This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

Skriftliga synpunkter om förslag till förordning om konkurrensdrivna och 
rättvisa marknader inom den digitala sektorn (DMA) 
 
Tack  för  möjligheten  att  inkomma  med  skriftliga  synpunkter  om  förslag  til   förordning  om 
konkurrensdrivna  och  rättvisa  marknader  inom  den  digitala  sektorn  (DMA).  Google  stödjer 
EU-kommissionens mål att främja ett öppet och konkurrenskraftigt internet och vi förstår att 
med vår storlek kommer ökat ansvar. 
 
Denna skriftliga inlaga består av: 
1. Sammanfattning av frågor från regeringens EU-sakråd 
2. Analys av förslaget i sin helhet på engelska 
 
1. Sammanfattning av frågor från regeringens EU-sakråd 
Som verksamma i Sverige en liten, öppen och exportberoende ekonomi samarbetar vi nära 
många svenska företag för att möjliggöra för dem att nå användare och kunder på globala 
men också lokala och regionala  marknader samt för att möta konkurrens både lokalt, 
regionalt och globalt. Vi är därför oroade över att förslaget som det nu ligger skul e kunna 
hindra vår iförmåga att erbjuda innovativa tjänster i Europa och därmed vår möjlighet att 
erbjuda verktyg som framgångsrikt hjälper svenska företag att växa enklare och til  lägre 
kostnad. Våra online annonser gör det möjligt för företag av al a storlekar att hitta kunder över 
hela världen medan våra molntjänster sänker kostnaden och ökar produktiviteten genom 
til gänglighet til  världens bästa teknologi. 
 
EU-kommissionens syfte med förslag til  förordning om konkurrensdrivna och rättvisa 
marknader inom den digitala sektorn (DMA) är att öka BNP, minska arbetslösheten och öka 
konsumentens nytta.  Därför är det oerhört viktigt att lagstiftningen är tydlig samt att koppling 
til  de önskade resultaten införs så att man vet om lagstiftningen uppfyl er de önskvärda 
målen. 
 
Hur kommer DMA påverka ​produkt- och tjänsteinnovationer i Europa? Om vi tar våra egna 
tjänster som exempel är det t.ex. oklart för oss om ​de nya reglerna riskerar att försämra 
kvaliteten på vissa populära verktyg för europeiska användare, företag och kunder.  Kommer 
vi t.ex. kunna fortsätta skapa värde för våra användare genom att integrera Google Maps i Sök 
när jag letar efter en affär el er restaurang? Kommer vi snabbt kunna hjälpa företag och 
användare genom att t.ex. med anledning av covid-19 integrerat informera om leverans på 
gatan el er hem? Denna integrering av information mel an tjänster är til  nytta och uppskattas 
av våra användare och det vore olyckligt om de omöjliggjordes under DMA. 
 
Vi välkomnar att kommissionen avser att säkerstäl a en dialog om regleringsfrågorna. Ur 
rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att företag har en genuin rätt att bli hörd. Dessa aspekter 

i artiklar 6 och 8 kräver vidare analys för att säkerstäl a att legitima och proportionel a 
överväganden verkligen tas i beaktande. Det måste finnas tydlighet i vad som krävs av 
företagen inom ramen för artikel 6 innan kraven blir bindande och kan leda til  sanktioner.   
 
Hur ska DMA säkerstäl a att datadelning och portabilitet verkligen främjar valmöjligheter och 
konkurrens utan att incitament til  innovation förloras el er användarens integritet äventyras? 
Obligatorisk överföring av data innebär i de flesta fal  överföring av personlig data vilken 
användaren ej kommer få möjlighet att ge sitt samtycke til . Istäl et för tvingande överföring 
ser vi att interoperabilitet och dataportabilitet kan vara lösningen för att ge användarna 
möjlighet att dela viktig information på ett säkert sätt. För att användaren ska ha kontrol  över 
sin data är det viktigt att al a företag har både import och exportfunktioner för sina 
användares data så att de på riktigt har ful  kontrol . På Google My Account kan användare 
bestämma vilken data som samlas in när de använder Googles tjänster, hur denna data får 
användas. Man har också möjlighet att via Google TakeOut tanka ner och dela sin data med 
andra tjänster. 
 
Vi delar regeringens och EUs ambition att hela tiden förenkla och förbättra regelverk -
   därför 
är  det  av yttersta vikt att til ämpningsområdet för DMA är rimligt och tydligt definierat så att 
rättssäkerhet  över  tid uppnås. Vi ser också att man bör vara aktsam kring hur det föreslagna 
regelverket inom ramen för DMA kommer samspela med redan befintliga regelverk. 
 
De  ​farhågor som uttryckts rörande digitala tjänster, såsom sekretess, transparens och 
rankningsbeslut, kan gäl a oaktat tjänsteleverantörens storlek el er dess affärsmodel  därför 
borde väl regelverket för internetanvändarens bästa gäl a al a aktörer och inte bara ett fåtal? 
 
