This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From: 
Jan Fager <xxx.xxxxx@xx.xx> 
Sent: 
den 8 februari 2021 22:49 
To: 
Linn Berggren; Eva Ljungbert 
Cc: 
I Registrator; N Registrator 
Subject: 
DSA och DMA 
 
Categories: 
SW 
 
Här kommer TUs sammanfattande och inledande synpunkter på DMA och DSA. De ligger samlat och 
jag hoppas det är ok. 
Vi ber att få återkomma under processen med ytterligare inspel m.m. 
 
Inledning 
TU välkomnar Kommissionens förslag till två nya rättsakter och anser att de är mycket viktiga 
steg mot att reglera en marknad i obalans. TU ser att regleringen kan åstadkomma en 
jämnare spelplan med sundare konkurrensförutsättningar samtidigt som den värnar det 
demokratiska samtalet på den digitala arenan. Nu och i framtiden. 
Finansieringen av journalistiken är en avgörande faktor för att upprätthålla 
kvalitetsjournalistiken och därmed vår demokrati. TUs medlemmar är beroende av annons- 
och läsarintäkter för att finansiera sin journalistik. Sedan 2008 har varannan krona försvunnit 
från journalistiken. Annonspengarna har i stor utsträckning flyttats till de stora plattformarna 
med Google som enskilt största. Investeringen i medier med nyhetsjournalistik har minskat 
med drygt 6,2 miljarder kr under perioden 2008-2019. Det innebär att intäkterna till 
nyhetsjournalistiken har halverats under perioden. 
Under 2020 och coronapandemin har annonsintäkterna fortsatt ner för nyhetsjournalistiken 
och TUs medlemmar har preliminärt tappat ytterligare 20%. Genom det stora intresse som 
allmänheten visat nationella och lokala medier under pandemin har läsarintäkterna ökat, 
men inte tillräckligt mycket för att kompensera för tappet i annonsintäkter. 
Att annonsörer väljer andra kanaler är i sig inte problemet utan det är det faktum att 
konkurrensen på den digitala marknaden är i obalans.  
En fungerande marknad med tillbörliga villkor för alla aktörer är direkt avgörande för att den 
granskande, oberoende och kvalitativa journalistiken ska finnas kvar med en mångfald, både 
vad avser inriktning, täckningsområde och distributionskanaler.  
Om DSA och DMA resulterar i mer rättvisa och transparenta regler på den digitala 
marknaden, skulle det inte bara stärka journalistikens förutsättningar utan även vår levande 
demokrati. 
 
Digital Services Act
      
Sverige, som en nation med hög digitaliseringsgrad och en nation med lång historia av en 
stark tryck- och yttrandefrihet, bör enligt TU ta ett stort ansvar för att de kommande 
förhandlingarna om DSA/DMA också säkerställer de övergripande positiva ambitionerna som 
finns i förslagen. Regeringen bör därför ställa sig bakom de övergripande principerna i 
förslagen. Det fortsatta arbetet behöver fokusera på att kraven på plattformarna inte 
urvattnas och att innebörden av vissa förslag förtydligas.  
DSA innehåller förslag som klargör plattformarnas ansvar för innehåll. Enligt förslaget 
omfattar plattformarnas ansvar olagligt innehåll och enligt vad som följer av nationell 
lagstiftning i respektive medlemsstat. Något som TU välkomnar.  

Det system av notice and takedown som föreslås av kommissionen bör ytterligare 
förstärkas       med ett ansvar för att material som tagits bort också hålls borta med mindre 
att det visar sig, enligt det system som också föreslås, att borttagandet var felaktigt (s.k. stay 
down, i både artiklarna 8 och 14). Material som t.ex. utgör olaga hot och 
upphovsrättsintrång ska inte kunna läggas upp på nytt efter det att det har tagits bort. 
Förslaget bör förtydligas så att det framgår att ansvaret gäller för användargenererat 
innehåll och inte för redaktionellt innehåll från publicistiska medier som ofta omfattas av      
grundlagsskydd och ett medieetiskt system. 
TU delar i och för sig förslaget att plattformarna ska kunna ha ytterligare begränsningar i sina 
egna användarvillkor. Vad som enligt TU behövs är dock verktyg för att dessa användarvillkor 
inte används för att ändra eller plocka bort redaktionellt innehåll som ursprungligen 
publicerats av t.ex. en tidning under en ansvarig utgivare. TU ber att få återkomma till hur 
detta skulle kunna se ut. De publicistiska medierna står under ett tydligt redaktionellt ansvar 
som är reglerat i lag, inte sällan i grundlag samt omfattas av det pressetiska systemet.  
TU anser att det är viktigt att kraven som ställs i förslaget avseende ansvarsfull annonsering 
och transparens inte försvårar för publicistiska medier avseende affärsutveckling och 
finansiering. Våra medlemmars annonsaffär är redan idag reglerad via GDPR, 
marknadsföringslagen, alkohollagen, spellagen och andra lagar samt genom självreglering via 
Reklamombudsmannen. Ytterligare begränsningar vad gäller annonsering riskerar att 
hämma mediernas konkurrensförutsättningar på den digitala marknaden och bibehålla den 
obalans som finns idag.  TU vill också särskilt peka på att det tydligt måste anges att 
publicistiska medier inte omfattas av artikel 24 och att förtydliganden görs i t.ex. artikel 1.1, 
1.2, 2(f) och 3.1 i syfte att kraven i artikel 24 annars riskerar att slå fel. 
TU anser att det är positivt att det ställs krav på transparens avseende 
rekommendationsalgoritmer. TU anser att det är viktigt att DSA inkluderar ett ansvar för att 
informera användarna när inlägg tas bort eller förändras. Detta ska då också kunna bestridas 
och bemötas i nationella tvistlösningsforum som ska finnas tillgängliga på respektive språk 
och vara bemannade enligt den aktuella tidszonen. Förslaget kan dock få olika ingripande 
konsekvenser beroende på vad för plattform det rör sig om.  
TU vill också uppmärksamma på att de bestämmelser som återfinns i artiklar 34-37 om 
standarder och uppförandekoder avseende marknadsföring m.m. kan få en styrande effekt 
och i sig försvåra eller helt sätta konkurrensen ur spel om detta sker på plattformarnas 
villkor. Det är därför viktigt att det säkerställs att övriga marknaden kan vara med och 
påverka dessa. Detta förefaller framgå av förslaget och TU vill bara understryka vikten av att 
denna medverkan blir verklig. Det finns annars en risk att dessa bestämmelser negativt 
påverkar publicisternas utveckling av affärsmodeller m.m. 
 
