This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
Digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Att: 
Näringsminister Ibrahim Baylan 
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg 
Ansvar för online-marknadsplatser: Det som är olagligt offline, bör också vara 
olagligt online 

I  december  2020  presenterade  EU-kommissionen  Digital  Services  Act  (DSA),  med  förslag  till  nya, 
uppdaterade, regler som bland annat syftar till att hantera det ansvar som online-marknadsplatser har 
när de förmedlar fysiska varor från en säljare till en köpare. 
Den  nu  gällande  lagstiftningen  som  reglerar  online-marknadsplatsers  ansvar,  eller  i  de  flesta  fall 
undantaget från ansvar, är 20 år gammal och det är på tiden att dessa regler uppdateras för att bättre 
återspegla dagens digitala handel och dagens digitala utmaningar. 
Ett svenskt SME-företag som importerar en fysisk vara från ett land utanför EU har enligt dagens regler 
mer  ansvar  för  efterlevnad  av  produktsäkerhets-  och  kemikalieregler  än  en  global  online-
marknadsplats såsom Amazon, Wish eller Alibaba, när dessa företag importerar motsvarande produkt. 
Detta är inte konkurrens på lika villkor utan en gräddfil för de globala techföretagen.
Myndigheter och konsumentorganisationer i Europa har under flera år uppmärksammat lagstiftaren 
på problemen med online-plattformarnas bristande juridiska ansvar. När marknadsplatserna inte har 
ansvar  för  de  varor  de  importerar  direkt  från  tillverkare  utanför  EU  är  det  istället  i  praktiken 
konsumenterna som får ta ansvar för de produkter som de köper in och de problem som produkterna 
kan medföra. 
DSA-förslaget är i Handelsrådets ögon ett välkommet steg på vägen men ger samtidigt inte online-
marknadsplatserna ett tillräckligt ansvar för efterlevnad av euroepiska regler för produktsäkerhet och 
kemikalieinnehåll  när  marknadsplatserna  förmedlar  varor  från  säljare  i  3:e  land  till  europeiska 
konsumenter. Det är nu dags att göra ett försök att lösa detta problem genom att med utgångspunkt 
i DSA-förslaget arbeta för att online-marknadsplatser som förmedlar varor sålda av säljare från tredje 
land får ett ansvar som är likvärdigt det som övriga handelsföretag har när det gäller produktsäkerhet 
och  efterlevnad  av  kemikalielagstiftning.    Signalen  från  de  svenska  och  europeiska  lagstiftarna  till 
allmänheten är annars att europeisk konsumenträtt, produktsäkerhetslagstiftning och kemikalieregler 
har förlorat sin relevans i den digitala världen och att det inte föreligger något krav att följa dessa regler 
när handeln sker via plattformar. Dessutom signalerar det att lagstiftaren ger fri lejd till de globala och 
digitala marknadsplatserna att strunta i dessa regler som byggts upp under decennier i Europa samt 
att beslutsfattarna inte står upp för konkurrens på lika villkor. 
Handelsrådets parter förväntar sig att Sverige är en konstruktiv och drivande part i de kommande EU-
förhandlingarna  om  DSA  och  att  regeringen  arbetar  aktivt  för  ett  likvärdigt  ansvar  för  online-

 
marknadsplatser  som  förmedlar  farliga  varor  direkt  från  tillverkare  i  länder  utanför  EU  som  andra 
ekonomiska aktörer inom EU idag har. 
För en säker och välfungerande handel online är det därför viktigt att Sverige står upp för principen: 
Det som är olagligt offline, ska också vara olagligt online.
Jens Jacobsson, Akavia
Petter Skogar, Fremia
Linda Palmetzhofer, 
Handelsanställdas förbund
Karin Johansson, Svensk 
Martin Linder, Unionen 
Handel