This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
 
 
2021-05-18
 
 
Infrastrukturdepartementet
 
Enheten för digitalisering
Berfin Eken
xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Minnesanteckningar från möte med Svenskt Näringsliv 
rörande DSA

Mötesdeltagare: Carola Ekblad (Svenskt Näringsliv) samt Marcus Boklund, Linn 
Berggren och Berfin Eken (I ESD)

Mötet hölls på Svenskt Näringslivs initiativ och syftade till att presentera och 
utveckla synpunkter om DSA-förslaget.
Svenskt Näringsliv menar att det är viktigt att man inte utgår från att ”one 
size fits all” och att även om DSA delar upp tjänster i fyra olika kategorier 
finns det stora skillnader inom kategorierna. Svenskt Näringslivs medlemmar 
har också funderingar kring föreslagna skyldigheter att dela data och 
proportionaliteten av att vissa data exempelvis publiceras, mot bakgrund av 
att kunna bevara företagshemligheter. De anser också att det är av stor vikt 
att reglerna är teknikneutrala.
Vad gäller art. 8 och den möjliga skyldigheten att ta bort innehåll som inte är 
olagligt i MS där tjänsteleverantören är etablerad, anser de att det behöver 
förtydligas exempelvis vem som kan utfärda förelägganden. 
För online marknadsplatser som riktar sig till konsumenter vill Svenskt 
Näringsliv ytterligare förstärka förordningens bestämmelser. De ser ett 
behov av bestämmelser som tar sikte på skedet innan varorna lämnas ut på 
marknaden, ex ante regler. De stödjer know your business-principen som 
kommer till uttryck i artikel 22 men menar att i de fall det inte finns någon 
annan ansvarig bör man begära ytterligare dokumentation när det gäller 
högriskprodukter. De menar inte att plattformen ska vara ansvarig för själva 
produkten civilrättsligt utan att ansvaret ligger inom ramen för att uppfylla 

skyldigheterna enligt DSA. I denna del vill de dela med sig av ett 
positionspapper per e-mail för att tydligare förklara sitt förslag. De 
välkomnar vidare artikel 11 men efterfrågar någon form av förtydligande 
gällande möjligheterna att verkställa reglerna. 
Svenskt Näringsliv välkomnar också bestämmelsen om frivilliga 
undersökningar enligt art. 6 men hade önskat att det förtydligas vad detta 
innebär i praktiken, för att företagen ska vara bekväma med att göra sådana. 
I ESD presenterade regeringens position om uppenbarhet och ställde 
följdfrågor gällande rapporteringsskyldigheterna. Svenskt Näringsliv menade 
att särskilt vissa av deras medlemsföretag, som Tiktok, ställt sig kritiska till de 
rapporteringsskyldigheter som föreslås i DSA eftersom de redan arbetar 
aktivt med transparens. 
Mötet avslutades. 
2 (2)