Digital Markets Act 
TU välkomnar kommissionens förslag till DMA som avser att skapa en bättre balans och 
främja konkurrensen på den digitala marknaden. Förslaget innehåller nya skyldigheter för de 
allra största plattformarna med monopolliknande ställning.  
TU anser att de föreslagna kriterierna för att definiera om ett företag/plattform är en 
grindvakt (gatekeeper) – en kombination av kvalitativa och kvantitativa kriterier – är      
relevanta. Det är av stor vikt att DMA enbart omfattar de allra största grindvakterna med 
monopolliknande ställning som har möjlighet att negativt snedvrida konkurrensen på den 
digitala marknaden. TU anser att det måste säkerställas att definitionen av grindvakt är 
tydlig och att större mediehus inte omfattas. 


Artiklarna 5 och 6 i DMA innehåller flera viktiga skyldigheter för grindvakterna, som enligt TU 
kan förbättra konkurrensen på den digitala marknaden. Skyldigheten att dela med sig av 
data som tillhör företag som använder sig av grindvakternas tjänster och transparens kring 
annonsering är särskilt viktiga för svenska och europeiska publicister, så att dessa ges 
möjlighet att innovera och utveckla sina tjänster. TU anser att den skillnad som finns mellan 
artikel 5 och 6 och som stipulerar att kraven i artikel 5 ska följas direkt, medan kraven i 
artikel 6 blir tillämpliga först efter ett klargörande från Kommissionen måste klargöras. TU 
anser en flera av de krav som anges i artikel 6 mycket väl kan övervägas flyttas till artikel 5 
för att vara direkt tillämpliga. 
För att illustrera ett problem som många publicister idag brottas med kan nämnas Apples 
beteende på App Store-marknaden. Apple delar inte med sig av data till svenska publicister 
om vem som har tecknat en tidningsprenumeration via App Store. Publicisten får inte 
tillgång till data om sin användare och kan inte etablera en kundrelation eller erbjuda läsaren 
en bättre produkt. Det här är en situation som skulle kunna lösas genom förslagen i DMA. 
DMA adresserar denna problematik i artikel 6.1 (i) och TU anser att den bestämmelsen bör 
flyttas till artikel 5. Bestämmelsen är också central ur ett konsumentperspektiv. Det måste 
vara tydligt för konsumenten vem denne har ett kundförhållande med. Inte sällan vänder sig 
konsumenter till mediehusen med frågor som då inte ens har kännedom om att 
vederbörande är kund. 
Även bestämmelsen om att plattformarna inte får premiera sina egna varor och tjänster på 
bekostnad av liknande varor och tjänster som tredje part erbjuder på deras plattformar är 
viktig, eftersom publicistiska mediers innehåll annars kan påverkas negativt, t.ex. om 
medierna inte väljer att delta i exempelvis Google News Showcase. 
De marknadsundersökningsverktyg som förslaget innehåller ser ut att kunna bidra till att 
regelverket är uppdaterat och inte blir obsolet. Det är enligt TU viktigt att detta instrument 
också tillsäkrar till exempel medierna möjligheten att kunna påtala brister m.m.            
TU anser att det i DMA bör införas bestämmelser om att plattformarna ska kunna tvingas att 
förhandla och erbjuda rimlig kompensation för publicistiskt innehåll som de använder. Detta 
skulle bland annat kunna utgöra ett stöd till implementeringen av upphovsrättsdirektivet. 
Även om upphovsrättsdirektivet redan nu ska implementeras i EU:s medlemsstater, skulle en 
sådan bestämmelse skicka en tydlig och viktig signal om att publicistiskt innehåll har ett 
värde. I denna del kan det förslag som just nu behandlas i Australien användas som 
inspiration. De franska förhandlingarna mellan Alliance och Google visar också på vikten av 
att ha stöd från myndigheter och regering för att avtal ska kunna slutas mellan plattformarna 
och innehållsleverantörerna, exempelvis publicisterna. 
 
 
Med de bästa hälsningar 
 
Jan Fager 
 
 
 
Jan Fager 
Jurist/lawyer 
073 069 00 31  
 

 
Kungsgatan 62, 3 tr 
Box 22500 
104 22 Stockholm 
08 692 46 00 
xxx.xxxxx@xx.xx