Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regeringskansliet 
Infrastrukturdepartementet 
103 33 Stockholm 
 
 
 
 
 
Sveriges Television AB:s, Sveriges Radio AB:s och Utbildningsradion AB:s 
yttrande gällande förslag till förordning om en inre marknad för digitala 
tjänster (DSA).  
 
 
 
 
Sabina Rasiwala Hägglund, HR & kommunikationsdirektör samt tf strategichef SVT 
Gabriel Byström, VD-enhetens chef SR 
Johan Hartman, strategichef UR 
 
Stockholm 8 februari 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Inledning 
Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Utbildningsradion AB har inbjudits att lämna 
synpunkter på två frågeställningar angående rubricerat förslag till förordning (DSA). Bolagen 
kommer enbart att yttra sig över de delar som rör företagens verksamhet eller som på annat sätt 
berör frågor av mer principiell karaktär. 
De frågor som infrastrukturdepartementet ställt om DSA är: 
•  ”Hur säkerställer vi att leverantörer av förmedlingstjänster tar ett större ansvar för olagligt 
innehåll samtidigt som vi värnar fri åsiktsbildning och yttrandefrihet på nätet?” 
•  ”Hur bör EU-gemsamma regler om s.k. notice and action och tillkommande 
tillsynsmekanismer bäst utformas för att uppfylla syftet med det nya förslaget?” 
 
Sveriges  Television  AB,  Sveriges  Radio  AB  och  Utbildningsradion  AB  välkomnar  EU-kommissionens 
förslag till förordning om en inre marknad för digitala tjänster (DSA). Ambitionen att se över globala 
plattformars ansvar för olagligt innehåll samt etablera transparens och rättvisa villkor skapar vidare 
förutsättningar  för  en  välfungerande  inre  marknad  för  digitala  tjänster.  Förslaget  är  en  bra 
utgångspunkt med flera viktiga delar. 
Bolagen ser positivt på regeringens målsättning att i vidare förhandlingsarbete på EU-nivå arbeta för 
en balans som säkerställer respekt för mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefriheten, och principen 
om icke-diskriminering.  
I tillägg till de synpunkter som framfördes under regeringens sakråd den 5 februari 2021, vill bolagen 
särskilt understryka följande principer som centrala att ta i beaktande i vidare process:  
•  DSA bör tydligt betona och ta hänsyn till yttrande- och pressfrihet.  
▪  DSA  ska  utformas  på  ett  sätt  som  respekterar  den  vidsträckta  yttrandefrihet-  och 
pressfrihet som råder i Sverige, som slås fast i bland annat Yttrandefrihetsgrundlagen.  
▪  Sektorspecifik reglering ska ha företräde.   
 
•  DSA ska begränsas till olagligt innehåll, baserat på nationell lagstiftning. 
▪  Plattformarnas idag begränsade innehållsansvar bör överlag bibehållas i den föreslagna 
förordningen,  men  förtydligas  på  ett  par  områden.  Plattformarnas  innehållsansvar  ska 
begränsas  till  att  endast  omfatta  olagligt  innehåll  och  alltid  baseras  på  nationell 
lagstiftning i respektive medlemsland. 
 
 

 

 
 
 
 
 
▪  Detta kan exempelvis gälla möjligheten för nationella domstolar/myndigheter att kräva 
borttagning  av  olagligt  innehåll  baserat  på  nationell  lag.  Förordningen  bör  också 
säkerställa att plattformarnas system för notice and action är transparenta.  
▪  Plattformarnas  system  för  notice  and  action  behöver  dessutom  vara  lättillgängliga. 
Plattformarna ska agera snabbt på anmälningar, men också snabbt återställa innehåll som 
felaktigt tagits ner. Systemet bör inte vara helt automatiserat utan bör bygga på mänskliga 
bedömningar, för att säkerställa yttrande- och informationsfrihet och begränsa risken för 
”överborttagning”.  
▪  Förordningen bör säkerställa nationella processer för att bestrida nedtagningar.  
   
•  Användarvillkor ska inte begränsa allmänhetens möjlighet att ta del av innehåll från 
publicistiska medier.   
▪  Plattformarna har egna användarvillkor, så kallade Terms and Conditions och community 
standards, som ibland går långt bortom nationell lagstiftning och tillämpas vid 
nertagning eller modifiering av innehåll. Givet att flera plattformar fungerar som en 
infrastruktur för information och det demokratiska samtalet kan deras 
modereringsbeslut, som fattas med grund i företagets egna användarvillkor, utgöra ett 
hot mot redaktionellt oberoende, yttrandefrihet, kulturell mångfald och mediepluralism. 
Allmänhetens möjlighet att ta del av innehåll från oberoende publicistiska medier 
påverkas negativt. 
▪  Både SVT och SR har påverkats av att plattformar vid flertalet tillfällen tagit ner lagligt 
innehåll. Det har skett utan en utförlig förklaring. Uppdateringar av appar har hindrats, 
även det på grund av plattformars egna villkor. Mer information om dessa och andra 
liknande fall som påverkat nordiska public service-bolag finns här: 
https://www.nordvision.org/fileadmin/user_upload/Annex_to_the_DSA_Consultation_-
_Transparency.pdf     
 
•  Det är synnerligen viktigt att förordningen om en inre marknad för digitala tjänster 
innehåller ett förtydligande om att innehåll och tjänster från redaktionella medier som 
lyder under nationell reglering aldrig ska tas ner eller modifieras av plattformar.  
▪  DSA bör säkerställa att innehåll och tjänster från oberoende medieföretag kan fortsätta 
att nå publiken via plattformar utan någon form av otillbörlig redaktionell påverkan eller 
inblandning av plattformar. Redaktionellt oberoende är avgörande för att säkerställa 
 
 

 

 
 
 
 
 
förtroende. Det är även viktigt för att medier ska kunna nå ut till allmänheten, inte minst 
med samhällsviktig information i en kris.  
 
•  Bolagen anser att det finns ett behov av att se över ansvarsbegränsningen såsom den är 
utformad i Art 6 i Kommissionens DSA-förslag.  
▪  Det finns skäl att vara försiktig med ökad självreglering av plattformar. 
Självregleringsinstrument av den karaktär som artikel 6 hänvisar till måste därför 
villkoras och begränsas tydligt.  
▪  Art 6 syftar till att förmedlingstjänster inte ska vara omotiverade att agera proaktivt mot 
olagligt innehåll. Men detta kan leda till att plattformar utifrån en försiktighetsprincip tar 
bort mer innehåll än det som är olagligt. Det finns även en risk för överprövning av 
publicistiskt innehåll, som då leder till negativa konsekvenser för allmänhetens möjlighet 
att ta del av laglig, opartisk och saklig journalistik.  
▪  Bolagen föreslår därför att Art 6 ses över. Man behöver minst säkerställa att 
plattformarna inte tar självpåtaget ansvar för redaktionella mediers innehåll genom 
proaktivt (art 6) eller reaktivt agerande (art 5).  
 
•  Bolagen välkomnar att kommissionens förslag till förordning tydligt betonar vikten av 
ökad transparens för plattformar.   
▪  Bolagen välkomnar att det införs krav på ökad transparens gällande användarvillkor.  
▪  Det är viktigt att förslaget inkluderar ansvaret att informera användare vid 
borttagning/moderering av innehåll. Detta för att underlätta att användare ska 
kunna bestrida borttagningar/modereringar via tillgång till nationella 
tvistlösningsmekanismer. Hos plattformsbolagen kräver detta tydliga 
kontaktpersoner i samma språkområde och tidszon.