This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
 
 
2021-04-21
 
 
Infrastrukturdepartementet
 
Enheten för digitalisering
Berfin Eken
xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Minnesanteckningar från möte med Google rörande DSA
Mötesdeltagare: Sara Ovreby (Google) samt Helene Engellau, Linn Berggren och Berfin 
Eken (I ESD)

Mötet hölls på Googles initiativ och syftade till att utveckla vissa av de 
synpunkter som bolaget lyft under EU-sakrådet i februari.
Efter en presentationsrunda förklarade Googles deras synpunkter gällande 
hur DSA bör utformas. De välkomnar syftet med att ta ett helhetsgrepp om 
frågor som varit aktuella länge. De önskar dock att rättssäkerheten stärks i 
förordningen, särskilt i artikel 26, då de anser att det blir ett avsteg från att 
förordningen endast ska ta sikte på olagligt innehåll. De anser att man lägger 
över ett ansvar på en privat aktör som inte bör finnas där. Menar att alla 
olika MS har olika syn på vilka yttranden som bör vara tillåtna och inte, och 
att den här artikeln innebär att man går bakvägen in på att reglera skadligt 
innehåll. Google anser också att olika produkter har olika behov av reglering 
och att det syns i regleringen. Nämner exempelvis skillnaden mellan 
YouTube och Google sök, där man på YouTube möjliggör spridning på ett 
annat sätt än via Google, och att man önskar en flexibilitet över olika 
produkter. 
Vidare har Google flera frågor om möjligheten till tvistlösning utanför 
domstol enligt DSA. De menar att det är en väldigt liten del av innehållet på 
deras plattformar som är olagligt eller strider mot deras villkor, och att 
bestämmelsen öppnar upp för att missbruka organet. De ifrågasätter också 
att deras bedömningar i sådana fall skulle prövas i flera olika instanser och 
omgångar.  

Artikel 13, 23 och 33 om transparens ifrågasätter dom mot bakgrund av att 
de utifrån att bestämmelserna är väldigt otydliga och breda. De farhågar 
också att det kommer att leda till höga efterlevnadskostnader. Frekvensen på 
rapporterna ifrågasätter de också, då exempelvis en rapport per månad är för 
frekvent. 
Artikel 9 vill de också ska ligga i linje med e-evidencereglering. 
Avseende artikel 21 om anmälan av misstanke av brott anser de att det kan 
innebära ett generellt övervakningskrav i praktiken. 
Vad gäller tillgång till data både till forskning och till KOM anser de att det 
inte finns någon tydlig gräns gällande hur mycket de förväntas dela med sig 
av vad gäller artikel 31 och 57. 
De välkomnar dock ”the good samaritan” bestämmelsen som öppnar upp 
för att de kan vidta egna åtgärder för att motverka olagligt innehåll. 
Google frågar var man är i förhandlingarna vad gäller exempelvis 
förelägganden och I ESD svarar att man ännu granskar de bestämmelserna. 
I ESD berättar om planen framåt för arbetet framåt med förhandlingarna. 
Google förklarar att de ställer sig positiva till ett uppenbarhetsrekvisit om det 
gör ramarna för deras bedömningar tydligare. I Googles ärendehantering 
använder man sig alltid av människor, förutom tekniken. I ESD undrar om 
exempelvis ett uppenbarhetsrekvisit i artikel 26 skulle minska risken för 
rättsosäkerhet, och Google menar att det hade kunnat göra det. 
Google ska presentera förslag på ”amendments” i maj och vill gärna ses på 
ett nytt möte därefter. 
Mötet avslutades. 
2 (2)