This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


 
 
Till Regeringen 
Infrastrukturdepartementet 
Energi- och digitaliseringsministern 
 
Med hänvisning til  den diskussion som förekommit under hösten kring Digital Services Act (DSA) 
inom  EU  önskar  Svenska  Föreningen  mot  Piratkopiering  (Swedish  Anti-Counterfeiting  Group, 
SACG) inkomma med vissa kompletterande kommentarer. För SACG:s grundläggande position 
kring DSA hänvisas til  vår tidigare skrivelse til  Regeringen den 26 augusti 2020. 
 
1.  En hållbar ansvarsreglering förutsätter även proaktiva åtaganden 
SACG  välkomnar  den  grundposition  Sverige  för  fram  i  sitt  inspel  til   Kommissionen  den  14 
september  2020.  I  synnerhet  behovet  av  att  plattformar  tar  ett  ökat  ansvar  för  att  motverka 
försäljning  av  il egala  varor,  där  ibland  förfalskade  varor  (counterfeits),  samt  att  en  effektiv 
reglering för notice, takedown och stay down av illegalt content kommer till stånd.  
Vi delar även synen att DSA bör ge incitament för plattformar att arbeta mer proaktivt mot il egala 
varor. SACG bedömer dock att en ”Good Samaritan principle” kommer behöva kompletteras med 
åtaganden för plattformar att agera proaktivt, för att få önskad effekt. Särskilt med hänsyn til  
erfarenheterna  i  USA  av  denna  princip.  Vidare  vad  gäller  höstens  debatt  kring  DSA  och 
yttrandefrihet förtjänar att poängteras att de proaktiva åtgärder SACG föreslår är möjliga att föra 
in i DSA utan risk för intressekonflikt. Våra resonemang utvecklas närmare nedan. 
 
2.  Good Samaritan och den kommande översynen av amerikansk lagstiftning 
”Good Samaritan principle” har funnits i amerikansk e-handelslagstiftning i över två decennier. 
Trots detta har plattformar i USA inte visat sig nämnvärt mer proaktiva än i Europa. Tvärtom; 
marknaden i USA besväras av allt ökande counterfeit-försäljning online och i U.S. Department of 

Homeland Security’s rapport ”Combatting Trafficking in Counterfeit and Pirated Goods” från i år 
pekas på grundläggande problem i incitamentsstrukturen i den amerikanska regleringen:  
“Despite public and private efforts to-date, the online availability of counterfeit and pirated goods 
continues to increase. Strong government action is necessary to fundamentally align incentive 
structures and thereby encourage the private to increase self-policing…”   

Vad gäller de åtgärder från privata sektorn som bedöms som allra viktigast lyfts behovet av att 
plattformar tar en mer aktiv roll i kampen mot counterfeits fram. I synnerhet när det kommer till 
att proaktivt upptäcka och vidta preventiva åtgärder mot counterfeit-försäljning.1  Til  följd av 
rapporten har en översyn av de amerikanska ansvarsreglerna för plattformar nu initierats. 
Värt att poängtera är att regleringen i USA är principiellt densamma som i Europa. Vad som skiljer 
är att i USA finns redan ”Good Samaritan principle” samt en reglering för notice & takedown på 
plats. Frågestäl ningen för den amerikanska lagstiftaren i den kommande översynen är därför 
istället  huruvida  medverkansansvar  för  plattformar  vid  varumärkesintrång  bör  införas,  d.v.s.  i 
praktiken huruvida ansvarsundantagen för plattformar bör avskaffas vid försäljning av förfalskade 
varor.2 
Med  hänsyn  til   erfarenheterna  i  USA  är  det  SACG:s  bedömning  att  DSA  inte  kommer  uppnå 
önskat syfte, om inte den nya lagstiftningen också innehåller proaktiva åtaganden för plattformar. 
I synnerhet med tanke på den europeiska grundpositionen att ansvarsundantagen för plattformar 
bör bestå. Vår rekommendation är därför att ”Good Samaritan principle” kompletteras med att 
Duty of care-principen uttryckligen och direkt bindande förs in i DSA (och inte endast förblir i 
ingressen som i nuvarande e-handelsdirektiv). Av samma anledning hoppas vi att Sverige verkar 
för att en reglering av notice & takedown även innehåller stay down-krav, för att plattformar 
proaktivt ska verka för att illegalt content inte på nytt återuppstår efter nedtagning.3 
 
 
 
 
1 U.S. Department of Homeland Security, Combatting Trafficking in Counterfeit and Pirated Goods, Report to the President 
of the United States, 24 2020 (https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/20_0124_plcy_counterfeit-pirated-goods-
report_01.pdf) 
2 Federal Register, Secondary Trademark Infringement Liability in the E-Commerce SettingA Notice by the USPTO 13 
Nov  2020
,  2020  (https://www.federalregister.gov/documents/2020/11/13/2020-25163/secondary-trademark-infringement-
liability-in-the-e-commerce-setting) 
3 För en närmare utläggning om duty of care, stay down och andra proaktiva åtaganden såsom KYC-kontroller hänvisas till 
SACG:s skrivelse till Regeringen den 26 augusti 2020.  
 


3.  Kommentar till höstens debatt kring DSA och yttrandefrihet 
En  stor  del  av  den  politiska  debatten  kring  DSA  i  Europaparlamentet  i  höst  har  fokuserat  på 
yttrandefrihet. Den debatten är givetvis relevant när det kommer til  enskilda privatpersoners 
användning  av  plattformar  för  icke-kommersiella  ändamål,  til   exempel  privatpersoner  som 
uttrycker sig på sociala medier. Den har dock litet, om ens något, att göra med att plattformar, i 
synnerhet  marknadsplatser,  bör  ta  ett  ökat  ansvar  för  att  skydda  konsumenter  från  att  köpa 
förfalskade fysiska varor.   
Precis  som  i  den  vardagliga  handeln  offline  måste  det  vara  möjligt  att  skapa  ett  fungerande 
regelverk för försäljning av fysiska varor online, utan att behöva inkräkta på grundläggande fri- 
och rättigheter. Marknadsplatser och andra plattformar som spelar en central roll för shopping 
online måste helt enkelt göra mer för att motverka försäljning av il egala varor. Detta handlar i 
grunden  om  att  skydda  europeiska  konsumenter  från  olagliga  produkter  och  motverka  den 
fortsatta  framväxten  av  den  organiserade  brottslighet  som  counterfeit-industrin  utgör.  Inom 
ramen för den diskussion som pågår om olika grader av ansvar för olika former av plattformar 
finns  det  även  utrymme  att  placera  in  de  proaktiva  åtaganden  SACG  förespråkar.  Med  rätt 
avgränsningar kan intressekonflikter undvikas.  
_________________________________________ 
 
Vi finns givetvis gärna til  hands för ytterligare diskussion om så skulle kunna önskas. 
För  frågor  kring  denna  skrivelse  m.m.  hänvisas  i  första  hand  till  Måns  Sjöstrand 
(mans.sjostrand@danielwel ington.com) eller Ludvig Holm (xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxx.xxx). 
 
Stockholm den 27 november, 2020 
Svenska Föreningen mot Piratkopiering/Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG) 
 
Denna skrivelse har utarbetats av SACG:s styrelsemedlemmar Måns Sjöstrand, Ludvig Holm, Lena 
Johansson och Sara Sparring.