Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
  
 
Promemoria 
 
 
  
 
 
2020-11-26 
I2020/ 
  
 
Infrastrukturdepartementet 
  
 
Enheten för samhällets digitalisering 
Linn Berggren 
xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Tjänsteanteckning möte med Apple kring DSA och DMA den 24 
november 2020 
Deltog från Apple gjorde Maija Salvén Haas och Marc Perves, och från RK 
deltog Christine Malmberg, Tove Thaning, Hedvig Landahl, Marcus 
Boklund och Linn Berggren.  
Apple utvecklade sina ståndpunkter kring främst DMA men också kring 
DSA utifrån de positionspapper som företaget delat på förhand. Bl.a. 
underströk Apple vikten av att ett proportionerligt ansvar inom ramen för ex 
ante-åtgärder. När det gäller översynen av e-handelsdirektivet berättade 
Apple-representanterna att de förespråkar att de huvudsakliga principerna i 
direktivet blir kvar.  
Linn berättade om positionspappret som Anders Ygeman skickat till EU-
kommissionen.  
Mötet avslutades.  
 
 
 
 
 

Document Outline