This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


 
 
 

 
 

 
 
 
 
2021-02-08 
 
 
Angående förslag till förordning om en inre marknad 
för digitala tjänster (DSA) 
 
 
Sveriges  Konsumenter  uppskattar  att  Infrastrukturdepartementet  inhämtar  synpunkter 
gällande förordningen om en inre marknad för digitala tjänster (DSA). Vi välkomnar initiativet 
att  modernisera  och  harmonisera  de  aktuel a  regelverken,  men  beklagar  att  EU-
kommissionens 
ambitionsnivå 
inte 
varit 
högre 
gällande 
marknadsplatsers 
produktsäkerhetsarbete och konsumentjuridiska ansvar. 
 
Sveriges Konsumenter visade i november 2020 til sammans med Elsäkerhetsverket att farliga 
produkter på internationel a marknadsplatser är ett allvarligt problem.1 Av de produkter vi 
testade slog labbet fast att 93 procent var direkt farliga att använda, ett resultat som ligger i 
linje med tidigare granskningar på området.2 
 
Sveriges  Konsumenter  har  tidigare  föreslagit  att  marknadsplatser  med  övervägande 
inflytande och kontrol  över sina säljare (t.ex. Amazon, Wish, eBay) bör underställas samma 
krav  som  en  vanlig  distributör.3  Något  sådant  initiativ  finns  dock  inte  i  EU-kommissionens 
förslag. 
 
Artikel 5.3 öppnar visserligen för att marknadsplatser (under vissa specifika och begränsade 
omständigheter) kan påtvingas ansvar via konsumentlagstiftning, men vår bedömning är att 
denna möjlighet är otil räcklig. I värsta fall kan paragrafen til  och med komma att förhindra 
ett mer långtgående ansvarsutkrävande i kommande revideringar av annan lagstiftning (bl.a. 
produktsäkerhetsdirektivet). 
 
Sveriges  Konsumenter  värnar  fri  åsiktsbildning  och  yttrandefrihet  på  nätet.  Vi  välkomnar 
därför att en hög grad av transparens förordas i föreslagna anmälningsmekanismer samt att 
förbudet mot en generel  övervakningsskyldighet bevaras.  
 
Marknadsplatsernas förmedling av farliga produkter är däremot sällan i huvudsak ett uttryck 
för åsiktsbildning el er yttrandefrihet. Det är därför olyckligt att EU-kommissionens förslag inte 
tydligare särskiljer marknadsplatser från övriga förmedlingstjänster. 
 
Sveriges  Konsumenter  uppmanar  regeringen  att  i  fortsatta  förhandlingar  verka  för  ett 
tydligare ansvarsutkrävande gentemot digitala marknadsplatser. 
 
1 https://www.sverigeskonsumenter.se/vara-projekt/privatimportens-faror/test-av-elprodukter-fran-
natjattarna-93-procent-direkt-farliga/  

2 https://www.sverigeskonsumenter.se/vara-projekt/privatimportens-faror/tva-av-tre-prylar-fick-
underkant/  
3 Läs mer i vår och Elsäkerhetsverkets rapport: 

https://www.sverigeskonsumenter.se/media/co2ltfsn/rapport-privatimport.pdf