This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
 
 
2021-03-09
 
 
Infrastrukturdepartementet
 
Enheten för digitalisering
Berfin Eken
xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Minnesanteckningar från möte med Apple rörande DSA
Mötesdeltagare: Maija Salven Haas och Philip Eder Levacher (Apple) samt Linn 
Berggren och Berfin Eken (I ESD)

Mötet hölls på Apples initiativ och syftade till att utveckla bolagets 
synpunkter avseende DSA. 
Efter en presentationsrunda höll Apple en presentation om deras synpunkter 
gällande hur DSA bör reglera digitala tjänster. Apple går in med ett väldigt 
brett perspektiv på DSA. Stödjer målen med DSA framför allt i kapitel 1-3 
som de anser kodifierar de standarder som man redan utgått ifrån. 
Bedömer appar på förhand innan de godkänns. Har dock inte möjlighet att 
bedöma lagligheten av alla appar på förhand, men har ett slags notice and 
action för att kunna bemöta anmälningar om appverksamhet. Publicerar 
även statliga ”förelägganden” om appar i sina transparensrapporter. 
I ESD frågar om Apples syn på artikel 22. De menar att de ofta inte har 
möjlighet att få information om de som sålt exempelvis förfalskade varor. 
Går inte efter plattformen i sig utan vill oftast kunna adressera problemet 
med säljaren direkt. Anser att KOM hittat en rimlig avvägning genom 
artikeln, och att de idag vad gäller exempelvis App Store i stort sett når upp 
till kraven som artikeln vill fastslå. 
Apple anser dock att i många fall är bestämmelserna väldigt detaljerade, att 
principerna är välavvägda men att specifika bestämmelser inte alltid innebär 
det mest effektiva sättet att få ett resultat. 

Apple går vidare in på kapitel 4 om mycket stora onlineplattformar. De 
menar inte att de kommer att ha svårigheter att fullfölja kraven i kapitel 4, 
men att bara för att en plattform är stor utgör den inte automatiskt en 
systemrisk. Man måste göra en självständig bedömning av om plattformen 
utgör en sådan risk. Alla plattformar bör göra en riskbedömning men först 
om plattformen inte åtgärdar dessa risker bör sedan ytterligare krav påföras 
efter en konversation mellan KOM, nationella myndigheter och tjänsten i 
fråga. Om plattformen anses utgöra en systemrisk bör detta motiveras 
tydligt. 
Apple frågar om hur SE ställer sig vad gäller detta. I ESD berättade om 
planen framåt för arbetet framåt med förhandlingarna och att man 
fortfarande analyserar förslaget. 
Apple undrar om de kan återkomma med skriftliga inspel också, och I ESD 
svarar att det går bra. 
Mötet avslutades. 
2 (2)