This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
 
 
2021-04-15
 
 
Infrastrukturdepartementet
 
Enheten för digitalisering
Berfin Eken
xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Minnesanteckningar från möte med Rättighetsalliansen 
rörande DSA

Mötesdeltagare: Sara Lindbäck (Rättighetsalliansen), Stefan Klockby (SF Studios), 
Anna Enbert och Patrik Sundberg (JU L3) samt Linn Berggren, Helene Engellau och 
Berfin Eken (I ESD)

Mötet hölls på Rättighetsalliansens initiativ och syftade till att utveckla 
organisationens synpunkter avseende DSA. 
Rättighetsalliansen delade en presentation om sina ståndpunkter. De önskar 
att det ska finnas minimikrav på affärsmässig onlineverksamhet, utifrån vem, 
ansvar och sanktionsfrågor. De menar att Sverige utmärker sig tydligt vad 
gäller film och tv-piracyn. Totalt ses 138 000 000 illegala titlar/år i Sverige. 
30% hittar illegalt innehåll via sökningar. Ett område som ökat i hög grad är 
IPTV. Aktörerna i DSA menar man är nödvändiga för att kunna komma åt 
illegala tjänster. Ett återkommande problem i alla deras brottsutredningar är 
att nå de ansvariga i fråga, med anledning av falska eller inga uppgifter. 
Därmed är kraven på korrekta person- och organisationsuppgifter viktiga för 
att kunna bekämpa brotten och för konsumentsskyddet.
De anser att näringsidkares spårbarhet bör gälla all affärsmässig verksamhet 
online, art. 22 bör flyttas till kap III avsnitt 1. Ansvar: Om frivilliga åtgärder 
leder till info om olaglig verksamhet bör det finnas ett tydligt krav på att 
agera (skäl 22, art. 5.1). De önskar också snabba och effektiva (stay down av 
material, inte länkar, och hindra upprepade intrång) – Teknikneutrala 
bestämmelser t.ex. art. 14.2 b. De anser även att sanktioner bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande. Avseende art. 42.3 undrar de om 
6% är tillräckligt avskräckande. 

I ESD berättar om hur arbetet med DSA fortskrider. Snart är man färdig 
med en första artikelgenomgång i rådsarbetsgruppen. 
JU L3 undrar hur Rättighetsalliansen och SF Studios ser på möjligheten till 
förelägganden. De bedömer att art. 8 och 9 i DSA inte skulle få särskild 
inverkan på upphovsrättsområdet utan att det snarare handlar om en 
harmonisering. De betonar dock att de också önskar klarhet i 
tillämpningsområdet för art. 8. 
JU L3 undrar även om de kan förtydliga hur de menar avseende artikel 22. 
Rättighetsalliansen menar att bestämmelsen om näringsidkares spårbarhet 
ska gälla alla värdtjänster där det finns affärsmässig verksamhet, och inte 
bara marknadsplatserna. JU L3 uppmärkssammar även särskilt art. 14.3 och 
kopplingen till art. 5. 
Mötet avslutades. 
2 (2)