Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
 
 
2021-08-31
 
 
Infrastrukturdepartementet
 
Enheten för digitalisering
Berfin Eken
xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Minnesanteckningar från möte med Svensk Handel rörande 
DSA

Mötesdeltagare: Sofia Stigmar och Stefan Kvarfordt (Svensk Handel) samt Marcus 
Boklund och Berfin Eken (I ESD)

Mötet hölls på Svensk Handels initiativ och syftade till att utveckla vissa av 
de synpunkter som bolaget lyft under våren.
De menade att de har ett intresse av att täcka till luckor i lagstiftningen, och 
deras fokus är främst ur ett produktperspektiv. Menar att 
plattformsförsäljning exploderat det senaste decenniet. Som exempel menar 
dom att mm man tar in en mobilladdare och säljer den på den svenska 
marknaden kostar det ungefär 10 kr för regelefterlevnad/se till att kontrollen 
sker. Samtidigt säljs produkter för mindre summor än så – vilket Svensk 
Handel menar tyder på att produkter kommer in utan tillräcklig kontroll. 
Ett av problemen menar de är att konsumenter inte är tillräckligt kunniga i 
att man ingår avtal med en säljare och inte plattformen, och vill istället se att 
ett aktivt ansvar ligger på plattformen. Produkter bör inte ens sättas ut på 
marknaden/plattformen om de inte efterföljer reglerna. Menar att 
plattformar bör ses som en digital importör och ha ett mer proaktivt ansvar. 
Vad gäller undantag för mindre företag menar de att de inte ser något 
tillräckligt hinder mot att alla företag bör följa reglerna så som även vid 
fysisk försäljning. De menar dock att huvudprioriteringen är de stora 
företagens/plattformarnas verksamhet. 
Svensk Handel välkomnar Schaldemoses rapport från EP där man ålägger ett 
aktivt ansvar på plattformen. Kokalaris förslag välkomnar de då det finns en 

skillnad mellan yttrandefrihetsfrågorna och produktsäkerhetsfrågorna. Ställer 
sig också positiva till att man gett produktsäkerhetsfrågorna ett särskilt 
kapitel. Men ser fortsatt ett problem med att man fortfarande ser det som ett 
treparts-förhållande. 
Vad gäller förbudet mot allmän övervakning håller de med om vikten av 
förbudet i yttrandefrihetsfrågor men menar att det bör kunna finnas en 
sådan skyldighet i produktfrågor. Om man utformar det som t.ex. ett 
stickprov talar man inte längre om allmän övervakning, och menar att i annat 
fall är man bara inne på ett reaktivt ansvar. 
I ESD frågar hur Svensk Handel ställer sig till förslaget om den nya 
produktsäkerhetsförordningen. De menar att det viktigaste inte är vart 
lagstiftningsluckorna regleras utan att det faktiskt gör det någonstans. 
Fördelen med DSA är att det blir en övergripande lagstiftning som är 
harmoniserande och deras ingång är att det är DSA som är lämpligast. 
I ESD berättade om planen framåt för arbetet framåt med förhandlingarna 
och att vi tar med oss inspelen.  
Mötet avslutades. 
2 (2)