Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
 
 
2021-03-04
 
 
Infrastrukturdepartementet
 
Enheten för digitalisering
Berfin Eken
xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Minnesanteckningar från möte med Svensk Handel rörande 
DSA

Mötesdeltagare: Sofia Stigmar och Stefan Kvarfordt (Svensk Handel) samt Linn 
Berggren och Berfin Eken (I ESD)

Mötet hölls på Svensk Handels initiativ och syftade till att utveckla vissa av 
de synpunkter som bolaget lyft under EU-sakrådet i februari.
Efter en presentationsrunda höll Svensk Handel en presentation om deras 
synpunkter gällande hur DSA bör reglera onlinemarknadsplatser. 
Svensk Handel lyfte problem i e-handel med bland annat produktsäkerhet 
som främst uppstår vid försäljning från tredje land.
De menar att marknaden har förändrats mycket under de senaste åren och 
att onlinemarknadsplatser är en naturlig del av den mängd handelsaktörer 
man har idag. Handeln en viktig del av svensk ekonomi – näringslivets 
största bransch räknat i antal sysselsatta. Handeln förväntas ske än mer på 
nätet och i större grad på utländsk e-handel utifrån deras beräknade 
scenarier. 
Trenden tyder på att det är reglerade produkter som främst köps från 
utlandet och att européer som inte handlar från hemlandet handlar från 
Kina, UK och USA. Svensk Handel menade att regelefterlevnaden medför 
en kostnad och bristen på denna hos utländska säljare innebär en 
konkurrensvridning.  

Svensk handel menar att det finns problem enligt nedan:
-
Plattformar säger att de enbart agerar som en mellanhand enligt e-
handelsdirektivet ”merely hosting providers” eller ”passive host of 
information”. 
-
Plattformarna erkänner inte att de har en roll i köpprocessen och 
menar att det är konsumenterna själva som är importörerna.
-
Eftersom plattformarna inte erkänner sin roll i värdekedjan skapas ett 
kryphål i lagstiftningen. 
Svensk Handel menar att att affärsmodellerna möjliggör att farliga produkter 
kan säljas till svenska konsumenter. De menar inte att de vill reglera t.ex. 
second hand, c2c marknaden eller stängda plattformar utan de plattformar 
som har öppna marknadsplatser med säljare från tredje land utan att 
kontrollera detta på rätt sätt. 
De sammanfattar bristerna enligt att konsumenterna har i praktiken inget 
skydd när de handlar från tredjelandssäljare, att marknadskontroll-
myndigheter inte kan bedriva effektiv marknadskontroll mot 
tredjelandssäljare och att plattformen inte har ansvar enligt e-
handelsdirektivet. Detta anser dom innebär en konkurrensvridning och ett 
kryphål i produktsäkerheten. 
Svensk Handel anser att e-handelsmarknadsplatser som förmedlar produkter 
från tredjelandssäljare till europeiska konsumenter bör få likvärdigt ansvar 
som motsvarande aktör i detaljhandel eller e-handel.
De vill introducera konceptet digital importör. När en marknadsplats 
förmedlar varor från 3:e land ska det medföra ansvar och 
övervakningsskyldighet, oavsett hur passiv marknadsplatsen är. I dessa fall 
ska online-marknadsplatsen bära ansvaret som en importör, och därigenom 
alltså ha ansvar att produkterna som säljs/förmedlas efterlever EU:s 
produktsäkerhetslagstiftning. 
Lagtekniskt menar de att i artikel 5.3 bör undantaget från ansvarsundantaget 
utvecklas till att omfatta även produktsäkerhet och miljörelaterat ansvar samt 
immateriella rättigheter. Ett krav för att 5.3 ska gälla bör vara att säljaren är 
baserad i ett tredje land. Bör finnas en generell övervakningsskyldighet för de 
digitala marknadsplatser som faller inom 5.3. Skäl 28 bör tillåta en generell 
övervakningsskyldighet för marknadsplatser som möjliggör försäljning av 
varor från tredje land. Bör finnas en s.k juridisk representant (jmf. Artikel 11) 
hos säljaren, som mellanhanden behöver kontrollera verkligen finns. 
2 (3)

Öppen diskussion och frågor
Hur ser ni på artikel 22?
- De välkomnar en sådan bakgrundskoll och att det är en rimlig 
lösning. Däremot anser de att artikel 22 innebär ett ganska passivt 
ansvar. Att plattformen istället bör göra en riskbaserad analys via 
säljaren på förhand.  
Varför bör detta regleras just i DSA?
- Eftersom det är en harmonisering och man vill undvika 
speciallagstiftning. Produktsäkerheten och konsumenträtten är 
harmoniserad, och därför bör även ansvaret vara det, menar dom.
- Inte storleken som avgör ifall de bör få ansvar utan främst 
affärsmodellen med tredjelandssäljare som ställer till problem.  
I ESD berättade om planen framåt för arbetet framåt med förhandlingarna 
och att vi tar med oss inspelen.  
Mötet avslutades. 
3 (3)