This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
 
 
2021-08-31
 
 
Infrastrukturdepartementet
 
Enheten för digitalisering
Berfin Eken
xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Minnesanteckningar från möte med PS-bolagen rörande 
DSA

Mötesdeltagare: Ulrika von Celsing (SVT), Alan Morrison (SR), Per-Erik Wolff 
(EBU), Charlotte Niklasson (Nordvision/Svt) och Berfin Eken (I ESD)

Mötet hölls på bolagens initiativ och syftade till att utveckla vissa av de 
synpunkter som de lyft under våren.
DSA kommer att vara huvudingång under mötet med Utgivarna den 7 
september. Bolagen vill att DSA ska ta hänsyn till den grundläggande 
yttrandefrihet som finns i Sverige. Också viktigt att sektorspecifik reglering 
ska ha företräde framför DSA. Exempelvis AVMS-direktivet och kopplingen 
till DSA. Vill också se en begränsning gentemot olagligt innehåll och menar 
att bedömningen bör baseras på nationell lagstiftning. De vill också att 
förmedlingstjänsterna ska behöva återställa innehåll som tagits ner på 
felaktiga grunder, och att ett nedtagningsbeslut bör ske nationellt. Är också 
positiva till att DSA reglerar frågor om transparens genom bland annat art. 
25 och 33. 
Bolagen vill att plattformarnas användarvillkor inte ska ha möjlighet att 
begränsa allmänhetens tillgång till publicistiska medier. Ser ett problem i att 
användarvillkor ofta går mycket längre än regler – och menar att det blir ett 
problem i form av att de blir gatekeepers. De vill se ett generellt undantag 
för tjänster och redaktionella medier som lyder under nationella regler. ”No 
interference” principen. 
Ser vidare ett problem med det svenska icke-pappret om 
uppenbarhetsrekvisitet i den del SE skriver att man vill lämna det till 

företagen att reglera sina användarvillkor. Har sett ett antal nedtagningar 
som är problematiska. Om det som är olagligt offline ska gälla även online 
måste i praktiken användarvillkoren inte kunna medföra borttagning av 
sådant som är tillåtet enligt nationell rätt, menar bolagen. 
2 (2)