Vi ser fram emot fortsatt samarbete så att regleringen blir tydlig, öppnar upp för 
valmöjligheter och gynnar innovation. Vilket vi vet är av största vikt för våra användare i 
Sverige men också för al a de svenska företag som vi samarbetar med. 
 
 
2. Google’s perspectives on the EU Digital Markets Act 
The DMA’s scope should be refined to ensure consistency and reflect the focus on 
gatekeepers. ​
The DMA risks being over-inclusive in some respects and under-inclusive in 
others, and leaves open the possibility for overlapping and conflicting EU and national rules. 
These issues could be addressed with refinements to the draft. In particular: 
○ Article 1(6) ​should be amended to preclude national rules from regulating 
substantial y the same practices as the DMA. 
○ Article 2(2)(g) ​should be removed to avoid covering a broad range of 

non-gatekeeper services that fal  within the definition of ‘cloud’ 
○ Article 3(2)(a) ​should be removed or replaced with a service-level turnover 
threshold to avoid unequal treatment between platforms of the same size and 
importance simply because of the revenues of their owners. 
 
 
 
The framework for the application of the substantive rules should be refined to enable 
a genuine regulatory dialogue and avoid unintended consequences. ​
We welcome the 
DMA’s stated aim to enable a regulatory dialogue with gatekeepers. To enable a genuine 
regulatory dialogue and avoid unintended harmful consequences, however, the rules on the 
application of the DMA’s substantive provisions require refinement. In particular: 
○ ​The Commission should specify the obligations under Article 6 that a given 
gatekeeper must implement before these obligations become binding for the 
gatekeeper and exposing it to fines. 
○ ​Gatekeepers should be given the chance to request an exemption from 
individual obligation beyond the narrow limits set by Article 8, if they can 
demonstrate legitimate and proportionate considerations that justify such 
an exemption . 
○ ​Article 10 should permit the Commission to narrow or remove obligations over 
time -- not only add to them. 
○ ​On regulatory dialogue see also attached pdf on the case study of jobs in 
Google search 
There are several proposals we support. ​The EC’s proposal provides a number of 
sensible suggestions for types of conduct that are typical y harmful and can be identified 
as such. The fol owing provisions are relevant: 
○ Article 5(b) ​rightly proscribes the use of most favoured nation clauses. 
○ Article 5(c) ​facilitates developers promoting their offers to end users. 
○ Article 5(d) ​ensures that business users can raise concerns with public 
authorities. 
○ Article 6(1)(c) ​promotes users’ choice of apps while ensuring scope for 

protecting the service’s integrity. 
○ Article 6(1)(e) ​ensures that user choice wil  be free from technical 
incumbrances. 
○ Article 6(k) ​requires fair and non-discriminatory conditions on business users’ 
access to app stores. 
 
Other proposed rules pursue important objectives but require refinement. ​Some of the 
behavioral rules would benefit from further clarification and refinement to ensure they are 
practicable, meet the DMA’s objectives and avoid unintended adverse consequences. These 
rules include: 
○ Articles 5(g) and 6(1)(g) ​(disclosure of performance-related information and 
prices paid/received by advertisers and publishers), 
○ Article 6(1)(a) ​(using business users’ data in competition with them), 
○ Article 6(1)(b) ​(uninstal ing preloaded apps), 
○ Article 6(1)(d) ​(equal treatment in ranking), 
○ Article 6(1)(f) ​(interoperability), 
○ Article 6(1)(h) ​(data portability), 
○ Article 6(1)(i) ​(data generated by business users), and 
○ Article 12 ​(reporting concentrations). 
A small number of proposals would be harmful and should be removed. ​Certain 
proposals in the DMA would not improve the contestability of digital markets and carry 
substantial risks to innovation and the welfare of European businesses and consumers. 
The fol owing provisions are relevant: 
○ Article 5(a) ​addresses user consent for combinations of personal data, which 
are already regulated by the GDPR. Different paral el rules on the permissible 
extent of data processing is liable to lead to confusion, uncertainty, and 
contradictory outcomes. 

○ Article 6(1)(j) ​addresses third party access to Google Search data, which is 
likely to harm innovation and expose search engines to manipulation. 
Certain additional ideas warrant consideration. ​It is worth considering other possible 
solutions and measures, including a role for choice screens and data mobility systems: 
○ ​Choice screens ​can be an effective way to address concerns about 
behavioural biases, including ‘default’ bias. At present, choice screens are 
shown only on certain platforms, including Google’s Android operating 
system. They could be applied to other digital platforms too to increase 
consumers’ awareness of alternatives and facilitate easier switching among 
services. Choice screens could be considered as a way to ensure compliance 
with ​Articles 6(1)(c) and 6(1)(e)​
○ ​Data mobility systems ​can intensify competition and enhance choice in digital 
markets just as Open Banking has done in the financial sector. Regulators can 
build on the Data Transfer Project, which has developed much of the necessary 
technical infrastructure for technology companies, possibly specifying 
participation in the Project as a measure to comply with ​Article 6(1)(h)​