  näringslivet  som  helhet,  inte  bara 
handelsföretagen.   
I Artikel 3 ställer kommissionen dock upp kriterier som  inte  nödvändigtvis  behöver innebära att en 
plattform är en grindvakt, eller att dessa agerande begränsar konkurrensen, på en specifik marknad.  
                                                           
1 DMA-förslaget, sid 1.  
2 Ibid.  

Ett plattformsföretag presumeras enligt kommissionen vara en s.k. grindvakt (gatekeeper) om följande 
kriterier är uppfyllda:  
•  Den tillhör en koncern vars omsättning överstiger 6,5 miljarder EUR inom EES och dess ”core 
platform service” tillhandahålls användarna i minst tre medlemsländer (Artikel 3 (2)(a)).  
•  Plattformen  har  minst  45 miljoner  aktiva  slutanvändare  i  EU  och  minst  10 000  aktiva 
företagsanvändare (Artikel 3(2)(b) under de tre senaste åren (Artikel 3(2)(c). 
Ett  företags  omsättning  är  dock  varken  ett  särskilt  rättvisande  eller  oproblematiskt  mått  på  dess 
förhandlinggstyrka  eller  dominans.  Ett  stort  distributionsföretag  som  säljer  många  produkter  kan 
exempelvis  ha  större  omsättning  än  dess  leverantör  som  med  en  marknadsandel  på  90  % 
tillhandahåller en produkt som den stora distributören måste köpa in. I detta exempel kan det mycket 
väl vara den mindre leverantören som är den starkare i förhandlingen med den större distributören.   
Med DMA-förslagets definition av grindvakter och centrala plattformstjänster kan följande situation 
uppstå (exemplet är illustrativt).  
•  Ett multinationellt plattformsföretag som tillhandahåller e-handelsmarknadsplatser ger sig in 
på marknad X och får 3 % i marknadsandel.  
•  Det multinationella plattformsföretaget tar sina 3 % av marknaden från det dominerande, 
men  nationella,  e-handelsbolaget.  Det  nationella  e-handelsbolaget  går  från  70  %  av 
marknaden till 67 % (men har i detta exempel en omsättning som är lägre än 6,5 miljarder 
EUR).  
•  I detta exempel skulle DMA-förslaget alltså avstå från att reglera det företag som är endast 
är dominerande på den nationella marknaden. Samtidigt som det multinationella företaget, 
som i detta fall skulle bidra till att öka konkurrensen på marknaden, blir det som regleras av 
förslaget.  
Svensk Handel menar att betecknandet av grindvakter snarare borde utgå från hur pass dominerande 
en plattform är på den relevanta marknaden. Vilken marknadsandel har plattform X på den relevanta 
annonsmarknaden, plattform Y på betalmarknaden eller plattform Z på e-handelsmarknaden. Detta 
mått är ett betydligt mer rättvisande mått på marknadsmakt och förhandlingstyrka. Möjligheten för 
företagsanvändare och konsumenter att vända sig till andra alternativ än plattformen det viktiga, inte 
dess exakta omsättningstal eller antal användare.  
Artikel 5 - krav på gatekeeper plattforms  
Det är positivt att det i artikel 5 (c) ställs krav på plattformarna att de måste tillåta företagsanvändare 
att marknadsföra och sälja sina produkter till kunder i andra kanaler än via plattformen.  Även i de fall 
då företagsanvändaren förvärvat kunden genom användningen av plattformen.  
Vi  ser  detta  som  en  potentiellt  konkurrensfrämjande  bestämmelse,  där  användaren  ska  tillåtas  att 
konkurrera med plattformen om kunderna.  
Artikel 6 – krav på gatekeepers att utveckla framöver  
Svensk Handel är också positiva till kravet på plattformarna att avhålla sig från att premiera sina egna 
produkter (enligt artikel 6(d)).  
Även detta är i våra ögon en potentiellt konkurrensfrämjande bestämmelse.